Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Jihočeský kraj – Krajský úřad 14. 1.2014 Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Jihočeský kraj – Krajský úřad 14. 1.2014 Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Jihočeský kraj – Krajský úřad Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 OP EÚS Rakousko – Česká republika OP Cíl Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

3 OP Rakousko – ČROP ČR – Bavorsko

4 Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory OP 1 – Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP 4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Oblasti podpory OP 1 – Doprava a regionální dostupnost OP 2 – Životní prostředí a prevence rizik OP 3 – Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Prioritní osa 3 - Technická pomoc

5 Prioritní osa 1 – Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Prioritní osa 2 – Rozvoj území a životního prostředí Oblasti podpory Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru Cestovní ruch, volný čas a rekreace Profesní vzdělávání a trh práce Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami Sítě (Dispoziční fond) Technická pomoc Oblasti podpory Životní prostředí a ochrana přírody Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru Doprava Komunikační a informační systémy (ICT)

6 Obec, kraj, svazek obcí Organizační složka kraje, obce, města, státu Příspěvkové organizace Hospodářské komory Veřejná výzkumná instituce O.p.s., občanské sdružení Registrované církve Nadace Státní podnik Školská právnická osoba Veřejná a státní VŠ Soukromá VŠ Zájmová sdružení právnických osob S.r.o. či a.s. s veřejnými prostředky Česká televize, Český rozhlas Správa železniční dopravní cesty

7 OP Rakousko - ČR Pokyny pro české žadatele Minimálně 2 partneři (1 z ČR, 1 z Rakouska) Počet partnerů není omezen Maximální výše rozpočtu: není stanovena Výše podpory z ERDF musí přesáhnout € OP ČR - Bavorsko Příručka pro české žadatele Maximálně 2 partneři, kteří se na projektu finančně podílí (1 z ČR, 1 z Bavorska) Maximální výše rozpočtu: není stanovena Celkové náklady projektu musí být vyšší než €

8 Nutný přeshraniční dopad projektu! Nutný dopad v programovém území Princip vedoucího partnera – podává žádost za všechny partnery a obdrží dotaci z ERDF Dvojjazyčná žádost Rozpočet v EUR, vyplácení finančních prostředků také v EUR (kurz Kč/EUR si stanoví žadatel sám) Doba realizace projektů – OP AT-CZ: max. do , OP CZ-BY: max. do Udržitelnost projektu – 5 let po skončení realizace

9 Projekt musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií

10 max. 85 % z ERDF 10 % podíl partnera 5 % ze státního rozpočtu u příjemců s veřejnými prostředky, (přímo v projektové žádosti - není speciální žádost) proplácení na základě žádosti o platbu spolu s prostředky ERDF organizační složky státu – není nárok na dotace ze SR od MMR proplácení dotace z ERDF a státního rozpočtu zpětně

11 Výdaje na přípravu projektu – max. 5 % způsobilých výdajů projektu daného partnera (výdaje vzniklé od ) Výdaje na realizaci projektu – způsobilé od kladného ukončení kontroly přijatelnosti (přibližně 2 týdny od podání projektu)

12 OP ČR - Rakousko Pro českou stranu: 69,12 mil. € Zbývá pro českou stranu : PO 1: cca 600 tis. EUR PO 2: vyčerpána (eventuelní možnost úspor) OP ČR - Bavorsko Pro českou stranu: 55,04 mil. € Zbývá pro českou stranu: PO 1: cca 700 tis. EUR PO 2: cca 1,2 mil. EUR

13 OP Rakousko - ČR Projekty podané do budou projednávány na nejbližším MV ( ) OP ČR - Bavorsko Projekty podané do budou projednávány na nejbližším MV ( )

14 Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument) najdete na: OP ČR – Rakousko: Stránky programu: Stránky Jihočeského kraje: jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1 321&par[lang]=CS Portál Strukturální fondy: fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy /Evropska-uzemni- spoluprace/OP-Rakousko-CR OP ČR – Bavorsko: Stránky Jihočeského kraje: jihocesky.cz/index.php?par%5bid_ v%5d=1322&par%5blang%5d=CS Portál Strukturální fondy: fondy.cz/cs/Microsites/CR- Bavorsko/Dokumenty

15 Příjem žádostí: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor evropských záležitostí Oddělení evropské integrace Kontaktní osoby: Mgr. Vanda Pánková Mgr. Radka Urbanová

