Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích 6.února 2009 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích 6.února 2009 Praha."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích 6.února 2009 Praha

2 Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Výzva pro předkládání GP v rámci GG Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích Vyhlašovatel: MPSV, ŘO Vyhlášení výzvy: 18. prosinec 2008 Ukončení příjmu žádostí: 16. březen 2009 Objem výzvy: 600 mil. Kč Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Veronika Mužíková Ing. Eva Tomsová adaptabilita@mpsv.cz

3 Harmonogram 16. březen 2009 –uzávěrka příjmu žádostí do konce června 2009 –vyhlášení výsledků do 15 dnů od poskytnutí podkladů od žadatele –uzavření právního aktu o poskytnutí podpory červenec – srpen 2009 –předpokládaný začátek realizace projektu

4 Výzva 1.1 OP LZZ: finanční limity Min. výše podpory na jeden projekt: –8 mil. Kč Max. výše podpory na jeden projekt: –80 mil. Kč Max. délka trvání projektu: 3 roky

5 Územní vymezení Žadatel – sídlo celá ČR včetně Prahy Místo realizace – celá ČR – v odůvodněných případech i na území hl.m. Prahy Cílová skupina – z území celé ČR, kromě hl.m.Prahy

6 Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků sdružených v profesních oborových a odvětvových sdruženích. Zaměstnanci – zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DoPČ, DoPP). Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména: –Věkové skupiny nad 50 let –Mladí do 25 let

7 Omezení cílových skupin Mezi cílové skupiny nespadají následující subjekty: školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací instituce a jejich pracovníci veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4 zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2 instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2

8 Vymezení žadatelů o finanční podporu Profesní oborová a odvětvová sdružení, kterými jsou pro účely této výzvy: zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky svazy výrobních družstev

9 Typy vzdělávání Vzdělávání obecné – vzdělávání, které není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. –V případě postupu podle blokové výjimky na vzdělávání je pro obecné vzdělávání stanovena maximální intenzita podpory na 80 % pro malé podniky (včetně mikropodniků), 70 % pro střední podniky a 60 % pro podniky velké. Vzdělávání specifické – vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. –V případě postupu podle blokové výjimky na vzdělávání je pro specifické vzdělávání stanovena maximální intenzita podpory na 45 % pro malé podniky (včetně mikropodniků), 35 % pro střední podniky a 25 % pro podniky velké. - v žádosti jasně vymezit obecné a specifické vzdělávání - nejasné odlišení = na celý projekt aplikace míry veřejné podpory jako u specifického vzdělávání (tj. nižší míra podpory)

10 Podporované aktivity, typy činností  další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli:  odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace  klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.)

11  tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů  aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici  poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice Podporované aktivity, typy činností

12  podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů  podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství  uplatňování pružných forem organizace práce

13 Omezení podporovaných činností Do projektů nelze zahrnout následující vzdělávací aktivity: aktivity realizované v zahraničí dlouhodobé vzdělávací kurzy

14 Finanční limity Přímá podpora Výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) mohou být poskytovány nejvýše do výše 20 % celkových přímých způsobilých výdajů projektu. Souhrn mzdových příspěvků není limitován. Nepřímé náklady Celkové přímé náklady projektu bez křížového financování nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně podíl nepřímých nákladů 14 % nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 12 % nad 15 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 10 % Křížové financování maximální podíl z přímých způsobilých výdajů 9 % garantovaný podíl z přímých způsobilých výdajů 3 % celkový limit 9 % z prostředků alokovaných na danou výzvu Výdaje na nákup služeb U projektů vybíraných v rámci této výzvy nesmí převýšit 70 % přímých způsobilých výdajů projektu.

