Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie jako aktér sociální politiky Třetí téma kurzu Evropská sociální politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie jako aktér sociální politiky Třetí téma kurzu Evropská sociální politika."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie jako aktér sociální politiky Třetí téma kurzu Evropská sociální politika

2 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 2 Evropská unie jako aktér sociální politiky Historie zapojení EU do řešení otázek sociální politiky; politické, právní a institucionální aspekty jejího vlivu. Programový rozměr tvorby politiky EU: Lisabonská strategie, otevřená metoda koordinace, společná memoranda o začleňování, národní akční plány sociálního začleňování

3 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 3 Instituce EU Uspořádání a funkce institucí Evropské unie Evropský parlament Rada EU Evropská komise Soudní dvůr Auditorský dvůr  Evropský hospodářský a sociální výbor  Výbor regionů  Evropská ústřední banka  Evropský veřejný ochránce práv  Evropská investiční banka  …

4 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 4 Sociální rozměr Evropských společenství/Evropské unie: Milníky RokUdálost 1957Římská smlouva 1974Rezoluce Rady ministrů 1986Společný evropský akt 1989Charta sociálních práv 1992Maastrichtská smlouva o Evropské Unii s přílohou Dohoda o sociální politice 1993Společný evropský trh 1993+Dva dokumenty (Zelená kniha 1993 a Bílá kniha 1994), dokumenty o evropské sociální politice, dva akční plány sociální politiky (1995-1997, 1998-2000) 1997Amsterodamská smlouva 2000Lisabonská strategie 2007Lisabonská smlouva

5 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 5 1957: Římská smlouva Smlouva se soustředila hlavně na cíle ekonomické (a následně politické) integrace. Sociální agenda zahrnovala: Volný pohyb pracovní síly Stejné mzdy a platy mužům i ženám Podpora odborného vzdělání Založení Evropského sociálního fondu (ESF) na pomoc zaostávajícím hospodářským oblastem Podpora úzké spolupráce při tvorbě sociální politiky

6 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 6 1974: Rezoluce Rady ministrů Iniciace programu sociálních akcí: Podpora plného a kvalitnějšího zaměstnání Zlepšování životních a pracovních podmínek Sociální dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Společné rozhodování řídících pracovníků a zaměstnanců v ekonomických a sociálních záležitostech Slaďování národních systémů sociálního zabezpečení pro usnadnění volného pohybu pracovní síly

7 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 7 1986: Společný evropský akt 1989: Charta sociálních práv 1993: Společný evropský trh Společný evropský akt: Regulace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kvalifikovanou většinou hlasů Zavádění sociálního dialogu na úrovni Evropského společenství Společná charta základních sociálních práv zaměstnanců: členské státy musejí plnit základní normy sociální ochrany prostřednictvím „měkkého“ zákonodárství Společný evropský trh: jeho součástí byl akční program rozvoje jeho sociálního rozměru; zahájil konzultační proces zprostředkovaný sociálním dialogem

8 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 8 Jednotná charta základních sociálních práv zaměstnanců článekpráva 1-3Volný pohyb 4-6Odměňování 7-9Zlepšování životních a pracovních podmínek 10Sociální ochrana 11-14Svoboda sdružování 15Odborné vzdělávání 16Rovné zacházení s muži a ženami 17-18Informování, konzultace a spoluúčast 19Zdraví a bezpečnost 20-23Ochrana dětí a mládeže 24-25Senioři 26Hendikepovaní 27-30Aktivity členských zemí (implementace)

9 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 9 1992-2000: Maastrichtská smlouva a následné dokumenty 1992: Maastrichtská smlouva o Evropské Unii s přílohou Dohoda o sociální politice Podpora zaměstnanosti Zlepšování životních a pracovních podmínek Řádná sociální podpora Dialog mezi managementem a zaměstnanci Rozvoj lidských zdrojů Boj proti vylučování Úloha Evropské komise: sledování sociální situace, poradní úloha, podpora spolupráce, podpora politické koordinace, nastavení minimálních sociálních standardů 1993-2000: dva dokumenty (zelená kniha 1993 a Bílá kniha 1994), dokumenty o evropské sociální politice, dva akční plány sociální politiky (1995-1997, 1998-2000)

10 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 10 1997: Amsterodamská smlouva Začlenění Dohody a sociální politice do hlavního textu Amsterodamské smlouvy: Boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství či přesvědčení, invalidity, věku nebo sexuální orientace. Veřejné zdraví, komplementární úloha Evropské unie ve zdravotnictví. Koordinace a spolupráce v rámci národní politiky zaměstnanosti. Otevřená metoda koordinace: Volba politiky zůstává na národní úrovni a evropská legislativa je explicitně vyloučena. Volba národní politiky je definována jako předmět společného zájmu. Úsilí se soustředí na dosažení společných cílů a ukazatelů dosažených výsledků. Vlády jsou ochotné postoupit své plány srovnávací diskusi a posouzení na společné úrovni. Koordinace závisí na dobrovolné spolupráci a nedochází k žádným formálním sankcím.

11 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 11 Evropský sociální model „Evropský sociální model charakterizují zejména systémy poskytující vyšší úroveň sociální ochrany, odpovídající místo sociálního dialogu a služeb obecného zájmu včetně činností, významných pro sociální soudržnost. To vše dnes překlenuje rozdílnost sociálních systémů členských států a vychází ze společného rámce hodnot, jako jsou demokracie, práva jednotlivců, svobodné kolektivní vyjednávání, rovné příležitosti a sociální podpora a solidarita.“ (Závěry předsednictva vrcholné schůzky v Nice (2000) citované v Adnett – Hardy 2005:2-3 )

12 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 12 Lisabonská strategie (2000) a Lisabonská smlouva (2007) Cíl Lisabonské strategie: „Učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, schopnou trvale udržitelného ekonomického růstu, s více a lepšími pracovními příležitostmi a větší sociální soudržností“ v roce 2010 pomocí… …přípravy přechodu ke znalostní ekonomice a společnosti (informační a komunikační techmologie, výzkum a vývoj, vzdělávání, inovační procesy) … modernizace Evropského sociálního modelu, investic do lidských zdrojů a potírání sociálního vyčleňování … uplatňování vhodných makroekonomických nástrojů. Götteborský summit v roce 2001 přijal širší interpretaci trvale udržitelného rozvoje, spočívající na ekonomickém, sociálním a ekologickém pilíři. Cíl trvale udržitelného rozvoje byl nadřazen předchozím cílům Lisabonské strategie. V roce 2005 byla Lisabonská strategie redefinována nově ustavenou Evropskou komisí. Hlavní důraz byl položen na ekonomickou konkurenceschopnost, vyšší a lepší zaměstnanost a podporu společnosti vědění. Hlavním nástrojem Lisabonské strategie je otevřená metoda koordinace. Lisabonská smlouva, prosinec 2007: explicitní zahrnutí sociálních práv do jejího textu.

13 1 Evropská unie jako aktér sociální politiky 13 Evropská unie jako aktér tvorby sociální politiky Základní literatura: Jabůrková, M. – Mátl, O. (2007) Evropská strategie zaměstnanosti a dobrá veřejná správa ve víceúrovňovém vládnutí v České republice. In: Potůček, M. a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada, str. 282-291. Munková, G. a kol. (2004) Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum. Národní akční plán sociálního začleňování (2005) Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Potůček, M. (2007) Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006. In: Potůček, M. a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada, str. 257-268.


Stáhnout ppt "Evropská unie jako aktér sociální politiky Třetí téma kurzu Evropská sociální politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google