Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Změny ADR 2013 TP N° 32/12 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Změny ADR 2013 TP N° 32/12 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219."— Transkript prezentace:

1 1 Změny ADR 2013 TP N° 32/12 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu + www.eiga.eu  EIGA 2012 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu + www.eiga.eu ODVOLÁNÍ Všechny technické publikace EIGA nebo dokumenty publikované pod EIGA včetně praktických manuálů, pravidel chování, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v těchto publikacích, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a jsou založeny na technických informacích a zkušenostech, které jsou aktuálně k dispozici členům EIGA i dalším osobám v den otevření těchto dokumentů. Přesto, že EIGA doporučuje členům se na ně odvolávat nebo je používat, toto doporučení členům nebo třetím stranám je zcela dobrovolné a nezavazující. Proto EIGA nebo její členové nezaručují výsledky a nepřijímají žádnou povinnost nebo odpovědnost v souvislosti s tímto odkazem, používáním informací nebo připomínek, které jsou uvedeny v EIGA publikacích. EIGA nemá žádnou kontrolu nad výkonností, nevýkonností, špatnou interpretací nebo špatným používáním informací nebo doporučeními, které jsou obsažené v publikacích EIGA. EIGA s tímto výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost. Publikace EIGA jsou pravidelně posuzovány a uživatelé jsou upozorňováni na to, aby si obstarali nejnovější vydání.

3 3 Úvod Poznámka: Tato prezentace bere v úvahu pouze některé změny, které se dotkly zejména tříd látek a dalších položek týkající se členů asociace EIGA. V tomto dokumentu nejsou zohledněny všechny změny provedené v ADR 2013. Povinností společností v oblasti plynárenského průmyslu je zajistit, aby byly v souladu se všemi požadavky ADR. Černý text je originalní text v ADR Zeleným textem jsou zvýrazněny novinky v ADR 2013 Červený text byl z ADR 2011 vymazán Modrý text znamená vysvětlení

4 4 Nově vloženy Chemické látky pod tlakem 2.2.2.1.7 Chemické látky pod tlakem V ADR 2013 je celá řada změn díky nově vloženým chemickým látkám pod tlakem

5 5 Nově vloženy Chemické látky pod tlakem

6 6 Chemické látky pod tlakem

7 7 Vynětí z platnosti 1.1.3.9 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování během přepravy Jsou-li ve vozidlech nebo kontejnerech používány pro účely chlazení nebo kondiciování nebezpečné věci, které jsou jen dusivé (které ředí nebo nahrazují kyslík normálně v ovzduší), podléhají pouze ustanovením oddílu 5.5.3

8 8 Normy 1.1.5 Použití norem Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními ADR, mají ustanovení ADR přednost

9 9 1.2.1 Definice „Obal záchranný“ zvláštní obal, do kterého se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící kusy nebo kusy neodpovídající předpisům obsahující nebezpečné věci, nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo unikly, za účelem jejich přepravy k obnově nebo likvidaci „Nádoba tlaková“ společný název, který zahrnuje láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy, uzavřené kryogenní nádoby, zásobníkové systémy s hydridem kovu, svazky lahví a záchranné tlakové nádoby

10 10 1.2.1 Definice Přidáno: „Zkapalněný ropný plyn (LPG)“ nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou přiřazeny jen k UN číslům 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978 a které sestávají hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenu se stopami jiných uhlovodíkových plynů POZNÁMKA 1: Hořlavé plyny přiřazené k jiným UN číslům se nepovažují za LPG.

11 11 1.2.1 Definice „Záchranná tlaková nádoba“ tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů, do které se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící tlakové nádoby nebo tlakové nádoby neodpovídající předpisům pro jejich přepravu, např. za účelem jejich obnovy nebo likvidace

12 12 1.4.3.3 (f) Povinnosti plniče Text: f) musí po naplnění cisterny zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení; Nahrazen: „f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;“

13 13 1.6.1.25 Přechodná ustanovení Přidáno: Kusy a přepravní obalové soubory označené UN číslem podle ustanovení ADR platných do 31. prosince 2012 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 5.2.1.1, pokud jde o velikost UN čísla a písmen „UN“, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány až do 31. prosince 2013, a pokud jde o láhve s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 60 litrů, až do příští periodické inspekce, nejdéle však do 30. června 2018.

