Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska A Way to the Sustainable Development of Vsetín Region CZ 0109.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska A Way to the Sustainable Development of Vsetín Region CZ 0109."— Transkript prezentace:

1 Projekt Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska A Way to the Sustainable Development of Vsetín Region CZ 0109

2 OBSAH Základní informace o projektu Rozdělení modulů Aalborské závazky – obecně Aalborské závazky – naplňování v rámci projektu

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Začátek realizace: 1.10.2008 Ukončení realizace: 28.2.2011 Uznatelné náklady: 624 447 EUR Dotace: 530 780 EUR Hlavní výstup:Strategický plán

4 ČLENĚNÍ PROJEKTU Aktivita 1 – Moduly významné pro UR Vsetínska Modul 2, Modul 3, Modul 7 Aktivita 2 – Opatření s cílem podpořit výměnu zkušeností Modul 1, Modul 5 Aktivita 3 – Opatření podporující účast veřejnosti na rozhodování Modul 4, Modul 6, Modul 8 Aktivita 4 – Nákup a instalace zařízení Aktivita 5 – Projektové řízení a propagace

5 MODUL 1 Administrativa projektu a přenos dobré praxe: osobní náklady, Cestovné, PR projektu, 3 konference, 8 workshopů, 4 publikace, letáky apod., notebook pro projektového manažera, pojištění zařízení zakoupeného v rámci projektu.

6 MODUL 2 Udržitelný rozvoj území a dopravy: Územní plán, Evropské indikátory udržitelného rozvoje (ECI), –A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím, A2 – Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu, A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících, A4 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb, A5 – Kvalita místního ovzduší, B6 – Cesty dětí do školy a zpět, B8 – Zatížení životního prostředí hlukem, B9 – Udržitelné využívání půdy, B10 – Ekologická stopa analýza brownfieldů, studie udržitelná MHD ve Vsetíně, přenos dobré praxe a zkušeností.

7 MODUL 3 Udržitelná energetika: Energetická koncepce, 16 energetických auditů – budovy v majetku města, štítkování budov, studie paliv obnovitelných zdrojů energie, Kjótský protokol – vyhodnocení produkce CO 2.

8 MODUL 4 Udržitelná místní správa: Dynamický upgrade BSC, Studie zavedení EMAS, CAF, Benchmarking.

9 MODUL 5 Ekomapa Valašska: dynamická aktualizace publikace Příroda Valašska – Ekomapa Valašska, technické vybavení pro zpracování (HW, SW, kamera, fotoaparát, notebook).

10 MODUL 6 Místní agenda 21: administrace a propagace kampaní MA 21, –Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazu, Den bariér v nás a kolem nás, Evropský týden mobility, Dny zdraví a pohybu, Česko proti chudobě, Den Seniorů… roční aktualizace Akčních plánů zdraví a kvality života, marketingová strategie udržitelného rozvoje Vsetínska dle metody MA 21 komunikace s veřejností.

11 MODUL 7 Příprava budoucích projektů Strategický plán a akční plán, 6 studií proveditelnosti, –Muzeum budoucnosti, Integrace romské menšiny, Využití bývalého Okr.Ú, Nakládání s odpady, Parkování Sychrov, Parkovací dům Sychrov finanční a ekonomické analýzy.

12 MODUL 8 Správa dat udržitelného rozvoje: aktualizace pasportů ve městě, zpracování projektů pro mapový server, infračervené letecké snímkování, demografická a ekonomická studie, digitální katastrální mapa, digitální bloková mapa, SW, HW pro GIS.

13 AALBORSKÁ CHARTA - 1994 Charta měst směřujících k udržitelnému rozvoji: definuje klíčové oblasti rozvoje měst a přístup k jejich udržitelnému rozvoji, navazuje a rozvíjí místní Agendu 21, signatáři se připojují k myšlence udržitelného rozvoje na místní úrovni a kampani za UR evropských měst.

14 AALBORSKÉ ZÁVAZKY - 2004 Dva základní významy AZ: 1)zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na místní úrovni, 2)praktický nástroj pro plnění strategií směrem ke kvalitě života a udržitelnosti.

15 AALBORSKÉ ZÁVAZKY A ČR AZ vycházejí z odkazu Summitu Země (1992) – ke kterému se ČR oficiálně zavázala, Zdravá města, obce regiony – mají systém, nastartované procesy, měří indikátory, umožňují participaci veřejnosti – mohou se měřit s ostatními elitními městy EU a připojit se k AZ, projekt Zdravé město WHO – je explicitně uveden jako jeden z klíčových partnerů implementace AZ.

