Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s poskytovateli služeb sociální prevence podpořených v rámci realizace projektu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 22. dubna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s poskytovateli služeb sociální prevence podpořených v rámci realizace projektu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 22. dubna 2016."— Transkript prezentace:

1 Setkání s poskytovateli služeb sociální prevence podpořených v rámci realizace projektu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 22. dubna 2016

2 2 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283 Prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou Trvání projektu: 1. 8. 2015 – 30. 4. 2019 Podpora sociálních služeb z projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

3 Celkový objem finančních prostředků: 229 773 513,- Kč z toho: 85% - 195 307 486,05 Kč z ESF, 10% - 22 977 351,30 Kč ze SR ČR a 5% - 11 488 675,65 Kč z Pk Na zajištění dostupnosti sociálních služeb je vyčleněno celkem 223 534 150,- Kč 3 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI

4 Projekt podporuje vybrané služby sociální prevence Vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 - 2018 Změny oproti předchozím projektům Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby I, II a III 4

5 PROJEKTOVÝ TÝM Ing. Bc. Zuzana Konvalinková – projektový manažer Ing. Tomáš Vlk – koordinátor aktivit projektu a pracovník pro finanční kontrolu na místě Ing. Dagmar Němečková – finanční manažer Mgr. Pavla Morávková – manažer kvality a efektivity sociálních služeb Dagmar Pětioká – pracovník pro metodickou podporu poskytovatelů a kontrolu věcné části smlouvy o poskytnutí dotace - DPP 5

6 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI Poskytovatelé obdrží vyrovnávací platbu na zajištění soc. služby formou dotace Pardubický kraj vyhlásil výzvu k podání žádosti o dotaci – I. kolo výzvy bylo vyhlášeno 4. 11. 2015, příjem žádostí probíhal ve dnech 7. 12. – 18. 12. 2015 II. kolo výzvy (pouze na službu raná péče) bylo vyhlášeno 1.4. 2016, příjem žádostí bude 3. 5. – 10. 5. 2016 Výzvy jsou určeny pouze pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb Pk, kteří obdrželi Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu 6

7 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: Zajistit dostupnost vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje a prostřednictvím těchto služeb napomáhat těmto osobám překonat jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce Účel dotace bude naplněn prostřednictvím klíčových aktivit projektu 7

8 SLUŽBY PODPOROVANÉ Z PROJEKTU § 57 azylové domy (pro muže, ženy a matky s dětmi a rodiny s dětmi) § 58 domy na půl cesty (pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy) § 60a intervenční centra (zejména pro oběti domácího násilí) § 67 sociálně terapeutické dílny (pro osoby se zdr. postižením nebo duševním onemocněním) § 70 sociální rehabilitace (pouze pro osoby s duševním onemocněním) § 54 raná péče (pro rodiče se zdravotně postiženým dítětem do 7 let věku) 8

9 CÍLOVÉ SKUPINY Osoby se zdravotním postižením Osoby s kombinovanými diagnózami Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování Oběti trestné činnosti Osoby pečující o malé děti Rodiče samoživitelé Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Osoby ohrožené předlužeností Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi Osoby v nebo po výkonu trestu Osoby opouštějící institucionální zařízení Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 9

10 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU Aktivita 01 – Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje služeb sociální prevence v Pardubickém kraji Aktivita 02 – Kontrola, průběžný monitoring a metodická setkání Aktivita 03 – Evaluace projektu 10

11 HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB Monitorovací zprávy budou poskytovatelé sociálních služeb předkládat 2 x ročně, a to za každé pololetí 1. monitorovací období je od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, monitorovací zpráva musí být předložena do 15. 7. 2016 Společně s monitorovací zprávou budou předkládány i monitorovací listy podpořených osob (tj. uživatelů sociální služby) 11

12 FINANCOVÁNÍ SLUŽEB Platby budou probíhat zálohově 2x ročně - vždy ve výši 50% poměrné části účelové dotace na příslušný kalendářní rok 1. splátka v roce 2016 bude vyplacena do 10 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků z MPSV na účet Pk, předpoklad cca v polovině května Poskytovatelům soc. služeb byly poskytnuty zápůjčky finančních prostředků - pro překlenutí období než bude zaslána vyrovnávací platba – povinnost vrátit zápůjčku do 14 dnů ode dne obdržení vyrovnávací platby 12

13 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Způsobilé jsou výdaje související s náklady od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje jsou popsané v Metodice pro poskytování vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na podporu soc. služeb poskytovaných v rámci projektu Rozvoj soc. služeb v Pk Poskytovatel sociální služby smí prostředky účelové dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách a v souladu s pověřením k výkonu služeb obecného hosp. zájmu 13

14 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Podmínkou způsobilosti výdaje je, že výdaj musí být skutečně zaplacen, tj. úhrada musí být doložena bankovními výpisy či výdajovými pokladními doklady Náklady se musí týkat doby realizace projektu Výdaje musí být přiměřené U položek a služeb využívaných i k jiným účelům, které nesouvisí přímo s cíli projektu, je způsobilá jen poměrná část výdajů Způsobilé výdaje jsou vyjmenované v Metodice 14

15 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností sociální služby Výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o soc. službách Výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů Výdaje na finanční leasing Daně a poplatky – nesouvisející s poskytováním základních činností 15

