Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 14. 10. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 14. 10. 2015."— Transkript prezentace:

1 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 14. 10. 2015

2 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Program setkání o Organizační příslušnost doktorandů o Kompetence na oddělení tvůrčích činností o nová referentka paní Veronika Vysloužilová o Webové stránky FAI „Věda a výzkum“ o Výuka v DSP (matematika, angličtina) o Dislokace doktorandů o Mobility doktorandů, cesty a výjezdy na konference o Hodnocení doktorandů – nový kreditový systém o IGA projekty o Projekty řešené v roce 2015 o závěrečné zprávy, o parametr efektivity o Žádosti o projekty v roce 2016 – pravidla o Různé (zdravotní pojištění), diskuse

3 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Doktorandi organizačně patří k ústavu, kde působí školitel doktoranda o Ústav bezpečnostního inženýrství (UBI) Ing. Jan Valouch, Ph.D.Monika Krištofová (děkanát) o Ústav automatizace a řídicí techniky (UAŘT) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Irena Vopatřilová (A714) o Ústav řízení procesů (UŘP) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. Dana Musilová (A514) o Ústav informatiky a umělé inteligence (UIUI) doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Dana Musilová (A514) o Ústav elektroniky a měření (UEM) doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc., Jana Lebedová (A808) o Ústav počítačových a komunikačních systémů (UPKS) Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.Jana Lebedová (A808) o Ústav matematiky prof. Ing. Roman Prokop, CSc.Eva Borková (A210) Organizační příslušnost doktorandů

4 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Veronika Vysloužilová Studijní agenda doktorské studijního programu individuální studijní plán, hodnocení studenta žádost o vykonání zkoušky, SDZ, obhajoby DP žádosti o změny (školitel, téma, ….) stipendia Bc. Jana Doleželová Agenda Interní Grantové Agentury nepojmenované smlouvy a další dokumenty k cestám Požadavky na nákup materiálu, knih … Vyplňování publikačních výstupů do OBD Projekty výzkumu a vývoje (GAČR, institucionální, resortní ….) Kompetence na oddělení tvůrčích činností

5 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Aktualizace webových stránek FAI „Věda a výzkum“ o „PhD studium“ „PhD studium“ o položka „Aktuální výzvy“

6 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Angličtina Rozvrhovaná výuka dle úrovňových skupin DAPC1 – Přípravný kurz (4 hod) DAAWC – Akademické psaní (4 hod) DATP1 – Technické prezentace (2 hod) DAAW1 – Akademické psaní (2 hod)Matematika 3 bloky doc. Matejdes (listopad 2015) Dr. Řezníčková (únor 2016) Dr. Martínek (duben 2016) Výuka v DSP

7 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Aktuální dislokace doktorandů v seznamu doktorandů http://www.utb.cz/fai/veda-a-vyzkum/aktualni-seznam-studujicich Přesuny jsou povoleny pouze po konzultaci a schválení proděkanem pro tvůrčí činnosti a doktorské studium Přesuny jsou povoleny pouze po konzultaci a schválení proděkanem pro tvůrčí činnosti a doktorské studium Udržovat pořádek na pracovištích Udržovat pořádek na pracovištích Dislokace doktorandů

8 Setkání s doktorandy 27.9.2016 o ERASMUS o Financování mobility z prostředků programu Erasmus o FREEMOVER o Dohoda o poskytnutí příspěvku v určité výši o Částečně lze náklady na ubytováním a cestovné hradit jiných prostředků (ústav, IGA) o Výzkumná stáž v rámci projektu IGA o Musí být uvedeno v žádosti projektu o Náklady na ubytování a cestovné hrazeno z projektu IGA Po každé mobilitě doktoranda je povinností doktoranda odevzdat na oddělení tvůrčích činností vyplněný formulář „Student Mobility Confirmation“ (http://www.utb.cz/file/51487/) http://www.utb.cz/file/51487/ Stručný program mobility Potvrzení přijímací instituce Přílohou bude podrobnější zpráva ze zahraniční mobility Mobility doktorandů

