Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 průkopník a nositel tradice postpenitenciární péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " průkopník a nositel tradice postpenitenciární péče."— Transkript prezentace:

1

2  průkopník a nositel tradice postpenitenciární péče

3 ZAČÁTKY Zákonná úprava postpenitenciární péče byla obsažena v zákoně č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí: „Podmínky života na svobodě, do nichž odsouzení vstupují po propuštění z výkonu trestu, mají rozhodující význam pro dovršení jejich nápravy.“

4 HISTORIE VZNIKU SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ POČÍNÁ ROKEM 1968. Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR tehdy uskutečnil experiment Postpenitenciární péče v rámci rozsáhlejšího výzkumu Faktorů recidivy. Experiment dostal název: Projekt Řásnovka (podle místa prvních kanceláří výzkumníků).

5 CO SE REALIZOVALO V PROJEKTU ŘÁSNOVKA Do projektu Řásnovka bylo zařazeno 100 odsouzených, se kterými se pracovalo po dobu jednoho roku po jejich odchodu z věznice. Výzkum dokázal, že kvalitně prováděná sociální práce může účinně přispět k omezení počtu recidivujících pachatelů.

6 ZÁSADNÍ VÝSTUPY PRO VZNIK AGENDY SOC. KURÁTORA Na základě výzkumných zjištění bylo doporučeno použití sociální práce na úrovni sociálního servisu a poradenství. Dále bylo konstatováno, že pouhá postpenitenciární péče není postačující, a činnost sociálních kurátorů bude směřovat ke kontinuální práci s klientem.

7 VZNIK SPECIALIZACE v průběhu trvání projektu Řásnovka bylo přistoupeno k budování sítě sociálních kurátorů, kteří byli jako specializovaní pracovníci postpenitenciární péče začleněni do sociálních odborů okresních národních výborů a obvodních úřadů měst projekt Řásnovka tak odstartoval existenci této specifické sociální služby

8

9

10 HLAVNÍ CÍLE AGENDY SOC. KURÁTORA Poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci, prostřednictvím sociální práce za účelem komplexního řešení kl. situace, ovlivňování chování klienta žádoucím způsobem a předcházení eskalace problémů, ochrana klientových základních lidských práv a důstojnosti, edukace společnosti o příčinách, průběhu a důsledcích sociálně patologických jevů.

11 a) Osoby propuštěné z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo b) osoby po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby propuštěné z psychiatrických nemocnic, nebo c) osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo d) osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobou bez přístřeší, nebo e) osoby, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

12 KOMPETENCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ V OBLASTI VÝKONU KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Koordinace je aktivní a plánovaná činnost směřující k zabezpečení optimálního fungování sítě sociálních služeb pro osoby: ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní,nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

13 a) osoby propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, respektive proti kterým je nebo bylo vedeno trestní řízení b) osoby po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti c) osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, nebo z pěstounské péče, po dosažení zletilosti, respektive v devatenácti letech d) osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou přístřeší e) osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby TERCIÁLNÍ PREVENCE PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI, KTERÝM HROZÍ SOCIÁLNÍ EXKLUSE sociální kurátor se snaží prostřednictvím preventivních aktivit zamezit skupinám b-d páchat trestnou činnost.

14 KONTINUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Kontinuální sociální práce zahrnuje práci s klientem ve všech fázích trestního řízení (jak ve výkonu vazby, tak i na svobodě), v průběhu soudního řízení, ve výkonu trestu odnětí svobody, posléze v průběhu klientovi reintegrace. Cílem kontinuální sociální práce je navázání socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, eventuálně vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a aby nedocházelo k jeho sociální izolaci.

15 I. fáze přípravná II. fáze povýstupní III. fáze reintegrační OBDOBÍ DLOUHODOBÉHO REINTEGRAČNÍHO PROCESU OBDOBÍ DLOUHODOBÉHO REINTEGRAČNÍHO PROCESU POVÝSTUPNÍ OBDOBÍ S OPATŘENÍM OBDOBÍ VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ČINNOSTI SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NNO (dočasné působení), Probační domy? (dočasné působení), OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - kurátoři pro mládež (do dosažení zletilosti), sociální kurátoři (u zletilých osob garance služeb v průběhu celého procesu) (kontinuální působení) PROCES POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE O OSOBY soudem podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (jde o osoby propuštěné na zkušební dobu, případně se stanoveným dohledem PMS či uloženými přiměřenými omezeními či povinnostmi) ČINNOSTI SLUŽEB V PENITENCIÁRNÍ PÉČE VS ČR PMS ČR VĚZEŇŠTÍ SPECIALISTÉ probační úředník sociální pracovník (dočasné působení) speciální pedagog psycholog vychovatel vězeňská duchovenská péče (dočasné působení) časová osa

