Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela ZOÚ 2016 Ing. Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela ZOÚ 2016 Ing. Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR."— Transkript prezentace:

1 Novela ZOÚ 2016 Ing. Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR

2 Zákon č. 221/2015 Sb. mění: - Zákon o účetnictví - Zákon o daních z příjmů - Zákon o rezervách - Zákon o auditorech

3 Účinnost novely ZOÚ Obecná zásada(přechodná ustanovení bod 1.) Ustanovení ZOÚ ve znění účinném od 1. 1. 2016 se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala v roce 2016 nebo později.

4 Novela ZOÚ  Transpozice směrnice 2013/34/EU do ZOÚ  Terminologické změny  nebylo akceptováno; jsou ponechány pojmy, které jsou v ČR zažity  Věcné změny  zavedení kategorizace účetních jednotek  zvedení kategorizace skupin účetních jednotek  stanovení subjektu veřejného zájmu  zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách

5 Novela ZOÚ  dokončení rekodifikačních úprav  Úprava názvů neziskových právnických osob, terminologické úpravy pojmů podnik, nájem apod. V ZOÚ se ale nezaměňuje pojem „dluh“ za pojem „závazek“.  nová úprava jednoduchého účetnictví  Nová úprava reflektuje na společenskou poptávku po JÚ, zejména ze strany velmi malých ÚJ, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost.

6 Předmět účetnictví (§2) Účetnictví podle ZOÚ „české“ podvojné účetnictví mezinárodní účetní standardy IAS / IFRS jednoduché účetnictví vedení účetnictví plném rozsahu vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

7 Jednoduché účetnictví (§1f)  Právnická osoba může vést jednoduché účetnictví, pokud  není plátcem daně z přidané hodnoty,  její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,  hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč,  a současně je  spolkem a pobočným spolkem,  odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,  organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,  církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo  honebním společenstvem.

8 Celkové příjmy Celkovými příjmy se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn příjmů zjištěný z přehledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do úhrnu příjmů se nezahrnují  průběžné položky a  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a  příjmy nahodilé a mimořádné.

9 Hodnota majetku Hodnotou majetku se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn majetku zjištěný z přehledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do úhrnu majetku se nezahrnují  pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady,  pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady.

10 Vznik nebo zahájení činnosti Výše uvedené účetní jednotky při vzniku nebo zahájení činnosti mohou vést jednoduché účetnictví, pokud lze důvodně předpokládat, že splní zákonem stanovené podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

11 JÚ → vedení účetnictví Přestane-li účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, splňovat podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, vede účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu, a to od prvního dne účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka tuto skutečnost zjistila.

12 vedení účetnictví → JÚ S výjimkou ukončení činnosti může účetní jednotka ukončit vedení účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu a zahájit vedení jednoduchého účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě následujících účetních období, ve kterých vedla účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu.

13 Výjimky pro JÚ Na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví se nevztahuje  členění účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké,  účtový rozvrh a směrná účtová osnova,  povinnost sestavit účetní závěrku v podobě, která se týká účetních jednotek vedoucích podvojné účetnictví (tzn. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu atd.),

14 Výjimky pro jú Na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví se dále nevztahuje  přepočítávat hodnotu majetku a závazků (dluhů) v cizí měně k 31. 12. Výjimku oceňování peněžních prostředků v cizí měně, které se k 31. 12. přepočítávají podle aktuálního denního kurzu ČNB,  tvorba opravných položek, tvorba rezerv podle ZOÚ a účtování odpisů dlouhodobého majetku,  přepočet hodnoty majetku a závazků na reálnou hodnotu podle § 27 ZOÚ.

15 Účetní závěrka za JÚ Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Přehledy sestaví účetní jednotka nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.

16 Zveřejnění ÚZ JÚ 2014 Účetní jednotky, které se zapisují do VR a nemají povinnost mít ÚZ ověřenu auditorem, zveřejňují ÚZ a VZ za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

17 Zveřejnění ÚZ JÚ 2015 Účetní jednotky, které se zapisují do VR a nemají povinnost mít ÚZ ověřenu auditorem, zveřejňují ÚZ a VZ za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

18 Archivace JÚ ÚJ vedoucí JÚ mají povinnost uchovávat  účetní závěrku a  výroční zprávu po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

19 Pokuty Pokuta do výše 100 000 Kč za správní delikty:  nevedení JÚ  nesestavení přehledů v rozsahu a ve lhůtě stanovené ZOÚ  Přehledy neobsahují zákonem stanovené údaje  Nesestavení přehledů k 31.12. Pokuta do výše 50 000 Kč za správní delikty:  nevedení JÚ v souladu se ZOÚ  Porušení povinnosti archivace JÚ  nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích a výroční zprávy