16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE DPH, o jejíž vrácení lze požádat podle zákona č. 325/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále… Finanční náklady – s výjimkou bankovních poplatků spojených s vedením projektového účtu Přímá podpora klientů, pokud se nejedná o základní činnost Zahraniční služební cesty 16

17 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Audit, pokud není povinný ze zákona o účetnictví Výzkum a vývoj Výdaje, které nelze účetně doložit 17

18 18 PRINCIP FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vyrovnávací platba ve formě dotace/příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb, kteří obdržely Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu

19 19 VYROVNÁVACÍ PLATBA  Souhrn prostředků z veřejných rozpočtů, které jsou nezbytné k zajištění dostupnosti služby v požadovaném rozsahu  Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi optimálními náklady služby a optimálními výnosy služby z vlastní činnosti poskytovatele  Optimální náklady jsou vypočteny na podle Kritérií financování sociálních služeb Pk

20 20 VYROVNÁVACÍ PLATBA Optimální náklady služby Dotace PkDotace obec Příjmy od klientů Ostatní příjmy Vyrovnávací platba

21 21 NADMĚRNÉ VYROVNÁNÍ  Kladný rozdíl mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou  V případě nadměrného vyrovnání do 10 % roční VP bude tato částka převedena do následujícího kalendářního roku a odečtena od VP v tomto roce splatné.

22 22 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Celoživotní vzdělávání  Součástí optimálních nákladů jsou i náklady na celoživotní vzdělávání, pokud přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby  V Pověření je umožněno vzdělávání SP a PSS maximálně 80 hod za rok a vedoucích a ostatních pracovníků maximálně 30 hod za rok  Z projektu je však hrazeno pouze 24 hod za rok!  Další hodiny vzdělávání je možné hradit z ostatních zdrojů příjmů (např. obec, dary …)

23 23 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Monitorovací zprávy  Předkládat dle Harmonogramu ze smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace (konec prvního monitorovacího období 30.6.2016)  Formulář pro vyhotovení Monitorovací zprávy bude k dispozici na webových stránkách projektu a zároveň bude zaslán prostřednictvím e-mailu Monitorovací list podpořené osoby – součást monitorovací zprávy. Údaje z tohoto dokumentu slouží k evidenci účastníků projektu.

24 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE  Monitorovací list podpořené osoby - formulář bude k dispozici na webových stránkách projektu a bude zároveň zaslán prostřednictvím e-mailu.  Předávání v listinné podobě nebo na CD v uzavřené obálce s nápisem Neotvírat – monitorovací listy podpořené osoby  Pozor na dodržování zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění! 24 Monitorovací list podpořené osoby

25 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Publicita – nově označována jako komunikační a informační strategie.  Povinnost dodržovat prvky povinné publicity bude součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace.  Publicita – příjemce dotace je povinen provádět informační a komunikační strategii v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost. Více informací v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (v platném znění), str. 134 – 141, kapitola 19 Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita 25

26  Příjemce dotace je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření ve stanovené lhůtě  Na webových stránkách poskytovatele zveřejnit informaci, že dotace na financování služby byla získána v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji 26 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Komunikační a informační strategie

27  V rámci publicity zajistit plakát s informacemi o projektu a poskytované službě. Minimální velikost A3, umístění na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory budovy). Povinně se musí využít elektronická šablona, která bude k dispozici na www.esfcr.cz. Dle dostupných informací se její zveřejnění předpokládá koncem dubnawww.esfcr.cz 27 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Komunikační a informační strategie

28 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Indikátory – poskytovatelé budou zavázáni ve smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace k plnění indikátorů, které se budou vykazovat v rámci Monitorovacích zpráv.  Sledují se tyto indikátory: Celkový počet účastníků - vykazují všechny služby. Kapacita (okamžitá) podpořených služeb – vykazují všechny služby. Jedná se o údaj z Pověření. 28

29 29 Indikátory vstupující do vyrovnávací platby – různé dle druhu poskytované sociální služby (např. lůžkodny, provozní doba, pracovní úvazky osobohodiny). POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Indikátory

30 Účetnictví  Veškeré příjmy a výdaje, spojené s poskytováním příslušné služby musí být účtovány odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami nebo činnostmi poskytovatele  V rámci této služby ještě musí být odděleny příjmy a výdaje dle jednotlivých zdrojů financování  Originály účetních dokladů musí být označeny viditelným a nesmazatelným způsobem: „financováno v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283“ 30 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE

31 Další povinnosti: Zajistit rozsah poskytované služby v souladu s Pověřením Uchovávat veškeré dokumenty související s poskytování služby a prokazující čerpání finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let od ukončení projektu Pardubickým krajem Hlásit veškeré příjmy, které poskytovatel služby obdrží mimo původní kalkulaci 31

32 32 KONTROLY  U každého poskytovatele bude během trvání projektu provedena minimálně jedna průběžná veřejnosprávní kontrola poskytované sociální služby  Kontrolované oblasti:  Věcná stránka  Kvalita služby  Finanční část

33 33 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání s poskytovateli služeb sociální prevence podpořených v rámci realizace projektu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 22. dubna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google