Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NPŽP Národní program Životní prostředí Mgr. Leo Steiner Ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NPŽP Národní program Životní prostředí Mgr. Leo Steiner Ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů."— Transkript prezentace:

1 NPŽP Národní program Životní prostředí Mgr. Leo Steiner Ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů

2 Program semináře 1.Zahájení 2.Stručné představení SFŽP 3.Dotační programy SFŽP 4.Představení NPŽP 5.Aktuální a připravované výzvy NPŽP 6.Nejčastější chyby a opatření k jejich nápravě 7.Diskuze 8.Závěr 2

3 Státní fond životního prostředí ČR(SFŽP)  Státní Fond byl zřízen 4. 10. 1991 zákonem o Státním fondu životního prostředí ČR.  Správcem SFŽP je ministerstvo životního prostředí.  SFŽP je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: −závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, −závazků vyplývajících ze členství v EU a −státní politiky životního prostředí.  Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 3

4 Dotační programy SFŽP  Mezi stěžejní dotační programy SFŽP v současnosti patří: −Nová zelená úsporám (Rodinné a bytové domy) a Zelená úsporám (Budovy veřejného sektoru), −Operační program životní prostředí 2014 – 2020, −Národní program ŽP (NPŽP). 4

5 5 NPŽP – Obecný cíl  Obecným cílem NPŽP je dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí v České republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.  NPŽP nahradilo původní národní programy SFŽP ČR, které byly vyhlašovány prostřednictvím Příloh Směrnice č. 6/2010.

6 NPŽP – Specifický cíl  Specifickým cílem NPŽP je podpora projektů a aktivit ve prospěch životního prostředí realizovaných v České republice, které jsou navrženy jako komplementární vzhledem k jiným dotačním titulům, a to především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí České republiky. 6

7 NPŽP z pohledu závazných dokumentů  Obecné dokumenty −Národní program Životní prostředí −Směrnice č. 4/2015 −Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek  Specifické dokumenty −Jednotlivé Výzvy a jejich přílohy (např. Výzva č.1/2015 apod.) 7

8 Aktuální výzvy NPŽP  č. 7/2015 „Půjčky Voda“ −Příjem žádostí do 31.12.2016  č. 8/2015 „Půjčky Veřejné budovy“ −Příjem žádosti do 31. 12. 2016  č. 9/2015 „Vytvoření sběrných míst pro komodity z autovraků“ −Příjem žádostí do 31. 3. 2016  č. 10/2015 „Preventivní opatření proti povodním a suchu“ −Příjem žádostí do 29. 4. 2016  č. 11/2015 „MA21 a Pakt starostů“ −Příjem žádostí do 8. 2. 2016  č. 1/2016 „Emise ze stacionárních zdrojů“ −Příjem projektových námětů do 29. 4. 2016  č. 2/2016 „Zavádění nízkoemisních zón v obcích - studie“ −Příjem žádostí do 30.11.2016  č. 3/2016 „Chytré obce – hospodaření s vodou v obcích“ −Příjem projektových námětů do 30. 6. 2016  č. 4/2016 „Výkup pozemků ležících v chráněných územích“ −Příjem žádostí do 31. 3. 2016. 8

9 Aktuální výzvy NPŽP – Výzva č. 7/2015 „Půjčky voda“  Cíl Výzvy Cílem Výzvy je posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 2014-2012, prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.  Oprávnění příjemci −Obce a města, −Dobrovolné svazky obcí, −Městské části hl. města Prahy, −Příspěvkové organizace, −Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty.  Forma podpory Půjčka 9

10 Aktuální výzvy NPŽP - Výzva č. 8/2015 „Půjčky Veřejné budovy“  Cíl Výzvy Cílem Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 2014- 2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.  Oprávnění příjemci −Kraje, obce a města vč. Městských částí hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, −Státní organizace, −Veřejné výzkumné instituce, −Příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky −Vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, −Nestátní neziskové organizace, −Církve a náboženské společnosti a jejich svazky.  Forma podpory Půjčka 10

11 Aktuální výzvy NPŽP - Výzva č. 9/2015 „Vytvoření sběrných míst pro komodity z autovraků“  Cíl Výzvy Cílem je vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při pracování autovraků, a tím předcházet vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.  Oprávnění příjemci −Podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s odpady a −Spolky sdružující zpracovatele autovraků.  Forma a výše podpory Dotace až do 80 %, resp. 5 mil. Kč, z celkových způsobilých výdajů 11

