Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uzavírání obchodních smluv s mezinárodním prvkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uzavírání obchodních smluv s mezinárodním prvkem."— Transkript prezentace:

1 Uzavírání obchodních smluv s mezinárodním prvkem

2 2 2 Volba práva rozhodného pro smluvní vztah V rámci zásady autonomie vůle stran mohou smluvní strany zvolit právo rozhodné pro daný závazkový vztah VOLBA PRÁVA ANONE České právo Polské právo Právo třetího státu Přímo použitelné hmotně právní ustanovení mezinárodních úmluv Vídeňská Úmluva Není-li úmluva Mezinárodní kolizní normy, Římská Úmluva

3 3 3 Volba práva rozhodného pro smluvní vztah Příklad doložky pro volbu českého práva: „Právní vztahy vznikající z této smlouvy jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena.” Doložka vyplňující mezery při současné aplikaci Vídeňské Úmluvy: „Právní vztahy vznikající z této smlouvy jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí Vídeňskou Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přičemž otázky, které v ní nejsou výslovně upraveny, se řídí zásadami UNIDROIT / se řídí polským právem.”

4 4 4 Řešení sporů Možnosti řešení sporů z mezinárodního obchodu - smír - mezinárodní rozhodčí řízení - soudní řízení Výhody rozhodčího řízení: rychlost neveřejnost řízení nižší náklady široká vykonatelnost lepší technické zázemí kvalita rozhodců jedno-instanční řízení kontinuita rozhodování

5 5 5 Rozhodčí řízení Volba stálého rozhodčího soudu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Rozhodčí doložka: „Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.” http://www.arbcourt.cz/ Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Rozhodčí doložka: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.” http://www.sakig.pl/

6 6 6 Vykonatelnost rozhodčích nálezů Česká republika i Polsko jsou smluvními státy Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958) Žádost o uznání výkonu nálezu + ověřená kopie rozhodčího nálezu + ověřená kopie smlouvy s rozhodčí doložkou Článek 1212 – 1217 polského zákona o občanském soudním řízení (Kodeks postępowania cywilnego) Exekuce (článek 758 – 1088 KPK) Návrh na zahájení exekuce se podává u příslušného soudu nebo přímo exekutorovi. Věřitel v něm vymezí, co má dlužník plnit, a vybírá způsob provedení exekuce. Přílohou pak je uznaný rozhodčí nález opatřený doložkou vykonatelnost.

7 7 7 Měnové doložky Snaha zabezpečit účastníky mezinárodního obchodu proti nepředvídaným změnám týkajícím se měny, v níž má být kupní cena placena. Měnová doložka s automatickým přepočtem kupní ceny „Kupní cena se váže ke kursu 28 Kč za 1 EUR. Dojde-li ke změně vzájemného poměru měny státu, v němž má místo podnikání prodávající a měny, v níž je peněžitý závazek vyjádřen, o více než 3 %, změní se ve stejném poměru i kupní cena. Přitom jsou rozhodné střední devizové kurzy ve státě, kde má kupující místo podnikání v době uzavření smlouvy a v době placení kupní ceny.” Jednací varianta „…o více než 3 %, sejdou se smluvní strany k dalšímu jednání o kupní ceně do 30 dnů od takovéto změny vzájemného poměru obou měn. Přitom jsou rozhodné … Nesejdou-li se strany do 30 dnů nebo nedojde k dohodě o výši kupní ceny do 30 dnů od prvního jednání stran, rozhodne o ceně…”

8 8 8 Cenové (klouzavé) doložky Snaha zabránit nepříznivým důsledkům zvyšování cen vstupů při neměnné ceně finálního zboží. Cenová doložka činí výši kupní ceny závislou na změnách cen vstupů. Automatický přepočet Zvýší-li se cena rozhodujících komponentů specifikovaných výše ve smlouvě od doby uzavření smlouvy do doby zaplacení kupní ceny o více než 5 %, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu 0,5 % za každé 1 % změny, avšak do celkové výše 15 %. Jednací varianta Změní-li se cena rozhodujících komponentů o více než 5 % od doby uzavření smlouvy do doby zaplacení kupní ceny, zavazují se strany této smlouvy sejít k dalšímu jednání. Prodávající je povinen kupujícího o takové změně neprodleně informovat. Nesejdou-li se strany do 30 dnů ode dne, kdy byl kupující o změně prodávajícím informován, rozhodne o ceně…

9 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade ul.Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Tel.: 224 907 500 Fax: 224 907 503 E-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Zahraniční kancelář CzechTrade ve Varšavě ul. Wspólna 35, 00-519 Warszawa Tel.: (+48 22) 3803320-22 Fax: (+48 22) 3803323 E-mail: info@czechtrade.pl www.czechtrade.pl


Stáhnout ppt "Uzavírání obchodních smluv s mezinárodním prvkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google