Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVA DÍTĚTE, JEJICH OCHRANA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVA DÍTĚTE, JEJICH OCHRANA"— Transkript prezentace:

1 PRÁVA DÍTĚTE, JEJICH OCHRANA
Mgr. Michal Oblouk

2 DĚTSKÁ PRÁVA děti mají stejná práva jako dospělí, existují i speciální dětská práva – 3 základní: právo na život právo na rozvoj právo na ochranu zločinem vůči dětem je jejich opuštění, zanedbání vyživovací povinnosti, psychické a fyzické týrání, ohrožování mravní výchovy a pohlavní zneužívání

3 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE
mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN - skládá se z 10 členů "vysokého morálního charakteru a uznávaných schopností„, jsou voleni tajně na 4 roky (každé dva roky se volí polovina členů), každý stát může navrhnout jednoho kandidáta byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 ratifikovalo ji 193 států rodiče mají zodpovědnost za výchovu dítěte a za zabezpečení životních podmínek potřebných pro rozvoj dítěte dítěti, které žádá o postavení uprchlíka, musí být poskytnuta humanitární pomoc výchova dítěte má směřovat k rozvoji talentu a schopností dítěte a přípravě na zodpovědný život, posilovat úctu k lidským právům, vlastní kultuře a jazyku a k životnímu prostředí

4 PRÁVA DÍTĚTE právo na život právo na jméno
právo poznat své rodiče a být jimi vychováván svoboda projevu a svobodný přístup k informacím svoboda myšlení a náboženského vyznání svoboda sdružování a pokojného shromažďování právo na ochranu soukromí právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení právo na výhody sociálního zabezpečení právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj právo na vzdělání právo na používání vlastního jazyka právo na odpočinek a volný čas právo na ochranu před nebezpečnou prací

5 POVINNOSTI STÁTU Stát musí přijmout opatření:
ke snížení dětské úmrtnosti k zajištění lékařské pomoci dětem k zajištění odpovídající péče matce před porodem k rozvoji zdravotní osvěty k poskytování pomoci rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte k zajištění bezplatného základního vzdělání pro všechny děti k zajištění podpory středního vzdělání, které je buďto bezplatné, nebo je dítěti v případě nutnosti poskytnuta finanční pomoc k zajištění poradenské služby v oblasti vzdělání a profesní přípravy k zajištění ochrany před užíváním narkotik k zajištění ochrany před sexuálním vykořisťováním (prostituce, dětská pornografie apod.) k zabránění únosů a obchodování s dětmi k ochraně dětí před mučením, omezování osobní svobody k zákazu trestu smrti vztahujícímu se na nezletilé k tomu, aby děti, které byly zadrženy pro trestný čin, byly zadrženy po nejkratší nutnou dobu a to odděleně od dospělých, a aby se jim dostalo právní pomoci k tomu, aby se děti do 15 let nezúčastňovaly válečných akcí k podpoře začleňování dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno ke stanovení věkové hranice pro vstup do zaměstnání a délky pracovní doby nezletilých

6 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny za výkon sociálně-právní ochrany dětí v České republice zodpovídají - obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí), krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy), Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vztahuje se na děti v následujících životních situacích: rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva; děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití; děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěte; děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte; děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů

7 ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (OSPOD)
je opatrovníkem (zástupcem) dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod., vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky a doporučení (např. aby byla nařízena výlučná nebo střídavá péče o dítě apod.) vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může OSPOD napomenout nezletilého, stanovit nad ním dohled, uložit mu omezení, v nejhorším případě může soud nařídit ústavní výchovu obecní úřad - vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, podává soudu či státnímu zastupitelstvu zprávy o poměrech dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování, sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující (např. podniky s hracími automaty), poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte na dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče krajský úřad - zprostředkovává náhradní rodinnou péči, zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, poskytuje osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

8 ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (OSPOD)
3) obecní úřad obce s rozšířenou působností - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a sleduje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc, podává soudu návrhy na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, podává soudu návrhy na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, podává soudu návrhy na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podává soudu návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, je povinen poskytnout rodiči pomoc při umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí - pečuje o náležitou právní úpravu v této oblasti a v rámci zákonu řídí výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí vydáváním právních předpisů a směrnic, vykonává funkci kontrolního a odvolacího orgánu ve vztahu ke krajským úřadům, vede celostátní evidenci fyzických a právnických osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí 5) Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí - vymáhá výživné s mezinárodním prvkem, vede agendy mezinárodních adopcí, řeší protiprávní přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní únosy dětí"), ochraňuje nezletilé osoby v mezinárodněprávních sporech

9 LINKA DŮVĚRY pracoviště pro telefonickou anonymní pomoc v naléhavých krizových situacích bezplatnou službu poskytují jak státní, tak neziskové organizace, některé i po internetu, buď v určitých hodinách, nebo i nonstop poradu poskytují odborníci (psychologové, lékaři) i vyškolení laici, kteří volajícího vyslechnou, poradí a mohou ho také odkázat na další instituce některé linky důvěry mají bezplatná volací čísla ( ) pro zachování anonymity se telefonické rozhovory nenahrávají a instituce nezjišťují telefonní čísla volajících

10 LINKA BEZPEČÍ bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 17 let včetně, pro studenty denního studia až do 25 let včetně) je provozovaná Sdružením Linka bezpečí na telefonním čísle je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů ctí zásadu anonymity klienta, a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje posláním je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami, nevědí si rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí pomoc spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez obav někomu svěřily se svými problémy, mohou najít podporu, porozumění, radu či se mohou domluvit na zprostředkování konkrétní pomoci - tu už však dále zajišťují jiné instituce (např. orgány sociálně právní ochrany dítěte, policie, apod.) zabývá se jen telefonickou krizovou intervencí, a proto klienty nikde osobně nezachraňuje, nemá možnost je přechodně ubytovat či někde vyzvedávat

11 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky ustavující schůze Členského shromáždění se konala r. 1990 hlavní směry činnosti: pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství a porod vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí

12 ZDROJE 4%9Bt%C3%AD pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrany_d%C4%9Bt%C3%AD


Stáhnout ppt "PRÁVA DÍTĚTE, JEJICH OCHRANA"

Podobné prezentace


Reklamy Google