Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP č. 15/06 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TELEFON +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP č. 15/06 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TELEFON +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  ."— Transkript prezentace:

1 TP č. 15/06 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TELEFON +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.org  EIGA 2006 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace je uznána a potvrzena jako zdroj ADR 2007 - Změny

2 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TELEFON +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.org ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny technické publikace EIGA a pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů a všechny další technické informace v takových publikacích obsažené byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a zakládají se na informacích a zkušenostech, které jsou běžně k dispozici od členů asociace EIGA a od dalších k datu vydání těchto publikací a informací. I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat je takové používání publikací asociace EIGA nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné. Tedy asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují řádnou záruku na výsledky a nepřebírají žádnou odpovědnost či ručení v souvislosti s odkazem na informace nebo doporučení a s používáním informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu na čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění, chybnou interpretaci, správné nebo nesprávné používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany osob nebo organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně v této souvislosti odmítá jakoukoliv odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou podrobovány periodickému přezkoumávání a uživatelé jsou upozorňování, aby si získali poslední vydání.

3 Zavedené změny pro třídu 2 ve verzi pro rok 2007 ADR 2005ADR 2007

4 Výjimky 1.1.3.1 (d) Doplněné (d)Vozidlo převzaté dozorem nebo pod dozorem havarijních složek, pokud takové vozidlo je jako nezbytné ve vztahu k nouzovým opatřením, a zvláště tehdy pokud se jedná o vozidllo, převzaté: -havarijními vozidly nesoucí vozidla, která byla postižena nehodou nebo který byla zdemolována nehodou a obsahují nebezpečné zboží; nebo -obsahuje a přečerpává nebezpečné zboží postižené nějakou událostí nebo nějakou nehodou a přemisťuje je na určené bezpečné místo;

5 Výjimky 1.1.3.1 (f) Rozšířené (f)Vozidlo pro přepravu nevyčištěných prázdných stabilních nebo skladovacích nádob a tanků či nádrží, které obsahovaly plyny třídy 2, skupiny A, O nebo F, …: -Všechny otvory s výjimkou pojistných ventilů, ventilů pro uvolnění tlaku (jestliže jsou namontované) jsou hermeticky uzavřené; -Za normálních podmínek převozu musí být přijata opatření, aby se zabránilo jakékoliv netěsnosti, úniku obsahu; a -Náklad je upevněn v kolébkových podpěrách nebo v bednách nebo v jiných prostředcích pro manipulaci nebo musí být upevněn k vozidlu nebo nádobě takovým způsobem, aby nemohlo dojít k uvolnění nákladu nebo k jeho posunutí za normálních podmínek převozu.

6 Dopravní řetězec 1.1.4.2.2 Rozšířené Dopravní jednotky sestávající z vozidla nebo z vozidel jiných než vozidel nesoucích kontejnery nádoby, přenosné tanky nebo skladovací nádrže charakteru tanků jak je to opatřeno v odstavci 1.1.4.2.1 (c), která nejsou opatřena nálepkami v souladu s ustanoveními paragrafu 5.3.1 nebo ADR, ale která jsou označena a označena nálepkami v souladu s Kapitolou 5.3 sbírky norem IMDG Code, musí být přijaté pro převážení v dopravním řetězci včetně dopravy námořní a to za předpokladu, že o ustanovení paragrafu 5.3.2 normy ADR ohledně štítkového označení oranžovou barvou- jsou s tímto v souladu.

7 Přenosné skladovací tanky 1.1.4.3 Přidání Před "skladovací přenosné tanky" vložte "IMO type"

8 1.2 Přidaná definice Kapacita pláště nebo prostoru pláště u tanků, skladovacích nádrží, znamená celkový vnitřní objem pláště nebo prostoru pláště, který je vyjádřen v litrech nebo v kubických metrech.

