Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mějte připravené lampy! Podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-12)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mějte připravené lampy! Podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-12)"— Transkript prezentace:

1 Mějte připravené lampy! Podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-12)

2 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 2/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – co je soudný den? Co to je Důležité události: 1.Stvoření nebe a země (Gn 1,1) 2.Vzpoura andělů – potrestání (vytvoření pekla) (Mt 25,41; Dn. 1332) 3.První hřích lidí (Gn 3,1-7) 4.Desatero Božích přikázání (Ex 20,1-17) - asi 13. stol. před Kristem 5.Vykoupení – ukřižování Božího syna (Mt 27,32-38) – máme svátosti 6.Příchod krále milosrdenství (Dn. 83) - současnost (1937) 7. Příchod Antikrista (2 Sol 2,3-12) 8. Druhý příchod Ježíše Krista (Soudný den) (Sk 1,10-11) Všichni křesťané mají očekávat druhý příchod Ježíše Krista. Problémem je, že pravý příchod Ježíše Krista bude předcházet příchod Antikrista, který se bude snažit za Krista vydávat a svést tak co nejvíce věřících ze správné cesty a připravit je o spásu duše.

3 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 3/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – co je soudný den? Co to je Zj 20,11-15 Potom jsem uviděl bílý, převeliký trůn a Toho, jenž na něm sedí. Nebe i země uprchly před jeho tváří a nezůstala po nich ani stopa. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stáli před trůnem; byly otevřeny knihy, potom jiná kniha, kniha života; tehdy byli mrtví souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, každý podle svých skutků. A moře vydalo mrtvé, které chovalo, Smrt a Podsvětí vydaly mrtvé, které chovaly, a každý byl souzen podle svých skutků. Tehdy byly Smrt a Podsvětí uvrženy do ohnivého jezera – to je druhá smrt, ono ohnivé jezero – a ten, kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera Některé církve tvrdí, že nám ke spáse stačí jenom víra (zápis v knize života), protože jsme vírou předurčeni ke spáse (nemusíme konat dobré skutky a pokání). Zápis v knize života lze však vymazat. Zj 32,33 Jahve řekl Mojžíšovi: „Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“ Soudný den nebude jen nějaká přírodní katastrofa!!!

4 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 4/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den Bl. John Henry Newman; Čas Antikrista: Blahoslavený John Henry Newman (21.února 1801 – 11. srpna 1890) byl anglikánský a katolický teolog a filozof, roku 1879 jej Lev XIII. jmenoval kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. Ledna 1991. Papež Benedikt XVI. jej při své návštěvě Spojeného království 19. září 2010 v Birminghamu blahořečil. Jako anglikánský duchovní byl Newman představitelem reformního tzv. Oxfordského hnutí v anglikánské církvi. Jeho snahy bývají označovány též jako anglokatolicismus. Newman se proslavil svými hlubokými studiemi dějin křesťanství a katolicity církve. Ve svých 90 traktátech obhajoval katolicitu anglikánské církve. V slavném traktátu č. 90 kritizuje 39 článků anglikánské víry. Později konvertoval ke katolictví. Kdy přijde Skutečně samostatná anglikánská církev vznikla schizmatem s římskokatolickou církví vyvolaným Jindřichem VIII. roku 1534. Počátek schizmatu leží v nesouhlasu papeže Klimenta VII. s anulací manželství Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou, o níž Jindřich zažádal roku 1527.

5 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 5/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – kdy přijde soudný den? Kdy přijde Mt 24,36 O tom dni a o oné hodině pak neví nikdo, ani andělé v nebesích, ani Syn, jedině Otec sám. Sol (2. list) 2,3-5 Nikdo ať vás nijak neoklame. Nejdřív musí dojít k odpadlictví a objevit se Bezbožný člověk, Syn zatracení, Protivník, který se vyvyšuje nade vše, co nese jméno Boží anebo čemu se vzdává božská pocta a dokonce sám zasedne v Boží svatyni a bude vystupovat jako Bůh. Vzpomínáte si přece, že jsem vám to říkal, když jsem ještě byl u vás. Musí dojít k odpadlictví: Mt 24,11-12 Nepraví proroci povstanou ve velkém počtu a hodně lidí oklamou. Následkem rostoucí nepravosti ochladne u mnohých láska.

6 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 6/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – projevy odpadlictví v minulosti Odpadlictví Bl. John Henry Newman (* 21.2.1801 - † 11.8.1890); Čas Antikrista: Odpadlictví v historii: 1.Pohanský král Antioch Epifan (vládl 176 - 163 před Kristem) - Izraelité, nebo alespoň velká část z nich, se zřekli vlastního posvátného náboženství - Antioch byl divokým pronásledovatelem židů (1 Mak 1,11-64) 2.Odpadlický císař Julián (300 - 400 po Kristu) - první velké kacířské učení (ariánství), které popíralo božství Krista - Julián se pokusil lstivě přemoci církev a opět zavést pohanství 3.Falešný prorok Mohamed (600 po Kristu) - další kacířská učení hestoriánství a eutychianismus (nepřiznání pravdivosti milostiplného vtělení Krista) - Mohamed vytvořil své učení Musí dojít k odpadlictví a objevit se Bezbožný člověk – Jinými slovy je bezbožník (člověk hříchu, Antikrist) zrozen z odpadnutí, nebo se alespoň skrze odpadnutí dostává k moci, nebo jej odpadnutí předchází, anebo by bez odpadnutí nemohl existovat. V době řádění Hitlera a Stalina si někteří lidé mysleli, že přišel Antikrist