14 14 1.6.2.11 Přechodná ustanovení „1.6.2.11 Plynové kartuše vyrobené a připravené k přepravě před 1. lednem 2013, pro které nebyly použity předpisy uvedené v 1.8.6, 1.8.7 nebo 1.8.8 pro posuzování shody plynových kartuší, smějí být dále přepravovány po tomto datu, pokud jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení ADR.“

15 15 1.6.2.12 Přechodná ustanovení Přidáno: „Záchranné tlakové nádoby smějí být dále vyráběny a schvalovány podle vnitrostátních předpisů až do 31. prosince 2013. Záchranné tlakové nádoby vyrobené a schválené podle vnitrostátních předpisů před 1. lednem 2014 smějí být dále používány se schválením příslušných orgánů zemí používání.“

16 16 1.6.4 Přechodná ustanovení Přidáno: „1.6.4.42 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. červencem 2013 podle předpisů platných do 31. prosince 2012, které však neodpovídají požadavkům na značení uvedeným v 6.8.2.5.2 nebo 6.8.3.5.6 platným od 1. ledna 2013, smějí být dále označeny podle předpisů platných do 31. prosince 2012 až do příští periodické inspekce po 1. červenci 2013.“ Přidáno: „1.6.4.43 Přemístitelné cisterny a MEGC vyrobené před 1. lednem 2014 nemusí vyhovovat požadavkům uvedeným v 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) a 6.7.5.6.1 (d) týkajícím se značení zařízení pro vyrovnávání tlaku.“

17 17 1.8.7.2.5 Přidáno: „V případě modifikace tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozidla nebo MEGC s platným, propadlým nebo zrušeným typovým schválením jsou zkoušky, inspekce a schválení omezeny na ty součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozidla nebo MEGC, které byly modifikovány. Modifikace musí splňovat ustanovení ADR platná v době modifikace. Pro všechny součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozidla nebo MEGC, jichž se modifikace nedotkla, zůstává v platnosti dokumentace původního typového schválení. Modifikace se může týkat jedné nebo více tlakových nádob, cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC, pro které platí typové schválení. Osvědčení o schválení modifikace musí být ……

18 18 1.9 Kategorie tunelů 1.9.5.2.2 Pro tunely kategorie E: Omezení pro všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 3331 a 3373 a pro všechny nebezpečné věci podle ustanovení kapitoly 3.4, jestliže přepravované množství překračuje 8 tun celkové (btto) hmotnosti na dopravní jednotku. 1.9.5.3.6Omezení průjezdu tunely platí pro dopravní jednotky, pro které je vyžadováno označení oranžovými tabulkami podle 5.3.2 a u tunelů kategorie E platí též pro dopravní jednotky, pro které je vyžadováno označení podle 3.4.13, nebo které přepravují kontejnery, pro něž je vyžadováno označení podle 3.4.13. Omezení průjezdu tunely neplatí, pokud jsou nebezpečné věci přepravovány podle 1.1.3, s výjimkou případů, kdy jsou vozidla přepravující takové věci označena podle 3.4.13 s přihlédnutím k

19 19 2.2.2.1.6 Aerosoly POZNÁMKA: Plyny, které vyhovují definici toxických plynů podle 2.2.2.1.5 nebo pyroforních plynů podle pokynu pro balení P200 v pododdílu 4.1.4.1 a plynů identifikovaných v tabulce 2 pokynu pro balení P200 poznámkou c „Je považován za pyroforní“ v pododdílu 4.1.4.1, nesmějí být použity jako hnací náplň v aerosolovém rozprašovači. Aerosoly s obsahem splňujícím kritéria pro obalovou skupinu I z hlediska toxicity nebo žíravosti nejsou připuštěny k přepravě (viz též 2.2.2.2.2).

20 20 Normy 2.2.2.1.5 U hořlavých plynů norma „ISO 10156:1996“ nahrazena „ ISO 10156:2010 “ 2.2.2.1.5 U „plynů podporujících hoření“ norma „ ISO 10156:1996 nebo ISO 10156-2:2005 “ nahrazena “ISO 10156:2010 “.

21 21 2.2.2.1 Chemické látky pod tlakem Přidáno 2.2.2.1.2 8. Chemické látky pod tlakem: kapaliny, pasty nebo prášky natlakované s hnací látkou, která splňuje definici stlačeného nebo zkapalněného plynu a jejich směsí. Přidáno 2.2.2.1.7 Chemické látky pod tlakem Chemické látky pod tlakem (UN čísel 3500 až 3505) se přiřazují k jedné z následujících skupin podle svých nebezpečných vlastností takto: ….. Zařazení závisí na nebezpečných vlastnostech komponentů v různých stavech: Hnací látka; Kapalina; nebo Tuhá látka. …..

