Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONSOLIDACE – v pojetí dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONSOLIDACE – v pojetí dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví."— Transkript prezentace:

1 KONSOLIDACE – v pojetí dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

2 Podstata konsolidace Konsolidace=sjednocení a spojení fungujícího celku Konsolidace=agregace informací z individuálních účetních výkazů jednotlivých samostatných podniků tvořících jeden ekonomický celek do souhrnných účetních výkazů za celou skupinu podniků.

3 Konsolidované výkazy sestavuje tzv. mateřský podnik za celou skupinu, jako by šlo o 1 velký podnik. Konsolidovanou účetní závěrku tvoří: KR, K VZ/Z, K VC-F, K VoZVK a příloha ke konsolidované účetní závěrce. IAS/IFRS neuvádějí vzory účetních výkazů, účetní výkazy si konsolidující účetní jednotka sestaví sama podle své potřeby.

4 Mateřský podnik – podnik, který uplatňuje vliv v jiném podniku - rozhodující vliv – umožňuje řídit a kontrolovat jiný podnik (dceřiný) jednoznačně - podstatný vliv – dosahuje významné hranice, ale vliv v jiné jednotce (přidruženém podniku) není rozhodující MP+všechny DP+všechny PP=skupina, koncern, holding, sdružení.

5 Rozdíl individuální ÚZ versus konsolidovaná ÚZ Konsolidovaná závěrka: a) není východiskem pro rozdělování či přerozdělování zisku, b) nedotýká se vztahů věřitelů vůči jednotlivému podniku c) nejsou vůbec používány pro daňové účely (skupina podniků jako celek není daňovým subjektem).

6 Konsolidace dle IAS/IFRS IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka IAS 28 – Investice do přidružených podniků IAS 31 – Účasti ve společných podnicích Tyto standardy definují především základní pojmy a metody konsolidace. - V EU vymezuje pravidla pro konsolidaci 7. účetní direktiva EU

7 Konsolidace dle IAS/IFRS Novelizované předpisy od r. 2013: IAS 28 IFRS 12 – Zveřejnění účastí v jiných účetních jednotkách IAS 31 IFRS 11 – Společná uspořádání IAS 27 IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka. IAS 27 bude nadále užíván pouze pro oblast individuálních závěrek.

8 V úvahách o tom, zda vůbec konsolidovat, jak postupovat při vymezování konsolidačního celku, jaké použít metody konsolidace apod., se musí brát v úvahu tzv. míra vlivu. Zároveň se musí přihlížet i k tzv. míře účasti. Obě míry se mohou shodovat, ale v mnoha případech tomu tak není. Vysvětleme si tedy tyto pojmy!

9 Míra vlivu Je vyjádřením podílu na rozhodování mateřského podniku v podniku dceřiném nebo přidruženém, resp. vyjádřením shodného vlivu ve společném podniku (Joint Venture) Je vyjádřením velikosti práva MP rozhodovat v podniku, do něhož investoval, tj. získávat informace stanovovat cíle a úkoly, kontrolovat jejich plnění, prostě rozhodovat či spolurozhodovat zejména o záležitostech koncepčních, rozvojových, investičních a vlastnických.

10 Určení míry vlivu Rozhodující vliv – vlastní-li MP v jiném podniku více než 50% hlasovacích práv. To umožňuje ovládat finanční a provozní politiky DP tak, aby z toho měl MP sám užitek. Podstatný vliv – MP drží (přímo či nepřímo) 20% -50% hlasovacích práv podniku. Může se tak účastnit na rozhodování o finančních a provozních politikách přidruženého podniku.

11 Menšinový vliv – MP drží méně než 20% hlasovacích práv podniku (má tzv. pasivní investici), neboť touto mírou nemůže zasahovat do rozhodování o finančních a provozních politikách podniku. Může být však jazýčkem na vahách při rozhodování podniků, které vlastní větší vlivy. Spoluovládání – dva nebo více spoluvlastníků založí společný podnik a podílejí se na ovládání hospodářské činnosti. Žádný ze spoluvlastníků není v pozici, že by ovládat činnost podniku. Nevzniká vztah MP – DP.

12 Jak dosáhnout míry vlivu? a) Koupí podílu na hlasovacích právech b) Uzavřením smlouvy s ostatními vlastníky o podílech na hlasovacích právech. Mohou být uzavírány i smlouvy o právu jmenovat určitý počet členů představenstva, jmenovat do hlavních řídicích funkcí určité osoby atd.

13 Míra účasti Je dána podílem na základním kapitálu podniku, do něhož bylo investováno. - Rozhodující vliv – více než 50% ZK - Podstatný vliv – 20-50 % ZK - Menšinový vliv – méně jak 20% ZK Příklad rozdílu mezi mírou vlivu a mírou účasti?