9 1.2 Přidané definice Člen posádky vozidla znamená řidič nebo jakákoliv osoba doprovázející řidiče z důvodů bezpečnosti, zajištění, zaškolení nebo z důvodů provozních; Záznam o tanku znamená soubor obsahující veškeré důležité technické informace týkající se tanku, skladovací nádrže, vozidla na baterie nebo MEGC, jako jsou osvědčení týkající se toho, jak je to uvedeno v odstavcích 6.8.2.3, 6.8.2.4 a 6.8.3.4;

10 1.4.3.3. Přidání povinnosti pro pracovníka plnění z hlediska bezpečnosti (j)Při plnění vozidel nebo zásobníků či nádrží nebezpečným zbožím ve velkém objemu musí zajistit, že jsou splněna příslušná ustanovení, jak je to uvedeno v Kapitole 7.3 (převoz ve velkém množství).

11 1.6.2.- Přidání přechodných opatření Tlakové nádoby navržené a vyrobené podle sbírek technických norem již dále neuznávaných podle 6.2.2 se stále mohou používat. Tlakové nádoby a jejich uzávěry navržené a vyrobené v souladu s normami, které byly jako příslušné v době výroby těchto nádob a které již dále nejsou uvedené v seznamu v odstavci 6.2.2 nebo 6.2.5, se stále ještě mohou používat.

12 1.6.3.15 Přidání přechodných opatření Stabilní nádrže (cisternové vozy) a demontovatelné tanky, skladovací nádrže vyrobené před 1. červencem 2007 v souladu s požadavky platnými do 31. prosince 2006, ale které však nevyhovují požadavkům odstavce 6.8.2.2.3 aplikovatelného od 1. ledna 2007, se mohou dále používat do doby další periodické prohlídky.

13 Přechodná opatření 1.6.3.16 Přidání V případě stabilních tanků, skladovacích nádrží (cisteren), demontovatelných tanků, nádrží a bateriových, akumulátorových vozíků vyrobených před 1 lednem 2007, které neodpovídají požadavkům paragrafů 4.3.2, 6.8.2.4 a 6.8.3.4, týkajících se záznamů o nádržích, uchovávání souborů záznamů o nádržích musí začít nejpozději při příští periodické prohlídce.

14 1.6.3.25 Přidání ohledně štítkového značení V případě pevných, stabilních nádrží (cisteren), demontovatelných nádrží a akumulátorových vozíků typ zkoušky ("P" nebo "L"), jak to požaduje paragraf 6.8.2.5.1 se nemusí přidávat ke štítku nádrže do provedení první zkoušky po 1. lednu 2007.

15 1.6.3.26 Doplnění Pevné, stabilní nádrže (cisterny) a demontovatelné nádrže vyrobené před 1. lednem 2007 v souladu s požadavky, které jsou v platnosti až do 31. prosince 2006, ale které však nejsou v souladu s příslušnými požadavky aplikovatelnými od 1. ledna 2007, které se týkají značení vnějšího konstrukčního tlaku v souladu s odstavcem 6.8.2.5.1, se ještě mohou používat.

16 1.6.3.31 Doplnění Pevné, stabilní skladovací nádrže (cisterny), demontovatelné nádrže, akumulátorové vozíky, kontejnery typu tanku, nádrže a MEGC navržené a vyrobené podle sbírek technických norem, které již dále nejsou uznávané podle odstavce 6.8.2.7, se stále mohou používat.

17 1.6.5 Vozidla EX/II-III nahrazují "může se dále používat až do 31. prosince 2014" za "může se stále ještě používat". Osvědčení o schválení, která jsou v souladu s modelem, jak je uveden v odstavci 9.1.3.5, který je aplikovatelný až do 31. prosince 2006, se dále mohou používat.

18 1.8 Poradce ohledně bezpečnosti. Přidání Zkušebním orgánem nesmí být poskytovatel školení či výcviku. Zkouška musí sestávat z písemné zkoušky, která může být doplněna ústní zkouškou. V rámci takové písemné zkoušky není dovolena jiná dokumentace než národní nebo mezinárodní směrnice. Elektronická media se mohou použít pouze v takovém případě, jestliže jsou opatřena zkoušející organizací.

