Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní firma podnikatele – právní ochrana - přehled úpravy (od r. 1992: obchodní zákoník § 8 – 12 + § 44 a násl.) - současná právní úprava – občanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní firma podnikatele – právní ochrana - přehled úpravy (od r. 1992: obchodní zákoník § 8 – 12 + § 44 a násl.) - současná právní úprava – občanský."— Transkript prezentace:

1 Obchodní firma podnikatele – právní ochrana - přehled úpravy (od r. 1992: obchodní zákoník § 8 – 12 + § 44 a násl.) - současná právní úprava – občanský zákoník § 423 a násl. - občanský zákoník § 2976 a násl. (nekalá soutěž) - další předpisy (o. s. ř., trestní zákoník aj.) 2. 11. 2015

2 1) Období 1992 – 2000: OBCHODNÍ JMÉNO (jméno) obchodní zákoník (§ 8 až § 12) …. absol. ochrana: § 12 obchodní zákoník (§ 44 a násl.)…. relat. ochrana: § 53 - 55 2) Období 2001 – 2013: OBCHODNÍ FIRMA (firma) obchodní zákoník + harmoniz. novela (z.č. 370/2000 Sb.) (§ 8 až § 12; § 44 a násl.) …. absol. ochrana: § 12; relat. ochrana: § 53 – 55 občanský zákoník (úprava jména fyz. osob a názvuprávn. osob) …. absol. ochrana: § 11 – 16 a § 19b obč. zák. …. relat. ochrana: § 53 – 55 obch. zák. 3) Období 2014 – dosud: OBCHODNÍ FIRMA (firma) občanský zákoník (§ 423 až § 428) …. absol. ochrana: § 423/2 * § 2988 - 2989 občanský zákoník (§ 2976 až § 2989) …. relat. ochrana: § 2988 – 2989 zákon o obchodních korporacích (§ 96, § 118/2, § 132/2, § 243/2, § 552/3, § 728, § 759) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Stručný přehled právní úpravy jmen podnikatelů od r. 1992 1

3 Podnikatelé s obchodním jménem: - Judikatura z let 1992 až 2000 (i déle) dle obch. zák. (§ 8 – 12; nekalá soutěž) Pramen: Macek Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2000, 481 s. Podnikatelé s obchodní firmou: - Judikatura z let 2001 až 2012 (i déle) dle obch. zák. (§ 8 – 12; nekalá soutěž) Pramen: Macek Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2000, 481 s. Macek Jiří. Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). II. díl. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2011, 594 s. Podnikatelé bez obchodní firmy: Judikatura z let 2001 až 2012 (i déle)... dle obč. zák. (ochrana jména, názvu) … dle obch. zák. (nekalá soutěž) Pramen: Macek Jiří. viz výše (k nekalé soutěži) a další publikace, ASPI aj. Přehled judikatury k obch. zák. 2

4 Podnikatelé s obchodní firmou: Podnikatelé bez obchodní firmy: Pramen: Systém ASPI – judikatura prvorepubliková i současná www.nsoud.cz http://pravo4u.cz/judikatura/vrchni-soud-v-praze/ http://pravo4u.cz/judikatura/vrchni-soud-v-olomouci/ http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Macek Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2000, 481 s. Macek Jiří. Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). II. díl. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2011, 594 s. Přehled (nové) judikatury k obč. zák. 3

5 § 424 OZ Obch. firma nesmí být zaměnitelná s jinou obch. firmou ani nesmí působit klamavě. § 3042 OZ Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti (= do 31.12.2015). Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. 4

6 § 423 odst. 2 OZ Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží. - - - § 2988 OZ Osoba, jejíž právo bylo (neoprávněným) užíváním obchodní firmy ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli (neoprávněnému uživateli) požadovat, aby se zdržel protiprávního jednání nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Ochrana obchodní firmy I /absolutní ochrana/ 5

7 § 423 odst. 2 + § 2988 OZ Před (neoprávněným) užíváním firmy jinou osobou se dotčená osoba může domáhat u soudu, aby rušitel zdržel se protiprávního jednání odstranil vzniklý protiprávný stav vydal bezdůvodné obohacení poskytl mu přiměřené zadostiučinění nahradil mu vzniklou škodu ---------------- § 74 až 77a o. s. ř. Předběžná opatření § 155 odst. 4 o. s. ř. Dotčená osoba může navrhnout soudu, aby jí bylo přiznáno právo uveřejnit rozsudek 6

8 Předběžná opatření - § 74 o. s. ř.: (1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. (2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. (3) Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li zákon jinak. § 76 o. s. ř.: (1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. (2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. (3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu. Uveřejnění rozsudku - § 155 odst. 4 o. s. ř. : (4) Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může soud účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka; podle okolností případu soud stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění. 7

9 *** „Není v souladu s charakterem předběžného opatření a jeho podmínkami uložení povinnosti zdržet se (byť jen dočasně) užívání v obchodním rejstříku zapsaného obchodního jména.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 234/93/ *** „Proti obchodní společnosti, jež užívá v obchodním rejstříku později zapsané obchodní jméno zaměnitelné s obchodním jménem žalobce (§ 10 odst. 1 obch.zák.), lze dosáhnout odstranění závadného stavu návrhem na uložení povinnosti, aby změnila obchodní jméno v základních dokumentech o založení společnosti a v návaznosti na tuto změnu požádala rejstříkový soud o zápistakové změny. Nárok na zdržení se užívání je na místě tam, kde obchodní jméno oprávněného je používáno jinou osobou zcela či zčásti neoprávněně (např. je zvoleno k označení provozovny podnikatele), a tato osoba užívané obchodní jméno nemá v této podobě v obchodním rejstříku zapsáno.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 808/93/ Soudní rozhodnutí ve věcech obchodní firmy 8

