Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/26/20161 „ Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“ Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR tel: 296.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/26/20161 „ Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“ Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR tel: 296."— Transkript prezentace:

1 9/26/20161 „ Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“ Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.czkreutzer@foodnet.cz

2 Osnova prezentace Charakteristika a úloha Potravinářské komory ČR Pojem kvalita Ochrana regionálních a tradičních potravin v EU -CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné značení), ZTS (zaručená tradiční specialita) Orientace na etiketách potravin KLASA Bio – potraviny Regionální potraviny (koncept „Regio – Klasa“) Autenticita potravin (problém s falšováním potravin) 2

3 Charakteristika Potravinářské komory ČR Potravinářská komora ČR: Zájmové sdružení právnických a fyzických osob v potravinářském sektoru ČR, reprezentuje 85% českého potravinářského průmyslu Legislativní rámec: Ustanovení § 11 odst. 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „ Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora České republiky" založené podle zvláštního zákona.“ Ustanovení § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 3

4 Úloha Potravinářské komory ČR Hlavní činností Potravinářské komory ČR je: Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů. Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na jeho činnost. Provádění vzdělávacích a školících činností. Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how. Vedlejší činností Potravinářské komory ČR je zejména: Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců. Provozování potravinářského informačního systému. Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin. Reklamní činnost. 4

5 Úloha Potravinářské komory ČR Tři druhy členství v Potravinářské komoře ČR Přímé členství Členství v rámci svazů a společenstev Přidružené členství Informace na webových stránkách: http://www.foodnet.cz 5

6 Kvalita potravin Obecná definice kvality potravin. Výsledky studií se zaměřily buď na stranu poptávky nebo na stranu nabídky produkčního řetězce: kvalita je důležitým aspektem pohledu spotřebitelů. V něm se odráží veřejné zájmy z oblasti zdraví, ekologie a z oblasti vzniku individuálních stravovacích návyků. u potravin znamená kvalita bezpečnost, výživnost a dostupnost a je určována souhrnem charakteristik, které jsou měřitelné a standardizované a které mají reálný vliv na systém produkce. 6

7 7 Kvalita potravin Důležitý aspekt celkového pohledu na potravinu (souvislost se zdravotní nezávadností, bezpečností, chuťovými vlastnostmi, organoleptickými vlastnostmi) Bezpečnost a zdravotní nezávadnost (dle EU legislativy dnes již nezpochybnitelné pojmy) Co tvoří kvalitu potravin - subjektivní pohled Základní kvalitativní znaky potravin: - specifické vlastnosti produktů s vazbou na zeměpisný původ, produkční oblast, plemeno zvířat, metodu produkce (např. bio) - zvláštní přísady - specifické metody produkce (souvislost s místními tradicemi a znalostmi) - specifické normy v rámci ochrany ŽP welfare chovaných zvířat - souvislost se zpracováním, obchodní úpravou a označením, zvyšujícím přitažlivost produktu pro spotřebitele.

8 8 Opatření na podporu kvalitních produktů v EU a WTO Součást Společné zemědělské politiky EU Cíle politiky jakosti EU a WTO: Podporovat rozmanitost zemědělské a potravinářské produkce Chránit názvy potravin před zneužíváním a napodobováním Pomáhat spotřebitelům pochopit zvláštní povahu produktů Dohoda TRIPS (politika jakosti na mezinárodní úrovni – WTO)

9 Loga chráněných názvů potravin v EU PGI PDO TSG 9

10 10 Ochrana regionálních a tradičních potravin v EU Chráněné označení původu (CHOP) - produkty mající vlastnosti související s rázem krajiny, s výlučnou schopností producentů regionu. - všechny fáze výroby potravin probíhají v dotyčné oblasti (Shetland lamb) Chráněné zeměpisné značení (CHZO) - produkty musí mít vlastnost nebo pověst spojenou s určitou oblastí a alespoň jedna fáze výroby probíhá v této oblasti (Dortmunder bier) Zaručená tradiční specialita (ZTS) - produkty s charakteristickými vlastnostmi, vyrábějí se tradiční metodou nebo mají tradiční přísady (šunka Jamón Serrano) Česká republika k dnešnímu dni obdržela 20 CHZO a CHOP, o 8 se uchází a o 4 ZTS žádá společně se SR (špekáčky…) - ČR patří v tomto ohledu k nejlepším mezi novými členskými zeměmi EU (např. Pardubický perník, Lomnické suchary, Hořické trubičky, Štramberské uši, Budějovické pivo…..)

