Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP N° 15/09 Revize TP 15/06 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP N° 15/09 Revize TP 15/06 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85."— Transkript prezentace:

1 TP N° 15/09 Revize TP 15/06 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu  EIGA 2009 - EIGA dává povolení reprodukovat tuto publikaci za předpokladu, že je Asociace uznána jako zdroj ADR 2009 Změny

2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu DEMENTI Všechny technické publikace asociace EIGA, nebo publikace vydávané jménem asociace EIGA, včetně návodů, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v takových publikacích, byly získány ze spolehlivých zdrojů a vycházejí z technických informací a zkušeností, aktuálně dostupných od členů asociace EIGA a ostatních k datu vydání. Ačkoliv asociace EIGA doporučuje svým členům, aby odkazovali na její publikace nebo je využívali, takové odkazy na publikace asociace EIGA se strany jejích členů nebo třetích stran jsou čistě dobrovolné a nezávazné. Z toho důvodu asociace EIGA nebo její členové neposkytují žádnou záruku na výsledky a nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazováním nebo využíváním informací či návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad realizací nebo zanedbáním, chybnou interpretací, správným nebo nevhodným využitím informací nebo návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA, se strany kterékoliv osoby nebo subjektu (včetně členů EIGA), a asociace EIGA se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti v uvedených souvislostech. Publikace EIGA podléhají pravidelným revizím, takže uživatelé jsou upozorňováni, aby si opatřili poslední vydání.

3 Přijaté změny pro třídu 2 ve verzi 2009 ADR 2007ADR 2009 Připojené poznámky a ADR 2009 je třeba používat společně s touto prezentací.

4 Legenda: Zelená položka: nově zavedená věta/slovo Červená přeškrtnutá položka: zrušená věta/slovo Černá položka: poznámky k úpravám Modrá položka: nezměněno

5 1.1.3.2 (c) Doplněné výjimky Výjimky související s přepravou plynů …. (c)Plyny Skupiny A a O …. jestliže tlak plynu v nádobě nebo cisterně při teplotě 20 °C 15°C nepřevyšuje 200 kPa (2 bar) a jestliže plyn není zkapalněným nebo hluboce zchlazený zkapalněným plyn a pokud je plyn během dopravy zcela v plynném skupenství. To platí pro všechny druhy nádob nebo cisteren, např. rovněž pro různé části strojů a přístrojů;

6 1.1.3.4 Zavedení „vyňatého množství“ 1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích.

7 1.2.1 Definice Je doplněna definice obalu. Obal znamená jednu nebo více nádob a všechny jiné součásti a materiály, které jsou nezbytné k tomu, aby nádoba (nádoby) mohly plnit svoji obalovou funkci a jiné bezpečnostní funkce ….

8 1.2.1 Definice “Posuzování shody” je proces ověřování shody výrobku podle ustanovení oddílů 1.8.6 a 1.8.7 vztahujících se na schvalování konstrukčního typu, dohled nad výrobou a na první inspekci a zkoušení.

9 1.4 Bezpečnostní povinnosti účastníků 1.4.2.2 Dopravce 1.4.2.2.1 ….kde je to vhodné, dopravce musí zejména: …. (d) Přesvědčit se, že neprošlo datum příští první zkoušky cisternových vozidel, bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a MEGC; POZNÁMKA: Cisterny, bateriová vozidla a MEGC však smějí být přepravovány po uplynutí tohoto data za podmínek uvedených v 4.1.6.10 (v případě bateriových vozidel a MEGC obsahujících jako články tlakové nádoby), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 nebo 6.7.4.14.6

10 1.6 Přechodná ustanovení (I) 1.6.1.9 se vypouští. To znamená, že již neexistují přechodná období pro školení řidičů (kapitola 8.2.1). 1.6.1.18 Ustanovení oddílů 3.4.9 až 3.4.13 (nová ustanovení pro omezená množství) nemusí být používána dříve než od 1. ledna 2011.

