Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká porada k SCLLD MAS SR 2014-2020 26. června 2014 Horní Stropnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká porada k SCLLD MAS SR 2014-2020 26. června 2014 Horní Stropnice."— Transkript prezentace:

1 Velká porada k SCLLD MAS SR 2014-2020 26. června 2014 Horní Stropnice

2 Co nás dnes čeká 1) výsledky z „terénu“ – zásobník záměrů (od obcí a z veřejných projednání) – vybrané výsledky dotazníku (vč. databáze spolků a iniciativ) – horizontální témata 2) aktuální posuny v metodice a harmonogramu přípravy SCLLD – metodický pokyn vs. manuál – nová závazná struktura SCLLD – další postup (vč. kompletace termínů schůzí zastupitelstev v září) 3) SWOT analýza 4) Strategický rámec – Vize – Globální cíl – Strategické a specifické cíle (klíčové a oblasti a podoblasti) a opatření – Ukazatele pro výstupy a výsledky 5) Organizace (spolu-)práce o prázdninách čili finiš

3 Motto globální „Prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.“ (Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, Česká republika)

4 Motta metodická Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. (Mt 6, 24) Klobouky se dělí na šedivé, plstěné a ty se širokou krempou. (Karel Čapek)

5 Kolik pánů?

6 Ad 1) Výsledky z „terénu“ Zásobník záměrů: – Krátkodobě kvůli finančnímu plánu – Výhledově nezbytné pro monitoring, zatím ne jednoznačně zadaný – Momentálně asi 500 záměrů, rozdělení podle klíčových oblastí.

7 Výsledky doplňujícího dotazníku Doplatky na učitele ZŠ Spolky a neformální skupiny v obci. Místa ohrožená sociálním vyloučením („špatná adresa“) Pokrytí mobilním signálem a rychlým (širokopásmovým) připojením k internetu Statistiky přestupků od Policie ČR „Rozvojová území“ Aukce elektřiny Zpracování průkazů energetické náročnosti (obecních) budov Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek Třídění BRKO Zkušenosti s CHKO T

8 Doplácí obec na učitele ZŠ? 6 asi ano (deseti- až statisíce Kč ročně), 2 další na NPP, zčásti nejasno (s provozem)

9 Spolky a neformální skupiny v obci Jednak obecně občanská společnost, jednak důležitá součást absorbční kapacity území Databáze zhruba zečtyřnásobena (přes 200 skupin), zdaleka ne na všechny máme kontakty. Pravděpodobně nerovnoměrné.

10 Místa ohrožená sociálním vyloučením Přiznaná jen v BnČ a HD Menší problémy Malonty, DD, RnV „kapacita pro prevenci“ snad ještě v Ledeni- cích příp. v P. Vsi

11 Pokrytí mobilním signálem a širokopásmovým připojením k internetu Velmi malé lokální problémy ČTÚ – NGA

12 Statistiky přestupků od Policie ČR Zatím nevyhodnoceno, zkoušíme sehnat strukturované celkové

13 „Rozvojová území“ Plochy pro výstavbu podle územních plánů Lokality záměrů Ostatní Nerovnoměrné, ale naštěstí už nepovinné

14 Aukce elektřiny Kladně Borovany Záporně 17 obcí Zvažuje nebo vyčkává 8 Dílčí, nejednoznačné zkušenosti 4

15 Průkazy energetické náročnosti (obecních) budov Hotovo 7 Zčásti 8 Vůbec ne 7 Nevíme Jílovice a Slavče

16 Zadávání veřejných zakázek Náročné; poptávka po podpoře (zadavatelů i žadatelů) by byla TS – specializovaný zaměstnanec MěÚ Opakovaně dobré zkušenosti: – Stavební poradna (Vítovec) – GPL Invest – Petr Heidinger – Miroslav Homolka (PROFI-SERVIS) – Pí. Hanzalová

17 Třídění BRKO Nejasné, „živé“, z domácností problematičtější Možnosti – Individuálně – Kompostéry (různý zájem) – Přímo se zemědělci – Kompostárny a „kompostiště“: Skládka Růžov (vč. svozu M. Pedersen) Horní Stropnice Ledenice Malonty (o) Pohorská Ves T. Sviny (Valcha, Lhota – tam i Mladošovice (o) K podpoře: D. a H. Dvořiště, RnV, Jílovice, Strážkovice, Žár (do HS), možná PV

