Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K OHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K OHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 K OHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014

2 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost Cíl 2 Evropská územní spolupráce Nařízení EU o KP + o jednotlivých fondech 2

3 │ 3│ 3 NAVRHOVANÝ ROZPOČET EU PRO ROKY 2014-2020 Politika soudržnosti 33 % (336 miliard EUR) Infrastrukturální fond „Connecting Europe Facility“ 4 % (40 miliard EUR) Ostatní politiky (zemědělství, výzkum, externí atd.) 63 % (649 miliard EUR)

4 P ODPORA KP V OBDOBÍ 2014-2020 4

5 5

6 │ 6│ 6 J AK BUDE FINANCOVÁNÍ ROZDĚLENO ? Rozdělení rozpočtu (v %) Zahrnuté obyvatelstvo (v milionech) Méně rozvinuté regiony / členská zeměPřechodové regionyVíce rozvinuté regiony Fond soudržnosti¹68.7 Méně rozvinuté regiony162.6 Přechodové regiony38.9 Více rozvinuté regiony53.1 Evropská územní spolupráce 11.7 Odlehlé regiony a řídce obydlené oblasti 0.9 Celkem336.0 ¹ 10 miliard EUR z fondu soudržnosti bude investováno do nástroje pro propojení Evropy

7 ROZDÍLNÁ PRAVIDLA PODPORY V RŮZNÝCH TYPECH REGIONŮ Méně vyspělé regiony: spolufinancování 75-85 % nákladů projektu Přechodové regiony: spolufinancování 60% Více rozvinuté regiony: 50% spoluúčast Spoluúčast státu, min 5% vlastní zdroje (problematika majetku obcí), úvěr Posílení principu partnerství, územní dopady (přeshraniční dopady) Různé možnosti čerpání dotací: Méně vyspělé regiony: široká škála projektů z ERDF dle potřeb a strategických cílů rozvoje území Tranzitní regiony: z 80% podpora projektů zaměřených na úsporu energií, obnovitelné zdroje, výzkum, inovaci, podpora konkurenceschopnosti MSP 7

8 │ 8│ 8 Méně rozvinuté regiony Více rozvinuté a přechodové regiony K ONCENTROVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK Flexibilita - různé regiony mají různé potřeby Zvláštní režim pro bývalé „konvergenční“ regiony Výzkum a inovace Úspory energií a obnovitelné zdroje energie Konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků Soustředění investic Evropského fondu pro regionální rozvoj

9 │ 9│ 9 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) Podíl ESF v rámci rozpočtu politiky soudržnosti 2014-20202007-2013 Z celkové podpory Strukturálního fondu (EFRR a ESF), představuje ESF: 25 % v méně rozvinutých regionech 40 % v přechodových regionech 52 % ve více rozvinutých regionech

10 NOVÉ VÝZVY RP PO ROCE 2014 Ex ante kondicionality (obecné, tematické) Ex post podmínky Makrorekonomiká podmíněnost – ekonomický rámec Důraz na strategické řízení, integrované přístupy k rozvojovým projektům Strategie regionálního rozvoje ČR Program rozvoje územního obvodu kraje Obce, města, DSO, MAS Další strategické dokumenty vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti Větší tlak na efektivitu výdajů x zjednodušení provozních pravidel Sbližování podmínek mezi jednotlivými fondy Snaha o zjednodušení byrokracie, propojení programů, paušální náklady, jediné kontaktní místo pro všechny příjemce… 10

11 M ECHANISMUS POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Vyjednání finanční pomoci pro jednotlivé země (20 mld. EUR pro ČR – kurz Kč/euro!) Dohoda o partnerství CR – EU, KP jako sdílená evropská politika ! ČR dává závazek pro dosahování cílů E2020 Společný strategický rámec: SF+ venkov, rybářská a námořní politika Legislativa – zákon o podpoře regionálního rozvoje, veřejné zakázky Strategie regionálního rozvoje – definování priorit rozvoje, oblastí rozvoje – korekce EK Strategie dalších ministerstev, krajů, regionů soudržnosti, euroregionů, MAS – provázanost priorit s požadovanými projekty! Povinnost sladit projekty se strategickým rámcem příslušné oblasti ! 11

