Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"— Transkript prezentace:

1 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz „Co všechno může obsahovat rozhodčí doložka, aneb kvalitní rozhodčí doložka – 50% úspěchu v arbitráži“ V Praze dne 11. dubna 2007

2 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 2 STRUKTURA PREZENTACE 1.Obecně o rozhodčím řízení 2.Kdy zvolit rozhodčí řízení 3.Vzorové rozhodčí doložky 4.Co vše rozhodčí doložka může obsahovat

3 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 3 1. Obecně o rozhodčím řízení Tato přednáška se zabývá otázkou rozhodčího řízení z pohledu českých procesních předpisů s určitými srovnávacími poznámkami ohledně nejvýznamnějších zahraničních úprav. Rozhodčí řízení se zpravidla definuje jako řízení, které na základě shodné vůle sporných stran umožňuje projednat zejména majetkové spory vznikající v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku namísto před obecnými soudy soukromými osobami, které by měly být k takovému projednání odborně způsobilé a zároveň nestranné. Výhodou rozhodčího řízení může být jeho rychlost, neformálnost, operativnost. Soudní řízení naproti tomu probíhá striktně stanovenými procesními formami a spory by v nich měly rozhodovat osoby splňující striktní (nejen) profesní veřejnoprávní předpoklady. Soudní řízení by tak obecně mělo poskytovat oproti rozhodčímu řízení větší jistotu, resp. předvídatelnost. Soudní řízení je zpravidla nákladově méně náročné než řízení rozhodčí. Výhodou může též být automatická přezkoumatelnost meritorních soudních rozhodnutí.

4 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 4 a) Zákonná úprava a úprava v mezinárodních smlouvách A) zákonná úprava zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších novelizací (ZRŘ). Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších novelizací (ZMPS). Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších novelizací (OSŘ). B) Úprava v mezinárodních smlouvách Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 21.4.1961, vyhláška č. 176/1964). Protokol o doložkách o rozsudím (Ženeva, 24.9.1923, vyhláška č. 191/1931 Sb.). Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10.6.1959, vyhláška č. 74/1959 Sb.). Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washington, 18.3.1965, vyhláška č. 420/1992 Sb.).

5 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 5 b) Přípustnost a typy rozhodčí smlouvy Tzv. arbitrovatelnost vymezuje ZRŘ v § 2, kde uvádí, že strany mohou uzavřít rozhodčí smlouvu: a)jde-li o majetkový spor (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu a vyrovnání), b)k projednání a rozhodnutí sporu by jinak byla dána pravomoc soudu, a c)o předmětu sporu by mohl být uzavřen smír. Základem pravomoci rozhodců k rozhodování sporu je rozhodčí smlouva, která suspenduje právo domáhat se svých práv tam, kde by jinak byla dána pravomoc soudu. Podle § 2 odst. 3 ZRŘ může mít rozhodčí smlouva následující podoby:  smlouva o rozhodci  rozhodčí doložka Co má rozhodčí smlouva obsahovat to však ZRŘ výslovně nestanoví, s výjimkou požadavku na její písemnou formu. Samozřejmě musí taková rozhodčí doložka mít náležitosti platného právního úkonu, a též obsahovat zřejmý projev vůle stran vyjmout jejich spor z projednávání před obecnými soudy.

6 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 6 c) Rozhodci a průběh rozhodčího řízení Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům a cizinec, je-li podle práva svého státu způsobilý k právním úkonům (postačí však, aby měl způsobilost dle českého práva). Osoba rozhodce musí být nezávislá a nestranná – rozhodce nemá nikdy povahu zástupce té které strany sporu. Rozhodčí řízení se zahajuje dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo „ad hoc“ rozhodci. Rozhodčí řízení končí vydáním:  nálezu  usnesení

7 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 7 d) „přezkum“ rozhodčího řízení Rozhodčí řízení, pokud není stranami rozhodčího řízení ujednáno jinak, je zásadně jendoinstanční. Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Vedle toho existuje možnost zrušení rozhodčího nálezu (nikoliv usnesení) soudem dle ustanovení § 31 ZRŘ, pakliže nález: a)byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, b)rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, c)ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, d)rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, e)straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, f)rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému, g)se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení.

