Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 17. 3. 2008 Jeseník 18. 3. 2008 Olomouc 19. 3. 2008 Zlín 20. 3. 2008 Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 17. 3. 2008 Jeseník 18. 3. 2008 Olomouc 19. 3. 2008 Zlín 20. 3. 2008 Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 17. 3. 2008 Jeseník 18. 3. 2008 Olomouc 19. 3. 2008 Zlín 20. 3. 2008 Kroměříž

2 2 1. Obecné zásady způsobilosti výdajů Základní podmínky způsobilosti výdajů: Jsou v souladu s evropskou a českou legislativou Jsou vynakládané v souladu s cíli konkrétní oblasti podpory v rámci ROP Střední Morava. Jsou přiměřené (výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklém) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Jsou prokazatelné a doložitelné příslušnými účetními doklady, případně dokladem splňujícím náležitosti účetního dokladu a zároveň zaznamenány v účetní evidenci, případně daňové evidenci příjemce. Jsou uskutečněny po počátečním datu způsobilosti. Jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce Realizované výdaje musí mít celkový či převažující dopad na region soudržnosti Střední Morava a projekt musí být realizován na území regionu soudržnosti Střední Morava. Projekt musí respektovat minimální přípustnou výši dotace. Jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu projektu. Jsou způsobilé ve smyslu definice pojmů, tj. např. hmotný a nehmotný majetek, …....

3 1.2.1Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky 2.3.2Sociální infrastruktura 2.4Podpora podnikání 3.2Veřejná infrastruktura a služby 3.3.2Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 3 2.1 Způsobilé výdaje pro oblasti a podoblasti podpory - společné pro oblasti a podoblasti podpory - společné 2. Způsobilé výdaje

4 dlouhodobý nehmotný majetek – (u projektů zakládajících veřejnou podporu musí být odpisovaný) dlouhodobý hmotný majetek – pozemky (nákup pozemku max. však do výše 10 % celkových způsobilých výdajů), např. sadové úpravy dlouhodobý hmotný majetek – stavby (pořízení staveb formou výstavby), např. výstavba podchodů, nadchodů, chodníků, parkoviště, odstranění nevyužitelných staveb,ubytovny dlouhodobý hmotný majetek - samostatné movité věci a soubory movitých věcí (SMV) - např.bezbariérová úprav podchodu – výtahy, eskalátory, požárně bezpečnostní zařízení, technologická zařízení dlouhodobý hmotný majetek - drobný dlouhodobý hmotný majetek např. lavičky, koše projektová dokumentace (vyjma projektů zakládající veřejnou podporu) finanční výdaje a poplatky - např. bankovní poplatky služby (vyjma projektu zakládající veřejnou podporu) – např. výdaje na publicitu projektu, výdaje spojené s výběrovým řízením DPH u neplátců a pokud není nárok odpočet u plátců DPH 4

5 osobní výdaje a cestovní náklady na nově vytvořená pracovní místa (vyjma projektu zakládající veřejnou podporu) – platí pro 3.2 cestovní náhrady (vyjma projektů zakládajících veřejnou podporu) – platí pro 3.2 spotřební materiál – platí pro 3.2 např. propagační materiály, záznamová média 2. Způsobilé výdaje pro oblasti a podoblasti podpory - individuální pro oblasti a podoblasti podpory - individuální

6 6 Mezi nezpůsobilé výdaje náleží zejména: oprava a údržba majetku (hmotného, drobného hmotného, nehmotného, drobného nehmotného), leasing a pronájem, režijní výdaje, osobní výdaje mimo 3.2 výdaje na právní spory, sankční poplatky, pokuty a penále, poplatky za výpis z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, správní poplatky 3. Nezpůsobilé výdaje pro oblasti a podoblasti podpory

7 7 dále: DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, přímé daně, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, dědická daň, darovací daň, místní poplatky, clo, věcné příspěvky, úroky z úvěrů a půjček, dary, nákup automobilů, mimo speciální automobily v podoblasti 2.3.2 pro tělesně postižené výstavba, obnova nebo modernizace bytových domů a jednotek, nákupy majetku, který byl již dříve podpořen z národních či dotačních programů, výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů (jedná se např. o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, atd.).

8 4. Limity způsobilých výdajů Hlavní výdaje projektu:  náklady na zpracování projektové dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů  stavební část stavby,  technologická zařízení,  náklady na pořízení nových nebo použitých strojů a zařízení,  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,  vnější a vnitřní vybavení,  nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  nákup ostatních nemovitostí – staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do 40 % způsobilých výdajů,  náklady na publicitu – max. do 2 % způsobilých výdajů projektu  DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu),

9 Doplňkové výdaje (max. v souhrnu do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu):  náklady na demolice mimo oblast podpory 2.4  nákup konzultačních a jiných služeb,  finanční výdaje,  vyvolané investice typu přeložky sítí  osobní náklady,  DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).