9 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Na koho se obrátit, když vyjíždím na „cestu“ o Pokud bude cesta hrazena z prostředků IGA o OTČ – Bc. Jana Doleželová o Pokud bude cesta hrazena z prostředků ústavu o sekretářka příslušného ústavu o UBI – Monika Krištofová (děkanát) o UŘP, UIUI – Dana Musilová (A514) o UAŘT – Irena Vopatřilová (A714) o UEM, UPKS – Jana Lebedová (A808) o UM – Eva Borková (A210) Výjezdy na konference, školení atd.

10 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Dle Směrnice kvestora č. 2/2012 Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věkuSměrnice kvestora č. 2/2012 Před cestou o Nepojmenovaná smlouva o Návrhový list pro cestu studenta - povolení cesty k nepojmenované smlouvě o Žádost o úhradu konferenčního poplatku o Cestovní pojištění (při cestě do zahraničí) o Nepojmenovaná smlouva a návrhový list jsou po celou dobu od založení do uzavření cesty uloženy na příslušném místě podle úhrady Po návratu (Nejpozději do 10 pracovních dnů) o Vyúčtování cestovních náhrad studenta (Nejpozději do 10 pracovních dnů) Stravné není v případě nepojmenované smlouvy nárok na stravné“ dle směrnice kvestora SK/2/2012 čl. 5 odst. 2 - „není v případě nepojmenované smlouvy nárok na stravné“ sekci „Věda a výzkum / PhD studium / Formuláře“ Formuláře a podrobnější informace s návodem na vyplnění těchto dokladů najdete v na webových stránkách FAI v sekci „Věda a výzkum / PhD studium / Formuláře“ o Odkaz zde Odkaz zde Jaké doklady je třeba vyplnit Výjezdy - Jaké doklady je třeba vyplnit

11 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Výše doktorského stipendia na základě kreditového hodnocení doktorandů v akademickém roce 2015/16 V souladu s článkem 5 odstavce (1) směrnice děkana č. SD/10/14 - Směrnice FAI doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budou Rozhodnutím děkana RD/XX/15 stanoveny pro účely určení výše stipendia v doktorských studijních programech výše těchto hodnot: A – hodnota základního stipendia 6 000,- Kč B – hodnota zvýšeného stipendia 7 300,- Kč C – hodnota jednoho kreditu v 1. ročníku 50,- Kč 5 910 tis. Kč To představuje vyplacení na stipendiích v akademickém roce 2015/2016 celkově (dle aktuálního hodnocení): 5 910 tis. Kč Reálný příspěvek na stipendia doktorandů v akademickém roce 2015/2016: 57 dotovaných studentů x 90 tis. Kč … 5 130 tis. Kč Příspěvek ze stipendijního fondu FAI: 780 tis. Kč

12 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Hodnocení doktorandů v akademickém roce 2015/16 V souladu s aktualizovanou směrnicí děkana č. SD/10/15 - Směrnice FAI doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně platnou od 5.10.2015 zejména pak s Přílohou 1: Kreditní hodnocení základních aktivit doktorandů započítávaných v rámci disertačního semináře

13 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Hodnocení doktorandů v akademickém roce 2015/16 Tvůrčí aktivity 1) Počet kreditů Q4Q3Q2Q1 Jimp 2) Článek v impaktovaném časopise (uvedený v databázi Web of Science - WoS)304060120 Jsc 3) Článek v recenzovaném časopise (uvedený ve světově uznávané databázi SCOPUS) 20284284 B Odborná kniha (kapitola v knize) – světový jazyk 4) 15/AA Odborná kniha (kapitola v knize) – ostatní jazyky 8/AA D SJR Článek ve sborníku konference evidované v databázi SCOPUS (sborník má nenulovou hodnotu SJR indexu) 20 D Článek ve sborníku konference evidované v databázi WoS, SCOPUS 15 P Patent 5) „evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 200 český nebo národní, který je využíván na základě platné licenční smlouvy 100 ostatní 25 Aplikovaný výsledek v návaznosti na téma disertační práce (poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software, užitný vzor, průmyslový vzor, certifikovaná metodika 2 - 30 6)