19 1.8.5 Výskyty. Přidání Jestliže dojde k nějaké vážné události nebo vážné nehodě během plnění, nakládání převozu nebo během příslušného vykládání nebezpečného zboží ………. pak v takovém případě musí pracovník nakládání, plnění, dopravce nebo příjemce takové zásilky…, zajistit, aby byla příslušná zpráva zpracována pro kompetentní orgán příslušné smluvní strany.

20 Zabezpečení 1.10.1.4 Přidání Každý pracovník posádky vozidla musí mít u sebe během přepravy nebezpečného zboží identifikační průkaz/y, které budou zahrnovat jeho fotografii/e.

21 P200 V odstavci (5)(b) a (5)(c), nahraďte "plyny, pro které nejsou v tabulce opatřena příslušná data" za "plyny a plynové směsi pro které nejsou k dispozici příslušné údaje".

22 P200 Speciální ustanovení "l": (UN 1040, ethylenoxid, oxirany) nahrazují "celkové množství" výrazem "maximální hmotové množství ". Speciální ustanovení "n": UN 2190, difluorid kyslíku, stlačený, láhve a jednotlivé nádoby ve svazku lahví musí obsahovat maximálně 5kg plynu; UN 1045 fluor, stlačený, láhve, jednotlivé láhve ve svazku, baterii lahví a v souborech láhví uvnitř svazku nesmí obsahovat více jak 5 kg plynu. Svazky obsahující tento plyn, mohou být rozdělené do dílčích skupin, mohou být rozdělené do souborů (skupin) lahví nepřesahujících svou kapacitou hodnotu 150 litrů celkové vodní kapacity.

23 P200 Speciální ustanovení "z": Toxické látky s hodnotou LC50 menší nebo rovnou 200 ml/m3 se nesmí přenášet v trubkách, tlakových bubnech či sudech nebo MEGCs a musí splňovat požadavky ustanovení pro speciální balení, jedná se o opatření "k". Avšak UN 1975 směs Oxidu dusnatého a oxidu dusitého se může převážet v tlakových bubnech či sudech.

24 3.2- Tabulka A – zrušené UN UN 1014 Směsi oxidu uhličitého a kyslíku, stlačené UN 1015 Směs oxidu uhličitého a oxidu dusného UN 1979 Směs vzácných plynů, stlačené UN 1980 Směs vzácných plynů a kyslíku, stlačená UN 1981 Směs vzácných plynů a dusíku, stlačená UN 2600 Směs oxidu uhelnatého a vodíku, stlačená

25 4.3- Záznamy, deníky u stabilních nádrží apod. Přidání Záznam, deník musí uchovávat vlastník nebo obsluha …. Musí se uchovávat po celou dobu životnosti nádrže a musí se uchovávat po dobu 15 měsíců po vyřazení nádrže z provozu. Jestliže by došlo ke změně vlastníka nebo obsluhy ….převést novému vlastníku nebo obsluze. Výtisky záznamu, deníku nádrže nebo veškeré nezbytné dokumenty musí být k dispozici odborným pracovníkům pro zkoušky, prohlídky a kontroly….

26 5.1.1 Přepravní obalový soubor. Přidání Označení slova "PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR", které musí být snadno viditelné, musí být v úředním jazyce země původu a také, jestliže takovým jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, …..

27 5.2.1.9 Šipky pro orientaci. Přidání Kryogenické nádoby určené pro přepravu chlazených zkapalněných plynů. Orientační šipky se musí objevit na dvou opačných vertikálních stranách obalu, přičemž tyto šipky musí ukazovat správný svislý směr.