7 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 7/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – projevy odpadlictví v minulosti Odpadlictví Prof. Franz Spirago, Antikrist (str. 60) Předobrazem Antikrista byl syrský král Antiochos IV. Epifanés (176-163 př. Kr.), který ovládal Jeruzalém po 3 ½ roku (podle Josefa Flavia 3 roky a 8 měsíců). Během té doby opakovaně nechal obyvatele Jeruzaléma přepadat a pobíjet. V chrámu, který oloupil o všechny cennosti, jim bránil přinášet oběti a bohoslužby, znesvětil jej vystavením obrazů bůžků a na výsměch Židům tam nechal porážet vepře. Pod trestem smrti jim zakázal dodržování Božího zákona a násilím je nutil obětovat modlám a proti zákazu jíst vepřové maso (vzpomeňme na sedm makabejských bratrů a Eleazara).Také nechal ve všech Judských městech postavit oltáře modlám. Podobně bude na konci světa běsnit Antikrist proti křesťanskému náboženství a věřícím. Zatímco Antiochos zpustošil Starý Jeruzalém, znesvětil jeho chrám a zrušil každodenní oběti, zpustoší Antikrist nový chrám, Kristem založenou světovou církev, znesvětí Boží stánky a odstraní v nich každodenní mši svatou, takže bude moci být sloužena jen potají jako kdysi v katakombách. Antiochos pronásledoval lid Starého zákona, Antikrist bude pronásledovat Boží lid Nového zákona, tj. katolické křesťanstvo. Antiochos předcházel prvnímu příchodu Krista, Antikrist bude působit před druhým Kristovým příchodem.

8 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 8/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – bezbožnost posledního věku Odpadlictví 2 Tim 3,1-5 (apoštol Pavel) Jinak si buď vědom toho, že v posledních dnech nadejdou těžké chvíle. Lidé totiž budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, pyšní, nactiutrhační, neposlušní rodičů, nevděční, bezbožní, necitelní, neúprosní, pomlouvační, nevázaní, nesmiřitelní, nepřátelští vůči dobru, zrádní, drzí, pýchou zaslepení, naklonění spíš k požitkářství než k Bohu, navenek budou projevovat zbožnost, ale k její síle se znát nebudou. 2 Petr 2,18-19 Pomocí prázdných a nabubřelých řečí vábí tělesnými chtíči, prostopášnostmi ty, kteří tak tak unikli lidem žijícím v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkaženosti, neboť člověk je otrokem toho, co ho ovládá. 2 Petr 3,3-4 Vězte především, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměváčci podléhající svým vášním. Budou říkat: „Kde je to zaslíbení o jeho příchodu?“

9 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 9/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – bezbožnost posledního věku Bl. John Henry Newman (* 21.2.1801 - † 11.8.1890); Čas Antikrista: (str. 60) Projevy odpadlictví v současnosti: - Není již dnes skoro po celém světě vynakládáno zvláštní úsilí (nejočividněji nebo nejstrašněji v jeho nejrozvinutějších a nejmocnějších částech), úsilí o to, abychom se obešli bez víry? - Cožpak se nešíří stále více otevřený názor, že stát nemá s náboženstvím nic společného, že víra je záležitostí pouze mravního přesvědčení jednotlivce? - Nedomnívají se snad všichni, že můžeme dovolit, aby pravda na zemi obstála, aniž bychom se snažili v ní setrvat? - Neexistuje snad v každé zemi rázné a sjednocené hnutí, které má svrhnout Kristovu církev? - Copak tu není urputná snaha o výchovu bez náboženství, totiž o výchovu prostřednictvím smíšení všech druhů náboženství dohromady, což vede ve výsledku ke stejnému efektu? - Neusiluje svět o vynucení ukázněnosti a cností, které z ní pramení, bez víry, prostřednictvím společností, které jsou vybudovány pouze na zásadách prospěšnosti? … Odpadlictví

10 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 10/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – bezbožnost posledního věku papež Pius X. ve své encyklice ze 4. října 1903 poukazuje na velký odpad národů od Boha v současnosti, vyjadřuje obavy, zda to již není na počátek konce světa ohlášené zlo nebo možná příchod Antikrista na zemi. Pius X. říká doslova: „Kdybychom totiž o tom pochybovali, tak bychom vás ovšem považovali- zajisté neprávem - za nevědomé nebo nedbalé vůči onomu zločinnému boji proti Bohu, který teď téměř všude propukl a je podporován. Neboť vpravdě proti svému Tvůrci‚ zuří pohané a osnují marné plány národy, takže je téměř všeobecné volání nepřátel proti Bohu: ‚Odstup od nás!‘ Proto ve většině případů vymizela úctyplná bázeň před věčným Bohem. Ani v soukromých ani ve veřejných životních zvyklostech není zásadou Jeho nejvyšší vůle. Spíše se usiluje vší silou a pomocí jakékoli záludnosti, aby dokonce úplně vymizela vzpomínka na Boha a myšlenka na něho.“ Odpadlictví Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 712. Je ale důležité, aby lidé věděli, že Lucifer a jeho ďáblové byli ve své moci pokoušení rozumných tvorů omezeni, ochromeni a zeslabeni. Nemohou jim škodit, jen když je sami tvorové svými hříchy a svou svobodnou vůlí uvolní a povzbudí k návratu a ke zničení světa.

