Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. 4. 2012 Zasedací sál Dv ů r Králové nad Labem Valná hromada Podzvičinska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. 4. 2012 Zasedací sál Dv ů r Králové nad Labem Valná hromada Podzvičinska."— Transkript prezentace:

1 5. 4. 2012 Zasedací sál Dv ů r Králové nad Labem Valná hromada Podzvičinska

2 Správní rada + předseda+ místopředseda sou č asná Mgr. Martina Berdychová Ing. Josef Bušák Bc. Miroslav Nosek Ivan Doležal Hana Št ě rbová Ing. Pavel Šubr Mgr. Dušan Kubica P ř edseda Mgr. Martina Berdychová Místop ř edseda Mgr. Dušan Kubica

3 Sou č asná Miroslav Mikulka Ing. Jaroslav Krkonoška Petr Baudyš Dozorčí rada

4 Závěrečná zpráva 2011 Záv ě re č ná zpráva na webu www.podzvicinsko.czwww.podzvicinsko.cz Jednotný graf. manuál MS, VH, SR Inzerce a TZ Propagace a prezentace Monitoring a návšt ě vnost IC Projekty 2011 Infrastruktura cyklotras Podkrkonoší – konec č erven 2011 Krkonošské cyklobusy 2011 – konec listopad 2011 Holovousova stezka – konec č ervenec 2011 ROP – Propagace Podkrkonoší – konec č erven 2013 Studie tradi č ních odr ů d

5 Cyklobusy 2011 / 2012 2011 Kofinancování 37 971- K č P ř ísp ě vek od obcí na trase 12 000,- K č (Mostek, Miletín, Bílá T ř emešná, ZOO Dv ů r Králové) Z provozu Podzvi č inska 25 971,- K č provoz linky HK – Vrchlabí 2012 P ů vodní: č ervenec – srpen Č t, So Chystané zm ě ny v roce 2012

6 Plán činnosti 2012 Plán č innosti v p ř íloze 1. Destina č ní management Marketingová skupina – jednou m ě sí č n ě Správní rada, Valná hromada Tiskové zprávy Poradenství Strategie + Ak č ní plán Seminá ř e, fóra, konference

7 2. Projekty Realizace Propagace Podkrkonoší - ROP Rozvoj vzd ě lávání na venkov ě Studie Podkrkonoším po stopách pískovce Cyklobusy - projekt se SMO Krkonoše P ř íprava NS Putování za zlatem a v ě trnými mlýny Pokra č ování NS K. J. Erbena NS Zdobín NS Cesta kamene Slavnosti kv ě t ů Infrastruktura cyklodopravy v Podkrkonoší Cyklobusy Akce – p ř íprava promoakcí Otevírání a Zavírání sezony na Zvi č in ě Turistické produkty/programy/výletové balí č ky Zmapování studánek, potok ů a pot ůč k ů v Podkrkonoší

8 3. Marketing Kalendá ř akcí – elektronicky Veletrhy – Brno, Praha, HK…. Webové stránky Inzerce v periodikách zdarma: Krásy Č eska, Ji č ínský deník, Krkonošská sezona, Dobrodruh Podzvi č inský drak ROP 4. Analytická č innost Návšt ě vnost nového webu + facebook Pasportizace odpo č inkových míst - (foto, lokalit, GPS) Ubytování a stravování Zimní sporty a areály Lidová architektura – Studie Podkrkonoším po stopách pískovce

9 5. Spolupráce Spolupráce s podnikateli DDM Jedni č ka IC, obce, m ě sta, m ě stysy PODKRKONOŠÍ regionální produkt® CzechTourism KHK, DM KHK SŠ a VŠ – poskytování odborných konzultací MAS Podchlumí Revitalizace Kuks o.p.s. Atd.

10 Rozvoj vzdělávání na venkově P ř edpokládaný termín realizace: č erven-listopad 2012 Podzvi č insko - hledání genia loci. Genius loci (duch místa) jako základ rozvoje cestovního ruchu Nevládní organizace a jejich význam v rozvoji kulturního života v lokalit ě Za č ínáme podnikat/ Bojíme se podnikat Spolupráce jako konkuren č ní výhoda Vaše návrhy?