28 5.2.1.9 Orientační šipky Orientační šipky nejsou zapotřebí u obalů obsahujících: (a)Tlakové nádoby kromě uzavřených kryogenických nádob; (b) Nebezpečné zboží ve vnitřních baleních o objemu maximálně 120 ml, které jsou vybavené dostatečným množstvím absorpčního materiálu mezi vnitřním a vnějším obalem ke kompletnímu pohlcení kapalného obsahu nádoby; (c)Třída 6.2 infekčních látek v primárních nádobách o objemu maximálně 50 ml;

29 5.2.2 Štítky Štítky musí být zobrazené na pozadí kontrastní barvy nebo musí být jeho hranice vyznačené tečkovanou nebo souvislou čarou. Prázdné nevyčištěné tlakové nádoby pro plyny Třídy 2 mohou být opatřeny starými, neplatnými nebo poškozenými štítky za účelem nového plnění nebo kontroly či prohlídky, a aplikaci nového štítku v souladu s běžnými předpisy nebo pro likvidaci tlakové nádoby.

30 5.3 Štítky Jestliže tabulky oranžové barvy …. připevněné k zásobníkům, zásobním nádržím, MEGC nebo k přenosným tankům nejsou jasně viditelné z vnějšku přepravního vozidla, pak se tedy stejné tabulky musí připevnit na obou stranách vozidla.

31 5.4 Dokumentace odstavec (f), vymažte slova "s výjimkou prázdných přepravníků, nevyčištěných". Doplňte odstavec (h), aby měl následující znění: "(h)jméno a adresa příjemce zásilky, adresáta (adresátů). Po dohodě s kompetentními orgány v zemi, které se týká přeprava, v případě, že se dopravované nebezpečné zboží bude dodávat více adresátům, kteří nemohou být identifikováni na začátku přepravy, mohou být namísto toho uvedena slova "Dodávkový prodej". V odstavci za (i) nahraďte "(a), (b), (c) a musí být znázorněno (d) … nebo v posloupnosti (b), (c), (a), (d)" za "(a), (b), (c) a (d) musí být znázorněno ve shora uvedeném pořadí (tj. (a), (b), (c), (d))".

32 5.4.4 Multimodální formulář DG V případě multimodálního (pro více způsobů) formuláře pro nebezpečné zboží, na levém okraji Poznámky (*), nahraďte "řádné jméno pro odeslání, třída nebezpečí, číslo UN " tímto: "číslo UN, řádné jméno pro odeslání, třída nebezpečí".

33 5.4.1.1.6.2.1 Prázdné balení Pro prázdná balení, nevyčištěná, ….. Nevyčištěné nádoby pro plyny s kapacitou maximálně 1000 litrů, jsou podrobné názvy podle 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) a (f) nahrazené tímto: "PRÁZDNÉ BALENÍ", "PRÁZDNÁ NÁDOBA", …. podle toho, jak je to příslušné, přičemž toto je následované informací o posledně naplňovaném zboží, jak je to popsáno v odstavci 5.4.1.1.1 (c). Příklad : "PRÁZDNÉ BALENÍ, 6.1(3)".

34 5.4.1.1.6.2.2 Prázdné balení …. Prázdné nevyčištěné nádoby pro plyny o kapacitě větší než 1000 litrů, podrobné názvy podle odstavce 5.4.1.1.1 (a) až (d) předchází "PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ", "PRÁZDNÁ DEMONTOVATELNÁ NÁDRŽ", "PRÁZDNÝ SKLADOVACÍ TANK", "PRÁZDNÝ PŘENOSNÝ TANK", "PRÁZDNÝ AKUMULÁTOROVÝ VOZÍK", "PRÁZDNÉ MEGC", "PRÁZDNÉ VOZIDLO", "PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK" nebo "PRÁZDNÁ NÁDOBA", podle toho, jak je to příslušné a potom následují slova "POSLEDNÍ NÁKLAD".

35 6.2.1.6.1 Periodická prohlídka "(c)Kontrola závitů, jestliže jsou známky koroze nebo jestliže se odstraní armatury;" Doplňte Poznámku 2 pod dílčím odstavcem (d), aby byl text následující: "… na základě zkoušky podle akustických emisí, ultrazvukového vyšetřování nebo kombinace zkoušení na základě akustických emisí a zkoušení ultrazvukem".