11 1.6 Přechodná ustanovení (II) 1.6.2 Tlakové nádoby a nádoby pro třídu 2 (nové přechodné ustanovení:) 1.6.2.6 Tlakové nádoby pro jiné látky, než jsou látky třídy 2, vyrobené před 1. červencem 2009 podle ustanovení pododdílu 4.1.4.4 platných do 31. prosince 2008, které však neodpovídají ustanovením pododdílu 4.1.3.6 platným od 1.ledna 2009, smějí být dále používány, pokud jsou dodržena ustanovení pododdílu 4.1.4.4 platná do 31. prosince 2008.

12 1.6 Přechodná opatření (III) (průlezy a peřejníky:) 1.6.3.32 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny, vyrobené před 1. červencem 2007 v podle předpisů platných do 31. prosince 2006, vybavené víky průlezů …. […] je možno používat i nadále. 1.6.3.33 ~ 1.6.3.42 Pokud byla nádrž nesnímatelné cisterny (cisternového vozidla) nebo snímatelné cisterny již před 1. lednem 2009 rozdělena přepážkami nebo peřejníky na oddíly o vnitřním objemu nejvýše 7.500 litrů, nemusí být vnitřní objem nádrže doplněn symbolem „S“ v údajích vyžadovaných odstavcem 6.8.2.5.1 až do provedení příští periodické inspekce podle 6.8.2.4.2.

13 1.6 Přechodná opatření (IV) (platí hlavně pro peřejníky:) 1.6.4.31 Pro látky, u nichž je ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno zvláštní ustanovení TP 35, smí být až do 31. prosince 2014 dále používán pokyn pro přemístitelné cisterny T 14 předepsaný v ADR platné do 31. prosince 2008. 1.6.3.34 Bez ohledu na ustanovení odstavce 4.3.2.2.4, cisternové kontejnery určené pro přepravu zkapalněných plynů nebo hluboce zchlazených zkapalněných plynů, které splňují platné konstrukční požadavky ADR, ale byly před 1. červencem 2009 rozděleny přepážkami nebo peřejníky na oddíly o vnitřním objemu větším než 7.500 litrů, smějí být dále plněny do více než 20 % a méně než 80 % svého vnitřního objemu.

14 1.8 Postupy při hodnocení shody (Nové kapitoly: Část TPED přechází do ADR!) 1.8.6 Administrativní dozor nad prováděním posuzování shody, periodických inspekcí a mimořádných kontrol popsaných v 1.8.7 1.8.7 Postupy pro posuzování shody a periodickou inspekci 1.8.7.1 Všeobecná ustanovení 1.8.7.2 Schvalování konstrukčního typu 1.8.7.3 Dohled nad výrobou 1.8.7.4 První inspekce a zkoušky 1.8.7.5 Periodická inspekce a mimořádné kontroly 1.8.7.6 Dohled nad vlastní inspekční službou žadatele 1.8.7.7 Dokumentace 1.8.7.8 Výrobky vyrobené, schválené, prohlížené a zkoušené podle norem

15 (Dodatky k tabulce Kategorie tunelu C) Při přepravě v cisternách: Třída 2: Klasifikační kódy 2A, 2O 3A a 3O, a klasifikační kódy obsahující pouze písmeno T nebo skupiny písmen TC, TO a TOC; Kód se změnil z (E) na (C/E), takže jsou omezení přísnější. 1.9.5 Omezení průjezdu tunely

16 1.10.5 Bezpečnost Přidat poznámku (c) ohledně sloupce „cisterna“: c) Hodnota uvedená v tomto sloupci platí pouze tehdy, je-li přeprava v cisternách podle kapitoly 3.2, tabulky A, sloupce (10) nebo (12) dovolena. Pro látky, které není dovoleno v cisternách přepravovat, instrukce uvedená v tomto sloupci neplatí.

