Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele Pro připravovanou 17. výzvu 3.2 IOP Praha 11. prosince 2013 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

2 2 Pouze 1 blok:  Základní parametry připravované 17. výzvy  Podporované aktivity/typové projekty  Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektů  Projektová dokumentace  Nejčastější chyby a doporučení pro tvorbu projektů  Technická novela ZVZ Zaměření semináře

3 3 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče) (17. výzva) Globální cíl: Zvýšení dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesu řízení kvality nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví. Cíl aktivity 3.2c: - modernizace, inovace a standardizace podmínek pro měření a nebo hodnocení kvality poskytované péče - dosažení auditovatelných standardů a standardizace kvality péče - optimalizace nákladů v systému péče o zdraví a jejich racionální řízení (např. v oblastech sledování provozního, personálního řízení a řízení efektivity procesů systému) Každý projekt musí prokázat/popsat vazbu na výše uvedený cíl/cíle, jinak hrozí riziko vyřazení projektu. Cíl projektu musí vždy směřovat primárně k jednomu měřitelnému a uchopitelnému cíli. IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

4 4 Podporované aktivity v rámci 3.2c – 17. výzva 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče), zajištění racionálního využívání vynaložených prostředků v systému veřejného zdraví a zvýšení kvality poskytované péče a nástroje sledování efektivity řízení zdravotnických zařízení. Např.: 1.1 projekty modernizace infrastruktury pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) 1.2 projekty modernizace a zajištění inovativních technologií HTA pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) 1.3 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) a projekty k zajištění implementace nejlepších zkušeností „best practices“ a inovativních metod do praxe (výstupy výzkumu a vývoje, pilotní studie a projekty) v oblasti hodnocení zdravotnických intervencí 1.4 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí k plnění standardů kvality péče o zdraví včetně plnění dalších akreditačních standardů v této oblasti (např. akreditační standardy) 1.5 projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení.

5 5 Oprávnění žadatelé, územní zaměření a místo realizace Oprávnění žadatelé, resp. příjemci podpory 3.2c – 17. výzva  Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)  PO MZ ČR Územní zaměření Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2) spadajících do cíle „Konvergence“. Místo realizace Místem realizace projektů PO MZ ČR je celé území ČR mimo hl. města Prahy.

6 6 Termíny 17. výzvy – aktivita 3.2c Předpokládané termíny: Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2013 Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7: 20. 12. 2013 Datum zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2014 Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin 17. výzva Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2014 - 12.00 hod Kontaktní místo pro podávání informací a žádostí Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení (EF/2) Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2

7 Alokace výzvy č. 17 Alokovaná částka pro výzvu (ERDF)……..140 mil. Kč Alokovaná částka pro výzvu (SR) ……….. 4,8 mil. Kč Částka může být v průběhu výzvy aktualizována. 7

8 Omezení výše podpory  Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.  Maximální přípustná výše dotace z ERDF na jeden projekt je 20 mil. Kč (= 85 %, pozn.: 100 % = 23,5 mil. Kč).  Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt není stanovena.  Omezení počtu předložení projektových žádostí: 1 projektová žádost. 8

9 9 Struktura financování způsobilých výdajů projektu PříjemceERDF Národní veřejné zdroje SR Ostatní národní veřejné zdroje MZ ČR85 %15 %- PO MZ ČR85 %15 % POZOR! Výše uvedené poměry struktury financování musí být uvedeny v Benefitové žádosti.

10 10 Způsobilé výdaje Výdaje musí být přiměřené a musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Základní principy  hospodárnost  účelnost  efektivnost Časová způsobilost  od zahájení realizace projektu, nejdříve po vydání Řídící dokumentace  do předložení závěrečné monitorovací zprávy

