Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kanalizace: V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova – v celkové výši 30.000.000,--Kč Podání žádosti bylo podmíněno tím,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kanalizace: V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova – v celkové výši 30.000.000,--Kč Podání žádosti bylo podmíněno tím,"— Transkript prezentace:

1 Kanalizace: V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova – v celkové výši 30.000.000,--Kč Podání žádosti bylo podmíněno tím, že máme zpracován kompletní projekt, vydána všechna příslušná povolení a zajištěn soulad v PRVKÚK To všechno jsem do stanoveného termínu zajistili a žádost byla mepřijata Dostali jsme se mezi obce s nejvyšším možným bodovým hodnocením připravenosti nejen ve Středočeském kraji, ale i v republice Bohužel ani to nestačilo k přidělení dotace a v únoru 2012 jsme byli pouze mezi třemi náhradníky

2 Abychom neztráceli zbytečně čas, zadali jsme mezi tím výběrové řízení na dodavatele stavby – to organizovala najatá firma tak, aby vše bylo v souladu se zákonem a nebylo možno výběr dodavatele zpochybnit (platba byla podmíněna získáním dotace) Dlouho nebylo rozhodnuto, jak náhradníci dopadnou, ale protože měli stejný počet bodů jako ti vybraní, Ministerstvo zemědělství přidalo další peníze a náhradníci byli zařazeni mezi vybrané Proto jsme se o přidělení dotace dozvěděli až v srpnu tohoto roku Následně jsme dostali informaci, že obdržíme 90% z požadovaných 30 milionů Výstavbu budeme muset průběžně financovat sami (měsíční fakturace), po polovině akce SZIF provede úhradu a zbytek až po skončení

3 Na průběžné financování budeme muset sjednat úvěr – ihned jak bude podepsána dohoda, budeme jednat s vybranými bankami Úvěr bude také třeba na rozdíl mezi dotací a celkovou cenou výstavby Samozřejmě také budeme muset uhradit úroky, která vzniknou při financování výstavby Obec hospodaří tak, že nespotřebováváme všechny prostředky a máme určité rezervy, ty samozřejmě pro financování této akce zčásti použijeme pokud se podaří získat další část splátky od plynařů za dosažení potřebného počtu domovních přípojek, použijeme samozřejmě i tyto prostředky

4 Kudy kanalizace povede:

5 Organizace výstavby: Za obec bude organizaci výstavby zajišťovat starosta, jeho zástupcem bude Ing. Šedivý Místostarosta bude zabezpečovat financování Stavební dozor bude provádět Ing. Barza Odborný dozor projektanta – osobně Ing. Čermáková V letošním roce požadujeme: aby se zahájila výstavba ČOV výstavba hlavní stoky A1 mimo vozovky realizace domovních přípojek u této hlavní stoky, to se týká domů č.p. 138, 136, 134, 40, 127, 124, 126, 114, 115, 79, 110, 117, 38, 89, 78, 98, 97, 2, Domy ale ještě připojeny nebudou, to je možné až po úplném dobudování a spuštění ČOV

6 Domovní přípojky: Budou v podstatě jednotné – na přívodu od domu bude revizní šachta (ve většině případů na pozemku majitele nemovitosti) Dále bude potrubí DN 150 To bude tvarovkou připojeno na hlavní stoku Nedávalo by smysl budovat hlavní řád bez současného připojení domů

7 Co bude s těmi, kteří se nepřipojí: Zákony jsou v tomto směru velice nekompromisní: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. OCHRANA JAKOSTI VOD § 38 Odpadní vody (6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. § 114 Oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní vodoprávní dozor (1) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí (dále jen "inspektoři") a pověření pracovníci vodoprávních úřadů jsou oprávněni při výkonu své činnosti a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a dále vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů, b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu dozoru a odebírat potřebné vzorky; kontrolovaný subjekt je povinen požadované doklady, údaje a vysvětlení poskytnout a v potřebném rozsahu při provádění kontroly spolupracovat. § 118 Porušení jiných povinností při nakládání s vodami (1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6. (3) Za přestupek lze uložit pokutu b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), nebo právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

8 V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky. VYPOUŠTĚNÍ VODY Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

9 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) č. 274/2001 Sb. Ve znění zákona 281/2009 Sb. § 3 Přípojky (2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. (5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. (6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. To znamená, že každý má povinnost se ke kanalizaci připojit, pokud o tom obecní úřad na základě řádného řízení rozhodl. Nezáleží při tom, jakým způsobem nyní odpadní vody čistíte. Tato povinnost může být stanovena i v případě, že vlastník nemovitosti má vlastní ČOV.