10 5. Veřejná podpora ve vztahu ke způsobilým výdajům ROP 5.1 Časová způsobilost výdajů v rámci VRIP datum rozhodnutí VRR o poskytnutí dotace = počáteční datum způsobilosti výdajů 5.2 Výše způsobilých výdajů v rámci VRIP Maximální výše dotace 40%, 50%, 60% celkových způsobilých výdajů

11 5.3 Vymezení způsobilých výdajů v rámci VRIP Jako způsobilé výdaje lze v režimu VRIP (dle Nařízení č. 1628/2006) považovat pouze: a) investice do hmotného a nehmotného majetku souvisejícího se: - založením nové provozovny, - rozšířením stávající provozovny, - rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo - se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny, nebo b) nabytí kapitálového majetku přímo spojeného s provozovnou, v případě, že provozovna byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a tento majetek odkoupil nezávislý investor. Toto nařízení se aplikuje přiměřeně vzhledem k aktivitám ROP Střední Morava. Příklady: - založení nové provozovny – vybudování nové sportovní kapacity - rozšíření stávající provozovny – rozšíření kapacity hotelu - rozšíření výrobního sortimentu provozovny – zvýšení funkcionality objektu (z jedné na více různých aktivit)

12 5.4 Vymezení nezpůsobilých výdajů v rámci VRIP a) režijní náklady b) služby ve formě nezbytných studií souvisejících s projektem – jedná se o tzv. předvýrobní náklady, které nelze zahrnout do způsobilých výdajů c) náklady na povinnou publicitu d) služby administrativního řízení projektu, poradenské služby e) stavební dozor ve formě nákupu služeb f) náklady na provedení výběrových řízení g) mzdy manažera projektu h) tištěné propagační materiály do cestovního ruchu včetně drobných upomínkových předmětů

13 13  nesoulad částek vůči částkám uvedených v monitorovacích zprávách  elektronická forma Žádosti o platbu není generována z programu BENEFIT7+ nebo není finálně uložena v programu BENEFIT7+  fakturované množství neodpovídá smlouvě – je nutné vždy zkontrolovat, zda podkladové materiály odpovídají smlouvě. Objevují se i faktury s dodatkem – dle přiloženého výpisu prací nebo dle dodací listu, ale takovou přílohu faktura neobsahuje – opět nezpůsobilý výdaj  příjemce podpory nesmí účet projektu zrušit před doplacením závěrečné platby projektu poskytovatelem.  chybí doklady o zaúčtování 6. Možné chyby v žádostech o platbu v ROP dle zkušeností s administrací žádostí v SROP

14 14  faktury: Souvislost faktury s akcí – chybí označení názvu nebo číslo projektu na faktuře. Zahraniční faktury nejsou přeloženy do českého jazyka. Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce podpory nebo na jeho partnery v rámci daného projektu. Faktury musí být podloženy objednávkami nebo smlouvami o dodávce služeb nebo zboží.  je vhodnější fakturovat odděleně nezpůsobilé výdaje projektu  řazení dokladů dle soupisky faktur, tím se usnadní kontrola  očíslovat pořadovým číslem předkládané doklady dle soupisky  podpisy dokumentů – statutární orgán (příp. pověřená osoba)  oprávněnost dodavatele – nemá živnost na dodávanou činnost  soulad rozpočtu s položkami způsobilých nákladů v rozpočtu  pohyby dotací nejsou popsány v interních směrnicích u příjemce dotace

15 15  oddělená účetní evidence musí být vedena na zakázky, hospodářská střediska, atd. (Pokyny pro žadatele). Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňovou evidenci podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu rozšířenou o dodatečné požadavky, které budou uvedeny v Poskytnutí podpory a oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu.  daňové doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Náležitosti účetního dokladu stanoví § 11 zákona č. 563/1991 o účetnictví a správně zaevidován v účetních knihách konečného příjemce.  daňové doklady musí obsahovat specifikaci pořizovaného zboží, služeb nebo prací včetně měrné jednotky a specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil (pokud se nejedná o zjednodušený daňový doklad). Upozornění:

16 16 Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky zdenek.riha@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 336 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 17. 3. 2008 Jeseník 18. 3. 2008 Olomouc 19. 3. 2008 Zlín 20. 3. 2008 Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google