Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELOU č. 472/2011 Sb. SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Seminář 20. února 2012 Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELOU č. 472/2011 Sb. SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Seminář 20. února 2012 Liberec."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELOU č. 472/2011 Sb. SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Seminář 20. února 2012 Liberec

2 Školský zákon … Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 ve znění zákonů  č. 383/2005 Sb.,č. 112/2006 Sb.,č. 158/2006 Sb.,  č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb.,  č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb.,č. 217/2007 Sb.,  č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb.,  č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb.,  č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb.,  č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb.,  č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb. č. 331/2011 Sb.  č. 472/2011 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2012

3 Vlastní hodnocení  § 12 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy  (1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.  (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.  (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.  § 28 Dokumentace škol a školských zařízení  (1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:  e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

4 Odklad povinné školní docházky  § 37  Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5 Vzdělávání žáků v případech střídavé péče rodičů  § 49, odst. 4)  Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. Ředitelé škol, v nichž se žák podle věty první vzdělává, mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce škol při vzdělávání žáka. Rozhoduje-li ředitel ve věcech uvedených v § 165 odst. 2, vyžádá si před rozhodnutím vyjádření ředitele druhé školy. Rozhodování ve věcech podle § 41, přísluší pouze řediteli základní školy, která vydává žákovi vysvědčení.

6 Přijetí ke vzdělávání – správní řád  § 183  (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

7 § 51 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  § 51, odst. 5)  V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.  zrušeno bez náhrady  původní záměr oslaben - nepovinná součást kriterií - jen zohlednit …

8 Jazyková příprava cizinců § 2O  Jazyková příprava děti občanů EU + cizinci ze „třetích zemí  krajem určené školy - 70 hodin, 6 měsíců  ZŠ s RVJ, Husova, Liberec  ZŠ A. Sovy, Česká Lípa  ZŠ 28. října, Turnov  Rozvojové programy MŠMT pro rok 2012  „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků- cizinců z třetích zemí“  Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí příslušníků zemí EU

9 Plnění PŠD v zahraničí, zahraniční škole (§ 38)  nějaká škola mimo území ČR (= učí se)  škola při diplomatické misi (= učí se)  evropská škola (= učí se)  cizí škola na českém území (= učí se)  vzdělávání formou individuální výuky (= neučí se)  VŽDY žákem spádové školy  rodič - nahlásí „jiný způsob plnění PŠD“ předpokládanou dobu pobytu adresu místa pobytu v zahraničí přihlásí dítě do školy  bez sankce MIMO ÚZEMÍ ČR A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA = MŮŽE PŘEZKOUŠENÍ

10 Do „školy v zahraničí“ CHODÍ BUDE KONAT ZKOUŠKY  interval, dohodnout termíny, určit obsah a rozsah  zkouška z určeného obsahu  jedno vysvědčení za celé období - jen zkoušené předměty  hodnocení ze zahraniční školy se neopisuje  datum konání zkoušky  do poznámek „vzdělávání podle § 38 ŠZ“  zařazen do příslušného ročníku podle vykonaných zkoušek NEKONÁ ZKOUŠKY  doklad o docházce nejvýše za poslední dva roky  rodič se vrací a žák chce pokračovat = zařadit podle úrovně dosavadního vzdělání

11 Do „školy v zahraničí“ NECHODÍ  vzdělávání formou individuální výuky BUDE KONAT ZKOUŠKY  žádost  interval, dohodnout termíny, určit obsah a rozsah  zkouška z každého povinného předmětu podle ŠVP (ne volitelné)  vydat vysvědčení – hodnocení ze všech předmětů, ze kterých byl zkoušen NEKONÁ ZKOUŠKY  čestné prohlášení o způsobu vzdělávání – (i nevzdělávání) za poslední dva roky  rodič se vrací a žák chce pokračovat - zařadit podle úrovně dosavadního vzdělání

12 Novela vyhlášky o ZV  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.  zjednodušení textu – část hodnocení pravidel vzdělávání  reakce na novelu ŠZ – zrušení výstupního hodnocení, vzdělávání cizinců, vzdělávání žáků z zahraniční školy na území ČR

13 Navrhované změny  přestávky mezi hodinami  přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním  zrušena povinnost stanovit v ŠVP pravidla pro zařazování žáků do tříd a skupin…  plavání – 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně  oznámení místa a času shromáždění po skončení akce = na 2 dny  výuka volitelného nebo nepovinný předmět – zrušeno vázání na počet 7 žáků ve školním roce = zrušeno „ve školním roce“  zjednodušení §§ 14-16 Hodnocení výsledků vzdělávání  zrušení § 16 – výstupní hodnocení  žák, který plní PŠD ve škole mimo území České republiky – možnost konat zkoušku ….

14 Děkuji za pozornost Luděk Tesarčík ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz 485 226 228


Stáhnout ppt "ZMĚNY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELOU č. 472/2011 Sb. SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Seminář 20. února 2012 Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google