22 22 Infekční látky 2.2.62.1.5.7 (c) lékařských přístrojů nebo zařízení kontaminovaných nebo obsahujících jiné nebezpečné látky, které vyhovují definici jiné třídy, nebo lékařské přístroje nebo zařízení potenciálně kontaminované nebo obsahující infekční látky, které jsou přepravovány k desinfekci, čištění, sterilizaci, opravě nebo k ocenění zařízení nepodléhají jiným ustanovením ADR, než jsou ustanovení tohoto odstavce….

23 23 Tabulka 3.2 A Pro UN1006 (Argon), 1046 (Helium), 1072 (Kyslík), 1956 (Plyn, stlačený, J.N.) a 3156 (Plyn stlačený, podporující hoření, J.N) vloženo nové zvláštní ustanovení „653“ ve sloupečku (6) 653 „Přeprava tohoto plynu v lahvích majících součin zkušebního tlaku a vnitřního objemu nejvýše 15 MPa.litr (150 bar.litr) 15.2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléhá ostatním ustanovením ADR, jsou-li splněny tyto podmínky.“

24 24 Zvláštní ustanovení 296 Tyto položky se vztahují na záchranné prostředky, jako jsou záchranné čluny… (c) stlačené nebo zkapalněné plyny třídy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3;

25 25 Zvláštní ustanovení ZU296 Dále byl přidán nový odstavec: „Záchranné prostředky zabalené v pevných tuhých vnějších obalech o nejvyšší celkové (brutto) hmotnosti 40 kg, neobsahující žádné jiné nebezpečné věci než stlačené nebo zkapalněné plyny třídy 2, skupiny A nebo skupiny O, v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 120 ml, které jsou v záchranných prostředcích obsaženy pouze za účelem jejich aktivace, nepodléhají ustanovením ADR.“

26 26 Zvláštní ustanovení 653 Doplněna první věta: 653 Přeprava tohoto plynu v lahvích majících součin zkušebního tlaku a vnitřního objemu nejvýše 15 Mpa.litr (150 bar.litr) 15,2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléhá ostatním ustanovením ADR, jsou-li splněny tyto podmínky:… Doplněn začátek páté odrážky: „Každý kus je zřetelně a trvanlivě označen nápisem „UN 1006“ pro argon, stlačený, „UN 1013“ pro oxid uhličitý, „UN 1046“ pro helium, stlačené nebo „UN 1066“ pro dusík, stlačený...“

27 27 Nově vložené ZU Pro UN 1011 (Butan), 1969 (Isobutan) a 1978 (Propan) vloženo nové zvláštní ustanovení „657“ ve sloupečku (6) 657 Tato položka se použije jen pro technicky čistou látku; ke směsím komponent LPG viz UN číslo 1965 (UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. směs A, A01, A02, A, A1, B1, B2, B nebo C) nebo viz UN číslo 1075 (PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ) ve spojení s POZNÁMKOU 2 v 2.2.2.3.

28 28 Zvláštní ustanovení 660 Pro přepravu plynových palivových soustav zkonstruovaných pro zabudování do motorových vozidel, které obsahují tento plyn, nemusí být použita ustanovení pododdílu 4.1.4.1, kapitoly 5.2, kapitoly 5.4 a kapitoly 6.2 ADR, pokud jsou dodrženy následující podmínky:…

29 29 Omezené množství 3.4.3.13 (a) Doplněno následující „(a) Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující nebezpečné věci balené v omezených množstvích musí být označeny podle 3.4.15 na přední a na zadní straně, s výjimkou případu, kdy dopravní jednotka obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení oranžovými tabulkami podle 5.3.2. V tomto posledním případě může být dopravní jednotka označena jen vyžadovaným označením oranžovými tabulkami, nebo jak označením oranžovými tabulkami podle 5.3.2, tak i označením podle 3.4.15.

30 30 Omezené množství 3.4.3.13 (b) Doplněno následující „(b) Kontejnery přepravující nebezpečné věci balené v omezených množstvích na dopravních jednotkách o největší povolené hmotnosti nad 12 tun musí být označeny podle 3.4.15 na všech čtyřech stranách, s výjimkou případu, kdy kontejner obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1. V tomto posledním případě může být kontejner označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením podle 3.4.15.“

31 31 4.1.1.20 Použití záchranných nádob Nová sekce 4.1.1.20 Použití záchranných tlakových nádob 4.1.1.20.1 V případě poškozených, vadných nebo netěsných tlakových nádob nebo tlakových nádob, které neodpovídají předpisům, je dovoleno použít záchranné tlakové nádoby podle 6.2.3.11. ….