11 Projekt Propagace Podkrkonoší Úv ě r : 1,5 mil K č, poplatek 300,- K č za vedení ú č tu m ě sí č n ě Na projektu pracují : Klára Davidová – hl. manažer projektu Katka Karešová – projektová manažerka Zlatuše Brádlová – finan č ní manažerka dota č ní titul:Regionální opera č ní program NUTS II Severovýchod osa 3.2 Marketingové koordina č ní aktivity v cestovním ruchu realizace:leden 2011 – č erven 2013 celkové náklady: 3 088 320,- K č dotace:92,5 % 2 803 971,-K č spoluú č ast Podzvi č inska: 227 349,-K č + nezp ů sobilé výdaje 57 000,-K č

12 Aktivity 2012 Otevírání sezony na Zvi č in ě SOBOTA 5. 5. 2012, od 10:00 – 13:30 hod. Zástupci obcí, m ě st a m ě stys ů + PO B ě h na Zvi č inu NOV Ě : Vítání jara na Kuksu, hotel Pod Zvi č inou, OSNADO, p ř ehrada Les Království PODKRKONOŠÍ regionální produkt® + trdelník, kolá č ky Informa č ní materiály Koncert v kostele – Flétnový soubor Pifferaios Živá hudba, ob č erstvení Raisova chata, drá č ek Zvi č i ň á č ek DDM Jedni č ka

13 Zavírání sezony na Zvi č in ě Web – www.podkrkonosi.eu Mapový portál Trha č ka 6 lokalit Trha č ka Tipy na výlety senio ř i + hendikepovaní Tiskovina NS K. J. Erbena Tiskovina Ovocná stezka Trha č ka Podkronošský maraton Aktivity 2012

14 Strategie Na webu www.podzvicinsko.cz v sekci sdružení Podzvi č insko - dokumentywww.podzvicinsko.cz Nám ě ty a p ř ipomínky nejlépe písemn ě na info@podzvicinsko.czinfo@podzvicinsko.cz Možnost p ř ipomínkování i plánu č innosti pro rok 2012

15 Ostatní Nové propaga č ní materiály Nový web Data – podpisy č l. obcí Vy ř azení starých trha č ek

16 MAS Podchlumí 4. výzva k předkládání žádostí o dotaci Modernizace zem ě d ě lství, cestovní ruch (nau č né stezky, ubytování a sport), zlepšení vzhledu obcí a ob č anskou vybavenost, kulturní d ě dictví venkova a podporu nezem ě d ě lských podnikatel ů. Žadatel – obce, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelé, zem ě d ě lští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu apod. Sb ě r projekt ů do konce kv ě tna www.maspodchlumi.cz

17 PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® 5. kolo k p ř edkládání žádostí o ud ě lení zna č ky 3 typy výrobk ů a produkt ů ř emeslné výrobky (keramika, sklo, výrobky ze d ř eva, slam ě né ozdoby, šperky, …) potraviny a zem ě d ě lské produkty (mléko, sýry, maso, pe č ivo, ovoce, zelenina, víno, …) p ř írodní produkty (lesní plody, lé č ivé byliny, č aje, minerální voda, …) do 30.6.2012 www.regionalni-znacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz

18 Prezentace o Veletrhy – Brno, Praha, HK (konference pro noviná ř e) o Seminá ř pro profesionály CzechTourism – 21. 2. 2012 o Fórum CR – CzechTourism na KHK – 27. 1. 2012 o Zvi č ina o Slavnosti ho ř ických trubi č ek o Slavnosti holovouských maliná čů

19 info@podzvicinsko.cz 493 691 031, 608 906 142 Holovousy 39, 5080 1 Ho ř ice www.podzvicinsko.cz www.podkrkonosi.eu www.facebook.com/podkrkonosi Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "5. 4. 2012 Zasedací sál Dv ů r Králové nad Labem Valná hromada Podzvičinska."

Podobné prezentace


Reklamy Google