Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje     

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje     "— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje  www.msmt.cz www.msmt.cz  www.nuv.cz www.nuv.cz  www.rvp.cz www.rvp.cz  http://www.inkluze.cz/ http://www.inkluze.cz/  http://www.inkluze.upol.cz/portal/ http://www.inkluze.upol.cz/portal/  http://www.inkluzivniskola.cz/ http://www.inkluzivniskola.cz/  https://issuu.com/osmec/docs/osmec-zoci-2014 https://issuu.com/osmec/docs/osmec-zoci-2014 1

2 Změna školského zákona přináší především  Zlepšení finančních podmínek pro zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Dává možnost žákům a jejich zákonným zástupcům volit si, kde se bude žák vzdělávat Vždy se však k těmto žádostem vyjadřuje ŠPZ, které má společně s nimi zvážit, co je v zájmu žáka a doporučit vhodnou skladbu podpůrných opatření. 2

3 Právní předpisy  školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2016 (82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)  vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  ostatní nezbytné předpisy týkající se tzv. společného vzdělávání zatím v různé fázi přípravy, nejsou známé konečné verze 3

4 Základní východiska  zachování pojmu „speciální vzdělávací potřeby“  kým se rozumí dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami, určuje § 16 odst. 1 „ Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.“  odklon od kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, plynout z nich důsledky budou jen v přechodném období, postupně vymizí 4

5  dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami představuje daleko širší skupinu než žáci doposud spojení s kategoriemi zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění dále patří žáci s opožděným vývojem („hraniční“ žáci), žáci s problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat na školní práci navíc k podpůrným opatřením zahrnuti i žáci nadaní a žáci mimořádně nadaní sociálně znevýhodnění – nově definováno: vzdělávací potřeby žáka jsou ovlivněny odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami 5

6 Rozdíly oproti současnému stavu  žák se ve vzdělávání podporuje podle skutečných potřeb  podpora zajištěna tak, aby školy dosahovaly na podporu vzdělávání žáků v rozsahu, který byl dříve možný jen pro žáky „speciálních“ škol  navýší se počet žáků, kteří se budou moci vzdělávat v běžných školách  možnost vzdělávat se ve „speciálních“ školách je v odůvodněných případech zachována 6

7 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Dosavadní situace  tři skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně postižení, sociálně a zdravotně znevýhodnění)  přístup vycházející především z diagnóz  normovaná finanční náročnost pouze u zdravotního postižení Nové předpisy platné od 1.9.2016  pět stupňů podpory v závislosti na rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb  přístup akcentující potřebnou míru podpory žáka  normovaná finanční náročnost od druhého stupně podpory pro všechny podpořené 7

8 Přechodná ustanovení vyhlášky č. 27/2016  § 32  školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti vyhl. č. 27/2016 Sb. a)až do 31. 8. 2016 poskytujeme ve ŠPZ doporučení žákům podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů / pokud není uvedeno jinak, školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření ještě po dva roky, tzn. do konce školního roku 2017/2018 b)žáci, kterým budeme poskytovat doporučení ke vzdělávání po 1. 9. 2016, obdrží doporučení ke vzdělávání podle nových pravidel, tedy se zařazením do stupně podpůrných opatření po dobu dvou let tedy školy budou poskytovat podpůrná opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů i podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 8

9  doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky se považuje za doporučení k zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky 9

10 I. Stupeň podpory /co udělat ještě před tím, než bude zákonným zástupcům žáka doporučeno obrátit se na školské poradenské zařízení/  škola poskytuje sama, v součinnosti se školským poradenským pracovištěm, s využitím prostředků pedagogické podpory  cílem podpora žáků, kteří mají v procesu vzdělávání mírné obtíže  lze poskytovat bez doporučení ŠPZ  lze poskytovat i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce  ale tím není dotčeno jeho právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 10

11  bez normované finanční náročnosti ke státnímu rozpočtu  minimální úprava metod, organizace a hodnocení vzdělávání  naplňuje se zásada: 1.postupovat od nejjednodušších typů intervence ke složitějším 2.uplatňovat intervenci „tady a teď“ (intervence realizovaná na půdě školy v co nejkratším termínu)  poskytování podpory se neděje pouze jednosměrně k žákovi, ale také směrem k rodičům a učitelům  první stupeň, pokud je potřeba, může trvat neomezeně dlouho 11

12  skutečnost, že I. stupeň podpory je plně v kompetenci školy předpokládá, že jsou pedagogičtí pracovníci školy schopni na základě vlastní pedagogické diagnostiky identifikovat žáky, kterým je potřeba poskytovat prvotní zvýšenou podporu  východiskem pro nastavování podpory je především pozorování žáka v hodině, rozhovor (se žákem i jeho zákonným zástupcem), ústní prověřování znalostí a dovedností, písemné zkoušky, analýza procesů, výkonů a výsledků činnosti (kvantitativní rozbor), didaktické testy, portfolio žákovských prací, analýza domácí přípravy žáka, analýza dosavadního pedagogického přístupu 12