11 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 11/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (24. srpen 1613 - 20. květen 1658, Německo) „V tomto období bude mnoho lidí zneužívat poskytnutou jim svobodu svědomí. O takových lidech apoštol Juda mluvil, když řekl: ´Tito lidé se rouhají všemu, čemu nerozumí a zkazí cokoliv, co znají od přirozenosti, stejně jako to dělají nerozumná zvířata... Hodují bez omezení, krmí se, věčně reptají, žijí podle svých chtíčů, jejich ústa mluví pyšné věci, obdivují lidi kvůli bohatství, sváří se - smysloví lidé, kteří nemají ducha.´“ „Během tohoto nešťastného období se nebude dbát Božích ani lidských zásad. Kázeň bude strádat. Posvátná pravidla se budou zcela ignorovat a duchovní nebudou respektovat církevní zákony. Každý bude stržen a veden k tomu věřit a dělat to, co se mu líbí v souladu s tělesnými chtíči.“ „Budou zesměšňovat křesťanskou prostotu, budou jí nazývat pošetilostí a hloupostí, ale budou si vysoce cenit vyspělého vědění a techniky, s pomocí nichž budou zastřeny axiomy zákona, morální zásady a posvátná pravidla a náboženská dogmata nesmyslnými otázkami a spletitými argumenty. V důsledku toho nezůstane vůbec žádný zákon, jakkoliv posvátný, nefalšovaný, starobylý a určitý může být, uchráněn před cenzurou, kritikou, falešnými výklady, úpravami a omezeními člověkem.“ Budou to zlé časy, století plné nebezpečí a pohrom. Všude je hereze a stoupenci hereze jsou u moci skoro všude. Biskupové, preláti a kněží říkají, že konají svou povinnost, že jsou bdělí, a že žijí, jak se sluší na jejich stav. Všichni proto podobným způsobem hledají výmluvy. Ale Bůh dopustí veliké zlo proti své Církvi – heretici a despotové přijdou náhle a neočekávaně, vtrhnou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zpustoší Řím, spálí kostely a všechno zničí.“ Mějte připravené lampy – soudný den – bezbožnost posledního věku - mystici Odpadlictví

12 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 12/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Immaculata č.119 1/2012 (R.Malý) Proč Církev tolik „lpí" na pravověrnosti Účastnil jsem se letos v létě jedné konference katolických historiků a publicistů v Rakousku. Byla věnována otázkám Božího Zjeveni a pramenů víry. Otřesným dojmem zapůsobila na všechny zúčastněné přednáška německého pedagoga Petra Duerrena, jenž ukázal jako odstrašující příklad učebnice používané ve školní výuce katolického náboženství v německy mluvících zemích. Jedná se o desítky titulů. Tvrdí se v nich, že prý zvěstování Páně a početí Panny Marie z Ducha Svatého jsou „typické starověké legendy" (což není pravda, v pohanských mýtech podobný motiv nenajdeme), zázraky Ježíše Krista se prý nikdy nestaly a jeho Zmrtvýchvstání bylo pouhou sugescí apoštolů. Ježíš údajně není Bohem, ale „velkým učitelem humanity" na stejné úrovni s Mohamedem, Buddhou apod. Je prý zcela lhostejné, koho z nich si člověk vybere jako svůj vzor. Dogmata Církve prý jsou pouhým „dobovým vyjádřením náboženského smýšlení", a proto se mohou kdykoliv změnit, stejně tak i katolická morální nauka. Hlásat nedovolenost mimomanželského sexu, homosexuality nebo umělé antikoncepce je prý už „zastaralé" a Církev se musí „přizpůsobit novým podmínkám". Odpadlictví Mějte připravené lampy – soudný den – bezbožnost posledního věku 2. Tim (4,3-4) Neboť nadejde doba, kdy lidé už nesnesou zdravou nauku, ale budou naopak hovět svým vášním a bude je svrbět v uších, takže si naberou plno učitelů, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.

13 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 13/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – rozšíření křesťanství Celosvětovost Mt 24,14 (mimo odpadlictví – druhá podmínka pro příchod Antikrista) Tato radostná zvěst o Království bude hlásána po celém světě, na svědectví před tváří národů. A pak nadejde konec. Převzato z http://web.katolik.czhttp://web.katolik.cz VZESTUP RELIGIOZITY VE SVĚTĚ Agentura Kathnet cituje americké statistiky Barretta a Johnsona, kteří zveřejnili čísla o religiozitě ve světě. Dokládají, že počet věřících roste rychleji než světová populace, zatímco počet nevěřících a ateistů za růstem populace zaostává. Z celkového počtu obyvatel Země je každý třetí křesťan (2,1 mld, z toho 1,2 mld katolíků), každý pátý muslim. Hinduisté představují 13,5% světového obyvatelstva, budhisté 5,9%. Nevěřící a ateisté představují podle Barretta a Johnsona 15% (938 milionů). - Ročně podle nich přibude jen 0,8% agnostiků a 0,2% ateistů, zatímco nárůst populace činí 1,2%. I když se ročně na Zemi distribuuje asi 5 miliard biblí, ke čtvrtině lidí se křesťanské poselství nikdy nedostalo. - 166 tisíc křesťanů je každoročně zabito pro svou víru. – Počet křesťanů roste nejrychleji v Africe (2,6% ročně), v Evropě stagnuje. [Kathnet 3.2.2003] „Radostná zvěst“ má být hlásána všem národům. V naší studii vycházíme z dat pro rok 2000, která obsahují údaje o 190 existujících zemích světa. Vyjma 25 muslimských států (které bezkřesťanství spíše proklamují, než že by bylo realitou) je u všech ostatních států světa uveden údaj o počtu křesťanů. Je tedy oprávněné se domnívat, že Kristův příkaz byl již splněn a evangelium bylo hlásáno všem národům.

