Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana."— Transkript prezentace:

1 Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana

2 Ženevská deklarace práv dítěte přijata v září 1924. zásady :  dítěti se má dostat prostředků potřebných pro normální fyzický a duševní vývoj, že  hladové dítě je třeba nakrmit  o nemocné dítě je třeba pečovat  zaostalému dítěti je třeba pomoci  delikventní dítě má být napraveno a sirotkovi nebo opuštěnému dítěti má být poskytnuta vhodná péče

3 Deklarace práv dítěte Valné shromáždění OSN, listopad 1959 Deklarace rozvíjela a obohacovala Ženevskou deklaraci z roku 1924. Zdůrazňuje zásadu, že nejdůležitější zájmy dítěte by měly být vůdčím principem osob zodpovědných za jeho vzdělání a výchovu

4 Úmluva o právech dítěte celosvětová mezinárodní smlouvou upravující práva dítěte přijata Valným shromážděním OSN v listopadu 1989. ČSFR Úmluvu ratifikovala v září 1990 a Úmluva, která nabyla účinnosti 6.února 1991 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991Sb. 54 článků

5 Úmluvu ratifikovalo, přistoupilo k ní a nebo ji podepsalo téměř dvě stě států světa uznávaná práva dítěte jako lidské bytosti. stanovuje mezinárodní kontrolu nad dodržováním práv dítěte. Ratifikující státy jsou povinny podávat zprávy o realizaci ustanovení úmluvy. Zprávy budou kontrolovány mezinárodní institucí – Výborem práv dítěte.

6 Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, bezprostředně závazné a mají platnost před zákonem

7 Rozděluje dětská práva na 4 skupiny : statutární práva právo dítěte na ochranu - protection Práva na účast ve společenském životě - participation Práva na zajištění rozvoje a přežití - provision

8 Statutární práva práva, jež určují postavení dítěte ve společnosti právo na jméno, národnost, právo znát své rodiče, jimiž by mělo být náležitě vychováváno a od nichž by mělo být odděleno jen výjimečně, a to z velmi závažných důvodů. nebýt diskriminováno, žít a co nejlépe se vyvíjet. Vždy je potřeba prosazovat co nejlepší zájem a blaho dítěte Pokud se jedná o právo dítěte znát své vlastní rodiče přijala Česká republika Úmluvu s výhradou a trvá na zachování anonymity osvojitelů při nezrušitelném osvojení, stejně tak zachovává anonymitu dárce zárodečné buňky v rámci asistované reprodukce

9 Právo dítěte na ochranu - protection na rodičovskou a společenskou péči ochranu před nepříznivými situacemi a ohroženími. ochranu před jakýmkoli násilím, zanedbáváním, špatným zacházením. právo na ochranu před vykořisťováním a krutostí (článek 32,37 a 39), před sexuálním zneužíváním a obchodováním s dětmi (článek 34,35).

10 Právo dítěte na ochranu - protection Úmluva zajišťuje ochranu pro některé skupiny dětí, jako jsou děti handicapované (článek 23) či zbavené rodinného prostředí (článek 20), popř. děti se statusem uprchlíka(7). V případě soudního stíhání dítěte musí být zabezpečeno právo k bezodkladnému přístupu k právní pomoci a musí být respektována jeho důstojnost. Zvláštní ochrana náleží dětem v případě ozbrojených konfliktů

11 Práva na účast ve společenském životě - participation  právo, aby dítě bylo slyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se dotýká dítěte  Právo svobodně vyjadřovat vlastní názor ve všech věcech, které se dítěte týkají, Názorům dítěte bude dána náležitá váha odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.

12 Práva na účast ve společenském životě - participation dítě má právo hrát aktivní roli, zejména má právo na svobodu sdružování a pokojné shromažďování. Patří sem i taková práva jako je svoboda myšlení, svědomí, náboženství

13 Práva na zajištění rozvoje a přežití - provision zajištění lékařské péče, a to základní a preventivní, důraz je kladen na snižování kojenecké a dětské úmrtnosti a potírání nemocí. Matkám má být zajištěna odpovídající péče a to před porodem i po něm. Současně je přebírán smluvními státy závazek působit osvětově v oblasti informací o zdraví a správné výživě, v oblasti hygieny, významu kojení a též je uvedeno předcházení úrazovosti dětí. Dítě má právo na výhody sociálního zabezpečení včetně sociálního pojištění

14 Práva na zajištění rozvoje a přežití - provision Každé dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj ( článek 26 a 27 Úmluvy). Základní zodpovědnost za zabezpečení takové úrovně nesou rodiče. Povinností státu je garantovat, že jejich odpovědnost je plněna. Stát může poskytnout rodičům materiální pomoc.

15 Práva na zajištění rozvoje a přežití - provision Dítě má právo na vzdělání a povinností státu je zajišťovat bezplatné a povinné základní vzdělání, podněcovat různé formy středoškolského vzdělání dostupného všem dětem, zpřístupňovat vysokoškolské vzdělání pro všechny s ohledem na jejich schopnosti – čl. 28

16 Sociálně právní ochrana zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí upravuje : ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

17 Orgány soc. pr. ochrany obecní úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností krajské úřady MPSV Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

18 Určena nezletilým dětem, které ji potřebují ( § 6) jejichž rodiče zemřeli rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rod. zodpovednosti které byly svěřeny do výchovy jiné fyz. osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti ze svěření dítěte do její výchovy které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají školní docházku, nepracují požívají alkohol, návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin..... které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost...

19 Zásady soc. právní ochrany zájem a blaho dítěte každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče každý je oprávněn upozornit OSPOD, neplní-li rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu své povinnosti., Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely soc. právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů. Vyjádření dítěte musí být věnována náležitá pozornost. I rodič či jiná osoba zodpovědná za výchovu má právo požádat pomoc OSPOD. Tyto orgány jsou povinny pomoc poskytnout.

20 Výchovná opatření § 925 NOZ Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může je uložit soud nebo OSPOD napomenutí nezletilého, jeho rodičů a osob, kteří narušují jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských sdružení v místě bydliště nebo na pracovišti; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.

21 Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná překážka a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon rodičovské zodpovědnosti (869 NOZ) – dlouhodobá nepřítomnost, Nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti

22 Omezení výkonu rodičovské zodpovědnosti - § 870 nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje.

23 Zbavení výkonu rodičovské odpovědnosti - § 871NOZ zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví. důvody ke zbavení soud vždy posoudí, dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či je ke spáchání TČ použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem. vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti rozhodnutím soudu nezaniká


Stáhnout ppt "Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google