14 Termín konsolidace Problém není, pokud všechny podniky ve skupině mají stejný termín pro roční účetní výkazy. Pokud ne, řešení je možné dvojím způsobem: a) dceřiné podniky sestaví mezitímní účetní výkazy b) dceřinné podniky opraví své výkazy sestavené k jinému datu o operace, které nastaly k datu konsolidace.

15 Konsolidační pravidla Důležitou podmínkou věrného obrazu poskytovaného konsolidovanými výkazy je použití shodných pravidel - účetních - konsolidačních V zásadě mají být individuální účetní výkazy obsahově srovnatelné. Problém, pokud jsou podniky v různých zemích.

16 Zejména se jedná o stanovení následujících pravidel: - oceňování zásob vlastní výroby, - zahrnování vedlejších pořizovacích N do ocenění nakupovaných zásob, - oceňování úbytků zásob, - tvorba a čerpání rezerv a opravných položek, - účtování a vykazování odložené daně, - postupy odpisování dlouhodobého majetku, - zachycení drobného dlouhodobého majetku, - přepočet položek na cizí měnu atd………….

17 Metody konsolidace Metoda plné konsolidace, Metoda poměrné konsolidace (v IFRS zrušena), Metoda ekvivalenční. - Volba metody konsolidace souvisí s mírou vlivu. - Rozhodující vliv = plná konsolidace - Podstatný vliv =ekvivalenční metoda - Spoluovládání = ekvivalenční metoda

18 Výkazy MP s účetními výkazy DP se do konsolidovaných výkazů agregují Tzn. sčítají se shodné položky všech členů Je však nutné vyloučit vzájemné transakce mezi podniky ve skupině: - podílové CP, které vlastní MP v DP, - vzájemné pohledávky a závazky mezi podniky ve skupině, - výsledky ze vzájemných operací mezi členy celku. Metoda plné konsolidace

19 Ekvivalenční metoda Finanční investice se prvotně zaznamená v pořizovacích nákladech MP má na Př.P. podstatný vliv, má i část odpovědnosti za jeho výkonnost a rentabilitu investice, proto zahrnuje do konsolidovaných výkazů i svůj podíl na výsledcích (Z/Z)Př. podniku tak, že o podíl na výsledku Př. podniku upraví účetní ocenění investice.

20 Podmínky při konsolidaci Účetní hodnota investic mateřské společnosti do každé dceřiné společnosti a podíl mateřské společnosti na VK každé dceřiné společnosti jsou vyloučeny Jsou vykázány menšinové podíly na výsledku konsolidovaných dceřiných společností za účetní období

21 Podmínky při konsolidaci Podíly menšinových podílníků na čistých aktivech jsou prezentovány oddělené od vlastnického podílu mateřské společnosti Potenciální hlasovací práva se neberou v úvahu Vnitroskupinové zůstatky, transakce, výnosy, náklady a dividendy se vylučují v plné výši

22 Podmínky při konsolidaci Zisk, každá složka ostatního úplného výsledku a taktéž celkový úplný výsledek se přiřadí vlastníkům mateřské jednotky a menšinovým podílům,

23 Zveřejnění informací v příloze Aby uživatelé KÚZ rozuměli vztahům mezi členy skupiny, zveřejňují se v příloze následující informace: a) seznam DP, Př.P. včetně názvu, země právní registrace nebo sídla, výše účasti b) použitá metoda konsolidace, c) nepřímé vztahy mezi podniky, d) podniky vyloučené z konsolidace……

24 Konsolidace dle IFRS for SME Oddíl č. 9 = Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Nový pojem = Kombinovaná ÚZ = ÚZ dvou nebo více subjektů ovládaných jedním investorem Platí to ni stejné podmínky, jako pro individuální ÚZ Dikce oddílu 9 se významně neliší od předchozího textu

25 9. Oddíl IFRS for SME Oddíl 9 definuje okolnosti, za kterých ÚJ sestavuje konsolidovanou ÚZ a postupy při jejím sestavování. Obsahuje také návod na individuální ÚZ a kombinovanou ÚZ.

26 Konsolidace dle IFRS for SME Metoda stejná – řádek po řádku sčítáním příslušných položek Odstranění účetní hodnoty investice matky v každé dceři a podíl na VK každé dceři Zvlášť ocenit a vykázat menšinové podíly Vyloučení vnitroskupinových transakcí Jednotné datum závěrky … vše, jako v plné verzi standardů

27 Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí u zkouškového testu


Stáhnout ppt "KONSOLIDACE – v pojetí dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google