17 V tabulce Jiné předměty, obsahující plyn pod tlakem, jsou doplněny tyto nové položky pro klasifikaci, kód 6F: 3478 a 3479 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ, obsahující…. 2.2.2.3 Seznam hromadných položek

18 2.2.9.1.10 Látky nebezpečné pro životní prostředí (vodní prostředí) Znění tohoto pododdílu bylo zcela změněno a může vést k dodatečné klasifikaci. Přechodné období je stále 31. prosinec 2010.

19 3.2.1 Tabulka A “Vyňatá množství” Zavádí se do této kapitoly jako dodatek ke sloupci 7 označený 7b a představuje koncepci vyňatých množství, tj. malých množství, na něž se nevztahuje ustanovení ADR v plném rozsahu. Podobná koncepce platí pro omezená množství.

20 3.2 Ostatní změny v tabulce A Metoda zobrazování kódu omezení pro tunely v přepravních dokumentech nyní používá místo číslice 1 lomítko / jako oddělovač, např. (C1D) se změnilo na (C/D), podrobnosti viz 3.2. Nový S14: „Ustanovení kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se použijí pro vozidla přepravující jakékoli množství těchto látek“. Nový S20: „Ustanovení kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se použijí, pokud celková hmotnost nebo objem těchto látek ve vozidle překračuje 10 000 kg věcí v kusech nebo 3 000 litrů v cisternách.

21 3.4 Nebezpečné zboží, balené v omezeném množství Nové požadavky pro dopravní jednotky: Nový požadavek na označování vozidel, přepravujících věci v omezeném množství, jestliže dopravní jednotka převyšuje 12 tun největší povolené hmotnosti a náklad je větší než 8 tun.

22 3.5.1.2 …. Vyňatá množství jsou uvedena v seznamu ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2 pomocí alfanumerického kódu: Pro plyny se objemem udaným pro vnitřní obaly míní hydraulický vnitřní objem vnitřní nádoby a objemem udaným pro vnější obaly se míní celkový hydraulický vnitřní objem všech vnitřních obalů v jednom vnějším obalu. 3.5 Nebezpečné zboží balené ve vyňatých množstvích

23

24 4.1.4.1 P200 (I) V odstavci (2) je na konci přidán tento text: „ Zařízeními pro vyrovnávání tlaku musí být vybaveny UN tlakové nádoby používané pro přepravu UN 1013 oxidu uhličitého a UN 1070 oxidu dusného (rajského plynu)“. V odstavci (5) (b) je druhá věta doplněna takto: „ Použití jiných zkušebních tlaků a stupňů plnění než těch, které jsou uvedeny v tabulce je dovoleno, s výjimkou případů, kdy platí zvláštní ustanovení pro balení „o“, za podmínky, že: (i) je splněno kritérium zvláštního ustanovení pro balení „r“, pokud platí; nebo (ii) je splněno výše uvedené kritérium ve všech ostatních případech.“

25 V odstavci (10) je zvláštní ustanovení pro obal „n“ doplněno takto: "n: Láhve a jednotlivé láhve ve svazku lahví nesmějí obsahovat více než 5 kg plynu. Jsou-li svazky lahví obsahující UN 1045 fluor, stlačený rozděleny do skupin lahví podle zvláštního ustanovení pro balení „k“, smí každá skupina obsahovat nejvýše 5 kg plynu. “ V odstavci (10) se staré ustanovení „r“ mění na „ra“, a zavádí se nové zvláštní ustanovení pro obal „r“: "r: Stupeň plnění tohoto plynu musí být omezen tak, že dojde-li k úplném rozkladu, tlak nepřesáhne dvě třetiny zkušebního tlaku dané tlakové nádoby“. 4.1.4.1 P200 (II)

