Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SANKČNÍ POLITIKA POHLEDEM PRAXE SANCTIONS POLICY IN TERMS OF PRACTICE Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SANKČNÍ POLITIKA POHLEDEM PRAXE SANCTIONS POLICY IN TERMS OF PRACTICE Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v."— Transkript prezentace:

1 SANKČNÍ POLITIKA POHLEDEM PRAXE SANCTIONS POLICY IN TERMS OF PRACTICE Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ podporován Grantovou agenturou České republiky - P408/12/2209 Jan Rozum Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13.listopad 2015, Praha

2 Expertní šetření mezi soudci, státními zástupci a vedoucími středisek Probační a mediační služby Soudci a státní zástupci - okresní(obvodní) úroveň (celkem 86) Na každý okres zaslány 3 dotazníky – výběr respondentů - první tři z abecedního seznamu (celkem rozesláno 258) Vedoucí středisek PMS (74) Návratnost dotazníků Soudci …………… 62% (160), průměrná délka praxe - 14,5 let Státní zástupci …..72,1% (186), průměrná délka praxe - 16,5 let Probační úředníci...60,1% (45) Šetření koncipováno jako anonymní a proběhlo v r.2013

3 Expertní šetření mezi soudci, státními zástupci a vedoucími středisek Probační a mediační služby Dotazníkové šetření zaměřeno do několika oblastí vybrané alternativní sankce – trest domácího vězení(TDV), obecně prospěšné práce (OPP), peněžitý trest, institut dohledu dopad nového trestního zákoníku na praxi v oblasti ukládání trestů spolupráci subjektů při ukládání a výkonu alternativ problematiku resocializace, opatření ke snížení recidivy

4 Hodnocení trestního kodexů Škála alternativních trestů Hodnocení celkové úrovně trestních kodexů Soudci a státní zástupci hodnotili shodně Zákon č.140/1961 Sb. …… 2,4 Zákon č.40/2009 Sb. …… 2,6 Probační úředníci Zákon č.140/1961 Sb. …… 3,02 Zákon č.40/2009 Sb. …… 2,18 Škála alternativních trestů je podle soudců i státních zástupců dostatečná (S 90,6%, SZ 91,6%)

5 Trest domácího vězení (TDV) Komentáře respondentů Všechny tři skupiny respondentů hodnotí zavedení pozitivně Největší podporu má u probačních úředníků 98%, přínos v zakotvení shodně uvedlo 58% soudců a státních zástupců TDV málo využíván - chybí systém elektronického monitoringu – účinný nástroj kontroly a důležitý předpoklad řádného výkonu TDV obecně hodnocen jako přísný trest, pozitiva – nejsou zpřetrhány sociální vazby, možnost udržení zaměstnání Nedostatek vhodných pachatelů (často bez bydliště a zaměstnání), kterým lze trest uložit. Nikdy nebude ukládán v rozsahu předpokládaném Ministerstvem spravedlnosti

6 Trest domácího vězení Hodnocení právní úpravy 45% soudců a 34% státních zástupců - právní úprava TDV působí v praxi problémy Předmětem kritiky - právní úprava přeměny TDV v trest odnětí svobody dle § 61 TrZ

7 Trest domácího vězení Efektivita TDV bez elektronického monitoringu 63% soudců a 74% státních zástupců nevěří v efektivní výkon TDV bez elektronického monitoringu 59% probačních úředníků naopak věří v efektivní výkon TDV i bez elektronického monitoringu

8 Trest domácího vězení Komentáře respondentů k výkonu TDV Nejčastější komentáře všech skupin respondentů: jednoznačně k problematice elektronického monitoringu - absence, urychlené zavedení, zvýšení četnosti TDV, efektivní kontrola Probační úředníci upozorňovali na časové nároky spojené s kontrolou výkonu trestu - ubírá prostor pro jiné činnosti Část komentářů probačních úředníků se kriticky vztahovala k jejich spolupráci se soudy: soudy ukládají TDV v některých případech nevhodně, a to bez předchozího šetření PMS soud nereaguje dostatečně rázně na zprávy o tom, že odsouzený podmínky výkonu trestu porušuje

9 Trest obecně prospěšných prací (OPP) Hodnocení právní úpravy Při porovnání právní úpravy s předchozí se názory soudců a státních zástupců rozcházely 41% soudců považuje současnou úpravu za horší 29% soudců považuje současnou úpravu za lepší 41% státních zástupců považuje současnou úpravu za lepší 19% státních zástupců považuje současnou úpravu za horší

10 Trest OPP Hodnocení právní úpravy z hlediska úpravy podmínek výkonu Komparace s dřívější úpravou nevyzněla jednoznačně ani u probačních úředníků 38% probačních úředníků hodnotilo lépe novou úpravu 26% probačních úředníků hodnotilo lépe předcházející úpravu

11 Trest OPP Obligatorní vyžádání zprávy probačního úředníka 56% soudců a 49% státních zástupců vnímá zavedení povinnosti vyžádat zprávu jako změnu k horšímu 28% soudců a 24% státních zástupců vnímá zavedení povinnosti vyžádat zprávu jako změnu k lepšímu 98% probačních úředníků vnímá zavedení povinnosti vyžádat zprávu jako změnu k lepšímu

12 Trest OPP Komentáře soudců a státních zástupců k problematice zpráv probačního úředníka podle většiny soudců a státních zástupců povinné vyžádání zprávy probačního úředníka představuje procesní úkon, který prodlužuje trestní řízení podstatně menší část respondentů spatřuje ve zprávě probačního úředníka prostředek napomáhající lepší individualizaci trestu OPP, která přispívá k jeho zdárnému výkonu