14 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 14/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – rozšíření křesťanství

15 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 15/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Křesťanství s více než dvěma miliardami věřících je nejrozšířenějším světovým náboženstvím, počet křesťanů přitom roste asi o 2 procenta ročně, tedy zhruba stejně jako celosvětová populace. V absolutních počtech je tak křesťanství nejrychleji rostoucí velké náboženství, v procentuálním přírůstku se řadí až za islám. Křesťanství není rozšířeno ve všech světadílech stejně, ale mezi náboženstvími tří kontinentů přesto dominuje (Amerika, Evropa, Austrálie), v Africe je pak jeho zastoupení zhruba stejné jako u islámu. Nepříliš početnou náboženskou menšinu tvoří křesťané v Asii, s výjimkou Jižní Koreje a Filipín. Mějte připravené lampy – soudný den – rozšíření křesťanství

16 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 16/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – kdo to je Antikrist? Mt 24,4-5 A Ježíš jim odpověděl: „Dejte si pozor, ať vás někdo neoklame. Neboť mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: »Já jsem Kristus« a oklamou mnoho lidí. Jan 5,43 Přicházím ve jménu svého Otce, a vy mě nepřijímáte; kdyby přišel někdo jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. 2 Sol 2,9-12 Příchod Bezbožníka pak bude poznamenán působením Satanovým, všemožnými mocnými činy, lživými znameními i divy a také veškerými podvody zla pro ty, kdo jsou určeni k záhubě, protože nepřijali lásku k pravdě, jež by je zachránila. Proto na ně Bůh sesílá působení klamu, jež je nutí, aby uvěřili lži, aby tak byli odsouzeni všichni, kdo odmítli uvěřit pravdě a rozhodli se pro zlo. Bl. John Henry Newman (komentář str.68): Bohem seslaný trest židů, stejně jako do jisté míry všech nevěřících, byl, že po odmítnutí pravého Krista se budou muset spokojit s nepravým, přičemž Antikrist bude dokonalý a bezchybný svůdce, k němuž se všichni předchozí svůdci přibližuji.

17 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 17/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – kdo to je Antikrist? Bl. John Henry Newman (komentář str.69): Pokud jde tedy o Antikristovo předstírání toho, že je Mesiáš, již odpradávna se předpokládalo, že má být židovské rasy a zachovávat židovské obřady. Svatý Pavel dále říká, že se Antikrist: Posadí v Božím chrámu. To znamená, podle dřívějších Otců, v židovském chrámu. … Svatý Jan dále popisuje Jeruzalém jako místo pronásledování Kristových svědků, které provede Antikrist. Jejich mrtvoly (zůstanou ležet) na ulici velkého města, které má obrazné jméno Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Máme spisy dvou Otců, oba biskupové a mučedníci církve, kteří žili přinejmenším sto padesát let před Juliánem a méně než sto let po svatém Janovi. Oba jasně potvrzují Antikristovo spojení s židy. Jeden o nich mluví takto: „Nepřítel se usadí v jeruzalémském chrámu a bude se snažit předstírat, že je Kristus.“ Druhý říká: „Antikrist bude ten, kdo vzkřísí židovské království.“

18 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 18/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – mystici a učitelé církve o Antikristovi Matkou Antikrista bude Židovka z okolí Babylonu. Povede velice nemravný život, ale před lidem se bude vydávat za světici. Mnozí Svatí otcové říkají, že Antikrist bude Židem a přijde na svět v babylónské krajině. Ctihodný Boží služebník Bartoloměj Holzhauser říká, že Antikrist bude židovského původu z kmene Dan. Podle Bernardina z Busto († 1490) také pohanské Sibyly prorokovaly, že na konci světa povstane kníže bezbožnosti z kmene Dan a bude činit veliká znamení a zázraky. Bude mistrem bludu i klamu, a převrátí svět. Svatá Hildegarda praví, že Antikristova matka bude již jako děvče zkušená v ďábelských uměních a nepravostech. Vyroste v pustině a bude se tam oddávat zhýralým mužům; nebude jí známo, kdo je otcem syna zatracení. V domnění že se jí zjevil anděl a dovolil jí její ostudné řádění, bude své nemravnosti považovat za svaté dílo. Bude rovněž tvrdit, že jí dítě bylo darováno nadpřirozeným způsobem. Oklamaným lidem bude uctívána jako světice (11 vize; 3 díl; oddíl 25 – str. 496):. Dále pak svatá Hildegarda uvádí: „Nečistá žena počne nečistého syna. Starý had, který svedl Adama, se dítěte zmocní do té míry, že do něj nevejde nic dobrého, ani vejít nemůže.“ Proto bude mít Satan na Antikrista již od jeho početí vliv, ne však proto, aby jej soužil jako posedlého, nýbrž aby v jeho osobě vládl, takže každý, kdo Antikrista uvidí, bude k němu přitahován niternou touhou.“

19 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 19/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – mystici a učitelé církve o Antikristovi Že bude Antikrist zázračné dítě, tvrdí řádová sestra Nativitas (1731-1798) z bretaňské Fugères, jejíž zjevení je francouzskými a anglickými biskupy vřele doporučeno číst k podoře spásy duše. O Antikristovi řeholnice říká: „Ještě než dosáhne deseti let, bude již silnější a učenější než ostatní, a svým jednáním dá najevo více ducha, odvahy a obratnosti než děti stejného stáří. Veškerá jeho moc se však projeví až ve 30. roku věku, kdy začne své největší hrdinské činy.“ Svatá Brigita praví: „Lucifer se zmocní Antikrista již před jeho narozením a proto přijde na svět jako zázračné dítě.“ Kapucínský kazatel Dionysius z Lützenburgu praví: „Protože život Antikrista bude satanským vlivem napodobením Kristova života, nepochybně dojde již při jeho narození k nějakým ďábelským divům tak, jako při narození Krista zářilo světlo na nivách betlémských a na obloze se objevila hvězda. Ďábelské divy budou ostatně Antikrista vždy provázet jako stín následuje tělo. Antikrist bude génius s velkými přirozenými dary, zvláště znamenitým rozumem, neuvěřitelnou moudrostí a nesrovnatelným řečnickým nadáním.