11 11  pořízení a instalace manažerských a nemocničních IS  pořízení a instalace SW + HW technologií  pořízení zdravotnických prostředků, strojů, zařízení a jiných technologií, včetně jejich instalace  nákup patentů, licencí a validace a verifikace metod, metodik a „best practices“, „know-how“  pořízení a inovace intranetu, tvorba či inovace webových stránek, databází apod. a další výdaje nezbytné k realizaci podporovaných aktivit  odborné poradenství (expertní, konzultační, auditní a právní služby, výdaje na vyhotovení ZD – pouze pro MZ ČR) Řízení projektu – externí služby  max. 200 tis. Kč (PO MZ ČR), max. 2 % celkových způsobilých výdajů (MZ ČR) Výdaje na propagaci a publicitu projektu - finanční limit: max. 200 tis. Kč celkem  pamětní deska (max. 30 tis. Kč/ks vč. DPH)  konference/semináře související s propagací a publicitou projektu – pouze MZ ČR  tiskové zprávy související s propagací a publicitou projektu, nikoliv celé organizace – pouze MZ ČR Způsobilé výdaje

12 12  výdaje převyšující maximální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů projektu  výdaje na přípravu a zpracování Žádosti  výdaje na stavební práce  běžné provozní/režijní výdaje, výdaje na cestovné  osobní výdaje  clo  uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby  výdaje na pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky  výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu Nezpůsobilé výdaje  Výčet nezpůsobilých výdajů není úplný, nezpůsobilým výdajem se může stát i výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a dalšími podmínkami stanovenými v PPŽP.  Nezpůsobilé výdaje jsou vždy hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

13 13 Indikátory projektu 3.2c Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti Indikátor vyjadřuje počet realizovaných programů, které budou v rámci řízení kvality a optimalizace nákladovosti poskytované péče implementovat postupy směřující ke snížení nákladovosti a zvýšení kvality zdravotní péče v rámci zařízení. Každý pořizovaný IS = 1 program Výchozí hodnota = počet zavedených programů zavádějících standardy (z již realizovaných a ukončených projektů).

14 14 Záložka v IS Benefit - Rozpočet projektu Nezpůsobilé výdaje: - nezpůsobilé výdaje připadající na cíl RKZ (kód 08.02) – pouze MZ ČR - ostatní nezpůsobilé výdaje projektu nad rámec způsobilých výdajů (kód 08.03) – výdaje přesahující podíl max. výši dotace (max. výše dotace z ERDF činí 20 mil. Kč = 85 %) Požadavky na vyplnění: -částky v rozpočtu se nezaokrouhlují na celé koruny (matematicky na 2 desetinná místa) -podrobně specifikovat předmět výdaje (struktura rozpočtu bude totožná se strukturou položek v příloze Projektová dokumentace a se strukturou použitou v rámci průzkumu trhu) -podrobně specifikovat měrnou jednotku (ks, sada, smlouva, apod.) a jednotkovou cenu -oddělovat hmotný a nehmotný majetek, co lze v rámci zakázky soutěžit zvlášť podle § 98 ZVZ -výdaje na odborné poradenství, zpracování ZD aj. uvádět do kódu 05 Nákup služeb (MZ ČR) -kód výdaje 06 - Křížové financování nepoužívat -výdaje na RKZ – rozepsat zrcadlově podle položek způsobilých výdajů (pouze MZ ČR) -ostatní nezpůsobilé výdaje – výdaje přesahující podíl max. výši dotace z ERDF -u systémových projektů s podílem výdajů připadajících na RKZ vždy při výpočtu používat celý poměr – 13/14 a 1/14 -IS Benefit umožňuje editovat celý rozpočet

15 15 Záložka v IS Benefit – Potřeby (EDS) a Zdroje (EDS) Základní principy:  bilanční rovnováha Potřeb (EDS) a Zdrojů (EDS)  obsahují veškeré výdaje uvedené v rozpočtu projektu: způsobilé i nezpůsobilé  Potřeby a jim odpovídající Zdroje se vyplňují do těch let, kdy bude výdaj uhrazen z ERDF a SR  členění investičních a neinvestičních Potřeb a Zdrojů musí být plně v souladu s účetnictvím žadatele a Rozpočtem projektu  částky se uvádějí zaokrouhlené na celé koruny (zdroje hrazené ze SF a SR zaokrouhlit na Kč nahoru) Zdroje - druhové třídění: ERDF (neinvestice/investice) – 5573/6573 VDS SR (investice/neinvestice) – 5570/6570 VDS Závaznost ZDROJE:ERDF a SR – maximální Závaznost POTŘEBY: maximální vždy!

