Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární uzávěry –zkoušení, klasifikace, použití v praxi Ing. Zdeňka Stará PK Bohemia, s. r. o. kontakty:  00420607706848; 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární uzávěry –zkoušení, klasifikace, použití v praxi Ing. Zdeňka Stará PK Bohemia, s. r. o. kontakty:  00420607706848; "— Transkript prezentace:

1 Požární uzávěry –zkoušení, klasifikace, použití v praxi Ing. Zdeňka Stará PK Bohemia, s. r. o. kontakty:  00420607706848;  stara@euro-doors.com

2 1. Požární odolnost stavebních konstrukcí – zkoušení Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, během níž konstrukce zachovává při požáru svou funkci. Doby požární odolnosti používané v ČR jsou 15, 30, 45, 60, 90 120 a 180 minut. V evropských normách se vyskytují i hodnoty 10, 20, 240 a 360 minut. Funkce konstrukce se udává níže uvedenými mezními stavy. a) Mezní stavy požární odolnosti stavebních konstrukcí Nosnost R Celistvost E Tepelná izolace I Radiace (hustota tepelného toku) W Kouřotěsnost S Mechanická odolnost M Samouzavírací zařízení C b) Třídy požární odolnosti Jsou dány mezním stavem, popř. jejich kombinací a dobou požární odolnosti (např. R15, REI 60, EW 30 atd.)

3 c) Ověřování požární odolnosti stavebních konstrukcí – požárních uzávěrů Ověřování požární odolnosti stavebních konstrukcí probíhá v souladu se zkušebními normami platnými pro jednotlivé druhy stavebních konstrukcí. Požární uzávěry se zkouší dle ČSN EN 1634-1: Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových soustav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů, která nahradila zrušenou ČN 73 0852. Při zkouškách požární odolnosti uzávěrů jsou hodnocena kritéria celistvosti (E), tepelně izolační schopnosti (I) resp. kritérium hustoty tepelného toku z neohřívaného povrchu (W). Tepelné namáhání probíhá podle křivky normového požáru, která je specifikovaná v ČSN EN 1363-1. d) Ověřování kouřotěsnosti uzávěrů Ověřování kouřotěsnosti uzávěrů probíhá v souladu se zkušební normou ČSN EN 1634-3: Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových soustav – Část 1: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů, která nahradila zrušený zkušební předpis. Při zkouškách kouřotěsnosti se stanovuje průnik studeného a teplého kouře z jedné strany dveřní sestavy na stranu druhou. Zkouška je prováděna teplotě okolí (20°C) a při střední teplotě (200 °C). V ČSN 73 0810: 2005 již není požadavek, aby u uzávěrů kouřotěsně požárních byla provedena zkouška kouřotěsnosti a následně požární odolnosti na jednom vzorku. Tento požadavek byl na straně bezpečnosti, ale nevystihoval zcela přesně tepelné zatížení uzávěru při požáru, neboť po zkoušce kouřotěsnosti zkušební vzorek vychladl, byl osazen na jiné zkušební zařízení a znovu byl ohříván v souladu se zkušebními podmínkami. Při reálném požáru dochází k postupnému ohřívání uzávěru. V první fázi uzávěr zabraňuje prostupu studeného a teplého kouře a ve druhé fázi brání prostupu ohně do jiného požárního úseku.

4 Při zkouškách kouřotěsnosti a požární odolnosti prováděných na jednom zkušebním vzorku docházelo k negativnímu ovlivnění výsledků zkoušek u uzávěrů s prosklením požárním čirým sklem s jednou gelovou vrstvou. Nebyly dosahovány hodnoty celistvosti E30, jinak pro toto prosklení běžné, ale k porušení celistvosti v ploše skla docházelo cca ve 26. až 28. minutě zkoušky. 2. Požární odolnost stavebních konstrukcí – klasifikace Klasifikace požární odolnosti stavebních konstrukcí je prováděna v souladu s ČSN EN 13501-2: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb-Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. V ČSN EN 13501-2 jsou pro požární uzávěry definovány následující třídy: E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EI 1 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EI 2 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EW 20 30 60 Požadavky na vlastnosti pro klasifikaci samozavírání C0 až C5 jsou definované v prEN 14600. Jsou závislé na typu zamýšleného užití dveří. Klasifikace samozavírání musí být provedena nezávisle na klasifikaci E, EI a EW. Dveře vybavené zavíracím zařízením, které vyhovuje kritériu samozavírání, se klasifikují jako E-C...., EI 1 - C...., EI 2 -C.... nebo EW-C..... Např. EI 2 30-C5.