32 32 P200 (3) Následující tři tabulky zahrnují stlačené plyny (tabulka maximální lhůta pro periodickou inspekci tlakových nádob; POZNÁMKA: Pro tlakové nádoby, u nichž jsou použity kompozitní materiály, musí být periodicita periodických inspekcí stanovena příslušným orgánem který nádoby schválil. příslušným orgánem nebo organizací pověřenou tímto orgánem, který (která) udělil(a) typové schválení. 2. Provozní ustanovení 2.5 K zabránění vnitřní korozi musí být láhve plněny pouze plyny vysoké kvality s velmi nízkou potenciální kontaminací. Toto se považuje za splněné, jestliže plyny odpovídají úrovni korozivní kontaminace uvedené v normě EN 1440:2008, příloha E.1, písmeno b. mezím korozivity, jak je stanoveno v normě ISO 9162:1989. (7) Přidán nový odstavec: (b) LPG, který se má plnit do nádob, musí být vysoké kvality; toto se považuje za splněné, jestliže je tento LPG v souladu s mezemi korozivity, jak je stanoveno v normě ISO 9162:1989.

33 33 P200 9) Odchylně od tohoto odstavce, musí být periodické prohlídky tlakových nádob vyrobených z kompozitních materiálů (kompozitní tlakové nádoby) prováděny ve lhůtách určených příslušným orgánem smluvní strany ADR, který schválil technická pravidla pro konstrukci a výrobu. příslušným orgánem nebo organizací pověřenou tímto orgánem, který (která) udělil(a) typové schválení. (11) vynechány řádky pro normy EN1801:1998 a EN12755:2000

34 34 P200 (10)Snášenlivost materiálů (k plynům viz ISO 11114- 1:1997 a ISO 11114-2:2000) a: Tlakové nádoby ze slitiny hliníku nejsou dovoleny.se nesmějí použít. d: Jsou-li používány ocelové tlakové nádoby, jsou dovoleny pouze ty, které jsou odolné proti vodíkové křehkosti. které mají značku „H“ podle 6.2.2.7.4 (p). (11) vynechány řádky pro normy EN1801:1998 a EN12755:2000

35 35 P201

36 36 P200 P200, Tabulka 2: Pro UN 1008 (FLUORID BORITÝ), 1076 (FOSGEN), 1741 (CHLORID BORITÝ), 1859 (FLUORID KŘEMIČITÝ), 2189 (DICHLORSILAN) A 2418 (FLUORID SIŘIČITÝ) vloženo „a“ do sloupečku „Zvláštní ustanovení pro balení“ P200, Tabulka 3: Pro UN 1052 (CHLOROVODÍK, BEZVODÝ) vloženo „a“ do sloupečku „Zvláštní ustanovení pro balení“ a Netýká se tlakových nádob z kompozitních materiálů.

37 37 P203 Do „Požadavků na uzavřené kryogenní nádoby“ vložen nový odstavec: (8) Periodické inspekce Interval mezi periodickými inspekcemi a zkouškami ventilů pro vyrovnávání tlaku podle 6.2.1.6.3 nesmí překročit pět let

38 38 P206 Chemické látky pod tlakem

39 39 Aerosoly

40 40 4.1.1.20 Použití záchranných tlakových nádob Stanoveny požadavky na záchranné tlakové obaly 4.1.1.20 Použití záchranných tlakových nádob 4.1.1.20.1 V případě poškozených, vadných nebo netěsných tlakových nádob nebo tlakových nádob, které neodpovídají předpisům, je dovoleno použít záchranné tlakové nádoby podle 6.2.3.11. 4.1.1.20.2 Tlakové nádoby musí být uloženy v záchranných… 4.1.1.20.3 Tlaková nádoba smí být uložena v záchranné tlakové… 4.1.1.20.4 Záchranná tlaková nádoba musí být pro přepravu… 4.1.1.20.5 Záchranné tlakové nádoby musí být vyčištěny…

41 41 UN tlakových nádob 4.1.6.15 nahrazeno „ISO 11117:1998“ „buď ISO 11117:1998 nebo ISO 11117:2008 + Cor 1:2009“ 4.1.6.15 nahrazeno „ISO 11621:1995“ „ISO 11621:1997 “ Pod titulek této normy vložena poznámka: „POZNÁMKA: EN verze této normy ISO splňuje požadavky a smí být rovněž použita.“ V tabulce nahrazeno „ Příloha A k EN ISO 10297:2006“ „Příloha A k ISO 10297:2006“ Pod titulek této normy vložena poznámka: „POZNÁMKA: EN verze této normy ISO splňuje požadavky a smí být rovněž použita.“