16 16 Záložka v IS Benefit7 - Horizontální kritéria 1. Vliv na rovné příležitosti 17. výzva: v rámci aktivity 3.2c není pozitivní vliv na rovné příležitosti relevantní – projekty jsou svou povahou neutrální! 2. Vliv na životní prostředí Výběr pozitivního vlivu na ŽP musí být podložen expertní studií, která bude přílohou projektové žádosti. Studie musí doložit pozitivní vliv alespoň na jedno z těchto kritérií: - použití ekologicky šetrných materiálů - náhrada zastaralých nevhodných technologií (např. přístrojů s ionizujícím zářením) - ekologicky šetrné technologie - ekologická likvidace produktu - nižší nároky na dodávky z veřejných energetických sítí Pozitivní vliv na horizontální kritéria je dále předmětem monitoringu a kontrol v rámci realizace a udržitelnosti projektu. POZOR!- do Benefitové žádosti je nutné prokázat popisem neutrální vliv na horizontální témata.

17 17 Přílohy k Žádosti pro 17. výzvu PřílohaMZČRPO MZ ČRForma Doklad o prokázání vlastnických vztahů vč. přehledové tabulky! NEANO Tištěná Projektová dokumentaceANO Tištěná + elektronická Stanovisko k realizaci NEANO Tištěná Doklad o zajištění finančního krytí projektu NEANO Tištěná Čestné prohlášení pro systémové projekty ANONE Tištěná Formulář k posouzení veřejné podporyNEANO Tištěná IPRM – doložení v případě relevantnostiANO Tištěná

18 18 Projektová dokumentace (1/5) Podrobný popis předpokládaných dodávek pořizovaných předmětů v rozsahu nutném pro dostatečné posouzení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Povinná struktura Projektové dokumentace: Popis současného stavu (zřetelně indikuje potřebnost realizovat konkrétní projekt, popisuje současnou vybavenost, minulé aktivity a realizované projekty, analýza prostředí – zdravotnického zařízení a návaznost procesů v ZZ na projekt, analýza cílových skupin ve vztahu k projektu a k jednotlivým činnostem a benefitům, které pro ně projekt přinese,...) např.: -popis architektury IS (HW x SW) -popis vazeb mezi moduly IS -popis práce zdravotnických a nezdravotnických pracovníků se stávajícím IS -...

19 19 Popis odůvodněnosti pořízení investic (konkrétní popis potřebnosti, důvody, výhody a nevýhody) Potřeba doložit potřebnost projektu a vynaložení finančních prostředků z hlediska účelnosti projektu a přínosu pro zdravotnické zařízení. Optimálně prostřednictvím analýzy založené na tvrdých datech (počty přístupů, počty pacientů, množství přenesených dat apod.). Přínosy vyplývající z realizace projektu nebo jeho dílčích aktivit, a to i ve vztahu k cílům projektu/dílčích aktivit. Možnost popisu nulové varianty. Projektová dokumentace (2/5)

20 20 Projektová dokumentace (3/5) Popis pořizovaných investic (technické parametry, fyzická životnost, případně medicínský účel) - pokud není vhodné definovat technické parametry, pak je nutné podrobně specifikovat funkční požadavky Podrobný harmonogram projektu (popis dílčích aktivit událostí a milníků v realizační fázi) Organizační diagram / schéma projektu (vymezení organizační struktury, rozdělení interních a externích kompetencí v projektovém týmu)

21 21 Podrobné finanční kalkulace + Stanovení nákladovosti investic Průzkum trhu (analýza) - optimálně oslovením 3 dodavatelů/výrobců, zpracování expertního posudku, obdobné dodávky; konkrétní kalkulace pro položku rozpočtu vyplývající např. ze 3 získaných nabídek - vhodné komentovat, jak byl stanoven oslovený vzorek firem, zda zaslané nabídky odpovídají technickým podmínkám poptávkového šetření - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, je také nutné vzít v úvahu, zda budou dodrženy podmínky 3E, pokud to není nejnižší nabídková cena, je vhodné dále komentovat Stanovení ceny do rozpočtu (syntéza) - vyplývá z nich hodnota položky uváděné v rozpočtu, ke každé položce konkrétní postup pro stanovení ceny Projektová dokumentace (4/5) Číslo nabídky Název položky v rozpočtu Název dodavatele Cena v Kč bez DPH Sazba DPH Cena v Kč vč. DPH Použitá cena do rozpočtu Princip stanovení ceny 1. Peroperační elektroencefalografie (EEG) – 1ks Walter Graphtek CZ, s.r.o. 2 100 000,-21 %2 541 000,- 2 524 665,- Kč vč. DPH Akceptace nejnižší nabídkové ceny 2. NORTH MED s. r.o. 2 086 500,-21 %2 524 665,-

