Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Praha Alena Vávrová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Praha Alena Vávrová"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Praha Alena Vávrová www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz

2 Sociálně-právní ochrana dětí a její filosofie Zvláštní ochraně dětí je věnována v ČR velká pozornost. Je zakotvena v řadě právních předpisů, které jí upravují obecně, ale i konkrétně s ohledem na zvláštní situace. Také rodičovství a rodina je pod ochranou státu Základní principy SPO: Nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte SPO je poskytována všem dětem mladším osmnácti let, bezplatně, bez rozdílu a jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického a jiného národnostního, etnického nebo sociálního původu www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz

3 Významné dokumenty Čl. 4: ochrana zákl. práv a svobod je zaručená soudní mocí Rodina je základní jednotka společnosti, přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí Dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm Zájem dítěte je předním hlediskem všech činností a opatření, která jsou uskutečňována zařízeními sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány. www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Ústava ČR Úmluva o právech dítěte

4 Úmluva vyjadřuje práva dětí: Právo na život a přežití (právo na přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení a zajištění základních potřeb, potravy, zdravotní péče ….) Právo na osobní rozvoj (vzdělávání, právo na svobodu myšlení, náboženství, přístup k informacím, právu na hru, zábavu, odpočinek…) Právo na ochranu (proti všem druhům násilí, krutosti, vykořisťování, oddělení od rodiny...) Právo na participaci (svobodně vyjadřovat své názory, mít slovo v záležitostech týkajících se jeho osoby….) Významné články úmluvy upravující také řešení situace dítěte ocitne-li se mimo vlastní rodinu: o Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk, není-li to v rozporu s jeho zájmy o Oddělení dítěte od rodičů proti jejich vůli lze jen v případě, že se jedná o zájem dítěte a může se uskutečnit pouze soudním rozhodnutím o Dítě, které je dočasně, nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí má právo na pomoc a ochranu poskytovanou státem o Je-li dítě svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany, nebo léčení do náhradního zařízení má právo na pravidelné vyhodnocování situace a okolností www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz

5 Další významné dokumenty Úmluva o vymáhání výživného v cizině Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení Úmluva o styku s dětmi Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství Evropská úmluva o výkonu práv dětí Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz

6 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. § 30 definice rodičovské zodpovědnosti § 41 výchovná opatření § 45a pěstounská péče § 63 osvojení § 78 poručenství Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 1 definice SPO § 10 opatření SPO § 19 zprostředkování NRP § 27 odborné posuzování § 27a pěstounská péče na přechodnou dobu § 28 ústavní a ochranná výchova § 30 pobyt dítěte mimo ústav

7 Náhradní rodinná péče a její formy: Svěření do péče jiné osoby, než rodiče Osvojení /Adopce/ Pěstounská péče Poručenská péče  Osvojení  Osvojení nezrušitelné  Mezinárodní osvojení  Pěstounsk á p é če na přechodnou dobu

8 OSVOJENÍ (ADOPCE) Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojencem příbuzenský vztah Veškerá práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou zanikají  Osvojit lze jen nezletilého  Mezi osvojencem a osvojiteli musí být přiměřený věkový rozdíl  Osvojení musí být ku prospěchu dítěte

9 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen ve věcech běžných K výkonu mimořádných záležitostí je třeba souhlasu zákonného zástupce Stát zajišťuje dítěti dostatečné hmotné zabezpečení a přiměřenou odměnu těm, kdo se ho ujali Státem garantovaná volnější forma náhradní rodinné péče Jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte Vzniká rozhodnutím soudu Biologičtí rodiče jsou nadále zákonnými zástupci dítěte, mají tedy k němu nadále rodičovskou zodpovědnost PP zaniká dosažením zletilosti dítěte, jinak může být zrušena jen ze závažných důvodů soudním rozhodnutím

10 PORUČENSTVÍ Poručník je zákonným zástupcem dítěte Pokud osobně pečuje o dítě a vychovává ho, pak má nárok na stejné zabezpečení jako pěstoun Mezi poručníkem a dítětem nevzniká poměr jako mezi rodiči a dítětem Rozsah práv a povinností poručníka k dítěti: Výchova dítěte Zastupování dítěte Správa majetku dítěte Výkon této funkce je pod pravidelným dohledem soudu. Rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte podléhá schválení soudu

11 Pěstounská péče na přechodnou dobu Soud může svěřit na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, vyžaduje-li to jeho zájem a) Na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat b) Na dobu po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením c) Na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů s osvojením

12 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Co je to tzv. „hostitelská péče“? volnější forma pomoci dětem, které pobývají v ústavní péči. Uvolnění dítěte do péče jiné fyzické osoby, než rodičů upravuje § 30 zák. o sociálně-právní ochraně Podmínky: Zájem dítěte Souhlas příslušného úřadu Prověření žadatelů o hostitelskou péči

13 Co potřebují děti v náhradní rodinné péčí? Přijetí bez podmínek Lásku a bezpečí Oporu, ale i hranice Porozumění a pochopení Specifický přístup Sdílení minulosti a budování identity www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz

14 Co potřebují náhradní rodiče? Pro svou podporu Oporu v zákonech Síť odborných služeb Možnost dalšího vzdělávání Možnost sdílení zkušeností Důvěru v pomoc odborníků www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Ve vztahu k dětem Velkou dávku empatie Zdravý nadhled Reálná očekávání Trpělivost Důslednost Vřelost

15 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

16 Děkuji Vám za pozornost Alena Vávrová Středisko náhradní rodinné péče Jelení 91, Praha 1 Tel. 233355309 www.nahradnirodina.cz www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz


Stáhnout ppt "Právní úprava náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Praha Alena Vávrová"

Podobné prezentace


Reklamy Google