14 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Hodnocení doktorandů v akademickém roce 2015/16 Grantové aktivity a doplňková činnost Řešitel nebo spoluřešitel interního (fakultního) grantu (IGA) s obhájenou závěrečnou zprávou (-5) – 10 8) Odpovědný řešitel mezinárodního projektu 40 Aktivní účast na řešení (spoluřešitel) mezinárodního projektu 5 – 20 9) Odpovědný řešitel projektu GAČR, TAČR nebo resortního projektu 30 Aktivní účast na řešení (spoluřešitel) projektu GAČR, TAČR nebo resortního projektu 5 – 15 9) Odpovědný řešitel rozvojového projektu UTB 5 Aktivní účast na řešení (spoluřešitel) rozvojového projektu UTB 3 Podíl na řešení doplňkové činnosti v návaznosti na téma disertační práce s využitím poznatků oboru disertační práce. 10) 5 – 15 9)

15 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Hodnocení doktorandů v akademickém roce 2015/16 Pedagogické a studijní aktivity Mobilita – studijní pobyt nebo stáž na zahraniční univerzitě s odborným obsahem na téma disertační práce (v délce minimálně 28 dnů) – max. 30 kreditů za akademický rok 10 / měsíc Mobilita – studijní pobyt nebo stáž na zahraniční univerzitě s odborným obsahem na téma disertační práce (v délce kratší než 28 dnů) 1 / týden Návrh experimentu, experimentálního pracoviště, laboratorního pracoviště. 5 Učební pomůcka (výukové materiály, skripta, výukové programy, laboratorní úloha) 2 – 5 11) Zajištění výuky školicím pracovištěm v oboru disertační práce v rámci neplacené pedagogické praxe (max 10 kr/ak. rok) 1 / 1 h týdně a sem. Odevzdání disertační práce v českém jazyce 30 Odevzdání disertační práce v anglickém jazyce 50

16 Setkání s doktorandy 27.9.2016 IGA projekty řešené v roce 2015 – informace k ukončení o Nejpozději do konce října je nutné odevzdat požadavky na nákup materiálu, služeb, knih, popřípadě vyřídit cestu, nebo nahlásit předpokládané další výdaje o Čerpání z jiných (nevlastních) projektů je možné jen po souhlasu OTČ o Závěrečná zpráva o řešení projektu se vyplňuje prostřednictvím modulu IGA v systému OBD – odevzdání nejpozději 10.1.2016 o Do 31.1.2016 zveřejní fakultní hodnotící komise výsledky hodnocení jednotlivých projektů

17 Setkání s doktorandy 27.9.2016 IGA projekty řešené v roce 2015 – parametr efektivity o Výpočet parametru efektivity se bude provádět dle předpřipraveného formuláře o Hodnocení jednotlivých výstupů bude v souladu se směrnicí rektora SR/13/2015 – Zásady studentské grantové soutěže UTB ve Zlíně o Do formuláře se vyplní: o Citace hodnocených publikačních výstupů dle kategorií o Mentální podíl autorů, kteří jsou členy řešitelského týmu (mimo garanta) o Celková přidělená částka na řešení projektu Výpočet bude prováděn dle následujícího vzorce o ZH – počet započitatelných hodin hodnoceného publikačního výstupu (uvažujeme pouze mentální podíl autorů, kteří jsou členy řešitelského týmu) o F – celková přidělená částka na řešení projektu o Nejsou zvýhodněny jednočlenné projekty

