Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 5.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 5.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého."— Transkript prezentace:

1 Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 5.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní obor Regionální geografie

2 CÍLE KURZU  Logický rámec  Strom cílů  Strom problémů  Ganttův diagram  Analýza rizik  Analýza nákladů a výnosů, cost benefit analýza (CBA)

3 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - DEFINICE  Řízení projektu je řízení časově ohraničené a ucelené sady činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.

4 Logický rámec  Postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech  Je to postup, s jehož pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na jednom listu A4.  Měl by být zpracováván jako první

5 Logický rámec umožňuje  organizaci a systemizaci celkového myšlení o projektu  upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu  jasné stanovení výkonnostních ukazatelů a kritérií  provádění kontroly dosažení cílů, účelu, realizaci výstupů a aktivit projektu  udržovat rychlý a srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a zaměření projektu

6 Logický rámec  síla návrhu spočívá v jeho promyšlenosti  práce v týmu zaručuje kvalitu návrhu  cíle musí být stanoveny jako měřitelné a musí být řečeno, jak a kdy budou měřeny  činnosti je nutno uspořádat do správné posloupnosti a ohodnotit, jak se projeví na stanovených cílech  jednoznačné vyjádření vazebních hypotéz zdokonaluje návrh projektu  předpoklady, týkající se vnějších vlivů, musí být výslovně uvedeny na každé rozlišovací úrovni projektu je potřeba stanovit nutné a postačující podmínky pro dosažení cíle na nejvyšší úrovni  celková logika projektu je vytvářena přibližovacím postupem co můžeme změřit, můžeme i řídit  objektivně měřitelných ukazatelů má být minimální množství  předpoklady a rizika musí zahrnovat ty podmínky a faktory, které nebyly vybrány k přímému řízení v rámci projektu

7 Postup zpracování logického rámce  Proč?  Co?  Jak?

8 Proč?  Definuje širší cíl, tj. cíl na úrovni programu či opatření; cíl, na jehož naplnění jednotlivý projekt nestačí; projekt pouze přispívá k jeho naplnění.  Definuje konkrétní cíl či účel, kterého chceme projektem dosáhnout.

9 Co?  Definuje výstupy, co bylo v rámci projektu nebo jeho jednotlivých časti skutečně zrealizováno.

10 Jak?  Definuje aktivity, jakým způsobem bude jednotlivých výstupů dosaženo.  Definuje, jaké jsou dostupné zdroje pro realizaci činnosti a vytvořeni výstupů projektu.

11

12 PŘÍKLADY OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÝCH UKAZATELŮ = INDIKÁTORŮ, UKAZATELŮ

13  Celkový cíl: velmi obecné proč?  Účel projektu: proč?  Výstupy projektu: co?  Aktivity projektu: jak?

14

15

16 Jestliže/Pak test  Jestliže provedeme tyto Aktivity → dosáhneme těchto Výstupů a výsledků →Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků → lze očekávat tuto změnu (Účel projektu) → Jestliže jsme splnili tento Účel projektu → přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle.

17 Strom cílů II.

18

19 Strom problémů

20 CO POTŘEBUJU KDYŽ PÍŠU PROJEKTOVOU ŽÁDOST DO OP ZAMĚSTNANOST?  Text výzvy  Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce  Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14  Příručka pro hodnotitele  Datovou schránku a elektronický podpis

21 Hodnotící kritéria OP Zaměstnanost  Potřebnost (35)  Účelnost (30)  Efektivnost a hospodárnost (20)  Proveditelnost (15)

22 POTŘEBNOST  Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? (35)

23 ÚČELNOST  Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? (25)

24 ÚČELNOST  Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil? (5)

25 EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST  S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů? (15)

26 EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST  Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů? (5)

27 PROVEDITELNOST  Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? (5)

28 PROVEDITELNOST  Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? (10)

29 PROVEDITELNOST  Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? (eliminační)

30 Analýza rizik  finanční rizika (souvisí se způsobem financování),  organizační rizika (týká se například rozmístění škol, demografie, chování obcí a kraje),  právní rizika (legislativa),  technická rizika (např. stav budov, vybavení),  věcná rizika (souvisejí věcně s řešeným tématem – např. se týkají kvality škol).

31

32 Ganttův diagram

33 Ganttův diagram – kritická cesta  Tato metoda je používána pro určení tzv. kritických činností tj. takových činností, jejichž zpoždění vyvolá zpoždění celého projektu (nebo jejichž zkrácení povede ke zkrácení celkové délky trvání projektu)  Začátek činnosti (počítá se zepředu)  Nejpozdější přípustný konec činnosti (počítá se zezadu)  Časová rezerva (konec činnosti-(začátek činnosti+délka trvání)  Pokud ČR = 0 danou činnost nelze posunout či prodloužit tato aktivita je kritická

34

35 Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

36 ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ COST BENEFIT ANALÝZA (CBA)  Posouzení finanční proveditelnosti a návratu záměru  Posouzení vlivu realizace záměru na společnost Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

37 ZÁKLADNÍ STRUKTURA (CBA)  Finanční analýza (vztažena k subjektu nositele projektu)  Ekonomická analýza (celospolečenské náklady a výnosy) Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

38 ZÁKLADNÍ PRINCIPY CBA  Finanční analýza jako veškeré cash-flow spojené s nositelem projektu  Ekonomická analýza jako souhrn peněžních a nepeněžních toků vznikajících v souvislosti s projektem (souvisí se SROI)  Identifikace a kvantifikace nákladů a výnosů, vyjádření všech dopadů v peněžních jednotkách  Zohlednění vlivu času Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

39 DISKONTNÍ SAZBA  Zohledňuje růst cenové hladiny  Zohledňuje preferenci času  Alternativní náklady kapitálu Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

40 ZÁKLADNÍ UKAZATELE  Čistá současná hodnota (NPV)  Cash flow (provozní, finanční)  Index čisté současné hodnoty (NPV/I)  Vnitřní míra výnosnosti (IRR)  Doba návratnosti Ing. Petr Halámek, Ph.D. (2012)

41

42 42 TEST

43 43 1.Co to je logický rámec? Popiš svými slovy. 2.Co se skrývá v rámci logického rámce pod pojmem předběžné podmínky? 3.Definuj, jaký je tvůj celkový cíl toho, že studuješ na vysoké škole? 4.K čemu slouží jestliže/pak test? 5.Kam zajdeš, když si potřebuješ zřídit elektronický podpis? 6.Co uděláš, když budeš chtít psát projektovou žádost v rámci výzvy operačního programu a nebudou dostupná hodnotící kritéria? 7.K čemu slouží Ganttův diagram? 8.Co to je kritická cesta? 9.Jaký je rozdíl mezi ekonomickou a finanční analýzou? 10.Na co je CBA? 11.Obec, MAS, vizi, cíle. Pokud město, má ITI nebo IPRÚ?


Stáhnout ppt "Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 5.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého."

Podobné prezentace


Reklamy Google