5 V ČSN EN 13501-2 jsou pro kouřotěsné uzávěry definovány následující třídy: Sm, Sa. Kouřotěsné dveře vybavené zavíracím zařízením, které vyhovuje kritériu samozavírání, se klasifikují jako Sa-C0 (až C5), Sm-C0 (až C5). 3. Požadavky českých projektových norem na požární uzávěry Klasifikační třídy požární odolnosti uvedené v ČSN EN 13501-2 nejsou vždy v souladu s požadavky českých projektových norem řady 73 08.., ve kterých jsou požadovány i uzávěry s prokázanou požární odolností EW15, EW45, EW90. V ČSN 73 0810 jsou stanoveny tyto požadavky na samozavírací schopnost požárních uzávěrů takto: Požární uzávěry otvorů musí být při požáru uzavřeny. Jsou-li vybaveny samouzavíracím zařízením, musí toto zařízení zajistit správné a funkční uzavření všech otevíratelných částí. Požadavky na uzavírací zařízení lze určit podle charakteru požárního uzávěru v rozmezí C0 až C5 (např. klasifikaci C1 odpovídá 500 cyklů, klasifikaci C5 pak 200 000 cyklů; doporučuje se u CHÚC užívat alespoň zařízení C3, tj. 50 000 cyklů).

6 V ČSN 73 0810 jsou stanoveny podmínky pro použití uzávěrů typu EI 1, EI 2 a EW ve stavbách v závislosti na druhu konstrukce stěny nebo stropu takto: „Požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP1 mohou vykazovat kritérium izolace I 2. U konstrukcí druhu DP2 a DP3 je kritérium izolace I 1, pokud se neprokáže, že v konkrétním projektovém řešení postačuje izolace I 2, popř. jiná úprava konstrukce. U požárních uzávěrů EW, popř. E, osazených v konstrukcích druhu DP1, popř. konstrukcích DP2 či DP3 upravených tak, že je zabráněno šíření požáru mezi zárubní a požárně dělící konstrukcí, se teploty na zárubních samostatně nesledují a nehodnotí.“ 4. Aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti V současné době jsou normově stanovena pravidla pro přímou aplikaci výsledků zkoušek požární odolnosti a kouřotěsnosti uzávěrů. Normy pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek jsou ve fázi přednorem a návrhů norem. V blízké budoucnosti budou tyto normy schváleny a zavedeny do soustavy ČSN, avšak výrobci požárních a kouřotěsných uzávěrů zřejmě nebudou s ustanoveními těchto norem příliš spokojení. Možnosti rozšíření aplikace výsledků zkoušek nejsou tak rozsáhlé, jak by výrobci uzávěrů potřebovali a předpokládali.

7 5. Reakce na oheň + konstrukce druhu DP1, DP2 a DP3 Pro ověřování požárně technických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí platí dále uvedené příslušné zkušební a klasifikační normy. Třída reakce stavebních výrobků na oheň a) Zkušební normy ČSN EN ISO 1182 Zkouška nehořlavosti ČSN EN ISO 1716 Stanovení spalného tepla ČSN EN ISO 11925-2 Zkouška "zápalnosti malým zdrojem plamene„ EN 14390 Zkouška v rohu místnosti ČSN EN 13823 Zkouška "jednotlivým hořícím předmětem" kromě podlahových krytin ČSN EN ISO 9239-1 Zkouška podlahových krytin "užitím zdroje sálavého tepla„ ČSN EN 13238 Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

8 b) Klasifikační norma pro třídy reakce stavebních výrobků na oheň Po provedení zkoušek reakce stavebních výrobků a hmot na oheň se provádí jejich klasifikace do tříd reakce na oheň. K tomuto účelu slouží norma ČSN EN 13501-1. Třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě podlahových krytin jsou: A1, A2, B, C, D, E, F Třídy reakce na oheň podlahových krytin jsou: A1 fl, A2 fl, B fl, C fl, D f l, E fl, F fl c) Převod požadavků ze stupňů hořlavosti (ČSN řady 73 08..), které platí do 31.12.2007 na třídy reakce na oheň je pro stavební výrobky kromě podlahových krytin uveden v ČSN 73 0810: stupeň hořlavosti třída reakce na oheň A A1, A2 B B C1 C C2 D C3 E nebo F d) Převod požadavků indexů rychlosti šíření plamene na třídy reakce na oheň pro podlahové krytiny (platí do 31.12.2007) - je uveden v ČSN 73 0810: is v mm.min -1 třída reakce na oheň 0 A1 fl, A2 fl 0 100 D fl až F fl

9 Na povrchové úpravy vnějších stěn, kde je požadavek is = 0 mm.min -1, mohou být použity jen stavební výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. e) Stavební konstrukce druhu DP1, DP2 a DP3 Specifikace konstrukcí druhu DP1, DP2 a DP3 v závislosti na třídě reakce na oheň jednotlivých materiálu použitých ve stavební konstrukci je uvedena v ČSN 73 0810. Zatřídění konstrukcí DP1, DP2, DP3 nahradilo zatřídění D1, D2, D3, které bylo odvozeno od hořlavostí materiálů. f) Požadavky v Technických návodech V Technických návodech zpracovávaných Autorizovanými osobami zatím přetrvává u TN pro požární uzávěry požadavek na zkoušení reakce na oheň. Tento požadavek může způsobit komplikace u uzávěrů s ocelovým rámem a sendvičovou výplní.

