Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

2 Program setkání Zhodnocení dílčích výstupů analytické části Rozbor silných a slabých stránek Rozbor příležitostí a hrozeb Analýza cílových skupin Debata o současném stavu a potřebách obcí v ORP Chomutov Návrhy variantních řešení

3 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Analýza cílových skupin v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

4 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Stručné zhodnocení dílčích výstupů analýz Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie Ing. Lenka Kynčilová, koordinátor projektu

5 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Představení projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a volitelné téma. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor.

6 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

7 Vyhodnocení dotazníku č. 1 první část dotazníkového šetření formou řízeného rozhovoru proběhla u všech 25 obcí ORP a 1 DSO Oblasti, ve kterých se daří spolupráce se sousedními obcemi

8 Oblasti, ve kterých se naopak nedaří spolupráce se sousedními obcemi Největší bariéry meziobecní spolupráce

9 Oblasti dle vašeho názoru vhodné pro meziobecní spolupráci

10 Vyhodnocení dotazníku č. 2 druhá část dotazníkového šetření formou vyplňování online proběhla u 15 obcí ORP Oblasti, ve kterých obce spatřují největší výhody spolupráce

11 Jakým způsobem, by podle Vás měl stát finančně podporovat meziobecní spolupráci Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby mohla vzniknout fungující spolupráce

12 Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce

13 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti soc. služeb by v oblasti sociálních služebVaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

14 Které sociální služby by podle vašeho názoru mohly zajišťovat obce vaší velikosti: V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

15 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Rozbor silných a slabých stránek v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

16 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Silné stránky: dobré pokrytí sociálních a návazných služeb na území měst Chomutov a Jirkov pro-rodinná politika měst Chomutov a Jirkov funkční síť poskytovatelů sociálních služeb orientace na terénní práci se snahou o prevenci zavedený systém plánování sociálních služeb dostatečná kapacita mateřských a základních škol Slabé stránky: dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti nepříznivá sociální struktura obyvatelstva vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením nízká kapacita pracovních příležitostí pro osoby se zdravot. postižením a handik. nedostatek finančních prostředků od státu administrativní a organizační náročnost registrovaných služeb malé zapojení veřejnosti málo NNO zapojených jako nositelé služeb absence některých služeb nedostatečná kapacita služeb pro rodiny s dětmi mimo služeb v rámci zákona.

17 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Rozbor příležitostí a hrozeb v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

18 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Příležitosti: podpora komplexního programu, provázanost sociálních a ostatních služeb větší prezentace služeb (vč. komunikace na sociálních sítích) podpora pracovních příležitostí vč. osob znevýhodněných na trhu práce podpora vytváření podmínek pro slaďování profesního a rodinného života využívání veřejně prospěšných prací zavedení systému sociálního bydlení (zlepšení bytové politiky) rozvoj komunitních a preventivních programů zlepšení informovanosti o sociálních a návazných službách vytváření podmínek pro sportovní a volnočasové aktivity všech sociálních vrstev Hrozby: vysoká závislost sociálních služeb na financování z cizích zdrojů omezení finančních zdrojů na podporu sociálních služeb struktura obyvatelstva (ohrožení sociálním vyloučením) změna demografické struktury a s tím spojené nároky na služby změny legislativy odliv kvalifikovaných zaměstnanců nekvalitní poskytování služeb

19 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Návrhy variantních řešení problémů a potřeb v území

20 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Výstupy z analytických částí: Identifikované problémy: malý podíl služeb poskytovaných v rámci neziskového sektoru, nedostatek informací veřejnosti o poskytovaných sociálních službách, nedostatečné propojení aktivit organizací v oblasti sociálních služeb. Příležitosti: zavedení systému pobídek a dotačních možností - rozšířený počet poskytovatelů služeb, vytvoření systému komunikace - diskusní fórum, informace o službách (aktivitách a akcích) v ORP na webových stránkách, zavedení koordinovaného postupu - spolupráce komisí, NNO, pravidelná setkávání zástupců obcí.

21 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb -Rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad neziskových organizací -Zavedení systému pobídek a dotačních prostředků měst a obcí vymezených pro neziskové organizace -Podpora dobrovolnictví –Varianta č. 2: Zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací -Zvýšení vlastní propagace poskytovatelů služeb všemi dostupnými kanály ve vztahu k veřejnosti -Vytvoření systému komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli

22 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: Varianta č. 3: Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování –Rozvoj spolupráce komisí zabývající se sociálními službami měst Chomutova a Jirkova, zástupců dalších obcí, neziskových organizací a organizací pracujících v sociální oblasti, zavedení koordinovaného postupu –Nastavení kompetencí koordinátorů komunitního plánování v rámci ORP a jednotlivých poskytovatelů služeb

23 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 24.6.2014 (út) 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY -------------------------------------------------------------------------- 8.7.2014 (út) 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY

24 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

25 INFORMACE A PODKLADY K PROJEKTU od 15. 6. 2014 budou informace k projektu ke stažení na www.chomutov-mesto.czwww.chomutov-mesto.cz

26 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google