8 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 8 e) Stálé rozhodčí soudy vs. „ad hoc“ rozhodčí soudy vs. tzv. rozhodčí centra I.Stálé rozhodčí soudy (institucionální rozhodčí řízení) – podle § 13 ZRŘ mohou být zřizovány jen na základě zákona, mohou vydávat své statuty a řády, které zveřejňují v Obchodním věstníku. V České republice existují tři stálé rozhodčí soudy:  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky  Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s.  Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno II.Rozhodčí řízení „ad hoc“ – jedná se o rozhodčí orgán zřízený pouze za účelem rozhodnutí daného konkrétního sporu. III.tzv. rozhodčí centra – jedná se o určitý specifický podtyp „ad hoc“ arbitráže, kdy rozhodčím orgánem se – zdánlivě – zdá být určitá stálá rozhodčí instituce mající povahu velmi často občanského sdružení (příp. obchodní společnosti), jež vede obdobně jako stálý rozhodčí soud seznam rozhodců. Tato centra v podstatě poskytují „nezbytné zázemí“ ad hoc rozhodčímu řízení. Existence těchto rozhodčích center přinesla (zejména zpočátku) mnoho aplikačních problémů, nicméně v poslední době se odborná veřejnost postupně přiklání k názoru, že neexistují zákonné překážky bránící tomu, aby působily při výběru rozhodců a při poskytování služeb, zajišťujících jejich působení.

9 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 9 f) nejvýznamnější zahraniční stálé rozhodčí soudy I.International Chamber of Commerce – International Court of Arbitration (Paris) Jedna z nejvýznamnějších institucí zaměřených na rozhodování sporů mezi podnikateli z různých států. Dlouhodobé zkušenosti (založen roku 1923) a prestiž této organizace je důvodem pro její častou volbu při sporech s mezinárodním prvkem. Rozhodují vždy 1 nebo 3 rozhodci II.International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (Vídeň) Poměrně častá volba pro subjekty z Čech v případě sporu, kde druhá strana má sídlo v Rakousku. Před přistoupením k vlastnímu arbitrážnímu řízení je možné též provést před stálým soudem smírčí řízení. III.The London court of International Arbitration (Londýn) Jedna ze světově nejstarších institucí pro rozhodování obchodních sporů v rámci mezinárodního obchodu. Nabízí jak rozhodčí řízení, tak smírčí řízení i mediaci. V případě zvolení tohoto rozhodčího soudu je třeba brát v úvahu, že případné zrušování vydaných rozhodčích nálezů soudem vykazuje v průměru výrazně odlišné výsledky než v ČR. IV.Zurich chamber of Commerce court of Arbitration Další z tradičních voleb (působí od roku 1911) při sporech s mezinárodním prvkem. Pravidla rozhodování založena na rozhodčích pravidlech UNCITRALu. Pravidla všech výše uvedených soudů prakticky vycházejí z Rozhodčích pravidel vypracovaných Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

10 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 10 2. Kdy zvolit rozhodčí řízení Nelze poskytnout žádnou všeobecně aplikovatelnou radu, zda je sjednání rozhodčí smlouvy vhodné či nikoliv a vždy je zapotřebí posoudit tuto možnost na základě konkrétní právní a skutkové materie. Je vždy třeba zvážit veškeré výhody a nevýhody, které rozhodčí řízení pro každý konkrétní případ s sebou přináší. Též je nutné pamatovat na to, jaká (příp. zda vůbec nějaká) je možnost dohody s protistranou ohledně konkrétních aspektů rozhodčí smlouvy. V případech s mezinárodním prvkem je potřeba brát zvláštní zřetel na otázku volby vhodného místa řízení, stejně jako vhodného rozhodného práva – to vše i s ohledem na otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu.

