Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… Liberec 20. srpna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… Liberec 20. srpna 2012."— Transkript prezentace:

1 TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… Liberec 20. srpna 2012

2 OSOBNÍ A JINÉ ÚDAJE  Oznamovat zřizovateli prokazatelně a neprodleně změny osobních údajů, např. změnu adresy bydliště apod.  Oznamovat zřizovateli prokazatelně a neprodleně změny skutečností, které mají vliv na platové zařazení, např. výchovný poradce ve 13. třídě apod.

3 FKSP  Čerpání FKSP – důsledně v souladu s vyhláškou číslo 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem  Čerpání prostředků z FKSP na jiné účely JE PORUŠENÍM ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ se všemi důsledky z toho vyplývajícími!!!

4 ŠKOLSKÁ RADA  § 167 a § 168 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon  Povinnosti ředitele školy - zajistit volby (event. jmenovat členy) - svolat první zasedání - účastnit se zasedání na výzvu předsedy - předkládat dokumenty ke schválení a projednání - umožnit přístup k informacím o škole  Posílat zřizovateli zápisy ze zasedání  Informovat zřizovatele, pokud školská rada neplní své povinnosti

5 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ § 1a zákoníku práce  Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance  Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce  Spravedlivé odměňování zaměstnance  Řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele  Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace

6 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY  Na rozdíl od např. obchodních vztahů, v pracovněprávních vztazích NIKDY NELZE uzavřít smlouvu „sám se sebou“.  V pracovněprávních vztazích se vždy jedná o vztah nadřízenosti a podřízenosti (pojmový znak pracovněprávního vztahu), proto by se jednalo o střet zájmů.

7 ZÁSTUP ZA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU  Zástup za MD a RD lze sjednat VŽDY POUZE NA DOBU URČITOU!!!  Zákoník práce neřeší situaci, kdy je zástup sjednán na dobu neurčitou a po návratu zaměstnankyně z RD připadnou na jedno pracovní místo dva zaměstnanci.  Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné organizační změně je výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce neplatná!!! Případný soudní spor by zaměstnavatel prohrál.

8 PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU  možnost sjednat až na tři roky + 2x opakovat (tedy celkem devět let)  znovu možno sjednat mezi týmiž účastníky až po třech letech  zrušena většina výjimek  výjimky pouze cizinci (s povolením k zaměstnání), veřejně prospěšné práce a agenturní zaměstnanci

9 DISKRIMINACE  Rovné zacházení neznamená rovnostářství!  Pracovní podmínky  Odměňování – odlišné odměňování vyžaduje důvod - ALE – odměna za práci, nikoli za pracovní poměr - vnitřní platový předpis ?!  Přístup k funkcím (funkční postup) – pravidla pro obsazování vedoucích funkcí

10 DISKRIMINACE  Obrácené důkazní břemeno – týká se POUZE MOTIVU, nikoli samotného diskriminačního jednání.  Skutečnost, že jednání nebylo motivováno např. národností (tedy že nebylo diskriminační) se prokazuje v obecné rovině.  Tím, že zaměstnavatel prokáže, že se svými zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání jedná vždy nediskriminačně, unese důkazní břemeno.

11 NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY  Obligatorní náležitosti – den nástupu do práce - druh práce - místo výkonu práce  Den nástupu – nemusí být sjednáno konkrétní datum - ALE musí to být den, který určitě nastane např. „až začne sněžit“  Místo výkonu práce – může být sjednáno cokoli kromě „všude“

12 NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY  Druh práce – může být sjednáno cokoli kromě „všechno“ - může být sjednán i výrazně šířeji než zaměstnanec skutečně vykonává  Širší i užší vymezení zejména druhu práce, ale i místa výkonu práce, má své výhody a nevýhody. Pro zaměstnavatele je velkou výhodou, pokud s touto skutečností umí pracovat ve svůj prospěch.

13 PLAT  § 122 a násl. zákoníku práce  stanovena možnost sjednat smluvní plat (od 13.třídy)  zaměstnanci, který pobírá příplatek za vedení, je stanoven plat s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce (netýká se práce v noci, v den pracovního klidu)  v platu vedoucího zaměstnance – statutárního orgánu je přihlédnuto k veškeré práci přesčas

14 PLAT  Platová třída – stanoví se dle nejsložitější práce, kterou zaměstnanec vykonává, nebo řídí - podle nařízení vlády č. 222/2O1O Sb., o katalogu prací  Platový stupeň – dle délky započtené praxe  Platový tarif lze stanovit rovněž podle § 6a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

15 OSOBNÍ PŘÍPLATEK  § 131 zákoníku práce  Lze přiznat výhradně na základě písemného hodnocení  Snížit nebo zcela odebrat lze opět pouze na základě písemného hodnocení  Na základě písemného hodnocení vydá zaměstnavatel nový platový výměr

16 CÍLOVÁ ODMĚNA  § 134a  za splnění významného předem stanoveného mimořádně náročného úkolu  výši odměny a měřitelné (hodnotitelné) ukazatele oznámí zaměstnavatel předem

17 VÝPOVĚĎ  § 52 zákoníku práce – výpověď daná zaměstnavatelem  § 52 písm. c) nadbytečnost 1) organizační změna 2) nadbytečnost zaměstnance 3) příčinná souvislost mezi organizační změnou a nadbytečností konkrétního zaměstnance

18 VÝPOVĚĎ  § 52 písm. f) - nesplňování předpokladů - nesplňování požadavků - neuspokojivé pracovní výsledky (výzva k odstranění)  § 52 písm. g) – porušení „pracovní kázně“ - tři stupně intenzity - zvlášť hrubé - závažné - méně závažné (upozornění)

19 VÝPOVĚĎ  § 52 písm. h) – nový výpovědní důvod od 1.1.2012 - zvlášť hrubé porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - pouze v době prvních tří týdnů pracovní neschopnosti - pouze dodržování vycházek

20 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  Zákon č. § 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  Týká se jak zaměstnanců tak i dětí, žáků a studentů  Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává kontroly i na školách, za porušení zákona ukládá pokuty

21 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM  Zákon č. § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  I veřejné školy jsou povinnými subjekty dle tohoto zákona  Povinnost sdělit všechny informace, pokud se nejedná o výjimku výslovně uvedenou v zákoně (ochrana osobních údajů, utajované skutečnosti…)

22 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… TROCHA PRÁVA DO ZAČÁTKU… Liberec 20. srpna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google