Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před povodněmi Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před povodněmi Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Ochrana před povodněmi Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

2 2 Ochranu před povodněmi řeší:  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)  Zejména hlava IX ustanovení § 63 – 87 vodního zákona Ochranou před povodněmi se rozumí (§ 63 vodního zákona): činnosti a opatření k předcházení a zamezení škod na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná  systematickou prevencí (§ 25 a 26 vodního zákona)  operativními opatřeními (§ 65 vodního zákona) Operativní řízení v době povodní je zabezpečováno podle povodňových plánů na základě ustanovení § 71 vodního zákona Ochrana před povodněmi

3 3 Povodeň (§ 64 vodního zákona)  Povodní je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody, příp. dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.  Povodeň může být: - přirozená - způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (v letním období z přívalových srážek může být tzv. blesková) - zvláštní – způsobená jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo k nouzovým řešením kritické situace na vodním díle  Povodeň - začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) - končí odvoláním 2. nebo 3. SPA (zajišťují ve svém územním obvodu povodňové orgány) Ochrana před povodněmi

4 4 Most v Číchově - jarní povodně 2006 Ochrana před povodněmi

5 5 Velké Meziříčí, místní část Mostiště - letní povodně 2009 Ochrana před povodněmi

6 6 Stupně povodňové aktivity (SPA) - § 70 vodního zákona Vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity – vodní stavy a průtoky v hlásných profilech na vodních tocích.  1. SPA (stav bdělosti) nevyhlašuje se, ale nastává při nebezpečí přirozené povodně, nově i vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby - zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.  2. SPA (stav pohotovosti) vyhlašuje se při přerůstání nebezpečí v povodeň – aktivizují se povodňové orgány a uvádějí do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce.  3. SPA (stav ohrožení) vyhlašuje se při nebezpečí vzniku velkých škod, ohrožení životů apod. – provádějí se práce podle povodňového plánu, zabezpečovací a záchranné, evakuace apod. O vyhlášení a odvolání SPA je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a nejblíže vyšší povodňový orgán. Ochrana před povodněmi

7 7 Řízení ochrany před povodněmi (§ 77 vodního zákona) Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány:  v období mimo povodeň - správní úřady (orgány obcí – obecní úřady obcí s rozšířenou působností – krajské úřady – Ministerstvo životního prostředí)  po dobu povodně - povodňové komise (obcí – obcí s rozšířenou působností – krajů – ústřední)  Hierarchické uspořádání povodňových orgánů. Povodňová kniha – pro zápis všech příkazů a opatření povodňových orgánů (komisí) v době povodně  Zapisují se informace o situaci a opatřeních, které v průběhu povodně povodňová komise přijme, odešle, projedná, rozhodne (DŮLEŽITÉ !!).  § 77 odst. 4 upravuje počátek mimořádných pravomocí povodňových orgánů – vyhlášením 2. nebo 3. SPA. Ochrana před povodněmi

8 8 Povodňové orgány – 1. část Povodňové orgány obcí (§ 78 vodního zákona):  Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje sama  Předsedou je starosta obce  Jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností (ORP). Ve svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi podle § 78 vodního zákona Povodňové orgány ORP (§ 79 vodního zákona):  Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta obce a je jejím předsedou. Její zřízení je povinností danou zákonem.  Povodňové orgány ORP jsou podřízeny povodňovému orgánu kraje. Ve svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi podle § 79 vodního zákona. Ochrana před povodněmi

9 Povodňová komise obce x ORP  Možnost společného zasedání obou komisí, ale každá rozhoduje jen ve své kompetenci tj. na svém území  Záznamy v povodňové knize si vede každá komise samostatně  Členy komisí mohou být shodné osoby, ale je nutné počítat i s možností současného zasedání obou komisí  Starosta obce, která je ORP, je vždy předsedou povodňové komise ORP, při souběhu činností pověřuje řízením povodňové komise obce jiného člena 9

10 10 Povodňové orgány – 2. část Povodňové orgány krajů (§ 80 vodního zákona):  Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou  Mimo jiné zpracovává povodňový plán správního obvodu kraje a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů ORP s tímto plánem Ústřední povodňový orgán (§ 81 vodního zákona):  Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda  Předsedou je ministr životního prostředí  Mimo jiné zpracovává povodňový plán České republiky a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů krajů s tímto plánem Ochrana před povodněmi

11 Některé činnosti povodňových orgánů obcí - 1. část (§ 78 vodního zákona)  Zpracovávají povodňový plán obce a předkládají ho ke stanovisku správci povodí a správci drobných vodních toků  Předkládají povodňový plán obce k potvrzení souladu nadřízenému povodňovému orgánu ORP  Potvrzují soulad povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území s povodňovým plánem obce  Provádějí povodňové prohlídky (zejména v záplavových územích vodních toků)  Zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací  Prověřují připravenost účastníků ochrany před povodněmi podle povodňových plánů.  Organizují a zabezpečují hlásnou a hlídkovou povodňovou službu a varování osob v územním obvodu obce 11

