Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody Ing. Michaela Polidarová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody Ing. Michaela Polidarová"— Transkript prezentace:

1 Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody Ing. Michaela Polidarová m.polidarova@seznam.cz květen 2016 1

2 Obecné zásady Kvalifikovaný personál Dostatečné technické vybavení Dokumentace Komunikační a informační prostředky Správné konstrukční řešení, stavební postupy a provedené stavby Použití vhodných trubních materiálů Ochrana potrubí před mrazem Pravidelná kontrola potrubní sítě a posuzování ztrát vody Optimalizované plánování údržby Příslušná úprava vody Minimalizace stagnace vody v síti Systematické odkalování 2

3 Odstavení z provozu Včasné informování spotřebitele při plánované odstávce Správná lokalizace uzávěry každé části sítě Minimalizace narušení zásobování sítě Zohlednit potřeby proplachu, odkalení a dezinfekce Odstavení úseků potrubní sítě postupně od největších po nejmenší armatury Zabránit tímto tlakovým rázům Zabránit příliš rychlému uzavírání armatur 3

4 Nástroje a materiály Pro opravy vodovodních řadů používat jen k tomuto účelu Vhodné je barevné odlišení Skladovat v čistém prostředí Vnitřní povrchy chránit před kontaminací - uzavřené konce trub, uchování menších dílů v původním obalu do okamžiku použití - pokud není tato podmínka zachována, nutno takové díly před použitím očistit, případně dezinfikovat Výrobky a materiály musí splňovat hygienické požadavky pro styk s pitnou vodou – Vyhláška č. 409/2005 Sb. 4

5 Staveniště a výkopy Zajistit proti vtoku znečištěné vody Pokud k tomu dojde, neprodleně odstranit Udržovat pracovní nástroje v čistotě Provádět průběžné odčerpávání nahromaděné vody Pokud je to technicky možné, doporučuje se neuzavírat úplně armatury a nechat vytékat malé množství vody V případě přerušení prací výkop zabezpečit proti přístupu lidí a zvířat 5

6 Staveniště a výkopy Chránit otevřené konce potrubí proti vniknutí zeminy, prachu či drobných živočichů zakrytím Při hrozícím zaplavení výkopu je nutné uzavřít konce potrubí vodotěsně Práce provádět s krajní pečlivostí a čistotou Pokud je to možné mít k dispozici na pracovišti toalety a tekoucí vodou, případně odpovídajícím způsobem doplnit vybavení pracovníků pro očistu a dezinfekci rukou 6

7 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu Očistit a propláchnout do viditelného odstranění zákalu Poté dezinfikovat Upřednostnit proplach pitnou vodou nebo směsí vody a vzduchu před chemickými prostředky nebo mechanickým čištěním Podmínkou dobrého čistícího účinku je dostatečně vysoká rychlost průtoku 2-3 m/s 7

8 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu Čištěný úsek je nutno oddělit od vodovodního systému, který je v provozu Výjimky jsou přípustné u krátkých potrubí a přípojek o průměru méně než DN 80 a délce kratší než 100m při dodržení speciálních opatření - dvě uzavřené, za sebou umístěné uzavírací armatury s beztlakým potrubím mezi nimi - pomocí zaslepovacích desek - pomocí hydrantových nástavců opatřených zpětnými ventily 8

9 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu Nové potrubí Odstranění mechanických nečistot proplachem případně jinými mechanickými prostředky dokud není voda čirá Naplnit nový úsek potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem U chlorových přípravků použít plnící koncentraci volného chloru 25mg/l a nechat působit alespoň 24h. Nebo 50 mg/l a nechat působit alespoň 12h. Tuto fázi je možné kombinovat s tlakovou zkouškou Obměnit vodu s dezinfekčním přípravkem do obsahu méně než povolený limit pro pitnou vodu Odebrat vzorek na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť příp. další do 24h. po proplachu Jsou-li vzorky vody vyhovující, je možné úsek zprovoznit 9

10 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu Havarijní oprava Prioritou je rychlost zpětného uvedení do provozu Není čas na dezinfekci ani na výsledky mikrobiologického rozboru Z toho plynou nároky na pečlivost a čistotu při provádění prací Pokud nedošlo ke vniknutí zeminy a znečištěné vody z výkopu do potrubí, je možné dezinfikovat jen opravované části a konce potrubí roztokem s obsahem 1000mg/l volného chloru Následně provést proplach 10

11 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu Havarijní oprava Při kontaminaci je nutné provést dezinfekci celého odstaveného úseku Minimální doba kontaktu dezinfekčního prostředku je 1h. Poté vypustit a úsek naplnit čistou vodou Po senzorickém zhodnocení je možné zprovoznit Odebrat vzorek pro zpětnou kontrolu 11

12 Dezinfekční prostředky Doporučené koncentrace 12 NázevVodovodní rozvodyVodojemy a další části Peroxid vodíku 150 mg/l15 g/l Manganistan draselný15 mg/lNedoporučuje se Chlornan sodný50 mg/l jako volný chlor5 g/l jako volný chlor Chlornan vápenatý50 mg/l jako volný chlor5 g/l jako volný chlor Oxid chloričitý6 mg/l0,5 g/l

13 Dezinfekční prostředky Plynný chlor a ozon se pro zásahy na síti z bezpečnostních důvodů nepoužívají Při volbě vhodného dezinfekčního prostředku je nutné dbát na jeho snášenlivost s materiálem dezinfikovaného úseku potrubí i na chemické složení vody Dezinfekci určitých úseků nelze řešit zvýšením dávky dezinfekčního přípravku ( např. chloru ) na výstupu z úpravny a většinou ani zvýšením dávky na dochlorovacím místě na distribuční síti Je nutné mít k dispozici mobilní zařízení 13

14 Obnovení provozu Je nutno postupovat v opačném sledu než při odstavování z provozu Potrubí plnit pomalu Dosáhnout úplného odvzdušnění Potrubí, která byla mimi provoz nebo byla vyprázdněna je nutno propláchnout a případně vydezinfikovat Po ukončení prací je třeba provést kontrolu těsnosti nových spojení a pohledovou zkoušku za provozního tlaku 14

15 Obnovení provozu Při vypouštění vody použité k proplachování potrubí do kanalizace je nutné vyloučit možnost zpětného nasátí znečištěné vody nebo cizích látek do proplachovaného potrubí Gravitační potrubí je třeba proplachovat odshora dolů Plnění dezinfekčním prostředkem by mělo naopak probíhat zdola nahoru Pokud jde o množství vody potřebné k proplachování, mělo by se používat – podle průměru potrubí – trojnásobek až pětinásobek obsahu potrubí 15

16 Kontrolní vyšetření kvality vody Po ukončeném proplachu a dezinfekci odebrat vzorky minimálně na konci vodovodního řadu U větvené sítě na několika místech tak, aby vzorky byly reprezentativní a měly vypovídající hodnotu Pro první fázi posouzení kvality vody resp. pro havarijní opravy je klíčová hodnota zákalu 16

17 Zásady správné praxe Literatura Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu – SZU 2014 MUDr. F. Kožíšek CSc., RNDr. J. Šašek. Mgr. P. Pumann, MUDr. H. Jelichová Bezpečnostní list - Chlornan sodný roztok 2014 17

18 Děkuji za pozornost 18


Stáhnout ppt "Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody Ing. Michaela Polidarová"

Podobné prezentace


Reklamy Google