26 4.1.4.1 Změny v tabulce 1 v P200 Dříve 50 V odstavci (10) je na konec zvláštního ustanovení pro obal „z“ přidán nový odstavec v toto znění: “z: Směsi obsahující UN 2192 german, jiné než směsi do 35% germanu ve vodíku nebo dusíku nebo do 28% germanu v héliu nebo argonu, musí být plněny do takového tlaku, aby v případě, že dojde k úplnému rozkladu germanu, nebyly překročeny dvě třetiny zkušebního tlaku tlakové nádoby.“ 4.1.4.1 P200 (III)

27 4.1.4.1 Změny v tabulce 2 v P200 (I) V P200 dochází k četným změnám a tuto sekci je třeba konzultovat jako celek. Specifické změny nastaly v UN 1017, 2192, 2203, 2676 a 2189.

28 Dříve: 0.51 0.66 0.75 1.08 1.10 0.29 0.39 1.54 1.04 1.33 1.37 0.37 1.05 1.34 0.62 4.1.4.1 Změny v tabulce 2 v P200 (II)

29 Dříve: 0.94 0.87 0.95 0.75 1.24 1.10 2.70 1.34 1.09 0.36 0.11 0.20 0.66 4.1.4.1 Změny v tabulce 2 v P200 (III)

30 Dříve: 0.53 0.42 0.84 1.20 1.04 0.72 1.20 4.1.4.1 Změny v tabulce 2 v P200 (IV)

31 4.1.4.4 Zvláštní požadavky týkající se použití tlakových nádob pro jiné látky než látky třídy 2 Bod 4.1.4.4 byl zrušen a do bodu 1.6.2.6 bylo doplněno přechodné opatření „Tlakové nádoby pro jiné látky, než jsou látky třídy 2, vyrobené před 1. červencem 2009 podle ustanovení pododdílu 4.1.4.4 platných do 31. prosince 2008, které však neodpovídají ustanovením pododdílu 4.1.3.6 platným od 1. ledna 2009, smějí být dále používány, pokud jsou dodržena ustanovení pododdílu 4.1.4.4 platná do 31. prosince 2008.“

32 4.3 Nesnímatelné cisterny. Oprava 4.3.2.2.4 Nádrže určené pro přepravu látek v kapalném stavu nebo hluboce zchlazených zkapalněných plynů, které nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky do komor s vnitřním objemem nejvýše 7500 litrů, musí být plněny nejméně na 80% nebo nejvýše do 20% jejich objemu. Toto ustanovení se nevztahuje na: …. – UN 1963 HÉLIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ a UN 1966 VODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ.

33 5.4 Dokumentace (I) Přepravní dokument je třeba opatřit novou indikací pro tunel: (j) (Vyhrazeno) (k) kde je to stanoveno, kód omezení pro tunely udaný ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2 velkými písmeny v závorkách. Kód omezení pro tunely nemusí být v přepravním dokladu uveden, pokud je předem známo, že přeprava nebude spojena s průjezdem tunelem, v němž platí omezení pro přepravu nebezpečných věcí.

34 5.4 Dokumentace (II) Možnost přepravy po vypršení platnosti inspekce kvůli opakované zkoušce. 5.4.1.1.6.4 Pro přepravu nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, bateriových vozidel, cisternových kontejnerů a MEGC za podmínek uvedených v 4.3.2.4.4, musí být v přepravním dokladu uveden tento zápis: „Přeprava podle 4.3.2.4.4“. 5.4.1.1.11 Zvláštní ustanovení pro přepravu IBC nebo přemístitelných cisteren po uplynutí data platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce Pro přepravu podle 4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) nebo 6.7.4.14.6 (b) musí být v tomto smyslu uveden v přepravním dokladu tento zápis: „Přeprava podle 4.1.2.2 (b)“, „Přeprava podle 6.7.2.19.6 (b)“, „Přeprava podle 6.7.3.15.6 (b)“ nebo „Přeprava podle 6.7.4.14.6 (b)“, jak je to náležité.