11 Ochrana regionálních a tradičních potravin v EU Výhody pro držitele CHOP, CHZO, ZTS Je prokázaná marketingová výhoda všech účastníků potravinového řetězce Pro zemědělce a potravináře jsou prokázané vyšší tržní ceny oceněných produktů. Držitel chráněného značení může na renomovaných trzích uplatňovat až 30% cenové zvýhodnění proti konkurenci Pro spotřebitele se jedná o přímou reklamu produktu Cenným způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji venkova a k uchování kulturního dědictví regionu 11

12 12 Orientace na etiketách potravin Označování a výživa (zdravotní a výživová tvrzení, nutriční značení, přírodní minerální vody, doplňky stravy, přidávání minerálů a vitamínů, potraviny pro speciální výživu, potraviny pro kojence a malé děti, potraviny pro snižování váhy, potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny pro sportovce, potraviny pro diabetiky) Jak číst etikety ? název výrobku – musí obsahovat informace o fyzickém stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou prošla (údaj o použití ionizujícího záření vždy) množství – čisté množství výrobku v jednotkách objemu u kapalin a hmotnosti u ostatních výrobků seznam složek – uvedeny všechny v pořadí podle váhy od nejtěžších k nejlehčím, včetně alergenů (% uvedena v případě, že jsou zdůrazněna při prezentaci výrobku v názvu nebo jako obrázek na obalu) trvanlivost – "spotřebujte do" a "minimální trvanlivost" výrobce / dovozce – název a adresa výrobce, balírny nebo dovozce biopotraviny – povoleno pouze, pokud se týká zvláštních metod výroby potravin původ – u některých skupin výrobků závazné (hovězí a telecí maso, vejce, ryby, med, zelenina) – jinde pokud by mohlo klamat spotřebitele informace o nutriční hodnotě – energetická hodnota potraviny a její výživné látky tvrzení o nutriční hodnotě a zdravotní prospěšnosti – pravdivá a založená na vědeckých faktech

13 KLASA KLASA - značka kvalitních potravin Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci kvalitních produktů na českém trhu, Program udělování značek kvality je otevřen všem výrobcům potravin, Splňující následující základní podmínky : Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba. S přihláškou předloží technickou dokumentaci k danému výrobku, která bude obsahovat mj. parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti, požadavky na základní surovinu, ze které je vyráběn. Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky zákona č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích. Žadatel musí předložit certifikát ISO nebo certifikát systému kritických bodů. Výrobce musí dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické, případně zemědělské praxe. Pokud jiná surovina nahrazuje základní (např. sója maso), je třeba tuto skutečnost uvést na obalu. Držitel značky je povinen označit výrobek logem KLASA. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. 13

14 KLASA (povědomí, propagace kvalitních potravin) Rostoucí preference českých potravin 2005 - 41%2006 - 57% 2009 - 59% Pozitivní vnímání české potravinové produkce ve srovnání s kvalitou dovozů Znalost loga je vysoká (87%spotřebitelů) 2/3 žen se cítí ovlivněny značkou KLASA při nákupech potravin 1/2 žen je ochotna si připlatit za potraviny s logem KLASA Závěr KLASA je zárukou nadstandardní kvality potravin: - výjimečnou recepturou - výjimečným způsobem přípravy - výjimečnou surovinou 14

