Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS) Jednání pracovní skupiny č. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS) Jednání pracovní skupiny č. 1."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS) Jednání pracovní skupiny č. 1 Návrh nové struktury specifických strategických cílů 12. 9. 2011 Ing. David Pawera

2 Metodika PS1 navrhuje novou strukturu specifických strategických cílů (SSC) pro globální strategický cíl 1 SRK: Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika (vize a globální strategické cíle SRK zůstávají zachovány) a zároveň Novou strukturu specifických cílů (SC) pro RIS (vize, globální cíl a prioritní oblasti RIS zůstávají zachovány)

3 Metodika Výchozí dokumenty pro aktualizaci SSC SRK a SC RIS: -Dokumenty na národní úrovni: Národní rozvojové priority pro čerpání fondů EU po roce 2013 (navazují na Integrované hlavní směry a Národní program reforem) Národní inovační strategie Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Uvedené dokumenty vycházejí ze Strategie Evropa 2020

4 Metodika - Dokumenty EU: Strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy: Inovace v Unii Průmyslová politika pro éru globalizace Program pro nové dovednosti a pracovní místa Mládež v pohybu

5 Metodika Rozdělení kompetencí mezi SRK GSC 1 a RIS za účelem vzájemného sladění a zamezení duplicity aktivit: SRK GSC 1: Podpora konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v regionu (exportní aktivity, zakládání nových podniků, podpora zahraničních investic), podpora VaVaI je zahrnuta formou odkazu na RIS RIS: specializovaný dokument obsahující konkrétní aktivity v oblasti VaVaI (transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace)

6 Srovnání nové a dosavadní struktury SSC v GSC1 SRK

7 Srovnání nové a dosavadní struktury SC v RIS

8

9

10

11 Popis navrhovaných nových SSC SRK GSC1 Indikátor GSC 1: HDP na 1 obyvatele v MSK / HDP na 1 obyvatele v ČR SSC 1.1 Zajištění koordinované a systémové podpory VaVaI v Moravskoslezském kraji  RIS Moravskoslezského kraje 2010 - 2020 Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Podpora podnikání, Evropa 2020 – Inovace v Unii Indikátor: HPH na zaměstnance v MSK / HPH na zaměstnance v ČR

12 Popis navrhovaných nových SSC SRK GSC1 SSC 1.2 Zlepšit exportní výkonnost místních firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců  CMO Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání; Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Export na 1 zaměstnaného v MSK / export na 1 zaměstnaného v ČR

13 Popis navrhovaných nových SSC SRK GSC1 SSC 1.3 Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů  MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů), New European Progress Micro-Finance Facility (finanční podpora mladým podnikatelům), ERASMUS for Young Entrepreneurs Initiative Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání, Evropa 2020 - Mládež v pohybu, Program pro nové dovednosti a pracovní místa, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Počet registrovaných PO na 1000 obyvatel v MSK/počet registrovaných PO na 1000 obyvatel v ČR Počet registrovaných FO na 1000 obyvatel v MSK/počet registrovaných FO na 1000 obyvatel v ČR

14 Popis navrhovaných nových SSC SRK GSC1 SSC 1.4 Získat do kraje investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hodnotou  Regionální koncepce akvizice nových zahraničních investorů Zdroj: Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Stav PZI na obyvatele MSK / PZI na obyvatele ČR

15 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti  Systémy komercializace výsledků VaV činnosti, klastry, podpora zahraničních firem ve VaV, Podpora VaV v MSK – inovační vouchery, innovative public procurement, intercisplinární (meziodvětvové) přístupy Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Počet podniků s produktovou inovací novou na trhu / celkový počet podniků

16 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A2 – Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných centrech v MSK Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii Indikátor: Objem realizovaných zakázek pro soukromý sektor

17 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A3 – Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups  Profesionální poradenské služby, Proof of Concept Fund Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání, Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Počet nově založených spin-offs/inovativních start-ups

18 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A4 – Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví  Patentový a licenční fond (včetně EU patentu) Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání, Národní inovační strategie, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Patenty udělené (validované) Úřadem průmyslového vlastnictví, které mají původce z kraje

19 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A5 – Zvyšování podílu rizikového kapitálu na financování inovativních podnikatelských záměrů  Venture kapitál, seed fondy, business angels  Pro nově zakládané spin-offs a inovativní start-ups (předstartovní a startovní fáze) i pro existující podniky (financování růstu/expanze) Zdroj: Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii Indikátor: Rizikový kapitál (rizikový kapitál pro počáteční fázi, fázi expanze a nahrazení) vyjádřený jako % z HDP

