Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Zákon 561/2004 Sb. v § 36, odst.1 konstatuje :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Zákon 561/2004 Sb. v § 36, odst.1 konstatuje :"— Transkript prezentace:

1

2 PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Zákon 561/2004 Sb. v § 36, odst.1 konstatuje :

3 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka"). státní občany České republikystátní občany České republiky členského státu Evropské uniečlenského státu Evropské unie jiné cizince jiné cizince, azylanty

4 Povinná školní docházka začíná Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, již v tomto školním roce již v tomto školním roce, od 15. ledna do 15. února kalendářního roku,

5 Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

6 Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení

7 Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu do výše povoleného počtu žáků

8 Individuální vzdělávací plán (§18): Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro žáky mimořádně nadané

9 Individuální vzdělávací plán § 18 Individuální vzdělávací plán § 18 Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce individuálního vzdělávacího plánu. individuálního vzdělávacího plánu. i z jiných závažných důvodů. i z jiných závažných důvodů.

10 Individuální vzdělávací plán § 19 Individuální vzdělávací plán § 19 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku. přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

11 Vzdělávání cizinců § 20 Vzdělávání cizinců § 20 (1) Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, (1) Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky,

12 Vzdělávání cizinců Vzdělávání cizinců pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie mají přístup ke vzdělávání a školským službám mají přístup ke vzdělávání a školským službám

13 Vzdělávání cizinců Vzdělávání cizinců (4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky (4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí promíjí na žádost přijímací zkouška na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, z českého jazyka, Znalost českého jazyka, ověří rozhovorem. Znalost českého jazyka, ověří rozhovorem.

14 Vzdělávání cizinců Vzdělávání cizinců (5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, (5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, dlouhodobě pobývají a dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy

15 a) bezplatnou přípravu b) podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu,

16 Individuální vzdělávací cizinců Individuální vzdělávací cizinců ( Krajský úřad ( Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, zajistí přípravu pedagogických pracovníků, Ministerstvo stanoví Ministerstvo stanoví formu, obsah a organizaci bezplatné přípravy

17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. K rozvoji rozšířenou výuku rozšířenou výuku některých předmětů

18 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (3) Ředitel školy (3) Ředitel školy může přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. může přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

19 Jiný způsob plnění povinné školní docházky Jiný způsob plnění povinné školní docházky § 40 § 40 Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky

20 Individuální vzdělávání § 41 individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole s hlubokým mentálním postižením.

21 Individuální vzdělávání § 41 Individuální vzdělávání § 41 O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně prvního stupně základní školy. základní školy.

22 Individuální vzdělávání § 41 Individuální vzdělávání § 41 Žádost zákonného zástupce Žádost zákonného zástupce musí obsahovat musí obsahovat a) a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka, jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka, b) b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, c) c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, důvody pro individuální vzdělávání žáka,

23 d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1, g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, h) vyjádření školského poradenského zařízení.

24 Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

25 b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka, c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

26 Individuální vzdělávání Individuální vzdělávání (4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí (4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky zkoušky z příslušného učiva,. z příslušného učiva,. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, ( 5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, do dvou měsíců po skončení pololetí.

27 Individuální vzdělávání Individuální vzdělávání pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka;

28 Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání a) a) nejsou zajištěny dostatečné podmínky nejsou zajištěny dostatečné podmínky b) zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

29 Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání d) d) nelze-li žáka hodnotit nelze-li žáka hodnotit e) na žádost zákonného zástupce žáka.

30 Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy.

31 Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání Výdaje Výdaje hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb

32 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním postižením, zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.. nebo sociálním znevýhodněním..

33 Sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním a) rodinné prostředí b) nařízená ústavní výchova c) postavení azylanta

34 Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, hodnoceníse přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.

35 Ředitel může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga zřídit funkci asistenta pedagoga.

36 Poradenská pracoviště ( pedagogicko-psychologické poradny - PPP a speciálně pedagogická centra ) posuzují, posuzují osobnostní i studijní předpoklady osobnostní i studijní předpoklady, zohledňují specifika v oblasti testů školní zralosti oblasti testů školní zralosti. Do zvláštních škol navrhují pouze děti s odborně prokázaným stupněm mentálního postižení Do zvláštních škol navrhují pouze děti s odborně prokázaným stupněm mentálního postižení.

37 POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU Škola: ………….Č.j.: ……………… Adresa (žáka, je-li plnoletý, nebo rodičů žáka) Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu Ředitel školy ………………… podle § 18 a podle § 165 odst. 2a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, rozhodl takto:Žákovi …………. narozenému ………….. trvale bytem …………… výuku v 5. ročníku podle individuálního vzdělávacího plánu. Odůvodnění: Na základě žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka ředitel školy rozhodl o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Jedná se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, neboť dlouhodobá nemoc mu neumožňuje absolvovat výuku dle rozvrhu školy. Doporučení k individuálnímu vzdělávacímu plánu vydala Pedagogicko psychologická poradna …… a odborný lékař …….. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a v souladu s § 53 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu ke Krajskému úřadu........................ - odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat do 15ti dnů od doručení rozhodnutí a to prostřednictvím nadepsané školy. ………………………. ředitel školy


Stáhnout ppt "PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Zákon 561/2004 Sb. v § 36, odst.1 konstatuje :"

Podobné prezentace


Reklamy Google