10 Žumpa je podzemní vodotěsná jímka používaná k shromažďování (akumulaci) splaškových vod. Žumpy se budují pouze tam, kde odpadní vody nelze odvádět do kanalizace zakončené centrální ČOV, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé ČOV nebo v samostatné čistírně průmyslových odpadních vod, anebo zneškodňovány jiným zvláštním způsobem. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem ani přepadem. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musejí být ze žumpy vyváženy a hygienicky nezávadně zneškodňovány.

11 Septiky jsou objekty (výrobky) sloužící převážně k mechanickému předčištění splaškových odpadních vod. Slouží tedy hlavně k zachycení nebezpečných látek (NL). Zachycením NL a případnými aerobními procesy dojde zároveň i k snížení organického znečištění (BSK5 a CHSK) – obvykle se uvažuje o snížení znečištění kolem 30 % (hodnota závisí na době zdržení). Jejich použití bez dalšího stupně je tedy jen výjimečné a nedostatečně účinné. Obvykle se používají jako předstupeň před dalším čistěním

12 Vlastník nemovitosti se připojí na nově realizovanou kanalizaci: Vlastníci nemovitostí se připojí na nově realizovanou kanalizaci na základě uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. vlastníci nemovitosti, kteří se připojí na kanalizaci zruší stávající způsob čištění a vypouštění odpadních vod, vybudují si vlastní část kanalizační přípojky od nemovitosti na hranici pozemku a napojí se do veřejné části kanalizační přípojky, která bude ústit do nové splaškové kanalizace tímto způsobem vyřeší problémy s odváděním splaškových vod v souladu se zákonnými předpisy za odvádění a čištění odpadních splaškových vod budou platit provozovateli kanalizace a ČOV tzv. stočné

13 Typický projekt připojení nemovitosti: 1.půdorys

14 Typický projekt připojení nemovitosti: 2.svislý řez

15 Vlastník nemovitosti se nepřipojí Vlastníci nemovitosti, kteří se nebudou moci napojit na nově realizovanou kanalizaci mají tyto zákonné možnosti a povinnosti zneškodňování odpadních vod: čistit odpadní vody (OV) v domovní ČOV s platným povolením stavby a povolením k nakládání s vodami, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do vod podzemních (pokud obecní úřad nebo vodoprávní úřad nerozhodl o povinnosti připojit se na veřejnou kanalizaci po jejím vybudování) akumulovat OV v bezodtoké jímce (žumpě), vybudované v souladu se stavebním povolením. Veškerý obsah jímky musí být zneškodňován zákonným způsobem (pokud obecní úřad nerozhodl o povinnosti připojení na kanalizaci) čistit OV v tříkomorovém septiku doplněném o další stupeň čištění (zemní nebo pískový filtr) s platným stavebním povolením a s povolením k nakládání s vodami, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

16

17 Jiné porovnání nákladů, výhod a nevýhod

18 Na internetových stránkách obce bude tento týden zřízena speciální část – KANALIZACE A ČOV SAZENÁ: 1.Projekt Přehledná situace Dílčí situace 1, 2, 3, 4 2.Právní předpisy Zákon o vodách Zákon o vodovodech a kanalizacích Vzorový kanalizační řád 3.Dotazy občanů a odpovědi Včetně této prezentace 4.Aktuality Nejnovější informace o připravovaných akcích, průběhu výstavby, atd.


Stáhnout ppt "Kanalizace: V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova – v celkové výši 30.000.000,--Kč Podání žádosti bylo podmíněno tím,"

Podobné prezentace


Reklamy Google