11 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 11 3. Vzorové rozhodčí doložky I.Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. II.Pro zajímavost znění vzorových rozhodčích doložek některých významných zahraničních stálých soudů: a)International Chamber of Commerce – International Court of Arbitration (Paris): All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. b)International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (Vídeň): All disputes arising out of this contract or related to its violation, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by one or more arbitrators appointed in accordance with these Rules. c)The London court of International Arbitration (Londýn) Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be [one/three]. The seat, or legal place, of arbitration shall be [City and/or Country]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ]. The governing law of the contract shall be the substantive law of [ ]. d)Zurich Chamber of Commerce Court of Arbitration Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules. The number of arbitrators 1shall be... (one or three); The seat of the arbitration shall be... (name of city in Switzerland, unless the parties agree on a city abroad); The arbitral proceedings shall be conducted in..… (insert desired language). III.Doporučená rozhodčí doložka při využití Rozhodčích pravidel UNCITRAL: Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, z jejího porušení, ukončení platnosti nebo z její neplatnosti, budou řešeny v rozhodčím řízení podle nyní platných rozhodčích pravidel UNCITRALu.

12 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 12 4. Co vše rozhodčí doložka může obsahovat U rozhodčí doložky, která zakládá pravomoc stálého rozhodčího soudu, je (z hlediska splnění potřebných náležitostí rozhodčí doložky) vhodné volit přímo doložky doporučované jednotlivými stálými rozhodčími soudy. Takové vzorové rozhodčí doložky je však samozřejmě možné dále doplnit. Z doložek doporučovaných jednotlivými stálými rozhodčími soudy je možno (z hlediska náležitostí) vyjít jako ze základu i při koncipování doložky k ad hoc rozhodčímu řízení. Základním problémem je okruh vztahů, na které doložka dopadá. První zásadou je, že může pokrývat jen arbitrovatelné spory. Rozhodčí doložka může být dále koncipována z hlediska pokrytí případných sporů maximálně široce (v takovém případě může nastat problém s její závazností) anebo úzce (pak může nastat problém s následně vzniklými spory, které rozhodčí doložkou kryty nebudou). Lze si dokonce představit, že se rozhodčí doložka bude týkat i jen technických detailů vyplývajících z plnění, případné výše náhrady škody, apod.

13 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 13 a) počet rozhodců Zde je nutné mít na paměti možnost ovlivnit výběr rozhodců (ta je pravidelně zachována tam, kde jsou určeni k rozhodování nejméně tři rozhodci). Počet rozhodců musí být lichý. Bezesporu lze doporučit postup s tříčlenným rozhodčím senátem, kdy alespoň jedna osoba bude pro Vás „důvěryhodná“ (nikoliv „podjatá“).

14 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 14 b) osoba rozhodce Lze si představit, že by do rozhodčí doložky byla(y) doplněna(y) přímo osoba(y) konkrétního(ch) rozhodce(ců), kteří by měli případný spor rozhodovat (ať už za každou smluvní stranu jednoho, nebo rovnou celý rozhodčí senát). V takovém případě je však nutné pamatovat na časový aspekt, tj. zda bude ochoten/moci konkrétní rozhodce tuto svoji funkci přijmout i v momentě, kdy v neurčité budoucnosti vznikne spor (popř. zda bude ještě jeho jmenování žádoucí). Navíc lze jen těžko dopředu odhadnout, čeho přesně se následně vzniklý spor bude týkat (otázka specializace rozhodců). Též by v takovém případě měla rozhodčí doložka obsahovat postup pro případ, že takový rozhodce odmítne/nebude moci předmětný spor projednat. Poměrně vhodnějším se tak jeví pokud jde o osobu rozhodce uvést v rozhodčí doložce národnost, která může případně odpovídat zvolenému rozhodnému právu – takový rozhodce může být schopen aplikovat rozhodné právo předvídatelněji.