18 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Parametr efektivity - příklad Společný projekt - Novák, Mikl Samostatný projekt - Novák Samostatný projekt - Mikl Publikační výstupMentální podíl Počet ZHMentální podíl Počet ZHMentální podíl Počet ZH D Článek ve sborníku - evidován v databázi ISI Proceedings společnosti Thomson Reuters nebo v databázi SCOPUS (400 ZH) NOVÁK, Alois [40], Petr MIKL [40] NOVÁK, Alois [40], Petr MIKL [40], Michal BOMBA [20], 2015. Modelling of the anodizing process of aluminum using neural networks. In: Proceedings of the 2015 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2015. s. 629–634. 0,83200,41600,4160 Jsc - Články v časopisech uvedené v databázi SCOPUS (500 ZH) MIKL Petr [50] a Alois NOVÁK [50] MIKL Petr [50] a Alois NOVÁK [50], 2015. Heat production and distribution control system based on holonic concept. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. roč. 10, č. 1, s. 226–233 15000,52500,5250 CELKEM820410410 Přidělené prostředky 200 tis. 100 tis. Parametr efektivity 4,14,14,1

19 Setkání s doktorandy 27.9.2016 IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2016 o musí být respektována směrnice rektora SR/13/2015SR/13/2015 o mohou být podávány žádosti o projekt s následující strukturou řešitelského týmu: o jsou preferovány vícečlenné řešitelské kolektivy o minimálně jeden student musí být studentem doktorského studijního programu (je uveden jako navrhovatel) o každý projekt má definovaného garanta (akademický pracovník - školitel nebo konzultant) o členem řešitelského kolektivu mohou být až 2 studenti magisterského studijního programu

20 Setkání s doktorandy 27.9.2016 IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2016 o Je nezbytně nutné aby téma IGA projektu bylo příbuzné tématům disertačních prací všech spoluřešitelů o Student může být řešitelem pouze jediného projektu IGA o Každý člen řešitelského kolektivu bude mít v návrhu projektu přesně definován okruh řešeného problému a specifikovány dílčí cíle. o Výše stipendia v IGA projektech pro rok 2016 není omezena o Bude stanovena na základě hodnocení projektů v minulých letech a hodnocení oponenta o U studentů, kteří ještě IGA projekt neřešili bude stanovena horní hranice tohoto stipendia o Řešitelé projektů, které byly v roce 2015 hodnoceny stupněm F, mohou podávat projekty i v roce 2016. Nebudou jim však přiznána stipendia.

21 Setkání s doktorandy 27.9.2016 IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2015 o projekty mohou podávat studenti 1.-4. ročníku DSP prezenční formy studia – lze žádat i o stipendia o projekty mohou podávat i studenti 1. – 5. ročníku DSP kombinované formy studia (u těchto projektů nebude možnost žádat o stipendia) o projektové žádosti musí být podávány prostřednictvím modulu IGA v databázi OBD a také v tištěné podobě prostřednictvím odd. tvůrčích činností, tištěná verze musí být podepsána garantem projektu od 30. 9. 2015 do 16. 11. 2015 o žádosti je možno podávat od 30. 9. 2015 do 16. 11. 2015 1.ledna 2016 o počátek řešení projektu je 1.ledna 2016

22 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Různé o Kompenzace zdravotního pojištění o Děkan může na základě žádosti podané studentem navrhnout mimořádné stipendium, které pokryje náklady studenta na zdravotní pojištění o Lze uskutečnit pouze na základě dokladu o zaplacení tohoto pojištění (lze uplatnit doklady zaplacené od 1.9.2015) o Každá žádost se bude posuzovat individuálně o Návrh děkana bude projednán na nejbližším zasedání stipendijní komise o Docházkový systém doktorandů o Vyplňování publikačních výstupů do systému OBD

23 Setkání s doktorandy 27.9.2016 Závěr Děkuji za účast a těším se na další spolupráci


Stáhnout ppt "Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 14. 10. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google