Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Informační schůzka k projektu GAMA, 14. 1. 2016 Obsah Centrum transferu technologií a znalostí4 / 13 1.Srovnání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Informační schůzka k projektu GAMA, 14. 1. 2016 Obsah Centrum transferu technologií a znalostí4 / 13 1.Srovnání."— Transkript prezentace:

1 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

2 Informační schůzka k projektu GAMA, 14. 1. 2016 Obsah Centrum transferu technologií a znalostí4 / 13 1.Srovnání projektu GAMA s projekty společného výzkumu, význam pro systém komercializace na UPa (Michal Svoboda) 2.Administrace a monitoring dílčích projektů (Linda Ondráčková) 3.Součinnost CTTZ při realizaci dílčích projektů GAMA (Karolina Kašparová)

3 Projekt TA ČR GAMA (1. podprogram) PRO KOHO JE PROJEKT GAMA URČEN: Příjemcem může být pouze výzkumná organizace. Projekt není určen k nedovolené veřejné podpoře podniků, tzn. výsledky dílčích projektů musí příjemce prodat či licencovat podnikům za tržních podmínek. NA CO JE PROJEKT GAMA ZAMĚŘEN: Ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře (POZOR: aktivity spojené s komercializací nejsou ZV!). CO JE CÍLEM PROJEKTU GAMA: Podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití. V ČEM JE PROJEKT GAMA UNIKÁTNÍ: Podstatou je vytvořit systém, který výzkumným organizacím v budoucnu umožní získat peníze i z jiných zdrojů (= z úspěšné komercializace), než jen ze státního rozpočtu. Jedná se o více než jen podporu vybraných dílčích projektů Proof-of-Concept!

4 Informace o podpoře

5 Graf: zdroj CTTZ

6 Typy komerčních činností Expertní, znalecké, konzultační a servisní činnosti Kurzy Smluvní výzkum Prodej licencí a patentů Spin-off firmy

7 GAMA = šance pro nastartování komercializace na UPa Servisní činnosti, smluvní výzkum… – relativně stabilní výsledky, cca 300 jednotlivých případů ročně Licencování či prodej patentů, užitných vzorů, know-how a komercializace prostřednictvím spin-off firem – prozatím velmi málo případů Důvod: Výsledky VaV vzniklé na UPa nejsou připraveny k přímému využití. To, co funguje v laboratoři, nefunguje nutně v praxi, vědečtí pracovníci nemají kapacitu na analyzování potřeb trhu a marketing výsledků. Je proto nutné zajistit další výzkum a tedy další peníze – vybudovat most přes tzv. „údolí smrti“. Bez toho nové nápady v údolí skončí. Odborná kvalita projektů ≠ komerční uplatnitelnost. Řešení: ověření a dovyvinutí technologií s pomocí projektu GAMA, spolupráce při komercializaci s CTTZ

8 Rozdělení příjmů z komercializace Informace o podpoře Rozdělení příjmů z komercializace předmětů průmyslového vlastnictví dle Směrnice č. 1/2014 „Ochrana práv duševního vlastnictví“: odměna pro původce rozdělení zbylé části příjmů z komercializace Licenční rezerva je zřízena pro účely podpory duševního vlastnictví na Univerzitě, zejména pro účely financování průmyslově-právní ochrany a komercializace předmětů průmyslového vlastnictví

9 Administrace a monitoring dílčích projektů GAMA a) čerpání přidělených prostředků b) pravidla pro změny v dílčích projektech (DP) c) monitoring DP (IGS & GaP) – úvodní a průběžná zpráva

10 a)čerpání přidělených prostředků Úvazek na projektu -změna pracovní smlouvy (Žádost o změnu pracovní smlouvy, pracovní náplň, rastr) – pokud možno uvádějte označení DP i celouniverzitního projektu -dokument „Vykazování odpracované doby na projektu“ (TA ČR): pokud je v pracovní smlouvě přesně stanoven úvazek a popis práce daného zaměstnance, výkaz práce není povinný každý pracovník musí mít zaznamenávánu docházku (práce na projektu i mimo něj) Stipendia (v rámci kap. Ostatní náklady - 5.3.6) -Stipendijní řád UPa – čl. 3, písm. c) Prosím, řiďte se pokyny fakultních koordinátorek – kromě pravidel TA ČR/GAMA je zároveň nezbytné být v souladu i s pravidly UPa a příslušných fakult.

11 a)čerpání přidělených prostředků Zakázky již byly otevřeny EkO UPa (e-mail hlavním řešitelům) -kvartální kontrola výše čerpání (součást průběžné zprávy) -na konci roku nutno konzultovat uznatelnou výši režijních nákladů pro konkrétní řešitelské pracoviště (Ing. Cabalka, EkO) -pro všechny náklady spojené s GAMA platí režim DPH „0“ (faktury jsou uplatňovány vč. celého DPH) -nelze uplatňovat vnitrofaktury -veškeré faktury musí být uhrazeny do 30 dnů (bez ohledu na splatnost danou dodavatelem) Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu (cestovné!) - např. pracovní cesty uvedené v plánu aktivit v průběžné zprávě DP Cestovné - citace Smlouvy o poskytnutí podpory projektu GAMA: (...způsobilé náklady zahrnují...) cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, tj. zejména naplněna podmínka aktivní účasti na pracovní cestě, anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu projektu (...) - zkušenost z dosavadních kontrol TA ČR – je vyžadována písemná zpráva z cesty a doložení aktivní účasti (v případě konferencí přednáška, poster,...)