13 Trest OPP Komentáře probačních úředníků k problematice zpráv šance na lepší vykonatelnost trestu OPP, probační úředník dokáže rozpoznat klienty, u nichž je odhodlání k vykonání trestu obecně OPP natolik slabé, že jeho uložení nelze považovat za vhodné pomoc soudu při individualizaci trestu zpráva umožňuje zhodnotit i zdravotní způsobilost pachatele k výkonu trestu OPP

14 Trest OPP Komentáře respondentů k právní úpravě prodloužení doby na vykonání uloženého trestu OPP z jednoho roku na dva roky – všechny tři skupiny respondentů (odsouzení jsou méně motivováni k výkonu trestu, tendence trest odkládat, složitěji se vyjednávají podmínky s poskytovateli) možnost přeměny trestu OPP v trest TDV či peněžitý trest – soudci, státní zástupci a část probačních úředníků (nevýchovné nahrazování jedné alternativy za druhou, ztráta motivace trest OPP vykonat)

15 Trest OPP Komentáře respondentů k právní úpravě Pozitivní hodnocení soudců a státních zástupců nová právní úprava přeměny - jedna hodina jeden den

16 Trest OPP Největší překážky v oblasti výkonu OPP podle probačních úředníků Přístup odsouzených a obtíže s umístitelností odsouzených nespolehlivost, pasivita, nízká motivace a neochota trest vykonat, nízká pracovní morálka (u některých odsouzených včetně chybějících pracovních návyků) kritiku postoje klientů k výkonu trestu někteří respondenti spojovali s výše diskutovanou změnou v délce lhůty, případně s možností, že nevykonané práce nejsou automaticky přeměněny na trest odnětí svobody, ale i na jiné alternativní tresty, nebo ukládání OPP bez zprávy probační služby

17 Trest OPP Největší překážky v oblasti výkonu OPP podle probačních úředníků spolupráce se soudy – větší efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací by přispělo, pokud by soudy rychleji či pružněji reagovaly na návrhy na přeměnu trestu u odsouzených, kteří stanované podmínky neplní Respondenti nevolají po legislativní změně, ale pouze po zdokonalení stávající praxe!!!

18 Peněžitý trest Hodnocení právní úpravy peněžitého trestu 60% soudců a 47% státních zástupců považuje současnou úpravu za horší Nespokojenost respondenti vyjadřovali: s právní úpravou přeměny nevykonaného peněžitého trestu dle § 69 odst. 2 a 3 TrZ za významnou komplikaci označila velká část soudců také obligatorní vymáhání nezaplaceného peněžitého trestu (dle ustanovení § 343 TŘ) před tím, než je možno přikročit k jeho přeměně v jiný trest

19 Problematika dohledu Všechny skupiny respondentů vyjádřily spokojenost s novou právní úpravou dohledu Vymezením účelu dohledu, povinností pachatele, povinností i oprávnění probačních úředníků je hodnoceno jako detailnější a přesnější

20 Spolupráce při výkonu dohledu Soudci hodnotí součinnost s PMS při ukládání a výkonu alternativních trestů pozitivně (92% resp.91%) Státní zástupci hodnotí součinnost s PMS pozitivně (75%) Zajímavost - 22% SZ odpovědělo neví, protože žádná není, nejde o chybu dotazníku ? Probační úředníci hodnotí spolupráci se soudy a státními zástupci také pozitivně (96% resp. 78 %)

21 Spolupráce při výkonu dohledu Metodologický „paradox“ – ukazuje se, různý typ otázek plodí různé výsledky (uzavřené otázky s variantou odpovědí/volné otázky s možností komentářů) Soudci v komentářích ke spolupráci s PMS – ochota, pečlivost, kvalita zpráv, nedostatek probačních úředníků Státní zástupci v komentářích ke spolupráci s PMS – aktivita, rychlost, kvalita a operativnost

22 Spolupráce při výkonu dohledu Probační úředníci uvádějí jako největší problém při praktické realizaci dohledu spolupráci se soudy při výkonu dohledu – reakce na zprávy o porušování podmínek dohledu Kriticky se ke spolupráci se soudy vyjádřily tři čtvrtiny celého vzorku probačních úředníků

23 Spolupráce při výkonu dohledu Probační úředníci - žádná reakce soudu na zprávy o porušování podmínek dohledu Následky špatné spolupráce Osvědčení pro odsouzené navzdory další trestné činnosti? Vymahatelnost práva? Snížení autority probačního úředníka?

24 Dekriminalizace Pro dekriminalizaci u některých trestných činů 48% soudců a 49 % státních zástupců Soudci (38%) a státní zástupci (35%) doporučují dekriminalizaci trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 TrZ Námět na zmírnění postihu recidivy u trestného činu krádeže dle § 205 odst. 2 - pouze 14 respondentů

25 Práce s pachateli trestné činnosti Co vede podle expertů k úspěšné resocializaci odsouzených? motivace žít v souladu se zákony vlastní aktivita a zájem řešit problémy, s nimiž se ve své životní situaci potýká při snaze omezovat kriminalitu či recidivu pachatelů nemůžeme spoléhat pouze na trestní politiku, neboť trestná činnost je podmíněna řadou sociálních, ekonomických i jiných faktorů propojenost trestní a sociální politiky

26 Práce s pachateli trestné činnosti Respondenti doporučovali zaměřit se více na oblast postpenitenciární péče velký význam přikládají pracovnímu zařazení odsouzených, a to jak v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, tak po propuštění navrhována byla opatření typu domů na půli cesty (podpora bydlení) či vhodných resocializačních programů

27 www.kriminologie.cz Děkuji za pozornost jrozum@iksp.justice.cz


Stáhnout ppt "SANKČNÍ POLITIKA POHLEDEM PRAXE SANCTIONS POLICY IN TERMS OF PRACTICE Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v."

Podobné prezentace


Reklamy Google