15 15 Bio – potraviny I. - obecný přehled Ekologické zemědělství - zdroj suroviny - ekologické zemědělství, jako výrobce suroviny pro výrobu bio-potravin je zemědělský produkční systém, který zachovává zdraví půd, ekosystémů a lidí. - místo využívání vstupů s nepříznivými dopady, spoléhá na šetrné postupy, rozmanitost a koloběhy přizpůsobené místním podmínkám. Je charakterizováno principy: Principem zdraví Principem ekologie Principem spravedlnosti Principem péče Bio-potraviny - kategorie kvality potravin Evropští spotřebitelé si stále více spojují bio-potraviny s charakteristikami: - zdraví prospěšné a výživné - bezpečné a „čisté“ - pocházející ze známého, důvěryhodného zdroje - vyráběné šetrnými postupy, ohleduplnými k přírodě, zvířatům a lidem - skvěle chutnající

16 Bio – potraviny II. - vize Vize pro biopotraviny Posílit povědomí veřejnosti o biopotravinách tak, aby v roce 2012 alespoň 90 % populace důvěřovalo výrobkům s “Bio značkou” a uvědomovalo si výhody, které biopotraviny jim osobně a společnosti přinášejí. Podpořit rozvoj českého trhu s biopotravinami a zvyšování podílu biopotravin vyráběných v České republice tak, aby: - do konce roku 2012 byl zajištěn 2% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice, - do konce roku 2012 byl zajištěn alespoň 70% podíl biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR. 16

17 Bio – potraviny III. - vize Vytvořit systémy pro získávání údajů pro monitorování ukazatelů a jako informační podporu pro podnikatele: Zajistit dostatek relevantních a aktuálních informací a dat o kapacitě a vývoji trhu Zajistit data o vývoji nabídky a poptávky, cen a objemů Zajistit fungující dodavatelský řetězec pro biopotraviny, zejména: - zajistit dostatek pro využití dostupných domácích bioproduktů a bio ingrediencí pro potravinářský obor v odpovídající kvalitě a ceně - zajistit dostatek odborných znalostí a dovedností pro podnikatele v oboru výroby biopotravin v oblasti zpracování a výroby biopotravin - zajistit marketing biopotravin 17

18 Regionální potraviny (současný systém) Regionální systém značek kvality na úrovni kraje (současně systém v gesci Agrární komory a jiných regionálních institucí. Příklady: JČK „Chutná hezky jihočesky“, JMK „Zlatá chuť Jižní Moravy“ PK „Pardubický mls“ aj.). Asociace regionálních značek ( zahrnuje nejen regionální potraviny, ale celou škálu nepotravinářských produktů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a v administraci Místních akčních skupin). 18

19 Regionální potraviny – připravovaný koncept „Regio – Klasa“ Značku „Regio - Klasa“ bude udělovat hejtman příslušného kraje. Značka smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v „Pravidlech pro udělování značky „Regio – Klasa“. Pravidla pro udělování značky „Regio – Klasa“ budou rozdělena na tři části: obecné, specifické a regionální. Obecná a specifická pravidla jsou stejná pro všechny regiony (kraje) a vychází z kriterií pro značku KLASA, regionální pravidla si stanovuje každý region (kraj) sám, aby vyjádřil regionální specifiku. Regionální pravidla nesmí být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly. Značku „Regio – Klasa“ bude spravovat v každém kraji PK ČR a KÚ. Splnění všech kvalitativních kriterií bude ověřovat a hodnotit Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou a ostatními (na úrovni krajských středisek těchto inspekčních organizací). 19

20 Autenticita potravin Cíl falšování potravin Ošidit spotřebitele a stát Důsledky Ekonomický prospěch pro plagiátora Možnost i negativních zdravotních dopadů Dotčené komodity Drahé, luxusní potraviny (lihoviny, víno, koření) Potraviny prodávané ve velkém množství (masné a mléčné výrobky, zmrzliny, ovocné šťávy, káva, tuky a oleje) 20

21 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Adresa:Počernická 96/242, 108 03 Praha 10 - Malešice Telefon:296 41 11 86 - 91 Fax:296 41 11 87 e-mail:foodnet@foodnet.czfoodnet@foodnet.cz kreutzer@foodnet.cz web:http://www.foodnet.czhttp://www.foodnet.cz 21


Stáhnout ppt "9/26/20161 „ Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“ Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR tel: 296."

Podobné prezentace


Reklamy Google