36 6.2.1.7.2 Značení. Doplnění Vodní kapacita nádoby vyjádřená v litrech, po které následuje písmeno "L". V případě tlakových nádob na zkapalněné plyny musí být tato vodní kapacita v litrech vyjádřena třemi významnými číslicemi zaokrouhlenými dolu na poslední číslici. Na základě dohody s kompetentními orgány, datum poslední periodické prohlídky a razítko příslušného experta se mohou vyrýt na kroužku příslušného materiálu připevněném k láhvi, jestliže je nainstalován ventil, který se může odstranit pouze po odpojení takového ventilu od láhve.

37 6.2.2 Konstrukční normy Aktualizováno v celém ADR. V takových případech, kdy je v tabulkách odstavce 6.2.2 nebo 6.2.5 proveden odkaz na příslušnou normu, pak tedy příslušný kompetentní orgán musí do dvou let stáhnout zpět uznání pro použití jakékoliv technické sbírky norem za stejným účelem.

38 6.2.5.8.2 Nádoby UN. Přidání V případě tlakových nádob pro UN 1001 acetylén, rozpuštěný a UN 3374 acetylén, bez rozpouštědla, minimálně jedna desetinná číslice musí být uvedena za desetinnou čárkou a dvě číslice pro tlakové nádoby o hmotnosti menší než 1 kg; Za desetinnou čárkou musí být uvedena minimálně jedna desetinná číslice. V případě tlakových nádob o hmotnosti menší než 1 kg musí být hmotnost vyjádřena pomocí dvou významných číslic zaokrouhlených dolů na poslední číslici.

39 6.2.5.8.7. Nádoby UN. Přidání V případě acetylénových lahví, …. datum poslední periodické prohlídky a razítko orgánu provádějícího periodickou prohlídku a zkoušku se může vyrýt na kroužek držený na láhvi ventilem. Tento kroužek musí být konfigurován takovým způsobem, aby mohl být odstraněn pouze jen po odpojení ventilu od příslušné láhve.

40 6.7.5.4.1 UN MEGC Elementy MEGC použité pro přepravu UN číslo 1013 oxid uhličitý a UN číslo 1070 oxid dusný musí být oddělené ventilem od souborů o kapacitě maximálně 3000 litrů. Každý takový soubor musí být opatřen jedním nebo více pojistnými ventily či ústrojími pro uvolnění tlaku.

41 6.7.5.6.1 Značení UN Zařízení na uvolnění tlaku, pojistná zařízení tlaku musí být jasně a trvale označená tak, jak je uvedeno dále: (a)Název výrobce a příslušné katalogové číslo; (b)Nastavený tlak a/nebo nastavená teplota; (c)Datum poslední zkoušky.

42 6.8.2.2.2 Výměna tanků Uzavírací zařízení na konci každého potrubí, které může být závitovou zátkou, zaslepovací přírubou nebo nějakým ekvivalentním zařízením…. Musí být přijata příslušná opatření k tomu, aby bylo umožněno bezpečné uvolnění tlaku do výstupního potrubí předtím, než se provede kompletní odstranění uzavíracího zařízení.

43 6.8.2.- Certifikáty, osvědčení. Přidání Výtisk tohoto osvědčení se musí připojit k záznamu, deníku nádrže u každého takového tanku, akumulátorového vozíku nebo konstruovaného MEGC. Výtisk těchto osvědčení se musí připojit k záznamu, deníku nádrže u každého takového tanku, akumulátorového vozíku nebo testovaného MEGC.

44 6.8.2.5 Značení Datum a typ poslední zkoušky: "měsíc, rok" následovaný "P", když taková zkouška představuje počáteční zkoušku nebo nějakou periodickou zkoušku v souladu s …. nebo "měsíc, rok" následovaný "L", když taková zkouška představuje nějakou mezilehlou zkoušku těsnosti podle …………….….; POZNÁMKA: V takových případech, kdy periodická zkouška zahrnuje zkoušku těsnosti, pak tedy pouze písmeno "P" musí být vyznačeno na štítku.