16 5 KROKŮ K NAPLNĚNÍ AZ Výstupní analýza stavu udržitelnosti, stanovení cílů/limitů, politický závazek k plnění cílů, realizace a monitoring, hodnocení a vytvoření hodnotící zprávy.

17 10 OBLASTÍ AALBORSKÝCH ZÁVAZKŮ Veřejná správa (místní vláda) Řízení Životní prostředí Spotřeba Plánování Doprava (mobilita) Zdraví Hospodářství Rovnost příležitostí Globální souvislosti

18 1. SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH Splňujeme: vytvoření společné, společně sdílené dlouhodobé vize udržitelného města či obce, –Strategický plán města Vsetín – Modul 7 vytváření kapacity pro zapojení občanů a pro udržitelný rozvoj v místním společenství i místní správě, –Komunikace s veřejností – Modul 6 přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu. –Strategický plán města Vsetín – Modul 7

19 2. MÍSTNÍ ŘÍZENÍ K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI Splňujeme: posílení místní Agendy 21 nebo jiných procesů místní udržitelnosti a jejich ustanovení hlavním proudem místního řízení, –Místní Agenda 21 – Modul 6 spolupráci s Evropskou kampaní udržitelných měst a obcí a jejími sítěmi ke sledování a hodnocení našeho pokroku směrem k dosahování cílů udržitelnosti. –Místní Agenda 21 – Modul 6

20 3. SPOLEČNÉ PŘÍRODNÍ STATKY Splňujeme: snížení primární spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, –Energetická koncepce, Studie obnovitelných zdrojů energie – Modul 3 zlepšení kvality půdy, ochraně ekologicky produktivní půdy, podpoře udržitelného zemědělství a lesního hospodářství, –Sledování: Indikátor B9 – Udržitelné využívání půdy – Modul 2 zlepšení kvality ovzduší. –Sledování: Indikátor A2 – Místní příspěvek ke globální změně klimatu, Indikátor Kvalita místního ovzduší – Modul 2

21 4. VOLBA ZODPOVĚDNÉ SPOTŘEBY A ŽIVOTNÍHO STYLU Splňujeme: nakládání a zpracování odpadů v souladu se zásadami nejlepší praxe, –Studie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Vsetín ve vazbě na nově budovaný závod na zpracování BRO – Modul 7 vyhnutí se nadbytečné energetické spotřebě, zlepšení koncového využití energie. –Energetické audity + štítkování budov (budova-Tyršova 1271, DPS- Pod Žamboškou 1579 a 1580, Dům Kultury-Svárov 1055, ZŠ Trávníky- Matouše Václavka 1217, Sportovní hala-Na Lapači, Kreml-Dolní náměstí 1356, Diakonie-Ohrada 1864, Kotovo-Rokytnice 413, Lidový dům-Mostecká 362, Kulturní centrum-Sychrov 53, Diakonie-Strmá 34, bývalá MŠ-MUDr. Františka Sovy 61, ZŠ Integra-Rybníky 920, 1628 a 1184) – Modul 3

22 5. PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ Splňujeme: znovu využití a regeneraci zpustlých a poškozených území, –Analýza brownfieldů – Modul 2

23 6. LEPŠÍ MOBILITA, MENŠÍ PROVOZ Splňujeme: snižování nutnosti používání osobní automobilové dopravy a podpoře přitažlivých alternativ dostupných všem, –Studie udržitelná doprava ve Vsetíně – Modul 2 vytvoření integrovaného a udržitelného plánu městské dopravy. –Studie udržitelná doprava ve Vsetíně – Modul 2

24 7. MÍSTNÍ AKCE PRO ZDRAVÍ Splňujeme: posílení osvěty a pořádání akcí upozorňujících na rozhodující činitele ovlivňující lidské zdraví, –Kampaně: Dny zdraví a pohybu, Den bez tabáku, Dny bez úrazu, Evropský týden mobility vytvoření plánu rozvoje městského zdraví, který našim městům zajistí prostředky k budování a udržování strategického partnerství pro zdraví, –Akční plán zdraví a kvality života

25 8. ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MÍSTNÍ EKONOMIKA Splňujeme: spolupráci s místními podniky a firmami za účelem podpory a výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe,

26 9. SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST Splňujeme: vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby, –Kampaň: Česko proti chudobě

27 10. OD LOKÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU Splňujeme: vytvoření a dodržování strategického a integrovaného přístupu ke zmírnění klimatických změn a zajištění udržitelné hladiny emisí skleníkových plynů. –Sledování: Indikátor A2 Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu – Modul 2, Kjótský protokol – vyhodnocení vlivů CO 2 – Modul 3

28 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Projekt Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska A Way to the Sustainable Development of Vsetín Region CZ 0109."

Podobné prezentace


Reklamy Google