42 42 4.1.6.5 Před plněním musí balič provést kontrolu tlakové nádoby nebo otevřené kryogenní nádoby a přesvědčit se, že může obsahovat látku, a v případě chemické látky pod tlakem hnací látku, která se má přepravovat, a že jsou splněny všechny příslušné předpisy. Po naplnění nádoby se musí uzavírací ventily uzavřít a během přepravy zůstat uzavřeny. Odesilatel musí ověřit těsnost uzávěrů a výstroje.

43 43 4.1.6.10 Opakovaně plnitelné tlakové nádoby, jiné než kryogenní nádoby, musí být podrobovány periodickým inspekcím podle …pro nádoby neodpovídající UN, a pokynu pro balení P200, P205 nebo P206… Přidáno: „Ventily pro vyrovnávání tlaku u uzavřených kryogenních nádob musí být podrobovány periodickým inspekcím a zkouškám podle ustanovení uvedených v 6.2.1.6.3 a v pokynu pro balení P203.“

44 44 4.3.2.3.3 Během plnění a vyprazdňování cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být učiněna náležitá opatření, aby se zabránilo uvolnění nebezpečného množství plynů a par. Cisterny, bateriová vozidla a MEGC musí být uzavřeny tak, aby nemohlo dojít k samovolnému úniku obsahu. Spodní výpusti cisteren musí být uzavřeny čepičkami se šroubením, slepými přírubami nebo jinými stejně účinnými zařízeními. Hermetičnost uzávěrů cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být po naplnění zkontrolována plničem. Toto ustanovení se vztahuje zvláště na horní část plnicího potrubí (ponorné trubky). Po naplnění se musí plnič přesvědčit, že všechny uzávěry cisteren, bateriových vozidel a MEGC jsou v uzavřené poloze a že nedochází k žádnému úniku. Toto ustanovení se vztahuje také na horní část ponorné trubky.

45 45 Kódování cisteren 4.3.3.1.1 z Poznámky 2 se stala Poznámka 3 Vložena nová POZNÁMKA 2: POZNÁMKA 2: Zvláštní ustanovení TU40 uvedené ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2 pro určité plyny znamená, že tento plyn smí být přepravován jen v bateriových vozidlech nebo MEGC, jejichž články jsou tvořeny bezešvými nádobami. Přidáno nové zvláštní ustanovení TU40 „Smějí být přepravovány jen v bateriových vozidlech nebo MEGC, jejichž články jsou tvořeny bezešvými nádobami. “ 1081 TETRAFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ

46 46 4.3.3.3.4 „4.3.3.3.4 Jestliže by vnější přetlak mohl být vyšší než je odolnost cisterny vůči vnějšímu tlaku (např. v důsledku nízkých teplot okolí), musí být přijata přiměřená opatření k ochraně cisteren přepravujících nízkotlaké zkapalněné plyny proti nebezpečí deformace, např. jejich naplněním dusíkem nebo jiným inertním plynem, aby se udržel dostatečný tlak uvnitř cisterny.“

47 47 5.2 Nápisy a bezpečnostní značky 5.2.1.1. UN číslo a písmena „UN“ musí být nejméně 12 mm vysoká, s výjimkou kusů o vnitřním objemu nejvýše 30 litrů nebo 30kg nejvyšší čisté (netto) hmotnosti a pro láhve nejvýše 60 litrů hydraulického vnitřního objemu, kdy musí být nejméně 6 mm vysoká, a s výjimkou kusů velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg, kdy musí být přiměřené velikosti. 5.2.1.3 Záchranné obaly a záchranné tlakové nádoby musí být kromě toho opatřeny nápisem “ZÁCHRANNÝ”. 5.2.1.8.3 na konec odstavce vložena poznámka: POZNÁMKA: Ustanovení o označování bezpečnostními značkami v 5.2.2 platí dodatečně k jakémukoli požadavku na označení kusů značkou pro látky ohrožující životní prostředí.