13 Prostředky podpory I. stupně  individualizovaná pomoc učitele, etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám, popřípadě ve spolupráci s pedagogy školy, může využít konzultace s kolegy učiteli, s pracovníky ŠPP pokud přímá podpora ve výuce nepostačuje, učitel postupuje do další etapy  plán pedagogické podpory (PLPP) komplexnější přístup k řešení problému pravděpodobné zapojení více pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáka je dokumentem, který je součástí příloh k vyhl. č. 27/2016 Sb. po 3 měsících škola vyhodnotí účinnost 13

14  pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (což může být zřejmé od samého počátku), nebo po vyhodnocení plánu pedagogické podpory, dojde škola k závěru, že nepostačují podpůrná opatření prvního stupně (nevedou k naplnění stanovených cílů), a doporučí škola žákovi, resp. jeho zákonným zástupcům využití poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb  škola zajistí bezodkladné předání plánu pedagogické podpory ŠPZ, pokud se podle něho žák vzdělával (je jedním z východisek pro posuzování speciálních vzdělávacích potřeb - § 11 odst. 2, 4 vyhl. 27/2016 Sb.)  do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení pokračuje škola v poskytování podpůrných opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory 14

15 Důležité zamyšlení nad cíli podpory  je nutné definovat cíle podpory – nejen, aby mohla být podpora realizována, ale také z důvodu, aby byla úspěšně realizována  od cíle se odvíjí i výsledek vyhodnocení úspěšnosti podpory  přiměřenost cílů, které si při podpoře žáka klademe  nevhodně stanovený cíl - požadavek stále vyššího stupně podpory, ale jejich efekt nedostačující  při stanovení vzdělávacích cílů -vycházet z přirozených možností žáka -zároveň brát do úvahy kontext systému, ve kterém je žák vzděláván 15

16 Kdo může požádat o poradenskou službu Službu ŠPZ poskytuje  zásadně na žádost zákonného zástupce (může požádat z vlastního uvážení či na základě doporučení školy nebo školského zařízení)  výjimka – rozhodnutí orgánu veřejné moci (OSPOD - správním řízením nebo soud - soudním rozhodnutím, pak se zpráva posílá i na OSPOD a soud) povinnost ředitele školy nebo školského zařízení doporučit zákonnému zástupci návštěvu ŠPZ, pokud to vyžaduje zájem dítěte, žáka, studenta škola nadále nemůže využití poradenské pomoci nařídit (krajní řešení prostřednictvím OSPOD) nedá se vyhnout tomu, že se rodič s dítětem na ŠPZ obrátí, aniž by škola zavedla I. stupeň, má na to právo 16

17 Součinnost školy a ŠPZ  ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením PO žákovi se SVP (může být jeden, ale i pro každého žáka jiná osoba)  škola nebo školské zařízení spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem sociálně právní ochrany dětí 17

18 Součinnost školy a ŠPZ § 11, 12 vyhl. 27/2016 Sb. - ŠPZ při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází (mimo jiné) a pro doporučení konkrétních podpůrných opatření zjišťuje  informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní matrice  PLPP  podmínky školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat  možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy ŠPZ před vydáním Doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem, nebo zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření (se školským zařízením projedná ŠPZ návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb) 18

19 Konkrétní kroky k zajištění účinné součinnosti škol a PPP 1. Jméno pracovníka školy odpovědného za spolupráci se ŠPZ + kontakt na něho + informace kdy a jak bude k zastižení pokud není známo již nyní, prosíme zaslat do PPP → plucarova@pppcb.czplucarova@pppcb.cz 2. Seznam podpůrných opatření, která může škola již poskytovat – kde a kdy bude k dispozici 3. Pracovníci poradny budou k zastižení je na domluvě → první středa v měsíci od 13, 30 do 15, 30 hod. -v tomto čase možnost osobní i telefonické konzultace v PPP -v případě, že se bude jednat o konkrétním dítěti, je potřeba se objednat, sjedná se u sociální pracovnice PPP na tel. č. 387 927 153, a to vždy do pondělí 19

20 Způsob vzájemných kontaktů osobní návštěvy ve škole, v poradně telefonický kontakt e – mail sběr informací ze školy prostřednictvím k tomu účelu sestaveného dotazníku - posílán by byl elektronicky, vztahoval by se ke konkrétnímu dítěti, pokud bychom zvažovali podporu od II. stupně výše 20

21 Co budeme od školy potřebovat za informace v případě, že se začne jednat o podpůrných opatřeních od II. stupně výše informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka, u kterého se posuzují speciální vzdělávací potřeby informace o podmínkách vzdělávání žáka informace o situaci ve třídě, kterou dítě navštěvuje → kolik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jakými → jaká se již realizují podpůrná opatření (zejména - asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče …) informace o podpůrných opatřeních, která má škola k dispozici informace, zda bude mít škola možnost zajistit námi navrhovaná podpůrná opatření žákovi, případně jaká navrhuje škola jiná, z jakého důvodu … 21


Stáhnout ppt "Informační zdroje     "

Podobné prezentace


Reklamy Google