45 6.8.2.7 V takových případech, kdy je v odstavci 6.8.2.6 odkaz na nějakou příslušnou normu, musí kompetentní orgán během dvou let stáhnout zpět uznání pro použití jakékoliv sbírky technických norem pro jakýkoliv účel. Toto nezbavuje příslušné kompetentní orgány práva uznat technické sbírky norem k vyjádření vědeckého a technického pokroku nebo v takových případech, kde neexistují žádné normy nebo v takových případech, kdy se jedná o specifické aspekty, na které se norma nezaměřuje.

46 6.8.3.2 Položky bezpečnostních, pojistných ústrojí nahraďte "nezávislé pojistné ventily…. nebo více nezávislými pojistnými ventily, které jsou schopné zajistit otevírání při maximálním provozním tlaku indikovaném na nádrži. Dva z těchto pojistných ventilů musí být navržené individuálním způsobem". Ve třetím odstavci, nahraďte "pojistný ventil a tržnou membránu" "kombinací ústrojí na odlehčení tlaku".

47 6.8.3.5.6. Značení 6.8.3.5.6 (b) a (c) Vymažte dělící čáru mezi levým a pravým sloupcem a rozšiřte text na plnou šířku stránky.

48 7.5 Všeobecná ustanovení. Přidání "POZNÁMKA: V rámci významu této části umístění nějaké nádoby, nádoby s velkým objemovým množstvím, skladovací nádrže, tanku nebo přenosného tanku na nějaké vozidlo se považuje za nakládání a odstranění se tu považuje za vykládání". Vozidlo a řidič vozidla a stejně tak velká nádoba (velké nádoby), nádoba či nádoby na velká objemová množství, skladovací tank či tanky nebo přenosný tank či tanky).

49 7.5 Všeobecná ustanovení. Přidání Nakládání se nesmí provádět v takových případech, kdy: -prověrka dokumentů; nebo - vizuální prohlídka vozidla nebo velkých nádob či nádoby, velkoobjemové nádoby či velkoobjemových nádob nebo přenosného tanku či přenosných tanků, jestliže takové jsou a stejně tak jejich příslušenství použitých při nakládání a vykládání ukazují, že …. nejsou v souladu se zákonnými ustanoveními.

50 9.2 Omezovače rychlosti Po "31. prosinci 1987", vložte "a všechna motorová vozidla s maximální hmotností přesahující 3.5 tun, avšak nikoliv více než 12 tun prvně registrovaná po 31. prosinci 2007".

51 Brzdění Od 1. ledna 2010, všechna vozidla musí vyhovovat technickým požadavkům předpisů a směrnic ECE. Přívěsy (to znamená plné přívěsy, návěsy a přívěsy se středovou osou) musí být vybavené brzdným systémem proti zablokování kategorie A. Motorová vozidla musí být vybavena brzdným systém proti zablokování kategorie 1. Od 1. ledna 2010, všechna vozidla musí být vybavena automatickými seřizovači brzd.

52 Tunely 1.9 Nové Ustanovení části 1.9.5 se musí aplikovat pouze od 1. července, Smluvní strany mohou pokračovat v této aplikaci nejpozději do 31 prosince 2009, omezení v průchodu vozidel silničními tunely v souladu s ustanoveními národní legislativy.

53 Kategorie tunelů Tato kategorizace musí být založena na předpokladu, že v tunelech se vyskytují tří hlavní nebezpečí, která mohou zapříčinit řadu obětí nebo vážných poškození konstrukce tunelu: (a)Exploze; (b)Uvolnění toxických plynů nebo těkavé toxické kapaliny; (c)Požáry.


Stáhnout ppt "TP č. 15/06 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TELEFON +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  ."

Podobné prezentace


Reklamy Google