12 b)pravidla pro změny v DP Povinnost dodržet: -závazné výstupy -celkový rozpočet DP Podstatné změny: 1)přesun přidělených prostředků mezi roky 2)navyšování osobních nákladů (kap. 5.1) 3)přesun mezi kapitolami ve výši ≥10% upravované kapitoly (jednotlivé kapitoly viz detailní rozpočet, tj. 5.3.1 - 5.3.6) 4)změna osoby hlavního řešitele 5)změna termínu dosažení závazných výstupů (výjimečně změna druhu výsledku) → žádost o změnu směrovaná na Radu pro komercializaci, provedení změny možné až po jejím odsouhlasení Radou Nepodstatné změny: 1) přesuny mezi rozpočtovými kapitolami do výše 10% 2) změny řešitelského týmu (mimo osoby hlavního řešitele) → řešitel oznámí dopředu e-mailem CTTZ

13 b)pravidla pro změny v DP Podání žádosti o podstatnou změnu – formulář v GaP, ideálně spolu s průběžnou zprávou (v dostatečném předstihu – ve výjimečném případě i v průběhu kvartálu). Výše uvedené se týká plánovaných změn – výjimky (nemusí být schváleno předem, pouze nutno okomentovat v průběžné/závěrečné zprávě): -nesprávné zaúčtování do rozpočtové kapitoly -drobné přesuny (do 1000,- Kč) v osobních nákladech v souvislosti s ukončováním čerpání v daném roce nebo s ukončováním projektu -změna řešitelského týmu na pozici financované prostřednictvím DPP/DPČ Přesun části rozpočtu do dalšího roku -v případě, že došlo k nějaké větší změně v projektu (např. plánovaná aktivita DP se z objektivních důvodů má přesunout do následujícího roku), nejpozději s 3. průběžnou zprávou (říjen) podat žádost o přesun ke schválení Radě -pokud nebude takováto žádost podána, očekává se úplné vyčerpání rozpočtu DP do konce roku (nebude umožněn jiný přesun mezi lety) -pokud ve 4.Q dojde k výjimečné situaci, která neumožní dočerpání rozpočtu DP, budeme to řešit individuálně

14 c)monitoring DP – moduly Interní grantový systém (IGS) a Granty a projekty (GaP) IGS – vyplnění projektové žádosti a průběžných zpráv - do doby podávání 1. průběžné zprávy nemají řešitelé možnost zde provádět úpravy - u přijatých projektů byl CTTZ upraven rozpočet (snížení) GaP – úložiště, sledování aktuálního čerpání (IFIS) - všechny projekty z 1. výzvy přeneseny z IGS do GaP - u přijatých projektů byly do úložiště vloženy finální Krycí listy (jak byly schváleny TA ČR) - formuláře pro průběžnou zprávu a pro žádost o změnu - průběžné zprávy (vyplněné v IGS) budou vždy po schválení přeneseny CTTZ do GaP

15 c)monitoring DP – úvodní a průběžná zpráva (PZ) -kvartální zprávy schvalované Radou pro komercializaci (Rada může DP, který dlouhodobě nesměřuje k dosažení závazných výstupů, předčasně ukončit) 1.1.2016 začátek realizace DP úvodní zpráva („0. PZ“) duben 2016 1. PZ (01-03/2016) červenec 2. PZ (04-06/2016) říjen 3. PZ (07-09/2016) leden 2017 4. PZ (10-12/2016) -do 14 dnů od konce kvartálu vložit a odeslat PZ v IGS -CTTZ – revize a souhrn info pro zasedání Rady -do konce měsíce zasedání Rady pro komercializaci, schválení zpráv a příp. žádostí o změnu

16 c)monitoring DP – úvodní a průběžná zpráva (PZ) Úvodní zpráva - předvyplněný xls formulář (řešitel doplní, podepíše, scan dokumentu vloží do úložiště GaP, do 25.1.2016 doručí originál na CTTZ) Průběžná zpráva (v IGS) 1) načíst aktuální čerpání rozpočtu (1 klik), prostor pro komentář 2) vložit vyplněný xls formulář (věcný pokrok, aktivity – soulad s plánem), příp. další přílohy (žádost o změnu) - cca ½ března - plánována schůzka/informační e-mail k podávání 1. PZ, v IGS otevření projektů pro vytvoření zprávy - termín pro odevzdání 1. PZ: 14.4.2016 (odeslání prostřednictvím IGS na CTTZ) - zasedání Rady v 2. pol. dubna - po schválení PZ budou řešitelé informováni, PZ přenesena do GaP

17 c)monitoring DP – úvodní a průběžná zpráva (PZ)