12 12

13 R EGIONY SOUDRŽNOSTI 13

14 S TRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR MMR hlavní koordinátor projektů a programů Analýza socio-ekonomického rozvoje území Regiony se soustředěnou podporou státu SWOT analýza Implementace podpory z národních a evropských fondů Institucionální zabezpečení Evaluace Specifické oblasti podpory rozvoje (venkov, živelné pohromy, MSP Moravskoslezský kraj …) Role a úkoly pro další ministerstva, kraje 14

15 15

16 16 Program Rybářství 2014-2020, financovaný z Evropského námořního a rybářského fondu.

17 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ŘÍZENÝ MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Oblast možných projektů: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT infrastruktury podpora snižování energetické náročnosti, rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem podpora inovativních řešení přispívajících ke snižování emisí možní příjemci 17

18 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Podpora základů znalostní ekonomiky (vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací založených na znalostech), zajištění lepšího přenosu výsledků výzkumu do praxe, role výzkumu a vývoje ve vzdělávacím 18

19 OP ZAMĚSTNANOST MPSV trh práce, sociální začleňování Zdravý životní styl a modernizaci veřejné správy. zvýšení využití pružných forem pracovního poměru a organizace práce, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli modernizace infrastruktury služeb zaměstnanosti 19

20 OP D OPRAVA M dopravy Rozvoj páteřnícj komunikací: silniční, železniční, letecká a vodní, multimodální doprava 20

21 OP Ž IVOTNÍ PROSTŘEDÍ MŽP ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí chybějící velké infrastruktury životního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti regionů vyřešením jejich environmentálních problémů. 21

22 IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MMR – sloučení 7 ROP propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území městská infrastruktura (dopravní, telematickou – ITS) a její řešení pro aglomerace, vč. ekologického zásobování měst, prosazování moderních metod zdravotní péče a propojování zdravotních a sociálních služeb, zlepšování životního prostředí ve městech (zlepšování kvality ovzduší, regenerace brownfields), rozvoj služeb a podpora cestovního ruchu a kulturního dědictví, snižování energetické náročnosti veřejného sektoru a bydlení, péče o krajinu a půdu, odstraňování ekologických zátěží a řízení rizik, ·posílení institucionální kapacity a zlepšování účinnosti v územní veřejné správě zejména s ohledem na rozvoj ICT. 22

23 OP P RAHA – PÓL RŮSTU ČR Konkurenceschopnost Prahy Podpora firem Lidské zdroje, vzdělávání 23

24 R OZDĚLENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ 24

25 25

26 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar- akci http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php 26

27 PODPORA SYNERGICKÝCH EFEKTŮ V ÚZEMÍ Kombinace investic v území IPRM ITI: Integrované projekty v území, integrované územní investice, 5% prostředků určených z ERDF, kombinace investic z různých programů, podpora udržitelného rozvoje měst, vazba město – zázemí Integrovaná strategie území: propojit více záměrů a cílů najednou Integrovaná strategie rozvoje metropolitní oblasti – klíčové investice dle potřeb rozvoje území, průnik více cílů strategie, průnik více OP Společné prosazování zájmů Doprava, trh práce, sociální služby, vzdělávání, propojení výzkumných aktivit, inovace, podnikání, ŽP ČR ERDF 21,5 mld. Eur-560 mld. Kč/ITI 28 mdl. Kč 27

28 P ODPORA PROJEKTŮ V KONTEXTU ITI 28

29 M ETROPOLITNÍ OBLASTI Pražská- středočeská (podepsané memorandum, doprava, ŽP, regionální školství) Brněnská Ostravská Plzeňská Hradecko-pardubická Ústecko chomutovská aglomerace Olomoucká (středomoravská) a. 29

30 B RNĚNSKÁ AGLOMERACE Dopravní obslužnost a dostupnost Odkanalizování a zásobování vodou Usměrňování rozvoje sídelní struktury Zlepšení podmínek pro kvalitní trávení volného času Zlepšení dostupnosti a kvality kultury, školství, zdravotnictví a sociální péče 30

31 T RENDY AKTIVIT V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI 31


Stáhnout ppt "K OHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google