16 FMP Administrován euroregionem Silva Nortica (www.silvanortica.com), Jindřichův Hradec Velikost projektu : € příspěvku z ERDF (85 %), celkově € Dispoziční fond Administrován RRA Šumava o.p.s. (www.rras.cz), Stachy Velikost projektu: – € příspěvku z ERDF (85 %), celkově max € 15 % výdajů projektu hradí žadatel (není příspěvek ze SR) Princip vedoucího partnera není uplatněn Doba trvání projektu max. do: – Dispoziční fond (ČR-Bavorsko) – Fond malých projektů (ČR-Rakousko)

17 Neinvestiční projekty typu people – to people Kulturní výměny Spolupráce institucí Propagace přeshraniční spolupráce Vzdělávání Cestovní ruch Malé infrastrukturní projekty Značení turistických stezek Informační značení Projekty v oblasti ŽP Rekonstrukce drobných památek

18 FMP Příjem žádostí pro projednání na nejbližším RMV – do 14:00 Nejbližší RMV pro projekty s partnerem z Horního Rakouska – Nejbližší RMV pro projekty s partnerem z Dolního Rakouska – Dispoziční fond Příjem žádostí pro projednání na nejbližším RMV – do 14:00 Nejbližší zasedání řídícího výboru –

19 Evropská územní spolupráce

20 Legislativní rámec Obsahuje následující návrhy nařízení: − obecné nařízení − nařízení pro jednotlivé fondy ERDF, ESF a Fond soudržnosti − nařízení k evropské územní spolupráci (EÚS) − novela nařízení k ESÚS Finální návrhy k dispozici od

21 Základní podmínky nadále platný princip vedoucího partnera míra kofinancování z ERDF 85 % mírné snížení prostředků oproti období celková alokace česko-rakouského programu cca 97 mil. EUR  ČR: cca 60 mil. EUR  Rakousko: cca 37 mil. EUR celková alokace česko-bavorského programu cca 103 mil. EUR  ČR: cca 49 mil. EUR  Rakousko: cca 54 mil. EUR zvýšeny nároky na spolupráci – nově nutné splnit 3 kritéria spolupráce ze 4 (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál)

22 Tematické zaměření nebude možná podpora tak široké škály aktivit důvody:  snaha o vazbu politiky soudržnosti na strategii EU 2020  snaha dosáhnout efektivnějších výstupů veškerá podpora musí směřovat k naplnění definovaných tematických cílů (viz čl. 9 návrhu obecného nařízení) pro EÚS možnost zvolit 5 tematických cílů příprava programu – bilaterální programovací skupina Předkládání prvních projektů – konec roku 2014/začátek roku 2015

23 Tematické cíle dle čl. 9 obecného nařízení 1.posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 3.podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 4.investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 5.posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

24 Tematický cíl 1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priority posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a rozvoje propojení a synergií mezi podnikateli, výzkumnými centry a vysokými školami a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití Zvažována možnost zapojení podnikatelů

25 Tematický cíl 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů Investiční priority ochrana, propagace a rozvoj kulturního a přírodního dědictví ochrana a rekultivace biologické rozmanitosti, ochrana a sanace půdy včetně sítě NATURA 2000 podpora inovačních technologií ke zlepšení ochrany životního prostředí a efektivity zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, ochraně půdy nebo snížení znečištění vzduchu

26 Tematický cíl 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách Realizace omezeného počtu „vlajkových“ projektů

27 Tematický cíl 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita pro EÚS vypracování a naplňování společných programů vzdělávání a odborné přípravy

28 Tematický cíl 11 Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy Investiční priorita pro EÚS podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (předpoklad zahrnutí Fondu malých projektů/Dispozičního fondu)

29 Územní vymezení − způsobilé regiony úrovně NUTS 3 podél hranice − důraz na zajištění kontinuity se stávajícím územním vymezením programů

30 Implementační struktura – řídící a auditní orgán – technický sekretariát (posílení kompetencí) – monitorovací výbor – národní kontroloři – regionální subjekty (kraje, spolkové země)

31 Děkuji za pozornost! Mgr. Vanda Pánková Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor evropských záležitostí Tel:


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Jihočeský kraj – Krajský úřad 14. 1.2014 Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google