20 Popis navrhovaných nových SC RIS A – Transfer technologií A6 Podpora zavádění nových/aktualizovaných norem a standardů  Systém sběru, vyhodnocení a implementace podnětů ze strany podnikatelských subjektů na zavedení nových/úpravu stávajících norem a standardů v odvětvích, kde dochází k rychlému technologickému vývoji Zdroj: Národní inovační strategie, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Návrhy na aktualizaci/zavádění nových norem (min. 10 ročně)

21 Popis navrhovaných nových SC RIS B – Lidské zdroje B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice  Vzdělávání v široké škále oblastí problematiky VaVaI: inovační systémy, transfer technologií, ODV, technology foresight, open innovation, inovační management Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Zvyšování kvality vzdělávání; Národní inovační strategie, Evropa 2020 - Inovace v Unii Indikátor: Počet vzdělávacích akcí

22 Popis navrhovaných nových SC RIS B – Lidské zdroje B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích  Podpora vědy a výzkumu v MSK, DT5 (podpora odborného rozvoje doktorandů a absolventů doktorského studia formou stipendií a příplatků ke mzdě, stimulace zahraničních absolventů doktorského studia k pokračování ve VaV aktivitách v MSK)  Vzdělávací kurzy v oblasti marketingových, manažerských, jazykových a komunikačních dovedností Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Zvyšování kvality vzdělávání; Národní inovační strategie, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Program pro nové dovednosti a pracovní místa Indikátor: počet finančně podpořených doktorandů a absolventů doktorského studia na univerzitách v MSK, počet uskutečněných vzdělávacích kurzů

23 Popis navrhovaných nových SC RIS B – Lidské zdroje B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích (z/do MSK)  Podpora vědy a výzkumu v MSK, DT1 (zapojení zahraničních výzkumníků do vědecké a přednáškové činnosti v MSK; Marie Curie Actions, ERASMUS; služby pro zahraniční výzkumníky - EURAXESS),  Podpora mobility výzkumných pracovníků a PhD studentů (odborné stáže na zahraničních univerzitách a výzkumných ústavech; Marie Curie Actions, ERASMUS) Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Zvyšování kvality vzdělávání; Národní inovační strategie, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Mládež v pohybu Indikátor: počet zahraničních výzkumných pracovníků na univerzitách v MSK, počet výzkumných pracovníků a PhD studentů účastnících se zahraničních stáží

24 Popis navrhovaných nových SC RIS C - Internacionalizace C1 – Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV  Brokerage Events, Evropská inovační partnerství, ERA, EIT, zapojení do špičkových výzkumných infrastruktur  One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání, Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích VaV, Zvyšování kvality vzdělávání; Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace, Mládež v pohybu Indikátor: Počet identifikovaných příležitostí k mezinárodní spolupráci Počet mezinárodních VaV projektů s účastí subjektů MSK

25 Popis navrhovaných nových SC RIS C - Internacionalizace C2 – Zvyšování informovanosti o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů  Technology Foresight  Mapování zahraničních trhů Zdroj: NRP - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Podpora podnikání; Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Evropa 2020 - Inovace v Unii, Průmyslová politika pro éru globalizace Indikátor: Počet zpracovaných studií o technologických trendech a vývoji poptávky na zahraničních trzích

26 Popis navrhovaných nových SC RIS D – Koordinace a implementace RIS D1 – Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace RIS  Koordinační rada RIS, kulaté stoly  Implementace RIS (jednoleté akční plány, monitorovací zprávy)  Propagace RIS Indikátor: - Počet zasedání Koordinační rady RIS, počet realizovaných kulatých stolů - Počet zpracovaných akčních plánů a monitorovacích zpráv - Počet zpracovaných propagačních plánů

27 Podporovaná odvětví RIS  Strojírenství  IT a informační společnost  Nové materiály a nanotechnologie  Moderní energetika  Environmentální technologie  Biomedicínský výzkum  Kreativní odvětví Návrh na rozšíření podporovaných odvětví RIS:  Inovace ve veřejném sektoru, sociální inovace  Bezpečnost průmyslu

28 Ing. David Pawera pawera@arr.cz +420 595 691 216, +420 731 501 317


Stáhnout ppt "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje (SRK) a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS) Jednání pracovní skupiny č. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google