48 48 5.2.1.9.2 5.2.1.9.2 Orientační šipky se nevyžadují: (a)na vnějších obalech obsahujících tlakové nádoby, s výjimkou kryogenních nádob; (a) tlakové nádoby, s výjimkou kryogenních nádob; …

49 49 Označování 5.2.2.2.1.2 Láhve pro třídu 2 mohou být vzhledem ke svému tvaru, pozici a fixačním systémům pro přepravu, opatřeny bezpečnostními značkami představujícími smysl bezpečnostních značek uvedených v tomto oddílu a značkami pro látky ohrožující životní prostředí, je-li to náležité, jejichž rozměry byly zmenšeny podle rozměrů uvedených v mezinárodní normě ISO 7225:2005 “Gas cylinders - Precautionary labels” (Plynové lahve - Výstražné bezpečnostní značky), aby mohly být umístěny na necylindrickou část takových lahví (hrdla). Nehledě na ustanovení v 5.2.2.1.6 se bezpečnostní značky a značka pro látky ohrožující životní prostředí (viz 5.2.1.8.3) mohou překrývat v rozsahu stanoveném normou ISO 7225:2005. Avšak ve všech případech bezpečnostní značka hlavního nebezpečí a číslice uvedené na jakékoli bezpečnostní značce musí zůstat plně viditelné a symboly rozeznatelné.

50 50 Označování 5.3.1.7.3 Přidána věta nakonec: Pro cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 m3 a malé kontejnery mohou být velké bezpečnostní značky nahrazeny bezpečnostními značkami odpovídajícími pododdílu 5.2.2.2. Nejsou-li tyto bezpečnostní značky zvnějšku nosného vozidla viditelné, musí být na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla umístěny také velké bezpečnostní značky podle 5.3.1.7.1. 5.3.2.1.1: Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být opatřeny dvěma pravoúhlými oranžovými tabulkami podle 5.3.2.2.1, umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna na přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní jednotky. Musí být zřetelně viditelné. Je-li přípojné vozidlo obsahující nebezpečné věci během přepravy odpojeno od svého motorového vozidla, musí oranžová tabulka zůstat umístěna na zadní straně přípojného vozidla.

51 51 Dokumentace 5.4.1.1.5 Doplněno 5.4.1.1.5… Jsou-li nebezpečné věci přepravovány v záchranném obalu nebo v záchranné tlakové nádobě, musí být v přepravním dokladu za popisem věcí uvedena slova „ZÁCHRANNÝ OBAL“ nebo „ZÁCHRANNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA“. 5.4.1.1.18… …musí být v přepravním dokladu uveden doplňkový zápis „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ nebo „LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE/OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“….

52 52 5.5.3….obsahující látky představující riziko udušení 5.5.3 Zvláštní ustanovení platná pro kusy a vozidla a kontejnery obsahující látky představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely chlazení nebo kondiciování (jako jsou suchý led (UN 1845), nebo dusík, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951)) 5.5.3.1 Rozsah platnosti 5.5.3.1.1 Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být používány pro účely … 5.5.3.1.2 Tento oddíl se nevztahuje na plyny v chladicích okruzích. 5.5.3.1.3 Nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování cisteren… 5.5.3.2 Všeobecně 5.5.3.2.1 Vozidla a kontejnery obsahující látky používané pro účely… 5.5.3.2.2 Jsou-li nebezpečné věci naloženy v chlazených…

53 53 ….obsahující látky představující riziko udušení Vyobrazení značky

54 54 6.2 Kapitola 6.2 6.2.1.1.5 „Zkušební tlak láhví, trubkových nádob, tlakových sudů a svazků láhví musí splňovat pokyn pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 nebo pro chemikálie pod tlakem pokyn pro balení P206 pododdílu 4.1.4.1. „ 6.2.1.6.1 „POZNÁMKA 4: Periodické kontroly a četnosti zkoušek – viz pokyn pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 nebo pro chemikálie pod tlakem pokyn pro balení P206 pododdílu 4.1.4.1.“ „6.2.1.6.3 U tlakových pojistných ventilů pro uzavřené kryogenické nádoby se musí provádět periodické kontroly a zkoušky.“

55 55 6.2 Normy 6.2.4.1 V řádku pro standard EN 12245:2002 doplněn text ve sloupci (4) V řádku pro standard EN 13769:2003 doplněn text ve sloupci (4) „ před 2015-01-01“ V řádku pro standard EN 10961:2012 doplněn text ve sloupci (4) Na konci tabulky přidány nové řádky

56 56 6.2 Normy 6.2.2.3 Doplněn nový řádek na konec tabulky 6.2.2.4 Do tabulky přidán nový řádek

57 57 6.2.3 6.2.3.6.1 Posouzení shody ventilů a jiných příslušenství Pro tlakové nádoby s možností plnění, posouzení shody ventilů a jiných demontovatelných příslušenství majících přímou bezpečnostní funkci může být provedeno odděleně od nádob a postup pro posouzení shody musí být nejméně tak přísný, jako ten, který podstoupila tlaková nádoba, ke které jsou připojeny.