18 Zkušenosti s CHKO T Velmi okrajové, 4 obce, žádné problémy, zčásti dobré zkušenosti (informační tabule, značka kvality prostředí) (jinde dílčí problémy se správou CHKO BL)

19 Horizontální témata Témata ke konstrukci přednostních kritérií při výběru projektů. „Na čem nám záleží“ (všude, kde to má smysl) Kritéria 2007 – 2013: – 5-6 povinných (pracovní místa, inovace, víceodvětvovost, pro mladé do 30 let, pro ženy, trvání do 12 měsíců) – 16-18 nepovinných specifických podle fiší, ale vycházejících z 5 principů

20 Principy preferenčních kritérií 2007 – 2013 (po aktualizaci) 1) Navazuje na projekt, který MAS podpořila v rámci programu LEADER (2004 - 2006). 2) Jasně navazuje na projekt již realizovaný, nebo současně podaný v rámci programu LEADER 2007-2013 3) Jasně navazuje na projekt podpořený jinými poskytovateli dotace (příspěvku, grantu), který přispívá k naplnění cílů SPL. 4) Na přípravě, realizaci nebo následném využití výstupů projektu (včetně péče o jejich udržitelnost) se podílejí další subjekty – doloženo smlouvou. 5) Navazuje na spolupráci na meziregionální či mezinárodní úrovni, popřípadě ji rozvíjí, či je jejím předpokladem – doloženo smlouvou.

21 Preferenční kritéria MAS 2007-2013 příklad fiše č. 1 Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání Realizační tým Potřebnost projektu Kvalita a hodnověrnost rozpočtu Kooperace Pozitivní dopad projektu na území MAS (rozsah) Zaměření na osoby s hendi- kepem Podíl profitujících občanů dané obce Míra spolufinancování Podíl dobrovolné svépomocné práce na realizaci projektu Daňová výtěžnost obce Míra nezaměstnanosti Počet trvale bydlících obyvatel Opakovaná podpora Využití stávající budovy Investice do školského zařízení Počet účastníků vzdělávacích akcí

22 Horizontální témata – z nařízení EU Partnerství a víceúrovňová správa Udržitelný rozvoj Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace Přístupnost (pro zdravotně postižené) Řešení demografické změny (úbytek pracujícího obyvatelstva, zvyšující se počet obyvatel v důchodovém věku v celkové populaci a vylidňování, začlenění všech věkových skupin). Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování (a prevence rizik) ==== Interpretace (operacionaizace) a hodnocení plus doplnění

23 Horizontální témata – z VP 1.Šetrnost k ŽP – 29 2.Podpora místní produkce – 28 3.Zadržování vody v krajině – 16 4.Udržitelnost – 15 5.Víceúčelovost – 14 6.Prospěch pro seniory – 14 7.Energetická efektivita – 14 8.Mezisektorová spolupráce – 13 9.Publicita – 12 10.Práce pro mladé – 12 11.Komunitní plánování – 10 12.Recyklace, šetrné nakládání se zdroji – 9 13.Přístupnost – 7 14.Oživení investic – 5 15.Rovnost žen a mužů – 1 Kandidáti na doplnění: míra nezaměstnanosti velikost obce (počet obyvatel) (ne-)opakování žádosti

24 Ad 2) aktuální posuny v metodice a harmonogramu přípravy SCLLD

25

26 Zlaté pravidlo strategického plánování Popis Určení Návrh problému potřebyopatření

27 Kam se poděly „programové rámce“? → odklad a osamostatnění

28 Analytická část Vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje Stručná socio-ekonomická analýza Analýza problémů a potřeb včetně SWOT analýzy Vazba na strategické dokumenty

29 Strategická část Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Popis strategie a jejích cílů Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky

30 Implementační část Popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů implementace Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci

31 Přílohy Časový harmonogram a finanční plán Mapa území Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Osvědčení o splnění standardů MAS

