Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Z VEŘEJNĚNÍ INFO O SPŘÍZNĚNÝCH STRANÁCH 2) Z MĚNY V ÚČETNÍCH ODHADECH, ZÁSADNÍ CHYBY A ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE 3) U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY 12. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Z VEŘEJNĚNÍ INFO O SPŘÍZNĚNÝCH STRANÁCH 2) Z MĚNY V ÚČETNÍCH ODHADECH, ZÁSADNÍ CHYBY A ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE 3) U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY 12. přednáška."— Transkript prezentace:

1 1) Z VEŘEJNĚNÍ INFO O SPŘÍZNĚNÝCH STRANÁCH 2) Z MĚNY V ÚČETNÍCH ODHADECH, ZÁSADNÍ CHYBY A ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE 3) U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY 12. přednáška z předmětu UC5

2 P ODSTATA IAS 24 – S PŘÍZNĚNÉ STRANY Je reakcí na skutečnost, že vztahy společnosti se SS nejsou většinou založeny na tržní bázi – proto jsou info o SS pro uživatele účetních závěrek velmi podstatné! IAS 24 poprvé přijat v roce 1984

3 D EFINICE – SPŘÍZNĚNÁ STRANA Strana je se společností spřízněná pokud: a) Přímo nebo nepřímo prostřednictvím 1 nebo více prostředníků: - kontroluje vykazující společnost (MS-DS), - Má podstatný podíl (Př.P – Investor), - Má společnou kontrolu nad společností (PI – Investor). b) Strana je členem klíčového managementu vykazující společnosti nebo její mateřské společnosti.

4 c) Strana je blízkým členem rodiny jakéhokoliv jednotlivce uvedeného v bodě (a) nebo (b). d) Strana je podnikem, který je kontrolován, společně kontrolován nebo podstatně ovlivňován jakýmkoliv jednotlivcem v bodě (b) nebo (c) nebo tento jednotlivec vlastní přímo nebo nepřímo podstatný podíl na hlasovacích právech. e) Strana je penzijním plánem pro zaměstnanecké požitky vykazující společnosti nebo jiné společnosti, která je spřízněnou stranou vykazující společnosti.

5 D ŮVODY PRO ZVEŘEJNĚNÍ SS SS mohou vstupovat do transakcí, které samy nechtěly, Částky transakcí nemusejí být srovnatelné s obdobnými transakcemi NS, Existence SS může mít vliv na vztahy s ostatními NS, Transakce mezi podniky by se neuskutečnily, kdyby neexistovaly vztahy mezi SS.

6 IAS 24 uvádí rozsáhlou zveřejňovací povinnost týkající se veškerých transakcí mezi SS. Obecně lze říci: pokud se uskutečnila transakce mezi SS, musí společnost zveřejnit podstatu vztahu se SS a informaci o transakci a nesplacených částkách nutnou pro pochopení možného dopadu vztahu SS na účetní závěrku.

7 S PŘÍZNĚNÉ STRANY DLE IFRS FOR SME Dle Oddílu č. 33 – Zveřejnění spřízněných stran Požadavek zahrnutí zveřejnění, že finanční situace a výsledek byly ovlivněny existencí SS a transakcemi a nesplacenými částkami s takovými stranami Oddíl obsahuje: 1) definice spřízněných stran, 2) Zveřejnění vazeb mateřská-dceřiná společnost, 3) Zveřejnění odměn klíčového managementu, 4) Zveřejnění se SS při dalších transakcích.

8 P ŘÍKLADY SITUACÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT ZVEŘEJNĚNY, POKUD JE USKUTEČNILA SS Nákupy a prodeje zboží a výrobků, Nákupy a prodeje nemovitostí, Nákupy a prodeje služeb, Vypořádání závazků ve prospěch SS, Leasingové smlouvy, Transfery půjček, výzkumu a vývoje atd…..

9 Ú ČETNÍ POLITIKY, ZMĚNY V ÚČETNÍCH ODHADECH A CHYBY Řeší IAS 8 (stejnojmenný standard), Standard tohoto pojetí vznikl r. 1978 Poslední novela z roku 2005 (zrušeny alternativní řešení). Minulá verze standardu měla 2 části: a) Vymezen obsah mimořádné oblasti výsledovky (zrušeno) b) Volba účetních politik ze strany společností …..

10 R OZDĚLENÍ STANDARDU NA DÍLČÍ PROBLEMATIKY : Změny v účetních odhadech - např. změny v odhadovaných délkách doby životnosti, výše nedobytných pohledávek, výše neprodejných zásob…. - Dle IAS 8 nemají být vnímány jako účetní chyby, - Mají být zahrnuty do výkazů v období změny, popř. i v obdobích následujících (nikoli však do období minulých).

11 Ú ČETNÍ CHYBY - Významné chyby týkající se předchozích období v účtování či vykazování, - Účetní výkazy za minulá období by měly být přepočteny tak, aby byla zajištěna srovnatelnost vykazovaných informací, - V důsledku toho je oprava zahrnuta do čistého zisku daného (minulého) období. - Prakticky: společnost zveřejní výroční zprávu za běžné období se srovnáním za minulá období.