10 6. Požární uzávěry a jejich použití v praxi Odzkoušené typy požárních uzávěrů mají provedenou klasifikaci pro odzkoušené konstrukční a materiálové řešení a odzkoušené typy kování. V praxi jsou však často požadovány materiálové úpravy a záměny kování. Ne všechny požadované úpravy lze provést a zachovat zároveň hodnotu požární odolnosti stanovenou při zkouškách. a) Záměny kování (zámků, samozavíračů, závěsů) V ČSN EN 1634-1 je uvedeno, že: „Změny kování se dovolují za předpokladu, že alternativní kování bylo prokázáno na jiné dveřní sestavě stejného uspořádání. Přičemž - počet prostředků bránících pohybu, jako jsou zámky, střelky a závěsy, může být zvýšen, avšak nesmí být snížen.“ Pokud má kování provedenou klasifikaci dle příslušné ČSN EN - např. samozavírač dle ČSN EN 1154 a z této klasifikace vyplývá, že samozavírač je vhodný pro použití na protipožární a protikouřové sestavy lze jej použít v konstrukci atestovaného uzávěru. Zavírač vhodný pro použití na protipožární a protikouřové sestavy musí mít uveden (dle ČSN EN 1154, bod 4.5) na čtvrtém místě šestimístného klasifikačního čísla stupeň 1. Příklad klasifikačního čísla: 3 8 5 1 1 4 2 1. číslo kategorie použití (3 nebo 4) 2. číslo počet zkušebních cyklů (stupeň 8 – 500 000 cyklů) 3. číslo min. a max. velikosti zavírače 4. číslo požární odolnost (0- bez požární odolnosti, 1- vhodný pro protipožární a protikouřové sestavy) 5. číslo stupeň bezpečnosti (pouze 1) 6. číslo odolnost proti korozi (0 až 4)

11 b) Povrchové úpravy Dle ČSN EN 1634-1 lze na povrch dveřního křídla a zárubně nanášet různé nátěry za předpokladu, že se nepředpokládá, že tento nátěr přispívá k požární odolnosti dveří. Jestliže nátěr přispívá k požární odolnosti dveří nejsou dovoleny žádné změny. Dekorativní lamináty a dřevěné dýhy do tloušťky 1,5 mm se mohou přidávat na povrch (avšak nikoliv na okraje) otočných dveří, které vyhovují kritériu izolace (běžný nebo doplňkový systém). Dekorativní lamináty a dýhy, aplikované na jiná než dřevěná křídla, a takové, které mají tloušťku větší než 1,5 mm, se musí zkoušet jako součást zkušebního vzorku. U všech výrobků zkoušených s dekorativními laminátovými povrchy jsou možné pouze varianty v rámci stejných druhů a tlouštěk materiálů (např. barvy, vzory, výrobce). c) Záměny prosklené výplně Záměny jsou možné pouze na základě zkoušek příslušného druhu skla a zhodnocení chování skla v rámu ze shodného materiálu jaký má požární uzávěr. Vždy je problematická záměna skla, které vykazuje hodnotu požární odolnosti EI za sklo s deklarovanou požární odolností EW. V tomto případě je nutné zkouškou ověřit uložení skla v rámu. d) Rozměry pevných bočních dílů a/nebo nadsvětlíků Max. přípustné rozměry pevných bočních dílů a/nebo nadsvětlíků, které mají shodně požadovanou hodnotu požární odolnosti jako otvíravá část, tj. jsou považovány za součást uzávěru, jsou stanoveny v ČSN 73 0810. Pokud dojde k překročení přípustných rozměrů pevných dílů, je nutné hodnotit pevné díly (jejich část) jako požárně dělící stěny, které mají obvykle požadovanou vyšší hodnotu požární odolnosti než uzávěr.

12 Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám příjemný den


Stáhnout ppt "Požární uzávěry –zkoušení, klasifikace, použití v praxi Ing. Zdeňka Stará PK Bohemia, s. r. o. kontakty:  00420607706848; "

Podobné prezentace


Reklamy Google