22 22 Projektová dokumentace (5/5) Přílohy projektové dokumentace: Konkrétní získané nabídky Expertní posudky Dokument dokládající pořízení obdobných dodávek (čestné prohlášení kupujícího + např. kopie zápisu hodnotící komise nebo kupní smlouvy) Přílohy projektové dokumentace se dokládají na CD (pokud možno vždy), případně v tištěné podobě. Samotná projektová dokumentace se odevzdává svázaná, opatřená přelepem, přes spoj bude podepsaná statutárním zástupcem a orazítkovaná!!! 1x v originále + 2x v kopiích, v tištěné i elektronické formě (doc./docx./rtf.).

23 23 Forma podání projektu Žádost o poskytnutí dotace Všechny 3 paré Žádosti musí být orazítkovány a podepsány v oblasti Čestného prohlášení statutárním orgánem žadatele nebo jinou osobou pověřenou k podpisu na základě Plné moci - všechny paré Žádosti jsou originály. Všechny strany Žádosti musí být pevně sešity/svázány v nerozebíratelném vyhotovení. Přílohy Přílohy musí být očíslovány podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti. Přílohy musí být seřazeny podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti. Vícestránkové přílohy musí být pevně spojeny/svázány. Doporučujeme nespojovat všechny přílohy a Žádost dohromady. Každou přílohu doporučujeme opatřit tzv. krycím listem (na kterém bude uvedeno: název projektu, číslo přílohy, název příloh + bližší vymezení oblasti intervence aj.).

24 24 Registrace projektu Registrace projektu: Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Dále je doloženo CD s projektovou dokumentací.  jedno paré musí být originálem a označeno slovy „ORIGINÁL“  druhé a třetí paré jsou prostou kopií označené slovy „KOPIE“ Možnosti registrace žádosti 1. Osobní předání na odboru evropských fondů NENÍ NUTNÁ PLNÁ MOC K PŘEDÁNÍ, JE NUTNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL! 2. Zaslání poštou PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ ZÁSILKY Rozhodující pro registraci je datum a hodina přijetí Žádosti PŘEDÁVACÍ PROTOKOL se tiskne z IS Benefit7– poslední nečíslovaná strana Žádosti, je podepisován osobou provádějící registraci

25 25 Hodnocení a výběr projektů - harmonogram výběru projektů Činnost Počet PD od předchozí činnosti Ukončení termínu Výzvy 0 Registrace projektů-termín převodu Žádosti z Benefit7 do IS Monit7+ + 2 PD Kontrola přijatelnosti + 5 PD (+ 5 PD) Kontrola formálních náležitostí + 2 PD (+5 PD)* Hodnocení kvality + 25 PD* Hodnotící komise Analýza rizik – ex ante + 5 PD* Ex-ante kontrola + 10 PD* Analýza rizik + 5 PD* Výběrová komise + 20 PD* Vydání Registračního listu, Rozhodnutí + 3 měsíce (cca. + 60 PD)* * v případě výzvy k doplnění nebo úpravě chybějících náležitostí je lhůta + 5 PD Doporučený termín zahájení realizace projektu je červen 2014.