12 12 Fryšava - letní povodně 2009 Ochrana před povodněmi

13 13 Fryšava - letní povodně 2009 Ochrana před povodněmi

14 Některé činnosti povodňových orgánů obcí - 2. část (§ 78 vodního zákona)  Vyhlašují a odvolávají SPA  Informují o nebezpečí a průběhu povodně a SPA povodňové orgány sousedních obcí a nadřízený povodňový orgán ORP  Organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle svých povodňových plánů  Zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných  Organizují při povodni zdravotnickou péči, náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce území  Provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu ORP (do 6 měsíců)  Vedou záznamy v povodňové knize!!! 14

15 15 Povodňové plány (§ 71 vodního zákona) Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Části povodňových plánů:  1. věcná část (SPA, údaje k zajištění ochrany obce před povodněmi,..)  2. organizační část (seznamy, adresy, spojení, úkoly,...)  3. grafická část (mapy a plány, záplavová území,...) Povodňové plány územních celků:  povodňové plány obcí zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni  vyšší povodňové orgány zpracovávají povodňové plány vždy  trvalé každoroční prověřování aktuálnosti povodňových plánů  předkládání povodňových plánů nadřízenému orgánu k potvrzení souladu jeho věcné a grafické části s povodňovým plánem vyšší úrovně  pro stavby ohrožené povodněmi zpracovávají povodňové plány jejich vlastníci (tuto povinnost může vodoprávní úřad uložit) Ochrana před povodněmi

16 16 Předpovědní a hlásná povodňová služba (§ 73 vodního zákona)  Předpovědní povodňová služba - Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizující vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech -Zabezpečuje ji Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz) ve spolupráci se správci povodí tj. státními podniky Povodí (povodňová služba).www.chmi.cz Ochrana před povodněmi

17 17 Předpovědní a hlásná povodňová služba (§ 73 vodního zákona)  Hlásná povodňová služba Je postavena na informacích z terénu (vodní stavy i mimo hlásné profily, průtočnost koryt toků...), pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá OPIS HZS a složky IZS.  Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva a k řízení opatření k ochraně před povodněmi  Organizují ji povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi  K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Podrobnosti upravují povodňové plány.  Zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo ně hlásí obec podle svého povodňového plánu nejbližším ohroženým obcím dále po vodním toku a příslušné ORP. Ochrana před povodněmi

18 18 Hlásné profily na vodních tocích  Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně  Každý hlásný profil na vodním toku je při nebezpečí povodně sledován obcí, v jejímž územním obvodu se nachází (v terénu, může být i webová prezentace)  K vodním stavům v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlašování SPA  Rozdělení hlásných profilů:  Kategorie A (základní) – na významných vodních tocích, zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo Povodí, s.p.  Kategorie B (doplňkové) – zřizují krajské úřady, po dohodě využívají stanice ČHMÚ nebo Povodí, s.p.  Kategorie C (lokální) – zřizují a provozují obce nebo ohrožené subjekty Ochrana před povodněmi

19 19 Stavy a průtoky na vodních tocích - http://voda.gov.cz/portal/cz/http://voda.gov.cz/portal/cz/ Ochrana před povodněmi

20 20 Stavy a průtoky na vodních tocích - http://voda.gov.cz/portal/cz/http://voda.gov.cz/portal/cz/ Ochrana před povodněmi

21 21 Upozornění na některé okruhy problémů spojených s povodněmi  Pro případnou povodeň je vhodné ze strany obcí vytvořit, byť smluvně, podmínky pro dodávky písku, pytlů popř. poskytnutí těžké techniky k odstraňování překážek ve vodních tocích apod.  V záplavových územích vodních toků se často nacházejí objekty a nemovitosti bez jakékoliv ochrany před povodněmi. Potřebné je proto vytipování nemovitostí ohrožených povodní a prověření, zda tyto nemovitosti mají svými vlastníky zpracovaný povodňový plán  Záplavová území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad a vymezí aktivní zónu – zákon řeší, co je v aktivní zóně zakázáno a mimo ni vodoprávní úřad stanoví omezení (§§ 66 a 67 vodního zákona)  Při povodních se opakují problémy s manipulací s povrchovou vodou na menších vodních dílech - vodních nádržích (rybnících), které mohou zhoršit průběh povodní Ochrana před povodněmi