20 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 20/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Co bude Antikrist dělat? 1 Jan 4,3 Každý duch, jenž nevyznává Ježíše, není z Boha; to je právě duch Antikristův. Slyšeli jste, že má přijít; ano, nyní už je ve světě. Dan 11,36-37 Král bude jednat podle své libovůle, zpychne a bude se vyvyšovat nade všechny bohy, proti Bohu bohů řekne věci neslýchané a bude se mu dařit, dokud nebude dovršen hněv – neboť se splní, co je určeno. Bez ohledu na bohy svých otců, bez ohledu na oblíbence žen nebo na jakéhokoli jiného boha bude sebe samého vyvyšovat nade všechno. Sol (2. list) 2,3-12 Protivník, který se vyvyšuje nade vše, co nese jméno Boží anebo čemu se vzdává božská pocta a dokonce sám zasedne v Boží svatyni a bude vystupovat jako Bůh. Bl. John Henry Newman (komentář str.71): Je třeba se ptát, zda bude Antikrist vůbec vyznávat nějaké náboženství. Je jasné, že nebude uctívat pravého ani nepravého Boha.

21 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 21/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Co bude Antikrist dělat? Bl. John Henry Newman (komentář str.71): Pokud jde o prorocké zprávy, zdají se skutečně na první pohled navzájem neslučitelné. 2 Sol 2,4 Protivník, který se vyvyšuje nade vše, co nese jméno Boží anebo čemu se vzdává božská pocta a dokonce sám zasedne v Boží svatyni a bude vystupovat jako Bůh. Dan 11,38-39 Namísto nich bude uctívat boha pevností, boha, kterého jeho otcové vůbec neznali, bude uctívat zlatem a stříbrem, drahokamy a vzácnostmi. Vezme si za ochránce pevností lid jakéhosi cizího boha; To, co vlastně znamenají přeložená slova „bůh pevností“, který je poté nazýván „cizím bohem“, je nám zcela skryto a patrně nám až do oné události skryto zůstane. Nicméně je jisté, že je jako znak Antikrista předpovídáno jakési falešné uctívání, přičemž tato předpověď znamená opak, totiž že se postaví všem modlám, stejně jako pravému Bohu.

22 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 22/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Co bude Antikrist dělat? Že je řešení tohoto rozporu možné, ukazuje Newman na příkladu Francouzské revoluce (1789-1799). Bl. John Henry Newman, Čas Antikrista (kázání o bělosti z r.1837 str.72-73): V hlavním městě tohoto mocného a slavného národa došlo během posledních padesáti let, jak všichni dobře víme, k otevřenému odpadu od křesťanství. A došlo k odpadu nejen od křesťanství, ale od každého vyznání, které by si mohlo zachovávat jakékoliv zdání nebo předstírání hlavních pravd víry. Došlo k naprostému vyznávání ateismu. Navzdory tomu se zdá rozporuplné, když potvrzujeme, že byl zaveden jistý druh vyznání, jak to nazývá prorok, „zvláštní vyznání": podívejme se na něj. Tvrdím, že na jedné straně vyznávali ateismus. Přemluvili nešťastníka, kterého prohlásili arcibiskupem církve, aby před nimi veřejně vystoupil a prohlásil, že Bůh neexistuje, a že to, co do té doby učil, je výmysl. Napsali na pohřebiště, že smrt je věčný spánek. Zavřeli kostely, zmocnili se jejich zlata a stříbra, znesvětili je, a přeměnili posvátné nástroje, podobně jako Belšasar, na nástroje svých bezbožných radovánek. Tvořili výsměšná procesí a oděni do kněžských rouch zpívali rouhavé hymny. Zrušili Bohem ustanovený obřad. Na straně druhé poté, co upustili ode všech zábran vůči Bohu a člověku, pojmenovali onen bezbožný stav, do něhož se uvrhli, a povýšili naprosté popření víry, nebo spíše to skutečné a živoucí rouhání, na jakéhosi Boha. Nazvali jej Svoboda a to doslova uctívali jako božstvo. Bylo by téměř k neuvěření, že lidé zatratili veškeré náboženství a usilovali o nové a nesmyslné vyznání, které sami vynalezli, ať už se jedná o pověru nebo o výsměch, kdyby nebyly události tak nedávné a nechvalně známé. Poté, co se zřekli našeho Pána a Spasitele a rouhavě jej prohlásili za podvodníka, pokračovali tím, že nařídili na veřejném shromáždění lidu uctívání svobody a rovnosti jako božstev a navíc stanovili | svátky na počest rozumu, státu, ústavy a ctnosti. Dále určili, že domácí bůžkové, ba dokonce mrtví lidé, mohou být svatořečeni, vysvěceni a uctívaní, a zahrnuli mezi ně některé nejznámější bezvěrce a marnotratníky posledního století. …

23 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 23/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Co bude Antikrist dělat? Mt 24,21-22 Neboť tehdy bude velké soužení, takové, jaké nebylo od počátku světa až dodnes a jaké už nikdy nebude. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nikdo by nevyvázl životem; ale kvůli vyvoleným ty dny zkráceny budou. Zj 11,2 vnější nádvoří Chrámu pak vynechej, neměř je, neboť bylo dáno pohanům: ti budou šlapat po Svatém městě po dvaačtyřicet měsíců. Zj 12,6 zatímco ta Žena prchala na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby ji tam živili po tisíc dvě stě šedesát dní. Tři a půl roku bude Antikristovi povoleno běsnit proti křesťanství, tedy nápadně přesně stejnou dobu, jakou trvala Kristova učitelská činnost. Svatý papež Řehoř Veliký i svatý Augustin: Kdyby pronásledování mělo trvat déle než 3 ½ roku, nedosáhlo by věčné blaženosti mnoho lidí, kteří by jinak byli svatými. Svatý Jan Zlatoústý k tomu dodává: „Útrapy skrze Antikrista sice budou nadmíru kruté, ale nepotrvají dlouho.“ – V oněch třech a půl letech však přijde takové utrpení, jaké ještě na zemi nikdy nebylo.