20 Daňové rezervy v JÚ Tvorbu rezerv může jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit také poplatník vedoucí JÚ, pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv, a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí. § 3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

21 Definice pojmů  Aktivy celkem se pro účely ZOÚ rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (tzn. Netto aktiva).  Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely ZOÚ rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.  Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely ZOÚ rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

22 Mikro účetní jednotka Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:  aktiva celkem 9 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

23 Malá účetní jednotka Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:  aktiva celkem 100 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

24 Střední účetní jednotka Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:  aktiva celkem 500 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

25 Velká účetní jednotka Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty stanovené pro střední ÚJ, tj.  aktiva celkem 500 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250. Za velkou účetní jednotku se vždy považuje  subjekt veřejného zájmu,  vybraná účetní jednotka.

26 Subjekt veřejného zájmu §1a Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní jednotka se sídlem v České republice, která je  uvedena v § 19a odst. 1 (tj. účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato ÚJ je povinna použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie (dále jen "mezinárodní účetní standardy"),  bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,  pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,  penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo  zdravotní pojišťovnou.

27 Vybrané účetní jednotky (tzv. účetnictví státu) §1 odst. 3  organizační složky státu,  státní fondy podle rozpočtových pravidel,  územní samosprávné celky,  dobrovolné svazky obcí,  regionální rady regionů soudržnosti,  příspěvkové organizace a  zdravotní pojišťovny.

28 Vedení účetnictví (§9) Účetní jednotkaZpůsob vedení účetnictví Příspěvková organizace může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud tak rozhodne její zřizovatel Zákonem vyjmenované mikro účetní jednotky (§ 9 odst. 3 a 4) nepodléhající povinnosti auditu mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Mikro účetní jednotky s výjimkou příspěvkové organizace podléhající povinnosti auditu (§ 9 odst. 3) musí vést účetnictví v plném rozsahu Zákonem vyjmenované malé účetní jednotky (§ 9 odst. 3 a 4) nepodléhající povinnosti auditu mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Malé účetní jednotky s výjimkou příspěvkové organizace podléhající povinnosti auditu (§ 9 odst. 3) musí vést účetnictví v plném rozsahu Střední účetní jednotkymusí vést účetnictví v plném rozsahu Velké účetní jednotkymusí vést účetnictví v plném rozsahu

29 Možnost vedení účetnictví různě Účetní jednotka Jednoduché účetnictví Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Vedení účetnictví v plném rozsahu spolek, pobočný spolek ano, lze § 1f ano, lze § 9 odst. 4 povinně: mikro a malé ÚJ, kterým vznikne povinnost ověření ÚZ auditorem a dále střední a velké ÚJ odborová organizace, pobočná odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a pobočná mezinárodní odborová organizace ano, lze § 1f ano, lze § 9 odst. 4 organizace zaměstnavatelů, pobočná organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů a pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů ano, lze § 1f ano, lze § 9 odst. 4 církev a náboženská společnost nebo církevní instituce, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností ano, lze § 1f ano, lze § 9 odst. 4 honební společenstva ano, lze § 1f ano, lze § 9 odst. 4 obecně prospěšná společnostnelze ano, lze § 9 odst. 4 nadační fondnelze ano, lze § 9 odst. 4 ústavnelze ano, lze § 9 odst. 4 společenství vlastníků jednoteknelze ano, lze § 9 odst. 4 bytové a sociální družstvonelzeano, lze § 9 odst. 4

30 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OD ROKU 2016 Nově je do ZOÚ doplněn účel účetní závěrky: Poskytovat informace, na jejichž základě budou činěna reálná ekonomická rozhodnutí uživatelů účetních závěrek.

31 Účel účetnictví Účetnictví není „nutným zlem“, které slouží k tomu, aby poplatník jednou za rok vyčíslil svoji daňovou povinnost a přiložil účetní závěrku k daňovému přiznání, ale plní funkci centrálního informačního systému, který slouží k tomu, aby s jeho pomocí a na jeho základě mohla být činěna reálná ekonomická rozhodnutí a to nejen managmentu, ale též uživatelů účetní závěrky, kterými jsou především akcionáři, společníci, banky, potencionální investoři, obchodní partneři a řada dalších.

32 Účetní závěrka Účetní jednotky sestavují v případech stanovených ZOÚ účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji  a) rozvaha (bilance),  b) výkaz zisku a ztráty,  c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát.

