Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domovní přípojky kanalizace 1. Projektová dokumentace a stavební povolení 2. Realizace domovní přípojky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domovní přípojky kanalizace 1. Projektová dokumentace a stavební povolení 2. Realizace domovní přípojky."— Transkript prezentace:

1 Domovní přípojky kanalizace 1. Projektová dokumentace a stavební povolení 2. Realizace domovní přípojky

2 1. Dokumentace a stavební povolení  Dokumentace byly zhotoveny firmou Šindlar na objednávku obce  Obec dále k těmto dokumentacím zabezpečila vyjádření správců sítí, informativní výpis z katastru nemovitostí, smlouvy o právu provést stavbu a žádost o vydání územního souhlasu  Žádáme o kontrolu projektové dokumentace a o součinnost při zajištění podpisů k vyřízení stavebního povolení.

3 Žádost o vydání územního souhlasu  Žádost musí podepsat všichni vlastníci nemovitosti  U těch přípojek, kde je vzdálenost od sousedního pozemku menší než 2,0 m je nutné zabezpečit na PD podpis vlastníků sousedního pozemku – je uvedeno u výkresu situace „Se stavbou souhlasím“  Tam, kde přípojka prochází po cizím pozemku, je přiložena Smlouva o právu provést stavbu, která bude podepsána všemi účastníky smlouvy.  Kdo má uvedeno zrušení septiku nebo jímky, má ve smlouvě k podpisu ještě plnou moc k zastupování. Pokud si někdo rozmyslel a chce ještě septik zrušit, plnou moc podepíše při odevzdání složky.

4 Složka zpět na úřad  Po tom co budou dokumenty ve složkách podepsány, vrátíte nám dokumentaci zpět a uhradíte správní poplatek 500,- Kč  Smlouvu o právu provést stavbu nám vrátíte pouze v jednom vyhotovení pro stavební úřad. Další výtisky slouží pro účastníky smlouvy. Pokud je smluvní stranou obec, pak se vrátí 2 vyhotovení.  Vrácení nejlépe do poloviny srpna 2014  Starosta bude žádosti o vydání územního souhlasu hromadně odvážet na stavební úřad a opět ze stavebního úřadu dovážet zpět po vyřízení.

5 2. Realizace přípojky  Realizaci přípojky bude možné zahájit až v době kdy: - bude vydán územní souhlas stavebním úřadem - bude vydán územní souhlas stavebním úřadem - bude kanalizace uvedena do předčasného provozu – to se očekává na začátku měsíce října 2014 - bude podepsána smlouva o připojení

6 Základní podmínky připojení  Napojení pouze odpadních vod – koupelny, WC, kuchyně nebo prádelny  Srážkové vody nesmí být napojeny  Nesmí být zaústěny závadné látky z chlévů a hnojišť, přepady z jímek  Obsah rušených septiků a žump nesmí být do kanalizace přečerpán – musí být likvidovány způsobilou firmou

7 Poskytnutí materiálu na přípojku  Materiál na zhotovení domovní přípojky bude poskytnut těm vlastníkům, kteří se zavážou připojit na kanalizaci do 30.6.2015  Vlastníci, kteří se připojí ještě v letošním roce, budou osvobozeni od placení stočného po celou dobu zkušebního provozu tj. do října 2015

8 Materiál na přípojku  Množství potřebného materiálu na zhotovení přípojky ke každé nemovitosti je uveden v projektové dokumentaci  Obec bezplatně poskytne potrubí, patřičná kolena a tvarovky  Revizní šachty poskytne obec pouze u dlouhých přípojek přesahujících délku 40 m  Pro ostatní zájemce může obec revizní šachty zajistit v rámci výběrového řízení na materiál.

9 Napojení přípojky a zrušení septiků  V některých dokumentacích je nesprávně zakreslen začátek domovní přípojky na vyústění ze septiku. Domovní přípojka musí být napojena na vtoku septiku a přes septik již prochází potrubí přípojky. Nebo se napojí před vtokem do septiku a septik se obejde novým potrubím.  Oznamte nám potřebu zeminy na zásyp septiku, abychom požádali dodavatele stavby o ponechání potřebného množství.

10 Kontrola přípojky před záhozem  Před napojením domovní přípojky provede pověřený pracovník obce kontrolu provedení celé přípojky – přípojka může být kontrolována i po částech  Provede se i kontrola odpojení septiku a vyloučení napojení dešťových vod  O kontrole bude sepsán protokol a bude proveden odečet hodnoty na vodoměru

11 Smlouva o odvádění odpadních vod  Před samotným zřízením přípojky je nutné podepsat na obecním úřadě smlouvu o odvádění odpadních vod  Současně s tím, majitel nemovitosti podepíše žádost o vydání materiálu a prohlášení, že nepřipojí na přípojku dešťové vody a nepřečerpá obsah septiku do nové kanalizace  Podepíše souhlas s předáváním údajů o spotřebě vody od společnosti SMVAK

12 Fakturace stočného  Předpokládá se, že bude pololetní  Mohou být hrazeny i zálohy dle dohody ve smlouvě Možné způsoby fakturace:  Výpočet dle spotřeby vody od SMVAKu  Výpočet dle vyhl.č.428/2001 Sb. podle počtu osob v nemovitosti  Kombinace předchozích způsobů

13 Stočné  Výše stočného byla stanovena výpočtem již při podání žádosti o dotaci a pro rok 2015 je stanoveno ve výši 29,54 Kč bez DPH tj. 35,74 vč. DPH  Stočné musí být každoročně navyšováno a je předpoklad, že bude ve stejné výši jako je tomu u SmVaK Ostrava

14 V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na obecním úřadě Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Domovní přípojky kanalizace 1. Projektová dokumentace a stavební povolení 2. Realizace domovní přípojky."

Podobné prezentace


Reklamy Google