Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení žáků KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení žáků KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení žáků KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová

2 Obsah Cíl hodnocení. Pravidla hodnocení. Podklady pro hodnocení a klasifikaci. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci. Výstupní hodnocení. Klasifikace v předmětech… Celkový prospěch žáka na vysvědčení. Hodnocení žáků s SVP. Chování. Výchovná opatření.

3 Dodatečná zkouška. Opravné zkoušky. Informovanost o prospěchu. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku. Opakování 1. ročníku. Komisionální zkoušky. Hodnocení sociálně patologických jevů u dětí. Hodnocení cizinců. Vysvědčení. Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků. Zdroje.

4 Cíl hodnocení Poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá…. Nedílnou součástí musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

5 Pravidla hodnocení Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a Vyhlášky MŠMT č 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

6 Podklady pro hodnocení a klasifikaci soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy analýzou činnosti žáka (samostatné aktivity, modelové a problémové úkoly) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny nebo zdravotnického zařízení rozhovory se žákem a zákonnými zástupci

7 sledováním a analyzováním žákovského portfolia využíváme sebehodnocení žáka

8 Kritéria pro hodnocení a klasifikaci Při hodnocení a klasifikaci je třeba vždy dbát na: a) věkové zvláštnosti žáka, schopnosti a talent dítěte (Tv, Hv, Vv,...), b) problémy spojené s poruchami učení a chování (dyslexie, dysgrafie apod.), c) zdravotní stav dítěte, případné indispozice (různé důvody), d) specifiku předmětu, e) posouzení komplexního výkonu žáka za celé klasifikační období, f) dodržování zásady, že odpovídá průběžnému hodnocení žáka, g) přiměřenou náročnost ze strany učitele, h) takové formy zkoušení, ověřování vědomostí a dovedností i komunikace, s dětmi, aby bylo vyloučeno zesměšnění, stresování či potrestání, i) seznámení žáka s veškerými výsledky zkoušení, s možností nápravy chyb a příčinami špatných výsledků či omylů, j) velký význam kladné motivace ke zlepšení výkon

9 Výstupní hodnocení Obsahem výstupního hodnocení je: vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené RVP pro ZV vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole.

10 Klasifikace v předmětech… Klasifikace v předmětech s převahou naukového zaměření. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření (Tv, Vv, Hv, Svět práce, Výchova ke zdraví)

11 Celkový prospěch žáka na vysvědčení a) prospěl(a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) d) nehodnocen(a)

12 Hodnocení žáků s SVP Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní hodnocení (§ 51, odst.4 školský zákon ). Smlouvu s rodiči o slovním hodnocení připravuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen. Smlouva nabývá platnosti po podpisu zákonnými zástupci žáka i školy.

13 Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí úrovně dosažených výstupů učiva a kompetence b) úroveň myšlení (kompetence učení) c) úroveň komunikace d) úroveň aplikace vědomostí (kompetence k řešení problémů) e) úroveň ovládnutí (kompetence sociální, personální a občanské)

14 Chování Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními pedagogickými pracovníky na pedagogické radě.

15 Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Výchovná opatření(pochvaly a jiná ocenění): a) ústní, b) písemná (do notýsku, žákovské knížky, na vysvědčení, případně jinou formou - diplom, dopis).

16 Dodatečná zkouška Dodatečnou zkoušku koná žák, který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí

17 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

18 Opravné zkoušky  Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.  Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do 15.září.  Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.

19 Informovanost o prospěchu Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování : učitel jednotlivých předmětů běžně prostřednictvím žákovské knížky dále osobně a na třídních schůzkách třídní učitel nebo učitel, jestliže o informace zákonní zástupci žáka požádají, o slabém prospěchu jsou rodiče informováni ve čtvrtletí písemně ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem.

20 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku Pravidla, která říkají, za jakých podmínek smí žák postoupit do vyššího ročníku či opakovat (viz. Hodnocení žáků – ZŠ a MŠ Sázavka)

21 Opakování 1. třídy Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech může být žákovi prvního ročníku, který sice není postižen některou konkrétní diagnostikovou poruchou, ale jehož celkový a mentální vývoj neodpovídá jeho věku a jeho postup do vyššího ročníku by vedl k prohloubení jeho zaostávání či poruchám vývoje, umožněno po vyjádření Pedagogicko psychologické poradny a po projednání se zákonnými zástupci žáka opakování ročníku. Cílem tohoto opakováni je vyrovnání úrovně žákovy osobnosti s požadavky školní docházky. V tomto případě je žák hodnocen stupněm "neprospěl" s poznámkou "ze zdravotních důvodů".

22 Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: Při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace. Při zkoušení žáka, kterého nebo možno klasifikovat v řádném termínu na konci prvního nebo druhého pololetí. Při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku. Při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky. Při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy. Při opravných zkouškách. Při přezkoušení dětí českých občanů při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo postupováno podle platných předpisů. Při přezkoušení, nařídil-li je školní inspektor nebo ředitel školy.

23 Hodnocení sociálně patologických jevů u dětí neomluvené vyučovací hodiny přestupky v oblastech drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu na půdě školy Tyto prohřešky budou ohodnoceny v rozmezí od ředitelské důtky po třetí stupeň z chování.

24 Hodnocení cizinců Vzdělávání cizinců se řídí § 20 Školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění.

25 Vysvědčení Vysvědčení vyplní třídní učitel na předepsaném tiskopise nebo si ho vytiskne v evidenčním programu. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo na konci druhého pololetí. (viz. Hodnocení žáků – ZŠ a MŠ Sázavka)

26 Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia. Hodnocení nebude mít charakter komisionální zkoušky. Vzdělávající se rozhodne pro formu hodnocení - slovní hodnocení - klasifikaci - kombinaci slovního hodnocení a klasifikace

27 V případě slovního a kombinovaného hodnocení je v kompetenci vzdělávajícího určit celkové hodnocení žáka tak, aby odpovídalo celkovému hodnocení klasifikovaných žáků. –tzn. prospěl(a) s vyznamenáním –prospěl(a) –neprospěl(a). Chování žáka se na vysvědčení hodnotí stupni : –velmi dobré – uspokojivé –neuspokojivé. Pochvaly navrhuje vzdělávající.

28 Zdroje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná pohody


Stáhnout ppt "Hodnocení žáků KA 03/5 Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ 18.11 2010 Mgr. Pavlína Karlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google