33 ÚZ obchodních společností Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i  přehled o peněžních tocích a  přehled o změnách vlastního kapitálu.

34 Subjekty veřejného zájmu Účetní jednotka Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách VK Účetní jednotky postupující podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) Povinně ano Povinně ano Banky, spořitelny a úvěrní družstva Není povinnýPovinně ano Pojišťovna nebo zajišťovna Není povinnýPovinně ano Penzijní společnosti Není povinnýPovinně ano Zdravotní pojišťovny Povinně ano

35 ÚZ mikro a malých ÚJ Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky nejsou povinny sestavovat  přehled o peněžních tocích a  přehled o změnách vlastního kapitálu.

36 Způsob sestavení ÚZ Pojmosloví platné do konce roku 2015 Pojmosloví platné od roku 2016 ÚZ ve zjednodušeném rozsahu ÚZ ve zkráceném rozsahu

37 Rozsah ÚZ Prováděcí právní předpis (vyhláška) stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu.

38 Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění 250/2015 Sb.  nový § 3a  Rozvaha  V plném rozsahu (ÚJ pod povinností auditu)  Ve zkráceném rozsahu  Základní verze (mikro ÚJ bez povinnosti auditu)  Rozšířená verze (malá ÚJ bez povinnosti auditu)  Výkaz zisku a ztráty  V plném rozsahu (obchodní společnosti vždy, ostatní ÚJ pod povinností auditu)  Ve zkráceném rozsahu

39 Rozvaha ve zkráceném rozsahu – základní verze Aktiva:  A. Pohledávka za upsaný ZK  B. Dlouhodobý majetek  C. Oběžná aktiva  D. Časové rozlišení aktiv Pasiva:  A. Vlastní kapitál  B. + C. Cizí zdroje  B. Rezervy  C. Závazky  D. Časové rozlišení pasiv

40 Rozvaha ve zkráceném rozsahu rozšířená verze Aktiva  A. Pohledávka za upsaný základní kapitál  B. Dlouhodobý majetek  B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  B. III. Dlouhodobý finanční majetek  C. Oběžná aktiva  C. I. Zásoby  C. II. Pohledávky  C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky  C. II. 2. Krátkodobé pohledávky  C. III. Krátkodobý finanční majetek  C. IV. Peněžní prostředky  D. Časové rozlišení aktiv

41 Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze  Pasiva:  A. Vlastní kapitál  A. I. Základní kapitál, A. II. Ážio a kapitálové fondy  A. III. Fondy ze zisku, A. IV. VH minulých let  A. V. VH běžného účetního období, A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku („-“)  B. + C. Cizí zdroje  B. Rezervy  C. Závazky  C. I. Dlouhodobé závazky  C. II. Krátkodobé závazky  D. Časové rozlišení pasiv

42 Příloha ÚZ Prováděcí právní předpis (vyhláška) stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce.

43 Události do rozvahového dne V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

44 Události po rozvahovém dni V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce

45 Malá skupina ÚJ Malou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:  aktiva celkem 100 000 000 Kč,  čistý obrat 200 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

46 Střední skupina ÚJ Střední skupinou účetních jednotek je ta, která není malou skupinou účetních jednotek a sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot  aktiva celkem 500 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

47 Velká skupina új Velkou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty stanovené pro střední skupiny podniků:  aktiva celkem 500 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

48 Konsolidovaná ÚZ Malá skupina ÚJ nemá povinnost sestavit konsolidovanou ÚZ s výjimkou případů, kdy je některá ÚJ ve skupině subjektem veřejného zájmu.

49 Konsolidovaná ÚZ Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku se dále týká  střední skupiny ÚJ a  velké skupiny ÚJ.

50 Kategorizace účetních jednotek V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období. Právní úprava: Přechodná ustanovení, bod 4.

51 Kategorizace ÚJ a skupin ÚJ §1e Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty podle §1b a §1c, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky nebo skupinu účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.

52 Povinnost auditu Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví  zvláštní právní předpis

53 Povinnost auditu  velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu, tzn.  organizačních složek státu,  státních fondů podle rozpočtových pravidel,  územních samosprávných celků,  dobrovolných svazků obcí,  regionální rady regionů soudržnosti a  příspěvkových organizací.

