Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kotlíkové dotace – výzva pro fyzické osoby Ing. Martin Plucha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kotlíkové dotace – výzva pro fyzické osoby Ing. Martin Plucha."— Transkript prezentace:

1 Kotlíkové dotace – výzva pro fyzické osoby Ing. Martin Plucha

2 Základní podmínky výzvy pro fyzické osoby Zahájení a ukončení příjmů žádostí pro fyzické osoby bude blíže specifikováno ve vyhlášené výzvě (předpoklad vyhlášení 1. výzvy na konci roku 2015 nebo na začátku roku 2016). Podpora určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za: –tepelné čerpadlo; –plynový kondenzační kotel; –kotel na pevná paliva (seznam kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů, registrace do seznamu na kotliky-registrace@sfzp.cz); –solárně termické soustavy (nelze samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění); –„mikro“ energetická opatření (nelze samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění).

3 Seznam „mikro“ energetických opatření

4 Základní podmínky výzvy pro fyzické osoby Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde –bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo –v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“), nebo –je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

5 Základní podmínky Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. Příklady výměn při více zdrojích pro vytápění: –kombinace kotle na pevná paliva a plynového kotle – kotel na pevná paliva lze vyměnit, fyzická osoba doloží čestné prohlášení, že kotel slouží jako primární zdroj pro vytápění; –plynový kotel a elektrický kotel – nelze vyměnit; –plyn/elektrika + krbová kamna s teplovodním výměníkem – nelze vyměnit; –plyn/elektrika + kamna (bez rozvodů – bez připojení na otopnou soustavu) – nelze vyměnit.

6 Základní podmínky Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí ani za kotel spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj tepla podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám.

7 Výše podpory Záleží na dvou faktorech. Jaký typ kotle bude nově instalován: –70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30%; –75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast 25%; –80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, spoluúčast 20%. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 %.

8 Seznam prioritních měst a obcí v Jihočeském kraji

9 Způsobilé náklady Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč. Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření. Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“. –Mikroenergetická opatření lze provádět i v případě, že objekt dosahuje úrovně klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, ale jsou to nezpůsobilé náklady a nelze je uhradit z dotace.

10 Způsobilé náklady Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení („mikro“ energetická opatření). Náklady na projektovou dokumentaci. Nezpůsobilým nákladem je tvorba projektové žádosti. Výměny zdrojů tepla lze uznat za způsobilé již od 15. 7. 2015 (rozhodující je datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu). „Mikro“ energetická opatření lze, po odsouhlasení energetickým specialistou, provést ve vlastní režii, způsobilé jsou pak jen doklady za nákup materiálu. Nelze si pořídit kotel a instalovat ho svépomocí (chybí záruka, zaškolení a instalace od odborné firmy).

11 Způsobilé náklady Za způsobilou se považuje jen výměna kotle, který je (byl) v provozu. Pokud je již kotel odpojen a neexistuje fotografie připojeného kotle na otopnou soustavu, bude se jednat o nezpůsobilý výdaj. Pokud v průběhu realizace fyzická osoba nepředloží potvrzení o ekologické likvidaci, také se bude jednat o nezpůsobilý výdaj. Starý kotel je třeba znehodnotit před ekologickou likvidací a toto znehodnocení následně doložit (způsob znehodnocení a doložení bude upřesněn ve výzvě).

12 Dokumenty k podání žádosti Žádost o poskytnutí dotace Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Jehož prostřednictvím musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu vč. prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

13 Dokumenty k podání žádosti Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

14 Dokumenty k podání žádosti Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. Další přílohy definované krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory – budou součástí vyhlášené výzvy.

15 Kontakty http://www.kraj-jihocesky.cz/2108/kotlikove_dotace.htm Ing. Jana Kostíková, odborný referent pro kohezní politiku, tel: 386 720 159, kostikova@kraj-jihocesky.cz Ing. Martin Plucha, odborný referent pro kohezní politiku, tel: 386 720 189, plucha@kraj-jihocesky.cz Mgr. Vanda Pánková, vedoucí oddělení evropské integrace, tel: 386 720 162, pankova@kraj-jihocesky.cz

16

17 Děkuji za pozornost Ing. Martin Plucha oddělení evropské integrace U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Tel. 386 720 189 plucha@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Kotlíkové dotace – výzva pro fyzické osoby Ing. Martin Plucha."

Podobné prezentace


Reklamy Google