35 5.4 Dokumentace (III) 5.4.1.1.10 Zvláštní ustanovení o vynětí z platnosti týkajících se množství přepravovaných jednou dopravní jednotkou Pododdíly 5.4.1.1.10.1 a 5.4.1.1.10.2 byly zrušeny, a nadále není nutno v přepravním dokladu uvádět znění: „Náklad nepřekračující limity pro vynětí z platnosti předepsané v 1.1.3.6“.

36 5.4.3 Písemné pokyny (změna) V ADR je pouze čtyřstránkový „Tremcard“. Platí pro všechny nebezpečné věci a musí být předkládán v jazyce posádky vozidla. Můžete si jej prohlédnout v souboru pdf.

37 6.2 Požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů, malých nádobek obsahujících plyn (plynových kartuší) a zásobníků do palivových článků obsahujících zkapalněný hořlavý plyn Tato kapitola byla úplně přepsána, je třeba odkazovat na zveřejněný text. Můžete si ji prohlédnout po otevření dokumentu pdf.

38 6.7 “UN” MEGC 6.7.2.1, 6.7.3.1, 6.7.4.1 a 6.7.5.2.1 Definice „Přemístitelné cisterny“: konstruována pro zdvih na „vozidlo nebo loď“ vozidlo, železniční vůz nebo námořní plavidlo nebo plavidlo vnitrozemské vodní cesty“ 6.7.4.14.5 pod „kontrolami a zkouškami“ se vypouští (plášť a izolaci již není třeba odstraňovat při periodické inspekci) 6.7.5.3.2 Provozní výstroj pro toxické plyny, vysvětlení: části je třeba “rozdělit do skupin s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, každé izolované ventilem“ 6.7.5.4.1 Dekompresní nástroje pro CO 2 a N 2 O: články je třeba “rozdělit do skupin s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, každé izolované ventilem. Každá skupina musí být osazena ….”

39 6.8 Nádrže (I) 6.8.2.2.1 Ve Výstroji pro cisterny, “Pro výrobu provozní a konstrukční výstroje mohou být použity vhodné nekovové materiály“, se přidává nová věta: “Potrubí musí být tak konstruováno, vyrobeno a namontováno, aby se zabránilo riziku poškození vlivem tepelné roztažnosti a smrštění, mechanického rázu a vibrací.“

40 6.8.2.1.4 Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny v souladu s požadavky norem uvedenými v 6.8.2.6 nebo technických předpisů uznaných příslušným orgánem v souladu s 6.8.2.7, technický předpis schválený kompetentním úřadem, …. Změna předpisů u λ=0,8 pro svařování a kontrolu svarů bod 6.8.2.2.1.23: “svary musí být pokud možno prohlédnuty vizuálně z obou stran a podrobeny namátkové nedestruktivní zkoušce. Všechny svařované „T“ spoje s celkovou délkou zkoušeného svaru nejméně 10 % celkové délky všech podélných, obvodových a radiálních (na koncích cisterny) svarů musí být zkoušeny.“ 6.8 Nádrže (II)

41 Změna inspekcí a zkoušek v bodě 6.8.2.4.2: “Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit periodickým inspekcím nejpozději každých šest let. pět let. Tyto periodické inspekce musí zahrnovat: vnitřní a vnější prohlídku; zkoušku těsnosti nádrže s její výstrojí podle 6.8.2.4.3 a kontrolu uspokojivé funkce celé výstroje; jako všeobecné pravidlo hydraulickou tlakovou zkoušku 9 (pro zkušební tlak nádrže komor, pokud je to vhodné, viz 6.8.2.4.1). 6.8 Nádrže (III)

42 Změna inspekcí a zkoušek v bodě 6.8.2.4.3: Zavádí se ‘meziperiodická inspekce’ namísto pouhé „zkoušky těsnosti“. Tím se kontrolní požadavky dostávají do souladu s IMDG, a zavádí se koncepce tříměsíčního kontrolního okna. Dále se vysvětluje, z čeho se skládá meziperiodická inspekce. 6.8 Nádrže (IV)