12 Z MĚNY V ÚČETNÍ POLITICE - Mají být prováděny jen, pokud to vyžaduje zákon nebo vyhlášené požadavky národních úprav účetnictví. - Dále se připouští změna provedená pro zlepšení vypovídací schopnosti účetních výkazů. - Stejně jako u oprav chyb, i zde je nutná úprava výkazů minulých let zpětným použitím účetní politiky.

13 Rozhodněte, zda se jedná o změnu v odhadu nebo o účetní chybu. Navrhněte účetní řešení: *Společnost pořídila nový stroj, určila 5 let životnosti, ve 4. roce stroj dosloužil… *Ve 2.roce společnost zjistila, že v 1. roce nezaúčtovala vyskladnění prodaných zásob.. *Společnost tvoří rezervu na záruční opravy v roce 1 a 2. V roce 3 bylo zjištěno, že náklady na záruční opravy vysoce převyšují částku vytvořené rezervy……..

14 Ř EŠENÍ : * 1. Jedná se o změnu v účetním odhadu, společnost nebude zpětně přepracovávat výkazy za předcházející 3 roky. *2. Jedná se o účetní chybu, společnost musí přepracovat výkazy minulého roku. *3. Jedná se o změnu v účetním odhadu. Společnost nebude přepracovávat výkazy za 1. a 2. rok vlivem navýšení rezervy.

15 Ú ČETNÍ PRAVIDLA, ODHADY A CHYBY V IFRS FOR SME Oddíl č. 10 Při provádění úsudků může vzít ÚJ v úvahu požadavky a pokyny obsažené v plných IFRS, které se zabývají podobnými a souvisejícími otázkami, Pravidla: - používat konsistentně - Změna pouze, pokud to vyžaduje IFRS for SME, nebo pokud to vede ke spolehlivému a relevantnějšímu vykázání informací - Vykázat RETROSPEKTIVNĚ !!!! – za předcházející období k nejzazšímu datu, ke kterému je to proveditelné, jako kdyby nové účetní pravidlo bylo používáno vždy…

16 Ú ČETNÍ PRAVIDLA, ODHADY A CHYBY V IFRS FOR SME II. Účetní odhady - Jsou výsledkem nových informací nebo nového vývoje, proto nejsou opravami chyb - Vykazuje se PROSPEKTIVNĚ, zahrnutím do výsledku. - Zveřejňuje se podstata a dopady změn v odhadech Účetní chyby - Opomenutí a nesprávná uvedení položek v ÚZ, - Jedná se o: matematické chyby, chyby při aplikaci pravidel, přehlédnutí, špatné interpretace, podvody. - NUTNÉ opravit významné chyby RETROSPEKTIVNĚ.

17 U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY Jedná se o události mezi: 1) Bilančním dnem a 2) Dnem, kdy byla účetní závěrka schválena vedením společnosti a připravena ke zveřejnění Jedná se o příznivé i nepříznivé informace: a) Prokazující okolnosti, které již existovaly k rozvahovému dni b) Naznačující nově vzniklé okolnosti po rozvahovém dni

18 U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY Události prokazující okolnosti, které již existovaly k rozvahovému dni – je nutné zohlednit přímo VE VÝKAZECH - Jedná se o zpřesnění hodnoty vykazovaných položek, Př: zpřesnění odhadu hodnoty rezerv, tvorby opravných položek na nedobytné pohledávky, či k zásobám - Jedná se o rozpoznání nové položky ve výkazu Př: výplata podílů na zisku či odměn za uplynulý rok, která signalizuje existenci závazku k bilančnímu dni

19 U DÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI POZOR Pokud je před schválením účetní závěrky na základě: Např.: rozhodnutí společnosti o likvidaci, Nebo zhoršení finanční situace podniku zjištěno, že není předpoklad dalšího trvání podniku, je ÚJ povinna přepracovat svou účetní závěrku v souladu s touto skutečností a zveřejnit, že tento předpoklad není splněn.

20 U DÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Události naznačující nově vzniklé okolnosti po rozvahovém dni, které k bilančnímu dni neexistovaly, jsou VYKAZOVÁNY V KOMENTÁŘI – pokud jsou pro uživatele významné, tzn. mohly by ovlivnit rozhodování uživatelů Zveřejňuje se: a) Podstata události b) Odhad hodnotového dopadu události, nebo prohlášení, že odhad učinit nelze.

21 U DÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Příklady událostí, které nevedou k úpravám účetních výkazů, ale vykazují se v komentáři: - Nastalá podniková kombinace, - Pozbytí dceřiné společnosti, - Oznámení plánu ukončit určitou činnost, - Živelní katastrofa či jiná škoda, která poškodila majetek společnosti, - Oznámení nebo zahájení důležité rekonstrukce, - Apod.

22 U DÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI DLE IFRS FOR SME Oddíl 32 Opět rozdělení událostí na: a) ty, které vyžadují, aby ÚJ upravila hodnoty v ÚZ, b) ty, které se vykáží v komentáři - Shodné s plnou verzí.

23 D ĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "1) Z VEŘEJNĚNÍ INFO O SPŘÍZNĚNÝCH STRANÁCH 2) Z MĚNY V ÚČETNÍCH ODHADECH, ZÁSADNÍ CHYBY A ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE 3) U DÁLOSTI PO DATU ROZVAHY 12. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google