24 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 24/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Prof. Franz Spirago, Antikrist (vydáno 1931; str. 28) Předpokládá se, že Antikrist obnoví také panství islámu. Ke konci světa má totiž přijít veliký monarcha, potomek Ludvíka IX. Svatého, a mimo jiné má rozbít tureckou říši. Tak předpovídal svatý František z Pauly († 1508) i další věštci. Velkým monarchou zlomené panství islámu má být údajně obnoveno Antikristem. Velmi pozoruhodné je následující turecké proroctví z 15. století: „Až se přiblíží vzkříšení, dojde k deseti znamením. V čase, kdy to budou muslimové potřebovat, přijde Mahdi (Antikrist) a zničená místa znovu vystaví. Předtím se však musí mezi lidmi stát mnoho zlých skutků. Mešity budou početné, ale jen málokdo se v nich bude modlit, a i ti budou bez zbožnosti. Ženy budu jezdit na koni jako muži, chodit po bazarech a nakupovat u cizinců, budou pít víno a houfně vycházet na ulici. Budou postaveny vznešené vysoké budovy. Nakonec však přijdou Beni Asser (Evropané) a dobudou Rum (Konstantinopol?). Předtím však musí v Magkeebu (Severní Africe) vypuknout válka a celá krajina bude pro islám ztracená. Světovláda přejde na ‚nevěřící‘ a 960 000 křesťanů přepadne islám. (Narážka na čas velikého monarchy?) Teprve pak se zjeví svatý Mahdi (Antikrist) o obnoví panství islámu. Burdž Chalífa – Dubaj Spojené arabské emiráty Výška: 828 m Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde?

25 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 25/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde? Bl. John Henry Newman, Čas Antikrista (str.76-77): Je třeba si zvláště povšimnout, že jeden ze dvou raných Otců, jehož jsem již citoval, výslovně říká, že těch deset států („prsty nohou“ z druhé kapitoly Daniela), které se nakonec objeví, budou tvořit demokratická zřízení. (Newman žil v době, kdy demokracie nebyly běžné a „raný Otec“ v době otrokářství ) Carlo Salotti; Anna Marie Taigi (str. 113) Řekla mi (Anna Marie Taigi) také, že po řádění válek, revolucí a jiných pohrom začne působit nebe a ukončí zmíněnou metlu, s všeobecným zmatkem povětrnostních podmínek až úděsných s velkou úmrtností. ctihodná služebnice Boží, Bertina Bouquillionová († 1850). „Konec času se blíží a Antikrist nebude otálet s příchodem. My jej ještě neuvidíme, ani ti, co přijdou po nás; ale kteří přijdou po nich, již budou spadat do jeho příchodu. Papežské proroctví sv. Malachiáše, arcibiskupa z irského Armaghu (z roku 1139) Po papeži Benediktovi XV. by mělo následovat již jen osm papežů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

26 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 26/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Bl. John Henry Newman (komentář str.76): Nyní se vraťme ke starým Otcům, abychom zjistili, zda jejich další očekávání nemají analogii s událostmi, ke kterým od té doby došlo. Antikrist, jak se domnívali, vyjde z Římské říše neprodleně po její zkáze, což znamená, že se Římská říše ve svých posledních dnech rozdělí na deset částí a nepřítel se z ní uvnitř těchto deseti částí náhle vynoří a tři z nich, nebo případně všechny, si podmaní (Zj.17,3 -18). Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde? 1 Sol 5,2-3 Sami dobře víte, že Den Páně přichází jako zloděj uprostřed noci. Když si lidé budou říkat: Pokoj a bezpečí!, právě tehdy na ně znenadání přikvačí záhuba jako bolesti na těhotnou ženu, a nebudou tomu moci uniknout. Bl. John Henry Newman, Čas Antikrista (str.76-77): Je třeba si zvláště povšimnout, že jeden ze dvou raných Otců, jehož jsem již citoval, výslovně říká, že těch deset států („prsty nohou“ z druhé kapitoly Daniela; Dan.2,33), které se nakonec objeví, budou tvořit demokratická zřízení. (Newman žil v době, kdy demokracie nebyly běžné a „raný Otec“ v době otrokářství. V letech 1801 – 1890, kdy Newman žil, neexistoval státní útvar srovnatelný s Římskou říší).

27 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 27/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde?

28 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 28/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde? Dan 2,28 Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadne- sarovi poznat, co se stane v posledních dnech. To je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku. Dan 2,42-43 Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. (migrační krize?) Zj 17,8-9 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí,… (Historicky vznikaly útvary podobné Římské říši) Zj 17,13 Budou zajedno (10 králů) ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. (Delegování pravomocí nadřazenému státnímu celku?)

29 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 29/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Kdy Antikrist přijde?

30 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 30/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Číslo Antikrista 666 Princip výpočtu čísla 666: Hebrejská i římská abeceda neměla zvláštní znaky pro čísla Řím: (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, X = 1000) Naše abeceda: A = 1J = 10 S = 100 B = 2K = 20T = 200 C = 3L = 30U = 300 D = 4M = 40V = 400 E = 5N = 50W = 500 F = 6O = 60X = 600 G = 7P = 70Y = 700 H = 8Q = 80Z = 800 I = 9 R = 90 Zj 13,18 Zde je zapotřebí důvtipu! Ať člověk bystrého rozumu spočítá číslo té Šelmy, je to číslo člověka: její číslo je 666. Poměrně těžko uchopitelná pomůcka pro Identifikaci antikrista. Záleží na typu použité abecedy i na různých verzích jmen osoby (např. Nero Neron).