54 Povinnost auditu ÚZ středních ÚJ Sledovaný ukazatel Hraniční hodnoty pro střední účetní jednotky Stav k rozvahovému dni 31. 12. 2015 Povinnost auditu ÚZ 2016 Aktiva celkem netto> 100 000 000 Kč≤ 500 000 000 Kč> 100 mil. Kč ano RÚČO Roční úhrn čistého obratu > 200 000 000 Kč ≤ 1 000 000 000 Kč Již není podstatné; jsou překročeny 2 hraniční hodnoty pro malé ÚJ Ø počet zaměstnanců>50≤ 250>50

55 Povinnost auditu ÚZ malých ÚJ, které jsou a.s. nebo svěřenským fondem Malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 1 z hodnot rozhodujících pro vznik povinnosti auditu

56 Sledovaný ukazatel Hraniční hodnoty pro malé ÚJ kritéria pro vznik povinnosti auditu Rozvahový den 31. 12. 2015 Rozvahový den 31. 12. 2016 Povinnost auditu ÚZ 2016 Aktiva celkem netto> 9 mil. Kč≤ 100 mil. Kč≥ 40 mil. Kč Již není podstatné; je překročena 1 hodnota ano RÚČO Roční úhrn čistého obratu > 18 mil. Kč ≤ 200 mil. Kč ≥ 80 mil. Kč Již není podstatné; je překročena 1 hodnota Ø počet zaměstnanců> 10≤ 50≥ 50

57 Povinnost auditu ÚZ malých ÚJ - OSTATNÍ Malé účetní jednotky s výjimkou a.s. a svěřenských fondů, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty rozhodující pro vznik povinnosti auditu

58 Sledovaný ukazatel Hraniční hodnoty pro malé ÚJ Kritéria pro vznik povinnosti auditu Rozvahový den 31. 12. 2015 Rozvahový den 31. 12. 2016 Povinnost auditu ÚZ 2016 Aktiva celkem netto > 9 mil. Kč ≤ 100 mil. Kč ≥ 40 mil. Kč ≥ 40 mil. Kč Již není podstatné; jsou překročeny 2 hodnoty ano RÚČO Roční úhrn čistého obratu > 18 mil. Kč≤ 200 mil. Kč≥ 80 mil. Kč Ø počet zaměstnanců > 10 ≤ 50 ≥ 50 Již není podstatné; jsou překročeny 2 hodnoty ≥ 50

59 Zveřejňování Účetní jednotky jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

60 zveřejňování Zveřejnění účetní závěrky za rok 2014 (přechodná ustanovení zákona č. 221/2015 Sb.) Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

61 zveřejňování Zveřejnění účetní závěrky za rok 2015 (přechodná ustanovení zákona č. 221/2015 Sb.) Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

62 zveřejňování Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

63 Oceňování zásob vlastní výroby Vlastními náklady se u zásob vytvořených vlastní činností rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje  pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a  další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

64 § 49 odst. 5 vyhl. č. 500/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 250/2015 Sb. (5) Vlastn í n á klady z á sob vytvořených vlastn í činnost í se oceňuj í ve skutečn é vý š i nebo na z á kladě kalkulace výroby, stanoven é ú četn í jednotkou. Vlastn í n á klady zahrnuj í př í m é n á klady a mohou zahrnovat tak é poměrnou č á st variabiln í ch a fixn í ch nepř í mých n á kladů, př í činně přiřaditelných dan é mu výkonu a vztahuj í c í ch se k obdob í činnosti. N á klady na prodej se do těchto n á kladů nezahrnuj í. Volbu metody oceněn í provede ú četn í jednotka s ohledem na povinnosti stanoven é z á konem, zejm é na respektov á n í m principu významnosti a věrn é ho a poctiv é ho zobrazen í majetku. ( Čl. 2 bod 6) a 7) Směrnice 2013/34/EU ) Čl. 2 2013/34/EU

65 ( Čl. 2 bod 6) a 7) Směrnice 2013/34/EU ) Čl. 2 2013/34/EU 6) "pořizovací cenou" cena, která má být zaplacena, a jakékoli související náklady minus jakékoli související snížení nákladů na pořízení; 7) "výrobními náklady" pořizovací cena surovin a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou položkou. Členské státy povolí nebo vyžadují, aby do těchto nákladů byla zahrnuta přiměřená poměrná část fixních nebo variabilních režijních nákladů nepřímo přiřaditelných k dané položce, jestliže se vztahují k období výroby. Náklady na distribuci se do těchto nákladů nezahrnují;

66 ČÚS 015 - Zásoby Bod 3. Oceňování Bod 3.1. Zásoby se oceňují podle §25 zákona a § 49 vyhlášky.

67 Nová podmínka omezující výplatu podílu na zisku Jsou-li náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně rovny neodepsané části nákladů na vývoj.