10 *** „Předpokladem pro uložení povinnosti zdržet se určitého jednání je – krom prokázání závadnosti tohoto jednání - i zjištění soudu, že je uložení takové povinnosti do budoucna nezbytné, tedy že takové závadné jednání trvá nebo hrozí. Pokud od závadného jednání žalovaný sám dobrovolně upustil, takové jeho jednání k datu podání žaloby prokázáno již není a je zřejmé ze zjištění soudu o dalším chování žalovaného, že se k němu nehodlá ani vrátit, pak obvykle schází procesní předpoklady k vyhovění zdržovacímu nároku žalobce. Stav, kdy právo není prušováno žalovaným pro povinnost, uloženou mu vydaným předběžným opatřením soudu, však závěr o pominutí nebezpečí porušování práv vylučuje. /VS sp. zn. 3 Cmo 120/2008/ 9

11 *** „Právo na ochranu znění obchodní firmy spolu s právem na ochranu názvu právnické osoby podle § 19b obč. zák. nelze považovat za právo majetkové, jež podléhá promlčení, a závěr soudu prvního stupně, že nárok na uložení povinnosti odstranit závadný stav, vzniklý neoprávněným užíváním obchodní firmy a nekalosoutěžním jednáním, je nárokem, jenž se během času promlčí, je závěr nesprávný. Rozhodné zde je, zda tento závadný stav v okamžiku rozhodování trvá a je třeba jej způsobem požadovaným žalobcem odstranit či nikoli.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 346/2009/ *** „Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy může být pouze náhrada škody, eventuálně vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby (např. z důvodů obtížného prokazování výše škody) si cestou požadavku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 684/95/ 10

12 K § 74 o. s. ř. *** „Podmínkou pro nařízení předběžného opatření i ve věcech ochrany obchodního jména je nezbytnost navržené úpravy poměrů účastníků.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 207/98/ K § 155 odst. 4 o. s. ř. *** „Publikace rozhodnutí může ve svých důsledcích být sankcí, reparací, určitou satisfakcí i mít význam výchovný a preventivní. Při rozhodování, zda bude právu na zveřejnění rozsudku vyhověno, je třeba zvažovat každý z těchto atributů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, aby zákonný smysl tohoto institutu byl naplněn.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 85/2001/ 11

13 1) „Pokud je osvědčeno, že žalovaný běžně užívá nikoli své plné obchodní jméno, ale jeho zkratku, jež je však totožná s obchodním jménem žalobce, pak při posuzování podmínek pro vydání předběžného opatření, pokud jím má být uložena povinnost zdržet se tohoto užívání, je možno dovodit, že je zde dána značná pravděpodobnost odůvodněnosti tvrzení žalobce, že jednání žalovaného narušuje jeho výlučná práva k obchodnímu jménu.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 426/95/ 2) „Zkratka obchodního jména (složená např. z počátečních písmen slov, jež tvoří kmen obchodního jména) není chráněna podle § 12 obch. zák.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 87/92/ 3) „Je nerozhodné, že rejstříkový soud povolil žalovanému zápis jeho obchodního jména, jehož zaměnitelnost s již dříve zapsaným obchodním jménem žalobce byla nyní v řízení zjištěna. Rozhodnutím o zápisu totiž nebylo rozhodnuto tak, že zapisované jméno je nezaměnitelné s již dříve zapsanými obchodními jmény.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 238/96/ 4) „Soutěžitel, jenž použil jako dodatek pro své obchodní jméno kmen obchodního jména druhého soutěžitele, vyvolal tak možnost, že oba účastníci řízení budou zaměňováni či bude vzbuzován dojem o existenci určitého propojení účastníků, ač tady takové propojení není a naopak jde o vztah konkurence.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 254/97/ 5) „V případě, kdy dva podnikatelé užívají shodné či zaměnitelné obchodní jméno, právo na jeho ochranu má ten, v jehož prospěch svědčí časová priorita. Je přitom nerozhodné, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 233/92/ 12 Další soudní rozhodnutí ve věcech obchodní firmy

14 6) „Zaměnitelnost obchodních jmen soud posuzuje především z pohledu průměrného zákazníka účastníků.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 371/95/ 7) „Nelze přisvědčit námitkám dovolatelů (žalovaných) o nezaměnitelnosti stávajících obchodních jmen žalobce a obou žalovaných. Slovní spojení „ss “ je dominantním prvkem obchodních jmen.“ /NS ČR sp. zn. 1 Odon 108/97/ 8) „Za zaměnitelné je třeba pokládat obchodní jméno tehdy, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné – dominantní části s obchodním jménem jiného podnikatele. Je totiž v přirozenosti zákazníků, že jim utkví v paměti povětšinou právě taková dominantní část obchodního jména.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 52/98/ 9) „Návrh žalobce (petit) zúžený pouze na slovo či slovní kmen, opakující se v obchodních jménech účastníků (xxxx) je příliš obecný a neurčitý a poskytuje příliš široké meze uvážení, jaké znění obchodního jména je ještě zaměnitelné a jaké již nikoliv.“ /NS ČR sp. zn. 1 Odon 5/97/ 10) „Z hlediska posouzení splnění požadavku nezaměnitelnosti znění dvou obchodních firem není až tak rozhodné, zda výrazy, jež tvoří kmen obchodní firmy, jsou povahy fantazijní, či jde o slova obecně užívaná.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 55/2010/ 13


Stáhnout ppt "Obchodní firma podnikatele – právní ochrana - přehled úpravy (od r. 1992: obchodní zákoník § 8 – 12 + § 44 a násl.) - současná právní úprava – občanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google