43 Doplněk bodu 6.8.2.4.4: “Pokud mohlo v důsledku opravy, konstrukční změny nebo nehody dojít ke zhoršení bezpečnosti nádrže nebo její výstroje, musí se provést mimořádná kontrola. Pokud byla provedena mimořádná kontrola splňující požadavky 6.8.2.4.2, může být mimořádná kontrola považována za periodickou inspekci. Pokud byla provedena mimořádná kontrola splňující požadavky 6.8.2.4.3, může být mimořádná kontrola považována za meziperiodickou inspekci.“ Úprava bodu 6.8.2.4.5: Zkoušky, prohlídky a kontroly podle 6.8.2.4.1 až 6.8.2.4.4 musí provést znalec schválený příslušným orgánem. Musí se vydat osvědčení, v nichž musí být uvedeny výsledky těchto zkoušek, prohlídek a kontrol dokonce i v případě negativních výsledků. Tato osvědčení se musejí odvolávat na seznam látek, které se smějí přepravovat v této cisterně nebo na kód cisterny alfanumerické kódy zvláštních ustanovení podle 6.8.2.3. Jednu kopii tohoto osvědčení je třeba přiložit do složky dokladů k cisterně každé přezkoušené cisterny, bateriového vozu nebo MEGC (viz. 4.3.2.1.7.) 6.8 Nádrže (V)

44 Úprava bodu 6.8.2.5.1: Odrážka 7 Každá nádrž musí být opatřena kovovým štítkem odolným proti korozi…; vnitřní objem - u vícečlánkových nádrží vnitřní objem každého článku vnitřní objem nádrže – u vícekomorových nádrží vnitřní objem každé komory – následovaný symbolem „S“, jestliže nádrže nebo komory jsou rozděleny peřejníky na oddíly s vnitřním objemem nejvýše 7500 litrů; …. POZNÁMKA: pokud periodická zkouška obsahuje zkoušku těsnosti, pak je třeba na štítku uvést pouze písmeno „P“ …. 6.8 Nádrže (VI)

45 6.8.2.6 se mění takto: Vyžaduje použití norem, publikovaných v ADR pro cisterny. Pro dosažení vědeckého a technického pokroku nebo kde není uvedena žádná norma v 6.8.2.6 nebo pro řešení zvláštních aspektů neobsažených v normě uvedené v 6.8.2.6, příslušný orgán může uznat použití technického předpisu zaručujícího stejnou úroveň bezpečnosti. Cisterny však musí splňovat minimální požadavky 6.8.2 Pro zobrazení otevřete dokument PDF 6.8 Nádrže (VII)

46 6.8.3.2.3 „Výstroj”: Toto ustanovení se týká zkapalněných hořlavých a/nebo toxických plynů. Všechny plnicí a vyprazdňovací otvory cisteren…. Zpětný ventil nevyhovuje ustanovením tohoto odstavce. 6.8.3.2.11 Cisterny určené k přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů…. Ustanovení bodu 6.8.2.1.7 se nebude vztahovat na cisterny s vakuovou izolací. 6.8 Nádrže (VIII)

47 Zvláštní požadavky, platné pro třídu 2. Změna v inspekcích a zkouškách podle bodu 6.8.3.4.6: Toto ustanovení se vztahuje na inspekce podle bodu 6.8.2.4.2, kde zkouška hydraulickým tlakem závisí na rozhodnutí experta. Mění se „zkouška těsnosti“ na „meziperiodickou inspekci“. 6.8 Nádrže (IX)