32 Kdy Schválení hlavních prvků koncepce – VH MAS SR 25. 2. 2014 Popis a rozbory – od března (jednání pracovních skupin) Veřejná projednání I. – druhá dekáda dubna Návrh strategického rámce – květen Aktualizace od obcí a veřejná projednání II. – první polovina června Společné pracovní jednání – 26. června Návrhy operačních programů – vláda ČR do 17. 7. Úplný návrh SCLLD – do konce července Zveřejnění na webu – 4. srpna Sběr a vypořádání připomínek – první polovina srpna Finalizace – druhá dekáda srpna Projednání v zastupitelstvech obcí – cca 28. 8. až 25. 9. (volby 10.-11.10.) Schválení SCLLD valnou hromadou MAS – říjen/listopad

33 Ad 3) SWOT analýza Dosud: – Pracovní skupiny (4) vloni a letos, strategická skupinka 2003, starostové 2003, projekt MOS (3) – Produkce a sběr dojmů a požadavků Cíl: – 1 „SWOT území“ + katalog námětů (dílčích, které „nestojí za dohadování“) – Shoda na odůvodněných potřebách Prostředky: – syntéza – bodování – slaďování

34 SWOT – jak se agregovalo

35 SWOT - otazníky Potenciálně významné, ale neshoda na hodnocení: – Dotované švestkové sady – Revitalizace Stropnice Nejasný význam: – NEMA – Stav (množství) chovaných zvířat – Rostoucí regionalismus – Málo atraktivní kulturní a společenské akce v T. Svinech – Destrukce tradičních systémů služeb – Klesá návštěvnost (místních lidí) na akcích

36 SWOT – k bodování Silné stránky (co už máme, na co navazovat, co využívat) Slabé stránky (co nedostačuje/vadí/chybí, co potřebujeme)  Přírodní zdroje  Zájem obcí  Lidský a sociální kapitál, zejm. po obcích  Příklady dobré praxe a inovace (občanská vybavenost, občanská společnost, školství, sociální podniky, jednotlivé sociální služby, komunitní aktivity, cestovní ruch, voda v krajině)  Levno (pracovní síla a nemovitosti)  „Systémy“ – KPSS a odpady  Nerovnoměrnost (socioekonomické podmínky, vybavenost a služby jako takové + infrastruktura, občanská společnost)  Vzdělanost a informovanost  Infrastruktura  Odpadové hospodářství – „obsah“  Místní cykly  Sociálno a zdravotnictví  Cestovní ruch  Život v krajině a s krajinou  Mezisektorová spolupráce  Spolupráce obecně  Bezpečnost Příležitosti (co bychom mohli mít, co chceme)Ohrožení (na co se připravit, co kompenzovat, čemu zkusit se vyhnout nebo tomu předejít)  Pro školy a děti  Pro krajinu  Pro návštěvníky  Pro energii  Pro podnikatele obecně  Pro obyvatele  Pro odpady, resp. proti nim  Demografie (dosavadní, „živelná“)  Nehospodaření se zdroji  Politika státu a EU v primárním sektoru  Peníze (ekonomické zájmy) zvenku  „útoky“ na školství  Nároky státu na samosprávu  Klimatické změny  Ceny energií  Nestabilita legislativy z hlediska nejen podnikání (investic)  Setrvalá finanční krize (už nebude líp?!)

37 Ad 4) Strategický rámec

38 Kam jsme chtěli dospět (vize, vidina) Vize ISU 2007 – 2013: Silný venkovský mikroregion, který s ohledem na zachování typického krajinného rázu území a kvalitního životního prostředí daných především přítomností Novohradských hor, bohatého kulturního a historického dědictví a aktivitou místních komunit zajistí místním obyvatelům všech věkových kategorií, ale i tuzemským a zahraničním návštěvníkům a turistům, podnikatelským i neziskovým subjektům atraktivní životní, pobytové a ekonomické podmínky, kvalitní služby, dostatečnou občanskou vybavenost a vhodné podmínky pro všestranný rozvoj území s důrazem na udržitelný rozvoj území. Vize SPL 2007-2013: Region, který dokáže do roku 2013 rozvinout svůj vnitřní potenciál a generovat takové zdroje, které na jedné straně umožní co největší míru nezávislosti na dotacích a veřejných finančních podporách a na straně druhé, které zajistí vysokou kvalitou života jeho obyvatelů. Souhrnně řečeno vizí je region vzdělaný, region podnikavý a region spokojený.