31 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 31/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Antikrist Mějte připravené lampy – soudný den – Konec Antikrista Mnozí církevní Otcové (např. sv. Ambrož, sv. Jeroným, sv. Tomáš Akvinský) říkají, že se Antikrist usadí na Olivetské hoře a odtamtud se bude snažit vznést se k nebi. Matka Boží v La Salettě (1846) prohlásila: „Nestvůra, říkající si spasitel světa, se při své pyšné cestě vznese do vzduchu, aby dosáhl nebe. Bude však zardoušen dechem archanděla Michaela, zřítí se a spolu se svými stoupenci bude pohlcen zemí, která se pod nimi rozevře. Svatá Hildegarda k tomu říká, že Antikrist vystoupí na horu a před shromáždě- nými stoupenci napodobí nanebevzetí Kristovo. Přítomným davům řekne, že se odebere do nebe. Když se však ďábelským kouzlem vznese do vzduchu, bude zasažen bleskem, prudce se zřítí zpět na horu a vypustí ducha. Celé okolí naplní odporný zápach. Diváci, kteří uvidí padat jeho mrtvolu a poté beze stopy zmizet v propasti, se zděšeně rozprchnou. Nyní poznají, že byli Antikristem oklamáni. S pláčem a bědováním se vyznají z omylu a mnozí svedení se navrátí k pravdě. 2 Sol 2,8 Pak se Bezbožník objeví a Pán ho zhubí dechem svých úst, zničí ho, až se při svém příchodu zjeví.

32 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 32/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – malý soud Malý soud Anna Maria Taigi (* 29.5.1769 - † 9.6.1837) - blahoslavená - tělo je po smrti zcela neporušené

33 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 33/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mt 24,29 Ihned po souženích oněch dnů se zatmí slunce, měsíc už nevydá svůj svit, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny. Blahoslavená Anna Maria Taigi (19. století, Itálie) „Bůh sešle dva tresty – jeden bude ve formě válek, revolucí a jiných hrůz, ten bude mít původ na zemi. Druhý bude seslán z nebes. Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící. Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by měli lidé zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.“ Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude nakažen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“ Mějte připravené lampy – soudný den – malý soud Malý soud Iz 13,10-12 Vždyť hvězdy na nebi i Orion už nevydají světlo. Slunce se zatmělo, jakmile vyšlo, nezazáří už měsíc svým světlem. Potrestám svět za jeho zlobu a zlovolníky za jejich provinění; skoncuji s nadutostí pyšných, pokořím pýchu krutovládců. Způsobím, že lidé budou vzácnější než ryzí zlato,

34 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 34/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Marie Julie Jahenny z La Fraudais (* 12.2.1850 - † 4.3.1941) Měla dar rozeznávat eucharistický chléb od obyčejného chleba, předměty, které byly posvěcené a ty, které nebyly, rozpoznávat relikvie a to odkud pocházejí. „Bretaňská stigmatička“ žila v pětiletém období od 28. prosince 1875 jen ze Svátosti oltářní. Během svých vytržení naprosto nevnímala bolest nebo pronikavé světlo. Některá vytržení byla doprovázena levitací a při vytržení z ní vycházelo světlo. Žila svůj život jako oběť, aby vyhověla přání Krista konat smír za hříchy Francie a světa. Mějte připravené lampy – soudný den – malý soud Malý soud „Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny.“ (Světlo 1. ČÍSLO / XIX. ROČNÍK – str. 8)

35 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 35/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – malý soud Malý soud Marcel-François Lefebvre (29. listopadu 1905, Tourcoing – 25. března 1991, Martigny) byl francouzský arcibiskup, vrchní představitel katolického tradicionalismu po II. vatikánském koncilu a zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X. Marie Julie Jahenny z La Fraudais (…) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (…) vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení. Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev, Svatého otce a Francii.

36 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 36/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Marie-Julie Jahenny z La Fraudais Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884). „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní......tři dny a dvě noci.“ „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“ „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“ „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“ „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882). „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“ „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“ „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“ Mějte připravené lampy – soudný den – malý soud Malý soud Chci vás chránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře… Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti. Spojte se v modlitbě před křížem a svěřte se do ochrany nejsvětější Matky.

37 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 37/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Novozákonní apokryfy III. – Otázky Janovy [Znamení příchodu Páně – str. 226] Dotázal jsem se Pána na den soudu: „Jaké bude znamení tvého příchodu?“ 204 Řekl mi: „Až počet spravedlivých dosáhne počtu korunovaných spravedlivých, kteří padli. 205 Tehdy bude Satan, naplněný velikým hněvem, 206 propuštěn ze svého žaláře 207 a povede válku proti spravedlivým. 208 A budou volat silným hlasem k Pánu Bohu. Pán ihned poručí andělovi, aby zatroubil na polnici; hlas archandělovy polnice bude slyšet od nebes až po Peklo. Tehdy se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář a hvězdy budou padat. 209 Čtyři větry 210 budou vypuštěny ze svých zásobnic 211 a zatřesou zaráz zemí, mořem horami i kopci. A v tom okamžiku se nebe zatřese a slunce, které bude svítit až do čtvrté hodiny, 212 se zatmí. 213 205 Tj. až dosáhne spásy tolik duší, kolik andělů Satan svedl. Zj 6,9-11 Když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží Slovo a pro svědectví, které vydali, zvolali mocným hlasem: “Kdy už konečně, svatý a pravdivý Pane, zjednáš spravedlnost a pomstíš naši krev na obyvatelích země?“ Tu každému z nich bylo dáno bílé roucho a přitom jim bylo řečeno, aby měli ještě krátce strpení, dokud nebudou v plném počtu jejich druhové ve službě a jejich bratři, kteří mají být vydáni na smrt jako oni. 2. příchod Krista Mějte připravené lampy – 2. příchod Krista – jaká budou znamení příchodu? Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek II. (VTĚLENÍ) 295. Zachariáš poznal, že nám Nejvyšší tímto způsobem opatřil prostředky pro dosažení milosti a věčného života, který naši nepřátelé ztratili díky své pýše a zatvrzelé neposlušnosti, která je uvrhla do pekla, přičemž místa, která by zaujímali, kdyby byli poslušní, byla vyhrazena poslušným smrtelníkům.