26 26 Pokud v průběhu hodnotícího procesu dojde k následujícím změnám: - změna statutárního orgánu - změna kontaktních osob - změna právní subjektivity - zahájení správních, daňových či jiných řízení vztahující se k osobě příjemce či k projektu Informujte o této skutečnosti bezprostředně odbor evropských fondů e-mailem nebo dopisem. Dojde-li v průběhu hodnocení a výběru projektů ke změnám, které nejsou nahlášeny žadatelem, bude žadateli zaslán ke schválení protokol o provedení změny v IS Monit7+. V průběhu hodnotícího procesu nesmí dojít ke měnám v technickém konceptu projektu! Oznamovací povinnost ze strany žadatele v průběhu hodnotícího procesu

27 27  Zahájení realizace (datum stanovené v Žádosti) nejpozději do 12 měsíců od dne vydaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů.  Ukončení realizace (je stanoveno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit) ukončení realizace projektu nesmí zároveň přesáhnout 30. 6. 2015.  Etapy projektu (příjemce je povinen dodržovat etapy projektu, které si nastavil v Žádosti, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit). Minimální doporučená délka etapy je 3 měsíce.  Doporučení!!! – zahájit přípravu zadávací dokumentace k VŘ bezprostředně po obdržení dopisu o výsledku hodnotícího procesu tj. již před obdržením Podmínek k jejich podpisu. Nutné max. urychlit přípravu ZD – možnost předschválení ze strany EF před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů. Časové milníky realizace projektu

28 28 Nejčastější chyby při psaní projektů I. Benefit7  obecné údaje a popisy použitelné pro všechny typy projektů  nenavazující aktivity v harmonogramu, malá časová rezerva v oblasti výběrových řízení  nedostatečně využívaná kapacita polí pro psaní textu, zbytečné využívání nepovinných příloh  názvy v rozpočtu neodpovídají názvům v projektové dokumentaci  nedostatečně podrobný rozpočet, nerozdělení DHM a DNM  chybně vyplněné záložky Potřeby a Zdroje (závaznost, rok, druhové třídění)  nedodržení limitů způsobilých výdajů, nedostatečný popis a zdůvodnění jednotlivých výdajů ve vztahu k předmětu projektu Neúplnost příloh  neúplnost příloh obsahujících vícero dokumentů  nekompletnost jednotlivých paré Žádosti, různorodost paré, odlišné elektronické a tištěné podklady  neoznačení příloh a jejich neseřazení dle Seznamu příloh Neúplnost údajů na „balíku“ žádosti (chybí razítko či podpis žadatele)

29 Žádost (3 paré) - podpisy 29 Je doložen originál plné moci? Prostá kopie! Chybí razítko, místo a datum Chybí jméno, místo a datum

30 Správné orazítkování projektové dokumentace 30 Sešití Kroužková vazba

31 Výběrová řízení 31

32 Horizontální témata – nesprávný postup! 32 Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit jsou projekty neutrální!!! Není doložen expertní posudek...

33 33 Kvalita projektu -neznalost základních principů přípravy projektů a projektového řízení -nedostatečné využívání Postupu pro vyplnění Benefit7, nedostatečné respektování požadavků poskytovatele dotace na obsahovou stránku projektu -neznalost hodnotících kritérií a nedostatečné přizpůsobení struktury a obsahu projektu hodnotícím kritériím -podcenění významu kvalitního realizačního týmu projektu -neznalost předmětu projektu - objektivní složitost zpracování požadovaných parametrů neopravňuje žadatele pouze k obecné technické definici, popř. k obecné definici požadavků na fungování systému -nedostatečně provedený průzkum trhu a stanovení cen neodpovídajících cenám v místě a čase obvyklým, chyby ve vyčíslení DPH -nepochopení požadavků na obsahovou stránku jednotlivých záložek -věcné rozpory mezi popisy v rámci jednotlivých záložek popř. rozpočtem projektu -překryv kompetencí mezi interním projektovým týmem a externě dodávanými službami Chyby bývají způsobeny nedostatečnými konzultacemi a nekompetentností osob připravujících projekt! Nejčastější chyby při psaní projektů II.