39 Kam tedy chceme dospět? možné složky: – Region co nejméně závislý na dotacích, který i bez nich zajistí vysokou kvalitou života obyvatel. – Odolný proti nepříznivým změnám (přírodním) a zásahům (lidským) zvenčí. – Obyvatelé co nejvíc rozvíjející svůj potenciál (k tomu vzdělaní a podnikaví) a spokojení.

40 Co chceme změnit globální cíl = hlavní, obecné změny oproti současnosti – Rozvinout místní ekonomiku – spolupráce, zkracování a uzavírání dodavatelských cyklů – Snížit socioekonomické rozdíly (regionální disparity) v rámci území MAS – Posílit regionální identitu a soudržnost – Kombinovat trojí zisk – ekonomický, společenský a ekologický (především u všech veřejných prostředků)

41 Strategické a specifické cíle, opatření Viz samostatný dokument Co s tím: – systém strategických cílů pokud možno neměnit (je založen na tom, co je ve všech závěrech veřejných projednání z první vlny) – specifické cíle jsou „technické“ a – operační cíle (opatření) můžeme doplňovat, pokud na nich bude většinová shoda. … ale napřed ještě pár slov o ukazatelích.

42 Strategické cíle SCLLD MAS SR 2014-2020 Kompletní, kvalitní a fungující technická infrastruktura Vysoká zaměstnanost a dobré podmínky k podnikání, Dostatečná a dobře využitá infrastruktura pro vzdělávání a volný čas Dostupné všechny potřebné sociální služby a pomoc Kvalitní a dostupné veřejné služby včetně správy a prostranství Uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

43 Ukazatele výstupů a výsledků Výstupy x výsledky x dopady (příklad laviček) Hledání ukazatelů (příklady): lepší služby pro rozptýlené klienty (včetně doplňování v odlehlých místech) zařízení pro seniory (DPS i „green care“) pomoc problémovým lokalitám (i malým) a prevence vzniku dalších předškolní výchova základní školství střední školství celoživotní vzdělávání mimoškolní a neformální výchova a vzdělávání transferu výsledků vědy a výzkumu do praxe Úsporné budovy veřejné i soukromé Vyšší využívání místních (tj. obnovitelných) zdrojů – především slunce, biomasa a „země“ Čistý provoz všech zdrojů Efektivní využívání struktury CZT Energetické štítkování budov – kvalitní a levné

44 Ad 5) Co nás čeká Organizace (spolu-)práce o prázdninách čili finiš 1)Shánět chybějící, zejména problematické údaje, např. o zemědělské produkci 2)Sladit SWOT s popisem a s návrhy opatření (spěchá, tak do 4. 7.) 3)Promítnout specifické cíle z návrhů OP do našich opatření (rychle po 17.7.) 4)Vybrat ukazatele z Národního číselníku indikátorů (přes 1 600) ke všem cílům (i podle OP!), případně navrhnout vlastní (začít hned, zkontrolovat po 2) a uzavřít po 17. 7.) 5)Stanovit cílové hodnoty ukazatelů pro výstupy a výsledky (návazně na 4) 6)Vytvořit realistický finanční plán (začít hned, uzavřít po 17. 7.) (napsat SCLLD vč. vazby na strategické dokumenty, mezinárodní spolupráce, inovativní prvky a integrovaný přístup) === Zapojení: tvorba u 1), 4) a 5), oponentura u 2), 5) a 6) – viz tabulka.

45 Co nás tedy čeká (spolu-)práce mj. podle tabulky a minulého snímku Návrhy operačních programů – vláda ČR do 17. 7. Úplný návrh SCLLD – do konce července Zveřejnění – 4. srpna Sběr a vypořádání připomínek – první polovina srpna Finalizace – druhá dekáda srpna Projednání v zastupitelstvech obcí – cca 28. 8. až 25. 9. (volby 10.-11.10.) Schválení SCLLD valnou hromadou MAS – říjen/listopad


Stáhnout ppt "Velká porada k SCLLD MAS SR 2014-2020 26. června 2014 Horní Stropnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google