Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo mezinárodních smluv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo mezinárodních smluv"— Transkript prezentace:

1 Právo mezinárodních smluv
Pojem a podstata mezinárodní smlouvy

2 Pojem a podstata mezinárodní smlouvy
pramen mezinárodního práva odlišnost od normativního aktu historie – vývoj: napřed dvoustranné mnohostranné až v 19. stol. mírové ochrana duševního vlastnictví

3 Pojmové znaky mezinárodní smlouvy
1. souhlasný projev vůle (dohoda) strany, forma 2. mezi subjekty mezinárodního práva vyloučeny: nestátní útvary, obchodní společnosti, orgány nejednající jménem státu 3. řídí se mezinárodním právem 4. zamýšlené právní účinky deklarace, gentleman`s agreement (Irsko)

4 Mezinárodní smlouva nebo smlouva jiná?
Rozhodující pro její ústavní režim

5 Funkce mezinárodní smlouvy
1. Upravit určitý konkrétní vztah mezi smluvními státy – stanovit „subjektivní“ práva a povinnosti (jako občanskoprávní kontrakt) 2. Vytvořit objektivní právo, tedy právní pravidla závazná pro smluvní státy

6 Funkce mezinárodní smlouvy
ad 1. Mezinárodní smlouvy kontraktuální úprava konkrétní otázky – regulace konkrétních právních vztahů ve vnitrostátním právu nejde o pramen práva příklady: o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího občanství o vzájemné vízové povinnosti o spolupráci v různých oblastech o státních hranicích téměř všechny dvoustranné smlouvy jsou kontraktuální mnohostranné smlouvy také často kontraktuální historicky nejprve smlouvy kontraktuální

7 Funkce mezinárodní smlouvy
ad 2. Mezinárodní smlouvy právotvorné vytvářejí právní pravidla, která mají být trvale aplikována smluvními státy, tedy objektivní právo příklady (některé mnohostranné smlouvy): kodifikační úmluvy úmluvy o lidských právech úmluvy stanovící režim mezinárodního obchodu unifikační úmluvy výjimečně dvoustranné smlouvy: o právní pomoci

8 Označení mezinárodních smluv
úmluva, smlouva, charta, dohoda, protokol, ujednání, statut žádný vliv na právní povahu (závaznost) označení někdy naznačuje charakter smlouvy označení v EU: atypická specifika

9 Struktura mezinárodní smlouvy
1. Preambule – cíl a účel smlouvy, relevantní pro interpretaci (nepovinná) 2. Meritorní text 3. Závěrečná ustanovení (protokolární články) = právní život smlouvy 4. Přílohy protokoly prohlášení právní povaha: stanovená smlouvou (protokoly jsou zpravidla nedílnou součástí s odlišným schvalovacím režimem) ======================================

10 Právní úprava smluvního práva
tři odlišné právní režimy navzájem propojené 1. mezinárodní právo pramen mezinárodního práva – musí být stanoven právní režim smlouvy v MP 2. vnitrostátní právo závaznost pro stát, implementace ve vnitrostátním právu apod. 3. právo EU analogicky státu, navíc závaznost pro členské státy

11 1. Mezinárodní právo MS mezinárodní obyčej
Vídeňská úmluva o smluvním právu (smlouvy mezi státy – 1969) (pro ČR platnost od 1987) obdobná úmluva (smlouvy mezinárodních organizací – 1986) – nevstoupila v platnost

12 2. Vnitrostátní právo Ústava ČR
rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb. usnesení vlády ČR chybí prováděcí zákon k Ústavě

13 3. Právo EU je třeba upravit:
totéž co ve vnitrostátním právu (sjednávání smluv, jejich postavení v právním řádu EU) závaznost mezinárodních smluv sjednaných EU pro členské státy

14 Kategorie mezinárodních smluv
Počet smluvních stran dvoustranné, vícestranné, mnohostranné, regionální, univerzální Možnost přístupu k mnohostranné smlouvě otevřené, polootevřené, uzavřené Forma smlouvy písemná, ústní, zjednodušená Vztah k ostatním smluvním stranám (vůči komu smlouva zavazuje) inter partes, erga omnes

15 Mezinárodní smlouvy inter partes a erga omnes (vůči komu smlouva zavazuje)
Smlouva inter partes upravuje vždy právní vztahy jen vůči jiným smluvním státům (zavazuje v konkrétních případech vůči příslušnému jinému smluvnímu státu, ten se jí může dovolávat) Kontraktuální smlouvy jsou vždy inter partes - upravují jen vztahy k jiným smluvním stranám Pravotvorné mnohostranné smlouvy jsou inter partes, je-li možno identifikovat vztahy mezi jednotlivými dvojicemi smluvních států bilateralizace“ závazků ze smlouvy (suma dvoustranných vztahů) smlouva se vždy aplikuje vůči určitému smluvnímu státu mnohostranné: vzájemná práva a povinnosti příklad: uznání a vykonatelnost soudních rozhodnutí

16 e.o. Erga omnes: Tyto smlouvy zavazují k určitému chování bezpodmínečně, tj. bez návaznosti na jiné smluvní strany – aplikují se obecně, tj. erga omnes Smluvní státy se zavázaly k určitému chování ne ve vztahu k jiným státům, ale jednostranně. Příklady: ochrana lidských práv unifikační úmluvy

17 Jak poznat i.p. x e.o.? 1. Charakter smluvních závazků (povaha smlouvy) – nejde o závazek vůči konkrétním státům 2. Výslovné ustanovení smlouvy VÚKS: Čl. 1 odst. 1.: Tato Úmluva upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají místa podnikání v různých státech, jestliže tyto státy jsou smluvními státy; nebo jestliže podle ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít právního řádu některého smluvního státu.

18 Zásady mezinárodního smluvního práva
1. Pacta sunt servanda 2. Dobrá víra 3. Smluvní volnost a svobodná vůle stran 4. Nezávaznost smluv pro třetí strany 5. Vyloučení zpětné působnosti smluv 6. Lex posterior derogat priori 7. Lex specialis derogat legi generali


Stáhnout ppt "Právo mezinárodních smluv"

Podobné prezentace


Reklamy Google