12 Aktuální výzvy NPŽP – Výzva č. 10/2015 „Preventivní opatření proti povodním a suchu“  Cíl výzvy Cílem je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody.  Oprávnění příjemci −Fyzické osoby nepodnikající  Forma a výše podpory Dotace až do 85 %*, resp. 6 mil. Kč, z celkových způsobilých výdajů * Procento se liší dle charakteru realizovaných opatření. 12

13 Aktuální výzvy NPŽP – Výzva č. 1/2016 „Emise ze stacionárních zdrojů“  Cíl Výzvy Cílem je snižování emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva prachem.  Oprávnění příjemci −Obchodní společnosti, družstva, nestátní neziskové organizace, −Fyzické osoby podnikající, −Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje, −Státní podniky a veřejné výzkumné instituce.  Forma a výše podpory Dotace až do 60 %, resp. 10 mil. Kč, z celkových způsobilých výdajů. 13

14 Aktuální výzvy NPŽP – Výzva č. 2/2016 „Zavádění nízkoemisních zón v obcích - studie“  Cíl Výzvy Cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života v obcích, podpora jejich udržitelného rozvoje, a to snížením negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí.  Oprávnění příjemci −Obce a města, která splňují podmínky pro zavedení NEZ na svém území.  Forma a výše podpory Dotace až do 80 %, resp. 1 mil. Kč, z celkových způsobilých výdajů. 14

15 Aktuální výzvy NPŽP – Výzva č. 3/2016 „Chytré obce – hospodaření s vodou v obcích“  Cíl Výzvy Cílem je zvýšení udržitelnosti a efektivity hospodaření s vodou a kaly v malých obcích do 500 obyvatel.  Oprávnění příjemci −Obce do 500 obyvatel (včetně) a −Obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované do části obce do 500 obyvatel (včetně).  Forma a výše podpory Dotace až do 80 %, resp. 5 mil. Kč, z celkových způsobilých výdajů. 15

16 Připravované výzvy  Likvidace nepotřebných vrtů,  Geologické průzkumy pitné vody pro obce,  Ochrana ozonové vrstvy,  Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží,  Podpora systému pro nakládání s autovraky,  Podpora denních, pobytových výukových programů a školení pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ,  Environmentální vzdělání a výchova,  Finanční podpora nákupu vozidel na alternativní pohon,  Zeleň do měst. 16

17 Nejčastější chyby a opatření k jejich nápravě Žádost  Žádost není podepsána statutárním zástupcem, případně zplnomocněncem, ale jinou osobou,  nedodržení řádného způsobu podání žádosti,  nedodržení termínu dodání žádosti (rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum odeslání),  elektronická verze žádosti na CD není doložena v požadovaných formátech. 17

18 Nejčastější chyby a opatření k jejich nápravě Přílohy k žádosti  Nedoložení všech příloh k žádosti,  dokumenty nejsou podepsány jejich zpracovateli, případně žadatelem (rozpočty),  nesoulad předložených rozpočtů a údajů ve formuláři žádosti, případně s projektovým námětem,  nedoložení územního rozhodnutí s nabytím PM, popřípadě jiných rozhodnutí s nabytím PM tam, kde je relevantní. 18

19 Nejčastější chyby a opatření k jejich nápravě Ostatní  Nesprávné nastavení harmonogramu projektu, především s ohledem na VŘ,  správné zařazení do investic, resp. neinvestic,  nedostatečně definované výdaje a jejich provázání s konkrétními aktivitami,  nerespektování pokynů SFŽP pro zadávání veřejných zakázek,  opomíjení úpravy veřejné podpory,  nedoložení faktur a ostatních účetních dokladů v řádné podobě. 19

20 Důležité odkazy a kontakty  Odkaz na webové stránky SFŽP −www.sfzp.czwww.sfzp.cz  Texty Výzev a dalších dokumentů NPŽP −www.sfzp.cz/sekce/802/dokumenty-ke-stazeniwww.sfzp.cz/sekce/802/dokumenty-ke-stazeni  Obecné dotazy −Call centrum: 800 260 500; dotazy@sfzp.czdotazy@sfzp.cz  Dotazy na jednotlivé Výzvy −V každé Výzvě jsou uvedeny kontaktní osoby, na které je možno se obrátit. 20

21 Diskuze Prostor pro vaše dotazy. 21

22 22 NPŽP  Děkuji za pozornost Mgr. Leo Steiner Ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 300 jmeno.prijmeni@sfzp.cz www.sfzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "NPŽP Národní program Životní prostředí Mgr. Leo Steiner Ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google