Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím kpt. Bc. Tomáš Hoffmann.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím kpt. Bc. Tomáš Hoffmann."— Transkript prezentace:

1 Změny v Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím kpt. Bc. Tomáš Hoffmann

2 Změna zákona o požární ochraně Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

3 V § 4 odst. 2 písm. a) se slova  „nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 1b), v celkovém množství převyšujícím 1000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu“ nahrazují slovy

4  „látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravující oblast chemických látek 1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3;2.6 a 2.7;2.8 typy A až F;2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie 13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu“.  1b) Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon  13) Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006, v platném znění.

5 V § 4 odst. 3 písm. a) se slova  „ nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 1b), v celkovém množství větším než 5000 tun“ nahrazují slovy

6  „látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu, upravujícího oblast chemických látek 1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie 13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5000 tun“.

7 V § 4 odst. 3 písm. c) se slova  „zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším“ nahrazují slovy

8  „v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek 1b) jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2. až 2.4.; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie 13) “.

9 Rozbor jednotlivých ustanovení  Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon (účinnost 1.1.2012)  Prováděcí vyhláška č. 402/2011Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí (účinnost k 1.1.2012)

10 Dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 402/2011 Sb.  Oxidující = výstražný symbol „O“  Extrémně hořlavé = R 12  Vysoce hořlavé = R 11  Hořlavé = R 10

11 2.2. Přílohy I NEP   2.2 Hořlavé plyny   2.2.1 Definice „Hořlavým plynem“ se rozumí plyn nebo plynná směs, který má se vzduchem rozmezí hořlavosti při teplotě 20 0 C a standardním tlaku 101,3 kPa.

12 Veškeré plyny, které splňují kritéria definice, budou mít v bezpečnostním listě uvedenu Standardní větu o nebezpečnosti H 220: Extrémně hořlavý plyn H 221: Hořlavý plyn

13 2.3 přílohy I NEP   Hořlavé aerosoly   Definice „Aerosoly“, tj. „aerosolovými rozprašovači“, se rozumějí nádoby, které se nedají opětovně naplnit, vyrobené z kovu, skla nebo plastu a obsahující stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, též s kapalinou, pastou nebo práškem, a vybavené uvolňovacím mechanismem, který umožňuje vystřikovat obsah nádoby jako tuhé nebo tekuté částice v suspenzi plynu, ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném či plynném stavu.

14 Veškeré aerosoly, které splňují kritéria definice, budou mít v bezpečnostním listě uvedenu Standardní větu o nebezpečnosti H 222: Extrémně hořlavý aerosol H 223: Hořlavý aerosol

15 2.4. Přílohy I NEP   Oxidující plyny   Definice „Oxidujícím plynem“ se rozumí plyn nebo plynná směs, které mohou obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek účinněji než vzduch.

16 Veškeré plyny, které splňují kritéria definice, budou mít v bezpečnostním listě uvedenu Standardní větu o nebezpečnosti H 270: Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant

17 2.6 Přílohy I NEP   Hořlavé kapaliny   Definice   „Hořlavou kapalinou“ se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 0 C.

18 Veškeré hořlavé kapaliny, které splňují kritéria definice, budou mít v bezpečnostním listě uvedenu Standardní větu o nebezpečnosti H 224: Extrémně hořlavá kapalina a páry H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry H 226: Hořlavá kapalina a páry

19 2.7 Přílohy I NEP   Hořlavé tuhé látky   Definice   „Hořlavou tuhou látkou“ se rozumí tuhá látka, která se snadno zapaluje nebo může způsobit požár či k němu přispět třením.   „Snadno zápalnou tuhou látkou“ se rozumí látka nebo směs ve formě prášku, granulí nebo pasty, která je nebezpečná, jestliže se může snadno vznítit při krátkém styku se zdrojem zapálení, například hořící zápalkou, a pokud se plamen šíří rychle

20 Veškeré hořlavé tuhé látky, které splňují kritéria definice, budou mít v bezpečnostním listě uvedenu Standardní větu o nebezpečnosti H 228: Hořlavá tuhá látka

21 2.8 Přílohy I NEP Samovolně reagující látky a směsi Definice „Samovolně reagující látkou nebo směsí“ se rozumí teplotně nestálá kapalná nebo tuhá látka nebo směs náchylná k silně exotermickému rozkladu i bez přístupu kyslíku (vzduchu). Tato definice vylučuje látky a směsi klasifikované podle této části jako výbušniny, organické peroxidy nebo oxidující látky a směsi.   Samovolně reagující látka nebo směs se považuje za látku nebo směs s výbušnými vlastnostmi, pokud je při laboratorních zkouškách náchylná k detonaci, rychlé deflagraci nebo vykazuje prudkou reakci při zahřátí v uzavřeném obalu

22  Samovolně reagující látky a směsi se dále dělí do typů A až G  pro účely zákona o PO nás zajímají typy A až F A až F

23  Standardní věty o nebezpečnosti, uvedené v Bezpečnostním listu TYP A - H 240: Zahřívání může způsobit výbuch TYP B – H 241: Zahřívání může způsobit výbuch nebo požár TYP C a D – H 242: Zahřívání může způsobit požár TYP E a F – H 242: Zahřívání může způsobit požár

24 Začleňování činností  Za účelem začleňování činností podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 3 písm. a) a c) zákona o PO se jedná o látky nebo směsi KLASIFIKOVANÉ, tedy nepřihlížíme k třídě nebezpečnosti HK dle ČSN 650201.  Problematika použitých olejů

25 Látky  Přechodné období pro látky bylo ukončeno 30.11.2012, od 1.12.2012 musí být látky klasifikovány podle nařízení EK a Rady č. 1272/2008 (CLP)  Klasifikace dle Směrnice č.67/548/EHS (DSD), uvedená v BL je určená pouze pro výrobce směsí.

26 Směsi  Pro směsi platí přechodné období do 31.5.2015. Do té doby jsou směsi klasifikovány dle DPD. Je však možné dobrovolné přijetí klasifikace dle CLP.  Od 1.6.2015 budou všechny směsi již klasifikovány dle CLP.

27 Dotazy?

28  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Změny v Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím kpt. Bc. Tomáš Hoffmann."

Podobné prezentace


Reklamy Google