15 Vyjádření nepřímých nákladů Objem přímých výdajů (bez křížového financování) % nepřímých nákladů% nepřímých nákladů pokud kapitola Nákup služeb převyšuje 60 % Nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně 14 %7 % Nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč včetně 12 %6 % Nad 15 mil. Kč10 %5 %

16 Specifická kritéria (1) Míra pokrytí odvětví národního hospodářství realizací projektu  upřednostňuje projekty pokrývající co největší část daného odvětví z hlediska zaměstnanosti   počítána jako podíl počtu zaměstnanců v podnicích, které jsou zapojené do realizace projektu, a celkového počtu osob zaměstnaných v daném odvětví 5 bodů více než 10 % 3 body 5 – 10 % 1 bod méně než 5 %

17 Specifická kritéria (2) Význam daného odvětví v kontextu národního hospodářství měřeno zaměstnaností v daném odvětví počítáno jako podíl počtu zaměstnaných v daném odvětví a celkového počtu zaměstnaných v národním hospodářství 5 bodů více než 10 % 3 body 5 – 10 % 1 bod méně než 5 %

18 Specifická kritéria (3) Pozitivní dopad realizace projektu na zaměstnanost počítáno jako podíl počtu zaměstnanců v podnicích, které jsou zapojené do realizace projektu, a počtu zaměstnaných osob v daném kraji (krajích) 3 body více než 5 % 2 body 2,5 – 5 % 1 bodméně než 2,5 %

19 Povinné přílohy Doklad o právní subjektivitě žadatele –nutné předložit v odpovídající formě (odlišné podle právní formy žadatele – tj. zda se jedná o nepodnikatelské nebo podnikatelské subjekty), jejichž přehled a konkrétní výčet je uveden v Příručce pro žadatele z OP LZZ Prohlášení o naplnění specifických kritérií –formulář této přílohy je součástí žádosti o finanční podporu z OP LZZ (Benefit7) Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování –tabulka pro výpočet míry veřejné podpory a případného soukromého spolufinancování (povinné v případě, kdy má podpora nebo její část charakter veřejné podpory nebo podpory de minimis). Vzor je ke stažení v Benefit7.

20 Monitorovací indikátory 07.41.00 - počet podpořených osob »07.41.10 - počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu 07.45.00 - počet podpořených organizací (žadatel +partner) 07.57.00 - počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 07.46.13 - počet úspěšných absolventů kurzů »07.46.10 - počet úspěšných podpořených klientů služeb, kteří obdrželi podporu

21 Monitorovací indikátory (2) 7.41.00 Počet podpořených osob Celkový počet osob, které v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor, každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou; podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. Členění ukazatele: –07.41.10 klienti služeb

22 Monitorovací indikátory (3) 7.57.00 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj. produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách nebo formách zvýšily jejich kvalitu; produkt je souhrnný pojem označující všechny formy, kterými je poskytována podpora cílovým skupinám, např. vzdělávací program, kurz, metodika, osnovy, školní vzdělávací program, e-learningový produkt, rekvalifikační modul, integrační postupy, vytvořená či inovovaná vzdělávací pomůcka apod. Započítávají se pouze výše uvedené produkty vzniklé v rámci hlavních aktivit projektu, nikoli např. propagační předměty.

23 Monitorovací indikátory (4) 7.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení, úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem. Členění ukazatele: –07.46.10 klienti služeb

24 Informace pro žadatele a příjemce: Obecné Tzv. Desatero na webových stránkách www.esfcr.cz:www.esfcr.cz  Příručka pro žadatele  Horizontální témata  Manuál pro publicitu  Metodika způsobilých výdajů OP LZZ  Průvodce vyplněním projektové žádosti  Veřejná podpora a podpora de minimis  Metodika monitorovacích indikátorů  Metodický pokyn pro zadávání zakázek

25 Konzultace Email hotline pro Vaše dotazy a podněty: adaptabilita@mpsv.cz adaptabilita@mpsv.cz Otázky a odpovědi

26 Děkuji za pozornost. Další informace: www.esfcr.cz adaptabilita@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích 6.února 2009 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google