Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souvislá praxe 2. ročník Probační a mediační služba České republiky Středisko Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souvislá praxe 2. ročník Probační a mediační služba České republiky Středisko Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Souvislá praxe 2. ročník Probační a mediační služba České republiky Středisko Olomouc

2  Název zařízení: Probační a mediační služba České republiky, středisko Olomouc  Zřizovatel zařízení: Ministerstvo spravedlnosti České republiky  Adresa:Studentská 7, 771 11 Olomouc  Vedoucí zařízení: Mgr. Jiří Zatloukal  www.pmscr.cz

3 Cíl zařízení PMS : - usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností - současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů - opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality PMS představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Integrace pachatele –usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného –se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. Ochrana společnosti –přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

4 Financování zařízení, druh organizace  Střediska PMS jsou financována ze státního rozpočtu, resp. z části rozpočtu přidělené Ministerstvu spravedlnosti.  PMS je orgánem státní správy náležející do resortu Ministerstva spravedlnosti.

5 Stručná historie zařízení  O d konce 60. let snahy o systémovou práci s pachateli trestných činů. Zejména systém sociálních kurátorů pro osoby v obtížné sociální situaci resp.propuštěné z výkonu trestu odnětí, systém kurátorů mládeže, kteří se zaměřovali na pomoc a dohled nad problémovou mládeží v souvislosti s trestnou činností.  Po roce 1989 reforma trestního práva.  V roce 1993 zavedena možnost, aby se méně závažné a skutkově a právně jednoduché věci vyřešily mimo hlavní líčení. Jedná se o institut podmíněného zastavení trestního stíhání, který mimo jiné předpokládá, že obviněný uzavřel s poškozeným dohodu o náhradě způsobené škody a že obviněnému bude uloženo, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení směřující k tomu, aby vedl řádný život.  S účinností od 1. ledna 1996 byl zaveden trest obecně prospěšných prací.  S účinností od 1. 9. 1995 vznikl institut narovnání /mezi poškozeným a obviněným/, který umožňuje, aby soud rychle ukončil trestní stíhání, aniž bylo třeba případ vyřizovat v řádném formálně vedeném veřejném procesu.  Jako typický trest spojený s probací byl zaveden s účinností od 1. ledna 1998 trest podmíněného odsouzení s dohledem a též institut o podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.  Završením uvedeného vývoje bylo schválení zákona o Probační a mediační službě v roce 2000 a zahájení její činnosti k 1.1. 2001.

6 Organizační struktura zařízení  Probační a mediační služba se člení na ředitelství a jednotlivá střediska PMS.  Organizační strukturu tvoří ředitelství PMS se sídlem v hlavním městě Praze a střediska působící v jednotlivých soudních okresech, kterých je 76.  Ředitelství zajišťuje činnost služby po stránce hospodářské, materiální, finanční, personální a organizační a současně řídí a organizuje odbornou činnost.  Střediska PMS zajišťují probační a mediační činnosti ve vztahu k příslušným policejním orgánům, státním zastupitelstvím a soudům.

7 Personální a prostorové vybavení  Celkový počet pracovníků PMS v ČR k 31.12.2006 bylo 304. Procentuelně 23% mužů a 77 % žen.  Konkrétně v Olomouci pracuje vedoucí střediska a další 4 probační pracovníci.  Středisko PMS bylo v době, kdy jsme vykonávali praxi v nevyhovujících prostorách na ulici Pavelčákově přímo v centru Olomouce. V současné době je PMS přestěhována do nové budovy Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc na ulici Studentská.

8 Pracovní náplň soc. pracovníků  mediace – mimosoudní řešení konfliktního stavu v přípravném řízení a řízení před soudem,  práce s obětí trestného činu,  zajištění a kontrola výkonu alternativních trestů a to v těchto oblastech: obecně prospěšné práce, parole – příprava podkladů k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následný dohled, probace – dohled nad podmíněně odsouzenými  náhrada vazby dohledem probačního úředníka  administrativní činnosti

9 Skladba klientů  Klientela je rozmanitá.Tato služba není nijak omezena věkem, zdravotním stavem apod. Tvoří ji sami pachatelé trestných činů, oběti trestných činů a rodinní příslušníci pachatelů, mladiství a nezletilí pachatelé trestného činu.

10 Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci, validita informací 1. Nejvíce podnětů střediska obdržela od státních zastupitelství ( 41% všech podnětů) 2. podněty získané od soudů (32,3% všech získaných podnětů) 3. policejních orgánů (13,7% všech podnětů) 4. podněty získané od klientů –obviněných (12,6% všech podnětů). Minimální jsou podněty získané od klientů – poškozených (0,4% získaných podnětů).

11 Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů  Psychologické poradny  Zařízení pro drogově závislé (př. K- centrum, P-centrum, aj.)  Psychiatři a Psychiatrické léčebny  Výchovné ústavy  Poradny pro oběti domácího násilí (př. BKB)  Poradny pro zadlužené (př. SEPS)  Občanské poradny Aj.

12 Právní předpisy související s prací PMS  Zákon o PMS č.257/2000 Sb.  Spisový řád PMS  Pracovní řád Probační a mediační služby ČR  Organizační řád Probační a mediační služby ČR  Vnitřní předpisy daného zařízení  Skartační řád

13 Metody a techniky práce s klienty  Individuální sociální práce, u mediace také skupinová sociální práce.

14 Kazuistika  Klient ve věku 63 let, romského etnika, odsouzený v roce 1991 k trestu odnětí svobody na 20 let pro trestný čin vraždy. V roce 2007 byl podmíněné propuštěn z věznice Mírov se zkušební dobou na 7 let za současného uložení dohledu probačního úředníka. S klientem byla ihned po propuštění zahájena intenzivní spolupráce, spočívající v jeho podpoře k reintegraci do běžného života a získání zaměstnání, což klient deklaroval jako potřebu i přesto, že je již starobní důchodce. I přes dlouhý pobyt ve výkonu trestu se klient rychle začlenil do běžného života a podařilo se mu také rychle najít zaměstnání. Také v osobním životě je jeho situace stabilizovaná. V současné době je klient podporován, aby pokračoval ve stávajícím životním stylu a prognóza dalšího vývoje je velice optimistická. Během výkonu trestu u klienta došlo k výraznému posunu myšlení a chování, což je předpokladem k vedení řádného života na svobodě.

15 Naše hodnocení praxe +  různorodá práce  dobré a vstřícné vedení zařízení -  nemožnost účasti na jednání ve věznici a soudu ,,nevábná“ cílová skupina


Stáhnout ppt "Souvislá praxe 2. ročník Probační a mediační služba České republiky Středisko Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google