22 22 Digitální povodňový plán Kraje Vysočina (DPP)  Úkolem DPP je soustředit na jednom místě veškeré dostupné informace související s ochranou před povodněmi, propojit všechny textové, databázové a mapové informace mezi sebou přímou vazbou a tyto informace nabídnout jednoduchou formou uživateli  Uživatel přistupuje k informacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných internetových prohlížečů  Zpracování DPP proběhlo v roce 2007 v návaznosti na Digitální povodňový plán ČR, který je méně podrobný  Obsah DPP: vodní díla, vodní toky a jejich záplavová území, hlásné profily, ohrožené objekty, objízdné trasy, kontakty na členy povodňových komisí a jiné subjekty, místa s ledovými jevy,....  DPP je umístěn na stránkách kraje: http://dpp.kr-vysocina.cz/dpphttp://dpp.kr-vysocina.cz/dpp  Povodňový plán ČR: www.dppcr.cz/html_pub/www.dppcr.cz/html_pub/ Ochrana před povodněmi

23 23 Možné zdroje informací  Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.cz, http://hydro.chmi.cz/hpps/(předpověď počasí, hydrologické předpovědi, aj.)www.chmi.cz http://hydro.chmi.cz/hpps/  Radarová data - http://radar.bourky.cz/http://radar.bourky.cz/  Počasí – www.skyfly.cz/pocasi.htmwww.skyfly.cz/pocasi.htm  Vodohospodářský informační portál – www.voda.gov.czwww.voda.gov.cz (stavy a průtoky na vodních tocích, aj.)  Povodňový informační systém – www.povis.czwww.povis.cz  Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz  Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.czwww.mzp.cz  Technicko-bezpečnostní dohled na vodních dílech – www.vdtbd.czwww.vdtbd.cz  Povodňové plány a další informace o oblastech s významným povodňovým rizikem – www.dppcr.czwww.dppcr.cz Ochrana před povodněmi

24 24 Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl IV. kategorie provádět technickobezpečnostní dohled (TBD) (§ 61 a 62 vodního zákona)  TBD u vodních děl (vodních nádrží) IV. kategorie provádět 1 x za 10 let – (vodní zákon nabyl účinnost 1. 1. 2002)  TBD u vodních děl IV. kategorie může vlastník provádět sám  K TBD je vlastník vodního díla povinen přizvat vodoprávní úřad  Vlastník vodního díla předloží vodoprávnímu úřadu zprávu o prohlídce TBD  Neplnění povinností vlastníků vodních děl je pod sankcí do 500 000 Kč (§ 119 vodního zákona)  Zápis o prohlídce v rámci TBD se provádí podle § 11 vyhlášky č. 471/2001 Sb. Ochrana před povodněmi

25 25 Dotace Kraje Vysočina na ochranu před povodněmi Fond Vysočiny – grantový program Čistá voda 2015 - podprogram C – ochrana před povodněmi cíl podprogramu: zvýšení úrovně ochrany před povodněmi za účelem snížení jejich negativních dopadů předmět poskytování dotací: pouze studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení staveb, objektů a zařízení řešících ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele Dotace na realizaci staveb na ochranu před povodněmi kraj neposkytuje. Je nutno řešit přes OPŽP 2014 – 2020, www.opzp.cz nebo program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III Ministerstva zemědělství www.mze.czwww.opzp.czwww.mze.cz Ochrana před povodněmi

26 26 Fond Vysočiny – grantový program Čistá voda 2015 vyhlášení výzvy k příjmu žádostí: 24. března 2015 na zasedání ZK příjem žádostí v r. 2015:od 27. dubna do 4. května 2015 žadatel: obec nebo svazek obcí povinné přílohy: cenová nabídka od dodavatele na zpracování PD, kopie dokladů o povodních v obci v minulosti, identifikace osob zastupujících žadatele jako právnickou osobu a osob s podílem v právnické osobě atd. alokace v GP: 4 500 000 Kč, v podprogramu C: 500 000 Kč min. výše dotace: 10 000 Kč, max. výše dotace: 400 000 Kč max. podíl dotace: 70 % časový harmonogram realizace: projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. srpna 2016 schválení poskytnutí dotací: pravděpodobně 23. 6. 2015 na zasedání ZK Ochrana před povodněmi

27 27 Rybník Dolní Kladiny na Pelhřimovsku – havárie r. 2012 Ochrana před povodněmi

28 28 Kroupy u obce Jihlávka – červen 2010 Ochrana před povodněmi

29 29 Hlásný profil Ochrana před povodněmi

30 30 Obyčtov na Žďársku - povodeň září 2011 Ochrana před povodněmi

31 31 Děkujeme za pozornost Ochrana před povodněmi Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělstv í oddělení vodního hospodářství Internet: www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Ochrana před povodněmi Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google