15 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 15 c) místo konání rozhodčího řízení Rozhodčí nález je vždy pokládán za nález státu místa jeho vydání, což má význam v řízení o uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. Proto je třeba na otázku volby místa rozhodčího řízení brát zvláštní zřetel. Význam je dán obvykle přímým dopadem procesních norem (obecných) soudů místa rozhodování a otázkou nuceného výkonu rozhodčího nálezu. I v případě, kdy si strany zvolí rozhodčí soud bez vymezení sudiště, není vyloučeno, že rozhodci mohou v některých případech toto místo určit sami a ne vždy se jejich představy musí krýt s představami stran.

16 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 16 d) rozhodné právo Rozhodci rozhodují spor podle (hmotného) práva, které si strany zvolily. Podle ZRŘ se řídí rozhodci hmotným právem pro spor rozhodným; mohou však spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti (equity), pakliže je strany k tomu výslovně pověřily.

17 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 17 e) jazyk Strany si mohou zvolit jazyk, ve kterém bude jednání vedeno – tato volba není nijak omezena. Řády stálých rozhodčích soudů obvykle mají ustanovení o jazyku, v němž je jednání vedeno.

18 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 18 f) otázka přezkoumatelnosti Jak již bylo uvedeno, je pro rozhodčí řízení typická jendoinstančnost. Ustanovení § 27 ZRŘ však umožňuje přezkum rozhodčích nálezů jinými rozhodci za předpokladu, že si to strany sjednají. Přirozeně se tím do určité míry stírá případná výhoda rozhodčího řízení, a to jeho rychlost → je tedy nutné předem zvážit, zda strany požadují rychlost nebo možnost revize. V případě volby přezkumu rozhodčího nálezu je vhodné zařadit do rozhodčí doložky výslovné ustanovení ohledně vytvoření druhého stupně (tj. revizního rozhodčího senátu).

19 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 19 Exkurz: zrušení rozhodčího nálezu soudem Zcela zásadní otázkou pro možnost zrušení rozhodčího nálezu soudem je „volba místa konání rozhodčího řízení“ – rozhodčí nález bude pokládán za nález státu jeho vydání. Ustanovení § 31 ZRŘ není chápáno jako opravný prostředek (řádný či mimořádný) a zakotvuje soudní přezkum základních (zejména procesních) předpokladů rozhodčího řízení. V ZRŘ zcela chybí možnost zrušení pro „rozpor nálezu s rozhodným právem“. Možnost domáhat se zrušení rozhodčího nálezu u soudu úzce souvisí s chápáním právní povahy rozhodčího řízení, kdy základními teoriemi jsou:  smluvní teorie  rozsudková (jurisdikční) teorie.

20 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 20 g) sjednání odměny rozhodců v ad hoc rozhodčím řízení Sjednání odměny rozhodců v ad hoc rozhodčím řízení nebo postupu při stanovení odměny rozhodců a krytí dalších nákladů rozhodčího řízení, je otázkou obvykle zcela opomíjenou. Zcela vhodným se i v ad hoc rozhodčím řízení nesporně jeví možnost sjednání analogické aplikace řádu některého stálého rozhodčího soudu, aniž by tím byla založena jeho pravomoc (resp. příslušnost). Alternativně lze samozřejmě přesně popsat přesný postup při stanovování odměny, stejně jako úhrady nákladů s rozhodčím řízení spojenými.

21 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 21 h) postup v ad hoc rozhodčím řízení Rovněž tato oblast bývá většinou opomíjena, přičemž právě dohoda o postupu v řízení může velmi přispět k flexibilnímu řešení sporu. Např. je možné sjednat, že řízení proběhne bez nařízení ústního jednání; mohou být dohodnuty lhůty, v nichž jsou strany povinny vyjádřit se k jednotlivým podáním protistrany, forma takového vyjádření, způsob provádění důkazů, apod. Nikoliv nevýznamnou je i možnost sjednat použití elektronických prostředků při vedení sporu. Vždy je však třeba pamatovat na to, aby postup v řízení nebyl upraven až příliš kazuisticky a rigidně, což může být z hlediska urychleného postupu naopak kontraproduktivní. Vhodným se tak opět jeví adekvátní užití pravidel některého ze stálých rozhodčích soudů.


Stáhnout ppt "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"

Podobné prezentace


Reklamy Google