Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013."— Transkript prezentace:

1 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

2 Územní vymezení programu ČR: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina Rakousko: Horní Rakousko (část), Dolní Rakousko (část), Vídeň

3 Obecné informace Nutný přeshraniční dopad projektu Nutný dopad v programovém území Minimálně 2 partneři (1 z ČR, 1 z Rakouska) Počet partnerů není omezen Princip vedoucího partnera – podává žádost za všechny partnery a obdrží dotaci z ERDF Dvojjazyčná žádost Rozpočet v EUR, vyplácení finančních prostředků také v EUR

4 Obecné informace Maximální výše projektu: není stanovena Minimální výše projektu: podpora z ERDF musí být vyšší než 20 000 € Výdaje na přípravu projektu – max. 5 % způsobilých výdajů projektu (výdaje vzniklé od 1.1.2007) Výdaje pro realizaci projektu – způsobilé od data registrace projektu Společným technickým sekretariátem Délka projektu – max. 3 roky Udržitelnost projektu – 5 let po skončení realizace

5 Obecné informace - financování max. 85 % z ERDF 10 % žadatel 5 % ze státního rozpočtu u příjemců s veřejnými prostředky, proplácení dotace z ERDF a státního rozpočtu zpětně

6 Obecné informace - hodnocení 4 kritéria pro hodnocení projektů Společná příprava Společná realizace Společné financování Společný personál Projekt musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií

7 Obecné informace – implementační struktura Řídící orgán – země Dolní Rakousko Národní orgán – MMR ČR Společný technický sekretariát Regionální subjekty – kraje, země Centrum pro regionální rozvoj – kontrola Monitorovací výbor

8 Prioritní osy a oblasti podpory Žádosti jsou přijímány v rámci následujících prioritních os a oblastí podpory: Prioritní osa 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how OP1: Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP2: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP4: Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj: OP5: Doprava a regionální dostupnost OP6: Životní prostředí a prevence rizik OP7: Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Prioritní osa 3: Technická pomoc

9 Alokace programu Celková alokace programu 107 mil. EUR  ČR: 69 mil. EUR  Rakousko: 38 mil. EUR Program téměř vyčerpán Od začátku programu bylo schváleno 203 projektů, z toho 107 mělo partnery z Jihočeského kraje, kteří tak získali podporu z ERDF ve výši 27,7 mil. EUR.

10 Přijímání žádostí Předkládání žádostí:PRŮBĚŽNĚ (nejsou vyhlašovány výzvy) Příjem žádostí: Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení evropské integrace U Zimního stadionu 1952/2 370 08 České Budějovice Společný technický sekretariát v Brně

11 Informace o OP Rakousko – ČR 2007-2013 Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument) najdete na: www.at-cz.eu www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni- spoluprace/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re www.kraj-jihocesky.cz/Granty, Fondy EU/Fondy a programy EU 2007- 2013/Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

12 Fond malých projektů Administrován euroregionem Silva Nortica (www.silvanortica.com) Velikost projektu – 2.000 EUR - 20.000 EUR příspěvku z ERDF (85 %), celkové způsobilé výdaje 2.353 EUR - 40.000 EUR 15 % výdajů projektu hradí žadatel (není příspěvek ze SR) Princip vedoucího partnera není uplatněn Doba trvání projektu max. 18 měsíců Dosud v Jihočeském kraji schváleno 390 projektů s podporou 2,25 mil. EUR

13 Podporované typy projektů FMP Neinvestiční projekty typu people – to people Kulturní výměny Spolupráce institucí Propagace přeshraniční spolupráce Vzdělávání Cestovní ruch Malé infrastrukturní projekty Značení turistických stezek Informační značení Projekty v oblasti ŽP Rekonstrukce drobných památek

14 Příklady podpořených projektů

15 „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých“ (2009-2012) a „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ (2012-2014) odstraňování jazykové bariéry výukou češtiny (v Rakousku) a němčiny (v Čechách) v příhraničních oblastech již od předškolního věku realizace společného vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorů a studentů pedagogických škol se zaměřením na výuku cizího jazyka vznik metodických materiálů a pracovních listů celkové způsobilé výdaje obou projektů činily 3,22 mil. EUR, z toho dotace z ERDF 2,45 mil. EUR

16 Via Verde (2012-2013) vybudování a rozšíření cykloturistické stezky Via Verde v česko- rakouském pohraničí (úsek Veveří-Šejby/Harbach), která propojuje turistické cíle na obou stranách hranice vybudování nových zastavení (kamenný stůl u kostela Dobrá Voda a pamětní zvon zaniklých obcí pod Kraví horou, vyhlídka na vrcholu Mandelstein) celkové způsobilé výdaje projektu činily 1,36 mil. EUR, z toho dotace z ERDF 1,35 mil. EUR

17 Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013 uspořádání první přeshraniční zemské výstavy v jižních Čechách ve spolupráci s Horním Rakouskem (výstavní místa Český Krumlov, Vyšší Brod, Freistadt, Bad Leonfelden) zpracování koncepce výstavy a přípravná infrastruktura pro realizaci výstavy v českokrumlovském muzeu a ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře, na rakouské straně část nákladů hrazena ze zdrojů země Horní Rakousko celkové způsobilé výdaje obou projektů činily 2,05 mil. EUR, z toho dotace z ERDF 1,5 mil. EUR

18 Porta Culturae (2008-2011) a Kulturní most (2011-2014) vytvoření společné platformy pro rozvoj spolupráce v oblasti kultury s vazbou na cestovní ruch vč. dvojjazyčného informačního portálu o nabídce kulturních aktivit databáze s kulturními subjekty, kontakty a aktivitami v Jčk propojená na dolnorakouskou síť uspořádání pilotních přeshraničních kulturních akcí celkové způsobilé výdaje obou projektů činily 2,2 mil. EUR, z toho dotace z ERDF 1,86 mil. EUR

19 Budoucí období 2014 - 2020

20 Základní podmínky nadále platný princip vedoucího partnera míra kofinancování z ERDF 85 % celková alokace programu cca 97 mil. EUR (tzn. mírné snížení oproti období 2007-2013)  ČR: cca 60 mil. EUR  Rakousko: cca 37 mil. EUR zvýšeny nároky na spolupráci – nově nutné splnit 3 kritéria spolupráce ze 4 (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál)

21 Tematické zaměření nebude možná podpora tak široké škály aktivit důvody:  snaha o vazbu politiky soudržnosti na strategii EU 2020  snaha dosáhnout efektivnějších výstupů veškerá podpora musí směřovat k naplnění definovaných tematických cílů (viz čl. 9 návrhu obecného nařízení) pro EÚS možnost zvolit 5 tematických cílů příprava programu 2014-2020 – bilaterální programovací skupina

22 Tematické cíle dle čl. 9 obecného nařízení 1.posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2.zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií; 3.zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků; 4.podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5.podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 6.ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7.podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8.podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; 9.podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; 10.investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 11.posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

23 Děkuji za pozornost! Ing. Jan Návara Jihočeský kraj – Krajský úřad Odbor evropských záležitostí tel.: +420 386 720 385 e-mail: navara@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google