48 V bodě 6.8.3.4.16 “Inspekce a zkoušky bateriových vozidel a MEGC“: Inspekce a zkoušky…. Ve vydaných osvědčeních musí být uvedeny výsledky těchto operací i v případě negativních výsledků. V bodě 6.8.3.6 “Požadavky na bateriová vozidla a MEGC konstruované, vyrobené a zkoušené podle norem“ Požadavky kapitoly 6.8 jsou považovány za splněné, platí-li tato norma: V závislosti na datu výroby cisterny musí být použity normy vyjmenované v následující tabulce, jak je uvedeno v jejím sloupci (4) splňující požadavky kapitoly 6.8 uvedené v jejím sloupci (1), nebo mohou být použity, jak je uvedeno v jejím sloupci (5). Požadavky kapitoly 6.8 uvedené ve sloupci (1) tabulky mají přednost ve všech případech. Pokud je uvedena více než jedna norma závazná pro stejné použití, musí být použita pouze jedna z nich, ale jako kompletní, pokud není v níže uvedené tabulce stanoveno jinak. Jsou doplněny dva nové sloupce (4) a (5) : 6.8 Nádrže (X)

49 V bodě 6.8.4. “zvláštní ustanovení” TE11 Nádrže a jejich provozní výstroj…. Pojistný ventil zabraňující vniknutí cizích látek musí též splňovat toto ustanovení. Vkládají se tato nová zvláštní ustanovení: TA4 Shodné stanovené postupy oddílu 1.8.7 musí být použity příslušným orgánem, jeho zástupcem nebo inspekční organizací odpovídající 1.8.6.4 a pověřenou podle EN ISO/IEC 17020:2004 typ A. TT9 Pro inspekce a zkoušky (včetně dohledu výrobce) postupy oddílu 1.8.7 musí být použity příslušným orgánem, jeho zástupcem nebo inspekční organizací odpovídající 1.8.6.4 a pověřenou podle EN ISO/IEC 17020:2004 typ A. 6.8 Nádrže (XI)

50 8.1.5 Další výbava a výbava pro osobní ochranu 8.1.5.1 Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci, musí být vybavena částmi výbavy pro obecnou a osobní ochranu podle 8.1.5.2. Části výbavy musí být vybrány podle čísla bezpečnostní značky naložených věcí. Čísla bezpečnostních značek mohou být identifikována z přepravního dokladu. 8.1.5.2 Následující výbava musí být při přepravě v dopravní jednotce pro všechna čísla bezpečnostních značek: pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla; dva stojací výstražné prostředky; kapalina pro výplach očí 2 ; a (2) Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2 a 2.3.

51 Pro každého člena osádky vozidla fluoreskující výstražná vesta (např. jak je popsána v normě EN 471); přenosná svítilna odpovídající ustanovením 8.3.4; pár ochranných rukavic; a ochrana očí (např. ochranné brýle). 8.1.5.3 Dodatečná výbava vyžadovaná pro určité třídy: nouzová úniková maska 3 pro každého člena osádky vozidla musí být při přepravě ve vozidle pro čísla bezpečnostních značek 2.3 nebo 6.1; lopata 4 ; ucpávka kanalizační vpusti 4 ; Sběrná nádoba vyrobená z plastu 4.“ (3) Například nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typu A1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2 P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141. (4) Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9. (Viz též snímek 36) 8.1.5 Další výbava a výbava pro osobní ochranu

52 Žádná vozidla přepravující nebezpečné věci nesmí stát bez zatažených parkovacích brzd. Přípojná vozidla bez brzdových ústrojí musí být při stání mimo provoz založena nejméně jedním zakládacím klínem, jak je uvedeno v 8.1.5.2. Přistupuje nový oddíl 8.3.8 v tomto znění: 8.3.8 Použití kabelových spojů V případě dopravní jednotky vybavené antiblokovacím brzdovým systémem sestávající z motorového vozidla a přípojného vozidla O 3 nebo O 4 elektrická instalace uvedená v odstavci 9.2.2.6.3 musí spojovat tažné vozidlo a přípojné vozidlo po celou dobu přepravy. 8.3.7 Používání parkovacích brzd a zakládacích klínů


Stáhnout ppt "TP N° 15/09 Revize TP 15/06 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85."

Podobné prezentace


Reklamy Google