Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská da ň ový poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská da ň ový poradce."— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská da ň ový poradce

2 EXPORT SLUŽEB Da ň ové aspekty vysílání pracovník ů do členských stát ů EU pro zam ě stnance a zam ě stnavatele Praha, 12. 3. 2008

3 I. Stálá provozovna  Stálá provozovna – definice  Definice v uzav ř ených smlouvách o zamezení dvojímu zdan ě ní (SZDZ) nad ř azena národní úprav ě  Stálá provozovna je trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prost ř ednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku se sídlem v ČR na území jiného státu (nap ř. kancelá ř, dílna atd.)  Zpravidla dány výjimky, kdy ani trvalé za ř ízení nezakládá vznik stálé provozovny – sklady, za ř ízení sloužící k nákupu zboží nebo shromaž ď ování informací a za ř ízení p ř ípravného a pomocného charakteru.

4 I. Stálá provozovna  Vznik stálé provozovny české společnosti v jiném členském stát ě EU  Vznik tzv. službové stálé provozovny p ř ímo definován v p ř íslušné SZDZ jako poskytování služeb, včetn ě poradenských nebo manažerských, pokud jsou poskytovány českou společností prost ř ednictvím jejích zam ě stnanc ů (nebo jiných osob najatých touto společností pro tento účel), pokud tyto činnosti trvají na území : Francie po jedno nebo více období v úhrnu více než 9 m ě síc ů v jakémkoliv 15 m ě síčním období, Ma ď arska, Slovenska, Rakouska více než 6 m ě síc ů v jakémkoliv 12 m ě síčním období

5 I. Stálá provozovna  Vznik stálé provozovny české společnosti v jiném členském stát ě EU  I poskytování služeb bez speciální úpravy m ů že zakládat stálou provozovnu, pokud napln ě ny znaky trvalého za ř ízení  Stálá provozovna na území JČS také vzniká podle SZDZ, pokud česká společnost realizuje na území JČS staveništ ě, stavební, montážní nebo instalační projekt a pokud toto staveništ ě, projekt trvají na území jiného státu déle než 12 m ě síc ů – platí pro Francii a Slovensko (u obou se vztahuje se navíc na dozor na staveništi), Ma ď arsko, Polsko, N ě mecko a Rakousko

6 I. Stálá provozovna  D ů sledky vzniku stálé provozovny české společnosti v jiném čl. stát ě EU podle SZDZ  Česká společnost provozující činnost prost ř ednictvím stálé provozovny v JČS zde zda ň uje svoje zisky dosažené prost ř ednictvím této stálé provozovny  Stálé provozovn ě se p ř isuzují i zisky, které by mohla na území jiného čl. státu EU docílit jako nezávislý samostatný podnik.  Lze odečíst náklady vynaložené na účely stálé provozovny, a ť vznikly kdekoliv, tedy i náklady vzniklé z ř izovatelem (českou společností)

7 I. Stálá provozovna  D ů sledky vzniku stálé provozovny české společnosti v jiném čl. stát ě EU podle SZDZ  Možnost stanovení zisk ů na základ ě rozd ě lení celkových zisk ů podniku jeho r ů zným částem  Stejný zp ů sob metody pro určení zisku stálé provozovny každý rok, nejsou-li dostatečné d ů vody pro jiný postup

8 I. Stálá provozovna  Povinnosti stálé provozovny české společnosti v jiném čl. stát ě EU podle lokálních da ň ových zákon ů  Zpravidla povinnost registrace k dani z p ř íjm ů u místn ě p ř íslušného správce dan ě p ř i zahájení dani podrobené činnosti či povinnost oznámení vzniku stálé provozovny  Podávání p ř iznání k dani z p ř íjm ů právnických osob  P ř ípadná registrace k DPH podle druhu činnosti a povahy klient ů stálé provozovny  Stálá provozovna m ů že být zahraničním plátcem dan ě

9 I. Stálá provozovna  Související povinnosti české společnosti v ČR  Oznámit čísla účt ů v zahraničí FÚ  Zahrnovat do svého účetnictví veškeré operace stálé provozovny  Zda ň ovat v ČR celosv ě tové p ř íjmy včetn ě p ř íjm ů stálé provozovny  Plátce nemá povinnost srážet zálohy na da ň ze ZČ zam ě stnanc ů, pokud jde jejich mzda k tíži jeho stálé provozovny v zahraničí

10 II. Zdan ě ní vyslaných osob  Problematika vyslaných osob  Zam ě stnanec českého zam ě stnavatele vyslaný do jiného ČS bude podléhat zdan ě ní v JČS, pokud : Vznikne zam ě stnavateli v JČS stálá provozovna Stráví zam ě stnanec v JČS více než 183 dní v jakémkoliv dvanáctim ě síčním období začínajícím nebo končícím v daném kalendá ř ním roce

11 II. Zdan ě ní vyslaných osob  Problematika vyslaných osob  Vždy je nutno u vyslaných osob ř ešit sociální zabezpečení podle Na ř ízení Rady (EHS) č. 1408/71  Český zam ě stnanec zam ě stnaný u zam ě stnavatele v JČS bude podléhat zdan ě ní v JČS od prvního dne výkonu práce.  I v tomto p ř ípad ě je nutno ř ešit sociální zabezpečení – zejména v p ř ípad ě soub ě hu závislé činnosti ve více JČS  Nesprávné odvedení pojistného má da ň ové d ů sledky

12 III. Zamezení dvojímu zdan ě ní  Zamezení dvojímu zdan ě ní  Metoda zamezení dvojímu zdan ě ní vždy určena v p ř íslušné SZDZ: 1.Metoda zápočtu a) zápočet úplný – da ň ovou povinnost v ČR lze snížit o da ň z p ř íjm ů zaplacenou v zahraničí b) zápočet prostý – da ň ovou povinnost v ČR lze snížit o da ň z p ř íjm ů zaplacenou v zahraničí, nejvýše však o částku dan ě z p ř íjm ů vypočtenou podle českého zákona o daních z p ř íjm ů (ZDP), která p ř ipadá na p ř íjmy ze zdroj ů v zahraničí

13 III. Zamezení dvojímu zdan ě ní  Zamezení dvojímu zdan ě ní 2.Metoda vyn ě tí a) vyn ě tí úplné – ze základu dan ě podle ZDP se vyjmou p ř íjmy plynoucí ze zdroj ů v zahraničí b) vyn ě tí s výhradou progrese – ze základu dan ě podle ZDP se vyjmou p ř íjmy plynoucí ze zdroj ů v zahraničí a z ostatních p ř íjm ů se vypočte da ň sazbou dan ě zjišt ě nou ze základu dan ě nesníženého o vyjmuté p ř íjmy ze zdroj ů v zahraničí

14 III. Zamezení dvojímu zdan ě ní  Zamezení dvojímu zdan ě ní  Základ dan ě české společnosti zahrnující p ř íjmy a výdaje stálé provozovny v jiném členském stát ě EU musí být stanoven podle českých da ň ových p ř edpis ů  Stejné pravidlo platí pro FO – da ň ového rezidenta v ČR  Da ň zaplacená v jiném členském stát ě EU musí být prokázána potvrzením zahraničního správce dan ě

15 www.peterkapartners.com www.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská da ň ový poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google