Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P OHLEDY NA RODINNOU POLITIKU Z REGIONŮ Vít Skála, CESES FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P OHLEDY NA RODINNOU POLITIKU Z REGIONŮ Vít Skála, CESES FSV UK."— Transkript prezentace:

1 P OHLEDY NA RODINNOU POLITIKU Z REGIONŮ Vít Skála, CESES FSV UK

2 O BSAH Co je rodina Legislativní vymezení Institucionální, finanční, programové zajištění Cíle rodinné politiky v regionech Hlavní aktéři Aktivity MPSV Příklady dobré praxe 2

3 C O JE RODINA ? „Rodina je forma dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím, zahrnujícím přinejmenším rodiče a děti“ (Sociologický slovník 2001) Děti, jejich rodiče a prarodiče Prarodiče integrální součástí rodiny (byť bydlí samostatně) 3

4 F ORMY RODINNÉHO SOUŽITÍ Někdy se rozlišují neúplné rodiny, rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, rodiny s osobou zdravotně postiženou, „rainbow families“ a další... 4

5 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - OBCE „Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.“ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v §35, odst. 1) 5

6 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - OBCE „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v §35, odst. 2) 6

7 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - OBCE „ Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o … poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, “ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v §85, odst. c) 7

8 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - OBCE „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno … zřizovat a rušit výbory “ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. §84, odst. 2), písm. l) „Radě obce je vyhrazeno … zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce “ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. §102, odst. 2), písm. h) „Radě (zastupitelstvu) obce je vyhrazeno … zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu“ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. §102, odst. 2), písm. f) 8

9 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - KRAJE „Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.“ (Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. v §14, odst. 1) 9

10 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - KRAJE „ Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o … poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, …, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.“ (Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. v §36, odst. 1c) 10

11 L EGISLATIVNÍ VYMEZENÍ - KRAJE „ Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.“ (Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. §76, odst. 1) „ Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě.“ (Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. §80, odst. 1) 11

12 M OŽNÉ INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ RP Starosta/hejtman Rada, zastupitelstvo Odbor, oddělení rodinné politiky Výbor pro rodinu Komise pro rodinu Koordinátor rodinné politiky Vyčleněný pracovník v rámci jiných odborů (např. sociální odbor) Pracovník z jiného odboru má rodinnou politiku na starosti 12

13 M OŽNÉ FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RP Rozpočet kraje/obce, národní a evropské fondy Příspěvkové organizace obce, kraje mateřské, základní a střední školy azylové domy, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, stacionáře, domy dětí a mládeže, manželské poradny, … Podpora NNO mateřská a rodinná centra, azylové domy, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, stacionáře, kulturní a sportovní organizace, … Systém státního sociálního zabezpečení výplata některých dávek obcemi 13

14 M OŽNÉ PROGRAMOVÉ ZAŠTÍTĚNÍ RP Program rozvoje kraje Strategie rozvoje města Programové prohlášení rady kraje/města Plány rozvoje sociálních služeb Koncepce sportu a volnočasových aktivit Program Zdraví 21, Plán zdraví a kvality Koncepce rozvoje vzdělávací soustavy Integrovaný plán rozvoje města Strategie mikroregionu Strategický plán LEADER Koncepce rodinné politiky kraje/města 14

15 P RŮNIK RP DO OBLASTÍ Sociální péče Vzdělávání Bydlení Doprava Zdravotní péče Volnočasové aktivity Kultura 15

16 C ÍLE RP NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI „Vytváření příznivých podmínek pro vznik a fungování rodin prostřednictvím souhrnu provázaných opatření, spočívajících nejen ve finanční podpoře rodin, ale zejména v podpoře služeb pro rodinu, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit, dostupného bydlení, dále přizpůsobováním a budováním infrastruktury“ (Metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 2008: 11) 16

17 C ÍLE RP NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vytvořit prorodinné prostředí, aby se „zdravým“ rodinám v obcích dobře žilo a zároveň směřovat intervence na rodiny v obtížné situaci, aby se tyto mohly zařadit mezi rodiny „zdravé“. Využívat principu subsidiarity realizovat opatření na takové úrovni, kde budou dostatečně hospodárná a účinná - efektivní (kde je znalost situace a dostupnost potřebných zdrojů) Respektovat/zohledňovat regionální (lokální) specifičnost/různorodost 17

18 J AK SE UPLATŇUJE RP V REGIONECH ? Výhradně jako průřezové téma řešena v rámci jiných politik Široké vymezení Snaha zasáhnout všechny, z důvodu nedostatku zdrojů zpravidla upřednostňování rodin v obtížné sociální situaci Pozitivní vymezení Samostatná politika s cílem vybudovat místo příjemné pro život rodin Doprovázeno institucionálním i strategickým zabezpečením Negace rodinné politiky 18

19 H LAVNÍ AKTÉŘI RP V REGIONECH MPSV odborný garant, koordinace pravomoci v přenesené působnosti konzultace v samostatné působnosti Kraje, obce autorita, kompetence, zdroje x vliv politiků Mateřská centra, rodinná centra Přichází s nápady, znalost cílových skupin Další NNO Dobrovolnická práce, entusiasmus Zaměstnavatelé Rodiny 19

20 A KTIVITY MPSV Soutěž „Obec přátelská rodině“ http://www.obecpratelskarodine.cz Národní zpráva o rodině (2004) Koncepce rodinné politiky (2005) Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009 (2006) Rodinná politika na úrovni krajů a obcí (2008) Financování různých výzkumných projektů Např. Rodinná politika na regionální a lokální úrovni 20

21 VÝZKUMNÝ PROJEKT - RODINNÁ POLITIKA NA REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ ÚROVNI Období realizace: červenec 2010 – únor 2011 Charakteristika: kvalitativní studie Rozsah: Kraje Ústecký, Vysočina, Jihomoravský + Praha 26 polostrukturovaných rozhovorů (vždy kraj, krajské město, ORP, malá obec, NNO v regionu) 2 Focus Groups (cílové skupiny, aktéři) Popis 24 různých zahraničních zkušeností Výsledky: po schválení MPSV budou zveřejněny Analýza situace v regionech Návrhy desítek konkrétních opatření pro zlepšení situace Realizátor: CESES FSV UK 21

22 P ŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Rodinné pasy, Senior pasy Zajištění volnočasových aktivit pro děti v období prázdnin, svátků Bezbariérové úřady/města Family pointy Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory (sociální bydlení) Optimalizace spojů hromadné dopravy Nízkopodlažní dopravní prostředky Dotovaná veřejná doprava pro osoby s kočárkem a dítětem a další 22

23 D ĚKUJI ZA POZORNOST ! 23


Stáhnout ppt "P OHLEDY NA RODINNOU POLITIKU Z REGIONŮ Vít Skála, CESES FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google