18 Součinnost CTTZ při realizaci dílčích projektů GAMA Spolupráce při administraci dílčích projektů Evidence a ochrana duševního vlastnictví Výsledky v dílčích projektech GAMA Smluvní vztahy v dílčích projektech GAMA Podpora procesu komercializace Program GAMA Proof-of-Concept

19 Spolupráce s řešiteli při administraci dílčích projektů Program GAMA Proof-of-Concept -při vypracování Úvodní zprávy, Průběžných zpráv a Závěrečné zprávy dílčího projektu -při přípravě Plánu komercializace výstupů dílčího projektu, jehož implementace je hodnocena v rámci celého období udržitelnosti v souladu s Všeobecnými podmínkami TA ČR

20 Program GAMA Proof-of-Concept Evidence předmětů duševního vlastnictví vytvořených v rámci realizace dílčích projektů dle směrnice Ochrana práv duševního vlastnictví č.1/2014 Povinnost původce: -Vyrozumění o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví (příloha směrnice) -předání dalších podkladů potřebných k posouzení vynálezu (např. schémata, nákresy) -zachování mlčenlivosti Součinnost CTTZ (ve spolupráci s patentovými zástupci): -Rozhodnutí rektora o uplatnění nároku na podnikový vynález na základě ustanovení § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění -Přihláška k průmyslově-právní ochraně prostřednictvím patentového zástupce (patenty, užitné vzory) -Smluvní vztahy v souvislosti se spolu-původcovstvím a sdílením majetkových práv, licence práv k využití předmětu průmyslového vlastnictví -Informace o řízení o poskytnutí průmyslově-právní ochrany, úhradě správních a udržovacích poplatků, archivace dokumentů

21 Program GAMA Proof-of-Concept Předměty duševního vlastnictví s průmyslově-právní ochranou: P - patent (RIV) F - průmyslový a užitný vzor (RIV) Další výsledky: G - technicky realizované výsledky-prototyp, funkční vzorek (RIV) Z - poloprovoz, ověřená technologie (RIV) R - software (RIV) O-Ostatní výsledky - „Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, např. zkušební série, materiál s ověřenými vlastnostmi, metodika s ověřenými vlastnostmi, uzavřená licenční smlouva, založená start-up společnost, založená spin-off společnost, počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu. Výsledky v dílčích projektech GAMA

22 Program GAMA Proof-of-Concept Obecně evidence v systému Granty a projekty UPa (GaP): -uzavírání smluvních vztahů – Průvodka smlouvy z GaP -evidence smluv v úložišti projektu v GaP Možné smluvní vztahy (i Aj): Ochrana důvěrných informací a předávaných materiálů -Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití -Material Transfer Agreement /Smlouva o poskytnutí materiálu Úprava vztahů mezi původci -Smlouva o úpravě spoluvlastnických podílů k vynálezu Smluvní vztahy v dílčích projektech GAMA

23 Program GAMA Proof-of-Concept Spolupráce s komerčním partnerem - Smlouva o spolupráci při komerčním ověření výsledku výzkumu POZOR na zajištění doložení nabídky využití výsledku více potenciálním zájemcům POZOR Univerzita je vlastníkem duševního vlastnictví k výsledkům a může udělit licenci k užití výsledků i s možností jednání o převodu výsledků Prodej patentů a licencí -Opční smlouva (časově omezené, úplatné předkupní právo) -Smlouva o poskytnutí licence -Smlouva o převodu patentu/přihlášky Zakládání spin-off společností (možné i tzv. „měkké“ spin-off firmy, které jsou zakládány jen pro využití licence a bez majetkové účasti VO) -Smlouva o právním zastoupení při zakládání spin-off společnosti -Smlouva o poradenské činnosti -Smlouva o výkonu funkce jednatele -Smlouva o poskytnutí licence Smluvní vztahy v dílčích projektech GAMA

24 Program GAMA Proof-of-Concept AKTUÁLNĚ -leden 2016 - zpracování analýz plánů komercializace jednotlivých dílčích projektů -únor 2016 - osobní konzultace k plánům komercializace, návštěvy pracovišť řešitelských týmů Podpora procesu komercializace

25 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Michal Svoboda ředitel Centra transferu technologií a znalostí, manažer projektu GAMA telefon +420 466 037 531 e-mail michal.svoboda@upce.czmichal.svoboda@upce.cz Ing. Linda Ondráčková, Ph.D. Ekonom/technologický skaut, projektový tým GAMA (finanční řízení, modul IGS) telefon +420 466 037 534 e-mail linda.ondrackova@upce.czlinda.ondrackova@upce.cz Ing. Karolina Kašparová Manažerka pro uplatnění produktu na trhu, projektový tým GAMA (věcné řízení) telefon +420 466 037 533 e-mail karolina.kasparova@upce.cz karolina.kasparova@upce.cz Informace o projektu GAMA na webu CTTZ https://vav.upce.cz/gama-proof-of-concept-


Stáhnout ppt "CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Informační schůzka k projektu GAMA, 14. 1. 2016 Obsah Centrum transferu technologií a znalostí4 / 13 1.Srovnání."

Podobné prezentace


Reklamy Google