34 34 1.Nastavit si kvalitní zpracovatelský tým s dobrou znalostí problematiky strukturálních fondů a zejména podmínek 3.2 IOP a předmětu projektu. 2.Detailně specifikovat potřebnost projektu, optimálně včetně nulové varianty, vazbu mezi výstupem projektu a cíli projektu/aktivity 3.2c. 3.Přesně a dostatečně detailně vymezit technickou specifikaci očekávaného plnění v PD (pro průzkum trhu a stanovení nákladovosti projektu, pro potřebu budoucích VŘ). 4.Detailně vymezit projekt proti předchozím aktivitám a projektům (překryvy, návaznosti apod.). 5.Seznámit se s podmínkami předložení Žádosti, její strukturou a základními podmínkami realizace projektů, neopomenout dobu 5leté udržitelnosti projektu a zákaz příjmů projektu. 6.Umět odhadnout časovou náročnost jednotlivých aktivit projektu, jejich synergii a kvalitní nastavení harmonogramu. 7.Nastavit si víceúrovňové kontrolní systémy. 8.Dbát na kvalitu zpracování Žádosti Benefit7, zejména přílohy Projektová dokumentace. 9.Stanovit odpovídající časovou rezervu a termín pro realizaci VŘ min. na 6 měsíců. Doporučení při psaní projektů Doporučujeme konzultovat a řídit se pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách.

35 35 Pravidla veřejných zakázek  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích právních předpisů  Příručka pro žadatele a příjemce, příloha č. 5.1 – Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP  Příkaz ministra – tzv. protikorupční strategie MZ 3/2013  Vnitřní směrnice  www.portal-vz.cz Portál VZ - Domovská stránka - Metodika zadávání veřejných zakázek www.portal-vz.czPortál VZ - Domovská stránka

36 36 Pravidla veřejných zakázek  Dodržovat obecné principy zadávání – transparentnost, nediskriminace, rovný přístup, vzájemné uznávání osvědčení, proporcionalita, hospodárnost, účelnost a efektivita  Stanovit předpokládanou hodnotu (§13 – 16) – průzkum trhu, obdobná zakázka  Správně stanovit a dodržet postup zadání (OŘ x ZPŘ x JŘSU x JŘBU x ZMR 1 kat. x ZMR 2. kat.)  Zajistit dostatečnou archivaci všech kroků (stanovení předpokládané hodnoty!)

37 37 Pravidla veřejných zakázek  Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP  Postup vždy podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázky malého rozsahu  1. kategorie - do 200 000 Kč  Přímý nákup, doložit hospodárnost!!!  2. kategorie - 200 000 Kč – 1 mil. Kč  200 000 – 500 000 Kč písemná výzva min. 3 dodavatele  500 000 – 1 000 000 Kč uveřejnění na stránkách zadavatele  lhůta pro podání nabídek: 10 kalendářních dnů

38 38 Technická novela ZVZ  Zvýšení limitů pro povinný postup dle ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 milionů na 6, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 na 2 miliony korun bez DPH  Umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka  Zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení (doposud jen u jedné nabídky)  Umožnění dodatečného prokázání splnění kvalifikace - skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek  Zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH

39 39 Technická novela ZVZ  Povinnost poskytnout ÚOHS zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací v elektronické podobě + stanovisko zadavatele do 10 dnů (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty – do 1 mil. Kč)  Zrušení zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by vymezoval komodity povinně zadávané za využití elektronické aukce  Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu s odesláním výzvy k podání nabídek  Povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy

40 40 Nový občanský zákoník a ZVZ  Z čl. LXXV (přechodné ustanovení) vyplývá, že bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

41 Možnosti využití JŘBÚ - nesprávná volba VŘ a s tím spojeného konceptu realizace projektu a jeho přípravy může být důvodem pro vyřazení projektu - vždy je nutné oddělit jednotlivé části projektu a případně soutěžit v rámci JŘBÚ pouze nezbytné minimum - existence podmínek, na jejichž základě zadavatel chce využít JŘBÚ; nesmí způsobit sám zadavatel svým předchozím ať aktivním či pasivním jednáním - § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ - pouze pro rozšíření, s odkazem na zásah do autorských práv tvůrců a z důvodu nekompatibility se stávajícím stavem. Je nutné detailně doložit a zdůvodnit (případně formou externího posudku) a konzultovat s EF. - § 23 odst. 5 písm. b) ZVZ - dodatečné dodávky od téhož dodavatele do 3 let od uzavření smlouvy 41

42 42 Děkuji za pozornost! Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Kontakty: www.mzcr.czwww.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google