Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha - Adaptabilita odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Operační program Praha - Adaptabilita Možnosti čerpání z ESF v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha - Adaptabilita odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Operační program Praha - Adaptabilita Možnosti čerpání z ESF v."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Operační program Praha - Adaptabilita Možnosti čerpání z ESF v hl. m. Praze v programovacím období 2007 - 2013 Seminář k plánování sociálních služeb Velký radniční klub, 4.dubna 2007

2 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Reforma Cílů politiky soudržnosti EU Čl. 3-7 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Iniciativy ES (Equal, Interreg atd.) 2000 - 20062007 - 2013 Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce

3 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Programové období 2007 - 2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Praha - Adaptabilita Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Rozvoj lidských zdrojů Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Operační program Praha - Konkurenceschopnost Jednotný programový dokument pro Cíl 2 2004 - 20062007 - 2013

4 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Opatření JPD 3  Prioritní osy OPPA Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb „Globální grant“ Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podn. sf. Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu

5 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Globální a specifické cíle Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

6 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy 2. Prioritní osa Podpora vstupu na trh práce  Oblasti podpory  Začleňování znevýhodněných osob  Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  Spolupráce se zaměstnavateli  Podpora rozvoje sociální ekonomiky  Globální grant  Uznatelné cílové skupiny  Znevýhodněné osoby  Nezaměstnaní  Pracovníci v sociálních službách  Poskytovatelé sociálních služeb  Zaměstnavatelé  Příjemci  Nestátní neziskové organizace  Veřejná správa  Podnikatelské subjekty

7 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy PO 2: „Podpora vstupu na trh práce“  Začleňování znevýhodněných osob  poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, služby následné péče atd.)  dalších aktivit, které přispívají k integraci znevýhodněných osob  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách  rozvoj a inovace metod práce s klienty  podpora organizací související s transformací sociálních služeb  Spolupráce se zaměstnavateli  nové formy zaměstnávání (např. sdílená místa, práce z domova)  podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti)  opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce  Podpora rozvoje sociální ekonomiky  podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky.

8 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy 1. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  Oblasti podpory  Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání  Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu  Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Inovace organizace práce  Efektivní veřejná správa města  Uznatelné cílové skupiny  Zaměstnanci  Zájemci o podnikání  Zaměstnavatelé  Sebezaměstnaní  Profesní a zájmová sdružení  Studenti  Příjemci  Podnikatelské subjekty  Veřejná správa  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení  Školy

9 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy 3. Prioritní osa Modernizace počátečního vzdělávání  Oblasti podpory  Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ  Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství  Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách  Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami  Uznatelné cílové skupiny  Žáci  Studenti  Pedagogičtí pracovníci  Odborní pracovníci ve školství  Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Příjemci  Školy  Veřejná správa  Nestátní neziskové organizace

10 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Základní odlišnosti v zaměření OPPA  Důraz na realizaci dalšího vzdělávání  Zkvalitnění vzdělávání pouze na SŠ a VOŠ  Podpora sociální ekonomiky

11 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Rozdělení ESF : ERDF

12 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Váhy prioritních os OPPA Rozdělení alokace OPPA mezi jednotlivé prioritní osy

13 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Rozpočet OPPA Prioritní osaPříspěvek EU v mil. € Národní zdroje v mil. € Celkové zdroje v mil. € Míra kofinancová ní 1Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 41,47,348,785 % 2Podpora vstupu na trh práce 31,65,637,285 % 3Modernizace počátečního vzdělávání 31,65,637,285 % 4Technická pomoc3,70,74,485 % Celkem108,319,2127,585 %

14 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Odlišná pravidla revolucievoluci Nejedná se o revoluci v pravidlech, ale o evoluci  Zjednodušení  Zvýšení transparentnosti  Zaměření na efektivitu výdajů  Nové příručky  Nová elektronická žádost (přístup přes web)  Úprava pravidel uznatelnosti nákladů  Projekty až 3leté, výzvy 1 x ročně

15 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Postup přípravy OPPA  Projednání vládou ČR  Neformální negociace s Evropskou komisí  Schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy  Schválení vládou ČR  Oficiální předložení Evropské komisi  Schválení OPPA Evropskou komisí  OPPA předložen EK k formálnímu vyjednávání dne 6. března 2007

16 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Stav připravenosti OPPA  Aktuální verze OPPA a doplňující informace jsou k dispozici na: www.oppa.cz  Předpoklad vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů: září 2007

17 Operační program Praha - Adaptabilita www.oppa.cz odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 www.praha-město.cz/jpd3 www.oppa.cz petra.altmannova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Operační program Praha - Adaptabilita odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy Operační program Praha - Adaptabilita Možnosti čerpání z ESF v."

Podobné prezentace


Reklamy Google