38 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 38/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – 2. příchod Krista – jaká budou znamení příchodu? Mt 24,29-30 Ihned po souženích oněch dnů se zatmí slunce, měsíc už nevydá svůj svit, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny. A tehdy se na nebi ukáže znamení Syna člověka; a tehdy se všechny rody země budou bít v prsa; a bude vidět Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. Faustyna Kowalská: Deníček milosrdenství v mé duši (Dn 83) Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den spravedlnosti, bude lidem dáno takovéto znamení na nebi: Zhasnou všechna světla na nebi a po celé zemi bude hluboká tma. Tehdy se ukáže na nebi znamení kříže a z otvorů, kde byly probodeny Spasitelovy ruce a nohy, budou vycházet silná světla, která budou po nějakou dobu osvětlovat zemi. Bude to krátce před posledním dnem. 2. příchod Krista

39 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 39/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – poslední soud Novozákonní apokryfy III. – První zjevení Janovo – Poslední soud (20) Řekl jsem: „Pane, kdo se bude zodpovídat a dostane rozsudek první?" Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Nečistí duchové spolu s Protivníkem. Přikážu jim odtáhnout do vnější tmy, kde jsou vodní hlubiny." Řekl jsem: „Pane, kde to je?" Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Slyš, spravedlivý Jane: kámen, jaký dokáže třicetiletý muž odvalit a svrhnout dolů || do hlubin, i kdyby padal dvacet let, nedospěje až ke dnu podsvětí. Jak předpověděl prorok David: temnotu učinil jeho skrýší" 90 (21) Promluvil jsem: „Pane, který jazyk se bude zodpovídat po nich?" Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Slyš, spravedlivý Jane: budou se zodpovídat lidé všech jazyků od Adama, i řecký, i ti, kteří věřili v modly a slunce a hvězdy; i ti, kteří poskvrnili víru herezí a kteří nevěřili ve svaté zmrtvýchvstání, kteří nevyznávali Otce a Syna a Ducha svatého. Ty pak pošlu do podsvětí, jak předpověděl prorok David: do podsvětí se navrátí hříšníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly. 91 A jindy řekl: jak ovce pro podsvětí jsou určeni, sama smrt je bude pást" 92 (22) Znovu jsem promluvil: „Pane, koho budeš soudit po nich?" II Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Slyš, spravedlivý Jane: potom se bude zodpovídat rod Hebrejů, ti, kteří mě jako zločince přibili na dřevo." Řekl jsem: Jaký trest dostanou za to, co udělali, a kde?" Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: ti odejdou do Tartaru, jak předpověděl prorok David: volali, a nebyl, kdo by je zachránil, (volali) k Hospodinu, ale neodpověděl. A opět říká apoštol Pavel: ti, kteří neměli Zákon a hřešili, také bez Zákona zahynou; ti, kteří znali Zákon, a hřešili, budou odsouzeni podle Zákona" 94 90 (23) Znovu jsem promluvil: „Pane, a co ti, kteří přijali křest?" Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Pak se bude zodpovídat rod křesťanů, kteří přijali křest. Tehdy spravedliví na můj pokyn přistoupí, a půjdou andělé a vytřídí je od hříšných. Jak předpověděl prorok David: nenechá Pán hůl || hříšných nad údělem spravedlivých, 95 Spravedliví stanou po mé pravici a zazáří jako slunce. 96 2. příchod Krista

40 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 40/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – jak to vše skončí? 2 Petr 3,10-13 Den Páně přijde jako zloděj; v ten Den s rachotem pominou nebesa, vznícené živly se rozplynou, země a veškerá díla na ní budou strávena. Protože se to všechno takto rozplývá, jak svatě se vy musíte chovat a modlit, když očekáváte a uspišujete příchod Dne Božího, kdy se zapálená nebesa rozplynou a kdy se roztaví vznícené živly. My očekáváme podle jeho zaslíbení nová nebesa a novou zemi, kde bude přebývat spravedlnost. Naše Země se vším, co jsme za staletí vybudovali a na čem jsme si zakládali, bude zničena. Zanikne zřejmě i celý starý vesmír, takže nebude patrné, že v něm někdy byl nějaký inteligentní život. Pak bude vytvořen nový vesmír s novou Zemí. Na této Zemi pak budou žít bytosti, které při posledním soudu uspěly. Nebude už žádné pokušení (ďábel) ani smrt. 2. příchod Krista

41 Antikrist Kdy přijde 20.03.2012 ing. Josef Tuček Slide 41/41 Co to je Malý soud 2. příchod Krista Odpadlictví Důsledky Celosvětovost Mějte připravené lampy – soudný den – jak to vše skončí? Důsledky Důsledky blízkosti příchodu soudného dne pro věřícího a praktikujícího katolíka: Lk 21,26-28 „Lidé budou omdlévat hrůzou v očekávání toho, co ohrožuje obydlený svět, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny. A tehdy uvidí Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to začne dít, napřimte se a pozvedněte hlavu, protože vaše vysvobození je nablízku.“ 1. Jsem s ohledem na možný příchod Antikrista ochoten za víru obětovat život? 2. Pokud katolík svoji víru opravdu žije, nemusí nic na svém životě měnit… 3. snad si jen pořídit závěsy na okna a posvěcenou svíci (malý soud).


Stáhnout ppt "Mějte připravené lampy! Podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-12)"

Podobné prezentace


Reklamy Google