16 I. fáze přípravná II. fáze povýstupní III. fáze reintegrační OBDOBÍ DLOUHODOBÉHO REINTEGRAČNÍHO PROCESU OBDOBÍ DLOUHODOBÉHO REINTEGRAČNÍHO PROCESU POVÝSTUPNÍ OBDOBÍ BEZ OPATŘENÍ OBDOBÍ VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ČINNOSTI SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NNO (dočasné působení), OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - kurátoři pro mládež (do dosažení zletilosti), sociální kurátoři (u zletilých osob garance služeb v průběhu celého procesu) (kontinuální působení) PROCES POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE O OSOBY po vykonaném trestu odnětí svobody ČINNOSTI SLUŽEB V PENITENCIÁRNÍ PÉČE VS ČR VĚZEŇŠTÍ SPECIALISTÉ sociální pracovník speciální pedagog psycholog vychovatel vězeňská duchovenská péče (dočasné působení) časová osa

17 NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY PŘI PRÁCI S KLIENTY PROPUŠTĚNÝMI Z VĚZNIC zprostředkování bydlení kontakt klienta s rodinou zprostředkování zaměstnání poradenství při řešení dluhové situace doprovod klienta (asistence) zajištění různých druhů dokladů zprostředkování dávek pomoci v hmotné nouzi zprostředkování kontaktů poskytování sociální terapie

18 SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE odbory (oddělení) městských úřadů, měst (úřady městských částí) věznice probační a mediační služba ČR orgány činné v trestním řízení poskytovatelé sociálních a jiných služeb úřad práce zaměstnavatelé zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ostatní sociální kurátoři podle pobytu klienta poradny a jiná odborná zařízení

19 Sociální kurátoři vzhledem ke svému postavení v rámci obce s rozšířenou působností, celorepublikovému působení a zaměření na dlouhodobou prevenci mohou výrazným způsobem přispět ke snížení recidivního chování klienta a k celkovému zlepšení jeho životní situace. K tomu může dojít za předpokladu, že:

20 VS ČR sjednotí způsob informování obviněných nebo odsouzených při nástupu do výkonu vazby nebo do výkonu trestu o možnosti spolupráce se sociálním kurátorem, sociální kurátoři budou mít možnost navštěvovat klienty ve věznicích podle potřeby vyplývající z případové práce, systematicky se prohloubí spolupráce mezi PMS a sociálními kurátory při vzájemné informovanosti a rozdělení kompetencí po dobu trestního řízení, sociální kurátoři budou po určité době informovat PMS o spolupráci klienta a vývoji jeho situace po ukončení trestního řízení, sociální kurátoři budou mít přímý vliv na ovlivňování výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci od Úřadu práce pro osoby, které se vracejí z výkonu vazby nebo výkonu trestu, sociální kurátoři budou mít vliv na rozhodování o přidělení sociálního bytu, sociální kurátoři budou zasedat v multidisciplinárních týmech (podpora multidisciplinární spolupráce – sociální pracovníci, probátoři, zdravotníci, UP, policie atd.), které řeší situaci klienta jak během trestního řízení, tak i po jeho skončení.

21  Počet propuštěných klietů, za rok 2013 činil 5 886 osob  To je 91% z celkového počtu propuštěných

22 PŘÍNOS SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ - Služba sociálního kurátora je poskytována ve všech regionech ČR – zajištění je na 205 obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, - poskytuje klientovi časově neomezenou spolupráci, - má vliv na tvorbu preventivních opatření nebo podporu NNO v dané lokalitě (bývá členem pracovní skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb, sociálních komisí a grantových aktivit obce) - sociální kurátor spolupracuje se všemi státními i nestátními organizacemi v dané lokalitě, - vzhledem k širokému záběru různých cílových skupin preventivně sleduje a může vyhodnocovat různé druhy rizik, na která je potřeba koncepčně reagovat, - je přímým prostředníkem mezi městským úřadem a klientem, což přináší celou řadu výhod. - jako pracovník obce může získat důkladnou znalost klientova sociálního prostředí a jeho osobní a sociální anamnézu tzn. osobní znalost a znalost prostředí.

23 Návrh: JE POTŘEBA VYTVOŘIT NÁRODNÍ KONCEPCI POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE - V současné době je systém postpenitenciární péče do určité míry nesourodý. - Organizace, které se podílejí na terciární prevenci, nejsou systémově propojeny. - Některé činnosti a opatření se tak dublují, jiné zůstávají nezajištěné. - Absentuje mezioborová spolupráce.

24 Předpokládané dopady národní koncepce postpenitenciární péče: - Vzájemná koordinace poskytovaných služeb, - vyváženost služeb a opatřeních, - sledování a vyhodnocení resocializačního procesu osoby propuštěné z institucionálního zařízení, - objektivní posouzení situace klienta pro případné potřeby soudů.

25 Děkuji za pozornost a vaše reakce Pavel Pěnkava Mob: 777 658 811 Email: pavel.penkava@praha1.cz Sekce sociálních kurátorů SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich- kuratoru/

26

27

28

29

30

31


Stáhnout ppt " průkopník a nositel tradice postpenitenciární péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google