68 Ocenění DHM a DNM vytvořeného vlastní činností Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností se rozumí  přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a činnost, popřípadě i  přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami; do přímých nákladů se zahrnuje  pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a  další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

69 Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl.č. 250/2015 Sb.  Změny ve směrné účtové osnově  Zrušení položky aktiv „zřizovací výdaje“  Změny v účtování a vykazování zásob vlastní činnosti  Změny v účtování a vykazování aktivace  Změny v účtování přijatých darů  Nová úprava účetních výkazů

70 Účetní období 2015Účetní období 2016 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 12 - Zásoby vlastní výroby12 - Zásoby vlastní činnosti Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 21 - Peníze21 - Peněžní prostředky v pokladně 22 - Účty v bankách22 - Peněžní prostředky na účtech 23 - Krátkodobé bankovní úvěry23 - Krátkodobé úvěry 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 25 - Krátkodobý finanční majetek 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 58 - Mimořádné náklady58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 61 - Změny stavu zásob vlastní činnostinahrazeno skupinou 58 62 - Aktivacenahrazeno skupinou 58 68 - Mimořádné výnosyzrušeno V tabulce jsou uvedeny změny ve směrné účtové osnově pro podnikatelské subjekty

71 Zrušení účtování o zřizovacích výdajích Přechodné ustanovení vyhlášky stanoví, že až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo účtováno a byly vykazovány podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bude pokračováno a bude o nich účtováno v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 této vyhlášky. Prakticky není nutné přeúčtovávat položky z účtů 011 – Zřizovací výdaje o 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům, ale je třeba tyto účty od roku 2016 přiřadit k položce aktiv „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

72 Zřizovací výdaje – zákon o daních z příjmů  V rámci novely zákona o daních z příjmů platí obdobné přechodné ustanovení (Čl. IV zákona č. 221/2015 Sb., bod 4.) pro zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, tzn. před 1. lednem 2016.  Dle § 32a odst. 4 ve znění k 31. 12. 2015 platí, že zřizovací výdaje se odpisují rovnoměrně bez přerušení, a to 60 měsíců.

73 Goodwill V souvislosti s čl. 12 odst. 11 směrnice EU byla do vyhlášky doplněna maximální doba (120 měsíců) odpisování goodwillu (viz § 6 odst. 3 písm. c).

74 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  II. Tržby za prodej zboží  A. Výkonová spotřeba  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží A.2. Spotřeba materiálu a energie A.3. Služby  B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  C. Aktivace (-)

75 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Popis operaceMDD Příjemka na sklad výrobků123 - Výrobky 583 – Změna stavu zásob vlastní činnosti Výdejka ze skladu výrobků 583 – Změna stavu zásob vlastní činnosti 123 – Výrobky Aktivace nákladů na výrobu dlouhodobého hmotného majetku 042 – Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek 585 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

76 Změna v účtování přijatých darů a mimořádných výnosů § 25 Jiné provozní výnosy(skupina 64 – Jiné provozní výnosy) Položka "III.3. Jiné provozní výnosy" obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy (například nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb.), pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.

77 Zrušení mimořádného VH Mimořádné náklady a mimořádné výnosy se od roku 2016 „rozpadají“ do: Provozního výsledku hospodaření:  III. Ostatní provozní výnosy III.3. Jiné provozní výnosy (§ 25) skupina účtů 54 - Jiné provozní náklady  F. Ostatní provozní náklady F.5. Jiné provozní náklady (§ 28) skupina účtů 64 – Jiné provozní výnosy

78 Zrušení mimořádného VH Mimořádné náklady a mimořádné výnosy se od roku 2016 „rozpadají“ do Finančního výsledku hospodaření:  VII. Ostatní finanční výnosy (§ 33) skupina účtů 66 – Finanční výnosy  K. Ostatní finanční náklady (§ 34) skupina účtů 56 – Finanční náklady

79 ČÚS 001 - 024  Finanční zpravodaj č. 6/2015 ze dne 17. 12. 2015  …účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.“

80 Zdroje nových informací SÚ  odborný časopis Metodické aktuality SÚ  MA 9/2015Novela zákona o účetnictví  MA 10/2015Účetní závěrka 2015, novinky 2016  MA 2/2016Doporučený účtový rozvrh pro rok 2016  poradenský SW Účetní poradce  e-Bulletin SÚ www. svaz-ucetnich.eu www.ucetni.cz mail:metodika@ucetni.cz vedoucí metodické sekce: Ing. Monika Velková


Stáhnout ppt "Novela ZOÚ 2016 Ing. Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google