58 58 6.2.3 Obaly 6.2.3.9 Přidáno 6.2.3.9.7: 6.2.3.9.7.1 Značení svazků láhví 6.2.3.9.7.1 Jednotlivé láhve ve svazku musí být značeny podle 6.2.3.9. 6.2.3.9.7.2 Štítek trvale připevněný k rámu svazku musí nést následující značení: (a) Certifikační značky specifikované v 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) a (e); (b) Provozní značení specifikované v 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) a celkovou (brutto) hmotnost, která musí zahrnovat hmotnost rámu svazku a všech trvale připevněných dílů (láhve, potrubí, armatury a ventily). Svazky určené pro dopravu UN 1001 acetylenu rozpuštěného a UN 3374 acetylenu bez rozpouštědla musí být označeny hmotností obalu podle specifikace v odstavci (a) (6) odstavce 5.4 EN 12755:2000; a (c) Výrobní značení specifikované v 6.2.2.7.4 (n), (o) a tam, kde je to použitelné, (p).

59 59 6.2.3.11 Záchranné tlakové nádoby „6.2.3.11 Záchranné tlakové nádoby 6.2.3.11.1 Pro umožnění bezpečné manipulace a likvidace tlakových nádob nesených uvnitř záchranné tlakové nádoby, může návrh obsahovat zařízení, které se jinak nepoužívá pro válce nebo tlakové nádoby, jako jsou ploché hlavy, zařízení pro rychlé otevření a otvory ve válcové části. 6.2.3.11.2 Pokyny pro bezpečnou manipulaci a používání záchranné tlakové nádoby musí být jasně uvedeny v dokumentaci pro předložení příslušnému orgánu země schválení, a musí tvořit součást osvědčení o schválení. V osvědčení o schválení musí být uvedeny tlakové nádoby schválené pro přepravu v záchranné tlakové nádobě. Musí být rovněž uveden seznam konstrukčních materiálů všech částí, které mohou být v kontaktu s nebezpečnými věcmi. 6.2.3.11.3 Kopie osvědčení o schválení musí být dodaná výrobcem vlastníkovi záchranné tlakové nádoby. 6.2.3.11.4 Označování záchranných nádob podle 6.2.3 musí být stanoveno příslušným orgánem země a schválení musí brát v úvahu ustanovení odstavce 6.2.3.9 o vhodném označení podle potřeby. Označení musí obsahovat objem vody a zkušební tlak záchranné tlakové nádoby.“

60 60 Použité normy 6.2.4.1 v tabulce pro konstrukci a výrobu doplněny následující informace: V údajích pro normu EN 1964-1:1999 ve sloupci (4) nahrazeno „Až do odvolání“ „do 31. 12. 2014“ V údajích pro normu EN 1964-2:2001 ve sloupci (4) nahrazeno „Až do odvolání“ „do 31. 12. 2014“ Za normu EN 1964-2:2001 vloženy následující normy

61 61 Použité normy V tabulce 6.2.4.1 Pro uzávěry doplněno: Před normu EN 13152:2001přidána norma: V údajích pro normu EN 13152:2001 ve sloupci (4) nahrazeno „Až do odvolání“ „ mezi 1. 1 2009 a 31. 12. 2014 “ Před normu EN 13152:2001přidána norma:

62 62 Použité normy V tabulce 6.2.4.1 pro uzávěry doplněno u sedmi norem ve sloupci (3) odkaz na 6.2.3.1 a 6.2.3.3 V údajích pro normu EN 849:1996 ve sloupci (5) přidáno „do 31. 12. 2014“ V údajích pro normu EN 849:1996 + A2:2001 ve sloupci (5) přidáno „do 31. 12. 2016“ V tabulce 6.2.4.1 pro konstrukci a výrobu přidán nový řádek:

63 63 Použité normy V údajích pro normu EN 1975:1999 + A1:2003 ve sloupci (4) nahrazeno „Až do odvolání“ „před 1. 1. 2015“ Za normu EN 14893:2006 + AC:2007 přidána norma: V tabulce pro uzávěry za normu EN 13153:2001 + A1:2003 vložena nová norma:

64 64 Použité normy 6.2.4.1 v tabulce pro konstrukci a výrobu doplněny následující informace: V údajích pro normu EN 12245:2002 ve sloupci (4) doplněno „před 1. 1. 2015“ V údajích pro normu EN 13769:2003 + A1:2005 ve sloupci (4) doplněno „před 1. 1. 2015“ Za normu EN 13769:2003 + A1:2005 přidána norma:

65 65 Použité normy Na konec tabulky 6.2.4.2 připojeny dva nové řádky: 6.2.6.4 ve druhém odstavci nahrazeno EN 417:2003 normou EN 417:[2011]

66 66 Kapitola 6.8 6.8.2.1.19 v tabulce nahrazeno „Nerezavějící austenitická ocel“ „Austenitická nerezavějící ocel“ Přidán nový řádek: Austenitická feritická nerezavějící ocel

67 67 6.8.2.1.20 6.8.2.1.20 U cisteren vyrobených po 1. lednu 1990, se za ochranu proti poškození podle 6.8.2.1.19 považují tato nebo jim rovnocenná opatření: 6.8.2.1.20 v levém sloupci vložena poznámka pod čarou č. 5 * po „nebo rovnocenná“: „*Rovnocennými opatřeními se rozumí opatření stanovená v normách uvedených v 6.8.2.6.“ 6.8.2.6 Požadavky na cisterny, které jsou zkonstruovány, vyrobeny a odzkoušeny podle norem

68 68 Nově přidáno 6.8.2.3.4 „6.8.2.3.4 V případě změny cisterny s platným, propadlým nebo odejmutým typovým schválení zkoušení, inspekce a schválení se omezují na části cisterny, které byly změněny. Změna musí splňovat ustanovení ADR použitelná v době změny. Pro všechny části cisterny neovlivněné změnou dokumentace prvního typového schválení zůstává platná. Změna se může uplatnit na jedné nebo více cisternách … Osvědčení schvalující změnu musí být vydáno příslušným orgánem … Každé uplatnění osvědčení o schválení změny musí být uchováno jednotlivým příslušným orgánem nebo organizací pověřenou tímto orgánem.“

69 69

70 70

71 71 6.8.3.4.6

72 72 6.8.3.4.6

73 73 7.5 Nakládka, vykládka a manipulace 7.5.7.1 Kde je to vhodné, musí být vozidlo nebo kontejner vybaven(o) prostředky usnadňujícími zajištění a manipulaci s nebezpečnými věcmi. … Přidáno: „Požadavky tohoto odstavce se považují za splněné, je-li náklad zajištěn v souladu s normou EN 12195- 1:2010. „

74 74 Tabulka hasicích přístrojů 8.1.4.1 Doplněno následující 8.1.4.1Následující tabulka ukazuje minimální ustanovení pro přenosné hasicí přístroje pro třídy hořlavosti A, B a C, která se vztahují na dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v 8.1.4.2:

75 75 8.6 Tunely 8.6.4 Omezení průjezdu dopravních jednotek přepravujících nebezpečné věci tunely Jakmile byl přiřazen kód omezení průjezdu tunelem, je určen celý náklad dopravní jednotky, omezení průjezdu této dopravní jednotky tunely jsou tato: Omezení průjezdu tunely se vztahují na:  dopravní jednotky, pro které je vyžadováno označení podle 3.4.13 s výhradou ustanovení v 3.4.141, pro průjezd tunely kategorie E; a  dopravní jednotky, pro které je vyžadováno označení oranžovými tabulkami podle 5.3.2, podle ustanovení dále uvedené tabulky, jakmile byl určen kód omezení průjezdu tunely, který musí být přiřazen celému nákladu dopravní jednotky.

76 76 8.6 Tunely Přidána Poznámka 2 POZNÁMKA 2: Nebezpečné věci balené v omezených množstvích, přepravované v kontejnerech nebo dopravních jednotkách označených podle IMDG Code, nepodléhají omezením průjezdu tunely kategorie E, pokud celková (brutto) hmotnost kusů obsahujících nebezpečné věci balené v omezených množstvích nepřekračuje 8 tun na dopravní jednotku.

77 77 9.2 „9.2.2.6.3 Elektrická spojení Elektrická spojení mezi motorovými vozidly a přípojnými vozidly musí mít ochranu stupně IP54 podle normy IEC 60529 a musí být konstruována tak, aby se zabránilo náhodnému přerušení spojení. Konektory musí být v souladu s ISO 12098:2004, ISO 7638:20033a EN 15207:2006, jak je to náležité.“


Stáhnout ppt "1 Změny ADR 2013 TP N° 32/12 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219."

Podobné prezentace


Reklamy Google